Profesní vzdělávání

Závěrečná práce MPA nebo LL.M.

Vypracování závěrečné práce je pro studenta jednou z podmínek pro získání profesního titulu MPA nebo LL.M. Prostřednictvím své závěrečné práce student prokazuje schopnost práce s odbornou literaturou, tvorbu rešerše a schopnost využití získaných poznatků v praxi pro zvyšování kvalifikace ve svém oboru. Součástí práce je vlastní přínos, kterým student prokazuje využitelnost závěrečné práce a jejích poznatků v praxi. Téma závěrečné práce si volí student sám podle oboru, ve kterém si zvyšuje kvalifikaci nebo oboru, který mu může tuto kvalifikaci zvýšit.

Struktura závěrečné práce

Každá závěrečné práce má svou odbornou strukturu, jejíž autorskými částmi jsou úvod, literární rešerše, metodika, vlastní práce studenta, diskuze/návrhy a závěr. Standardní struktura závěrečné práce zahrnuje následující prvky:

 • Titulní strana
 • Abstrakt
 • Obsah
 • Úvod
 • Teoretická část
 • Metodika
 • Praktická část
 • Diskuze/Návrhy
 • Závěr Závěr
 • Seznam zdrojů

Úvod zahrnuje vstup do problematiky, zdůvodnění výběru tématu, cíl práce, metodiku a stručnou strukturu jednotlivých kapitol. Teoretická část zahrnuje literární rešerši a běžně tvoří zhruba 40-50 % obsahu závěrečné práce. Metodika práce popisuje vybrané metody a způsob jejich využití v praktické části. Mezi nejčastěji využívané metody patří rozhovory, dotazníková šetření, analytické metody, studium dokumentů, komparace, syntéza a další. Rozsah závěrečné práce je požadován v rozsahu 20 – 30 normostran.

Praktická část představuje vlastní práci studenta, v níž aplikuje své teoretické a metodické poznatky v rámci realizovaného výzkumu. Student zde charakterizuje zkoumaný subjekt či subjekty, své hypotézy, cíl výzkumu a postup, jímž výzkum probíhal. Následně prezentuje výsledky výzkumu a uvádí jejich shrnutí. Poslední významnou částí práce je uvedení vlastních návrhů pro zlepšení stavu zkoumaného subjektu či diskuze, standardní rozsah dané části činí 3-5 stran. Práci zakončuje závěr, v němž je uvedeno shrnutí výsledků výzkumu, oznámení o naplnění cíle práce a využitelnost výsledků a návrhů v praxi.

Posudky, vedoucí práce, oponentura a obhajoba

Před odevzdání závěrečné práce odešle student vyplněné zadání závěrečné práce. Dále si student zajistí dva posudky prací. Jeden posudek bude od odborníka na danou problematiku a druhý od vedoucího práce. Mohou to být kolegové z práce, odborníci na danou oblast nebo vedoucí odborů apod. Tyto dva posudky odevzdá zároveň se závěrečnou prací. Oponenta závěrečné práce zajišťuje společnost CATANIA GROUP s.r.o. Obhajoba závěrečné práce je pak vedena před komisí.

Termíny závěrečné zkoušky pro rok 2024 - 2025

 • 27.4.2024
 • 30.11.2024
 • 29.3.2025
 • 26.4.2025
 • 30.8.2025

Vzory ke stažení