Poradenské služby v oblasti zákonných povinností měst a obcí

Problematika

Kontrola samostatné působnosti, která probíhá v souladu se zákonem o kontrole a v souladu se zákonem o obcích bývá nepříjemná a je jedno zda jde o kontrolu po podnětu či udání nebo namátkovou kontrolu. Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí byly uloženy na základě těchto předpisů. Je potřeba se na ni řádně připravit, aby nebylo v zápisu o kontrole zapsáno porušení zákona.

Řešení

Nechte si zkontrolovat, jak dodržujete zákon o obcích, zda máte správně usnesení, zápisy z jednání a zasedání nebo dokumenty týkající se nakládání s majetkem (záměry, schvalování apod.) nebo jak plníte povinnosti ohledně úřední desky a zákona č. 106. 

Z provedených kontrol víme, že se často chybuje jen setrvačným dodržováním starých postupů.

Nabízíme vám metodické poradenství v oblasti zákonných povinností měst a obcí spočívající v odborné pomoci kontroly a úpravy zákonných povinností prostřednictvím připravené metodiky. Metodická pomoc probíhá kontrolou webových stránek, tak na místě se všemi zainteresovanými stranami. Výstupem je dokument, který zhodnotí připravenost na případnou kontrolu samostatné působnosti.  Tuto službu nemusíte nutně použít „až, když přijde kontrola“. Je k dispozici pro všechny, kteří chtějí mít vše v pořádku i průběžně.

Jak to bude probíhat?

Kontrolováno je především dodržování zákona č. 128/2000, o obcích, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, § 26 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 65 zák. č. 499/2004, zákon o archivnictví a spisové službě, zák. č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů ÚSC  a případně též dalších oblastí samostatné působnosti svěřené orgánům města.

První fáze kontroly probíhá analýzou informací na webu a zaslaných dokumentů. Druhá fáze je konzultační a kontrolní činnost u vás na místě.

Co získáte?

Získáte závěrečnou zprávu 15-20 stran s podrobným popisem jednotlivých povinností  a jejich plnění. Napravíme chybné body a připravíme návrhy nových dokumentů. Vystavíme vám certifikát o absolvování auditu.

Garant projektu

Garant projektu JUDr. Jan Šťastný, MPA pracuje ve veřejné správě od roku 2002, má zkušenosti se státní správou i samosprávou. Působil na Ministerstvu financí a také na Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Byl také místostarostou a čtyřikrát byl ministrem vnitra jmenován správcem obce podle zákona o obcích, od roku 2015 je tajemníkem městského úřadu obce s rozšířenou působností. Na oblíbených kurzech školí neoblíbená témata (zákon č. 106/1999, povinnosti obcí, zákon o obcích, střet zájmů, GDPR) a hledá řešení problémů a chyb úředníků i volených funkcionářů. Podílel se na vzniku aplikace GENERÁTOR 106 na vyřizování žádostí podle zák. č. 106/1999. V roce 2021 byl oceněn jako finalista soutěže Manažer roku v kategorii veřejná správa.