Informace o službě E-Ekonomika

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. poskytuje specializované informace a služby zaměřené na problematiku veřejné správy, určené pro správce daně. Našim cílem je pomoci vám při výkonu funkce a poskytnout informační podporu.

Naleznete nás i na:

 • 1
  Novinky z legislativy
  Svět se neustále mění. Během dvou let se změnilo 6 zákonů, které se týkají vaší práce. Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, Exekuční řád, Daňový řád, Zákon o místních poplatcích. V E-konomiceProfi budeme na tyto změny reagovat, budeme na ně upozorňovat a probírat konkrétní změny.
 • 2
  Tématické judikáty
  Vzhledem k tomu, že se právě změnily výše uvedené zákony, bude jistě velmi zajímavé sledovat judikaturu, která se těchto změn (nebo této problematiky) týká. Všechny zajímavé a aktuální judikatury budete mít k dispozici a u některých i s rozborem a názorem.
 • 3
  Odpovědi na konkrétní dotazy
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme Vám návod jak se s problematikou vypořádat.
 • 4
  Desetiminutovky
  Natáčíme pro vás desetiminutové výukové videa. Je lepší vidět příklad na obrazovce a mít k tomu výklad. Je to stejné jako když jste na kurzu a probíráte s lektorem nějaký konkrétní případ. To taky budou. V desetiminutovce rozebíráme konkrétní případy.
 • 5
  Metodické pokyny
  Sledujeme za vás metodiku ministerstev a krajských úřadů a budeme ji postupně dosazovat do členské sekce.
 • 6
  Průběžné aktualizace vzorů a tiskopisů
  Máme pro vás připraveno více něž 60 vzorů a tiskopisů, které postupně aktualizujeme a budeme je zveřejňovat v členské sekci.

E-ekonomika je součástí E-Úřadu
Chci zdarma na měsíc vyzkoušet

Po vyplnění formuláře vám pošleme email s bližšími informacemi. Akce je určena pro města a obce ČR.

Do posledního pole prosíme vyplňte jména, příjmení, emailové adresy, telefony a pozice všech uživatelů, kterým chcete vytvořit účet k akcelerátoru. Služba je přínosem pro starosty, tajemníky, vedoucí všech odborů, všechny odborníky z Ekonomických odborů a všechny pracovníky úřadu, kteří odpovídají na dotazy v rámci zákona 106/1999 Sb. Jednotlivé uživatele prosím zadejte na samostatný řádek.

Chci E-Úřad užívat

Měsíční paušál E-Úřad

pracovat na úřadě nebylo nikdy rychlejší a jednodušší...

od 351 Kč290,08 Kč bez DPH

Měsíční paušál E-Ekonomika (E-linka)

E-Ekonomika je určena především vedoucím finančních a ekonomických odborů, správcům daní a poplatků nebo správcům rozpočtu a dotací. Ti zde najdou odpovědi na všemožné otázky a to v souladu s platnou legislativou, judikaturou a metodickým doporučením.

200 Kč165,29 Kč bez DPH

E-linka 10/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Z vašich dotazů - Mlčenlivost a žádosti Policie ČR; Rozhodné datum pro určení účinnosti insolvence a zapodstatové pohledávky; Limit rady k rozpočtovým změnám; Návrh rozpočtu a budoucí dotace; Zábor veřejného prostranství - Zásilkovna; Zábor veřejného prostranství - kdo užívá, platí!; Zábor veřejného prostranství a kontejner na suť; Zvukový záznam z jednání. Článek - Vzdání se práva a prominutí dluhu o obcí vs. odpis pohledávky; Daňové příjmy obcí v roce 2024; Z judikatury - Nicotnosti jako nejzávažnější vady rozhodnutí správního orgánu.

E-linka 9/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Z vašich dotazů - Dvě sazby MP ze psa v průběhu roku - (RD a panelák) nebo 65 let; Neohlásí 65 let a má psa; Žádost součinnosti SVJ o seznam psů; Uhynutí jednoho ze dvou psů v průběhu roku - poplatek; Držitel psa podle přihlášení; Trvání poplatkové povinnosti v průběhu roku - pes; Věc rozhodná, pravomocná a obnova řízení; Platba za zemřelého poplatníka a převod daňové povinnosti; Konsolidační balíček; Místní koeficient daně z nemovitých věcí; Sberbank. Článek - Nový zákon o účetnictví od 1.1.2025 v praxi obce?; Aktuálně čeká všechny obce v ČR proces schvalování rozpočtu pro rok 2024, nezapomeňte na aktualizaci rozpočtového výhledu; Obce a konsolidační balíček. Z judikatury - Nepředložení ubytovací knihy a postihy podle judikatury.

E-linka 8/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Z vašich dotazů - PV, HPS nebo obojí?; Pokuta za cizincem na CS nebo FO?; Přeplatek na místním poplatku; Exekuce pokuty po insolvenci; Doručování FO a PFO do DS; A zase milostivé léto; Článek - Proč je pro obec důležité mít nezávislé hodnocení její finanční kondice; Kontrola příspěvkové organizace zřízené obcí. Z judikatury - Lhůta pro placení daně po zápisu zástavního práva do veřejného registru

E-linka 6-7/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Z vašich dotazů - Jak je to s evidencí poplatníků u systému kapacity soustřeďovaných prostředků?; Povolení záboru vázané na podmínku bezdlužnosti; Zástavní právo a exekuce; Platba jedné osoby za popelnice 2x?; Přihlášení poplatníka a chování psa dle OZV; Prominutí již vymožené pohledávky z místního poplatku; O jaký zábor vlastně jde? Článek - Problematika darů v oblasti územně samosprávných celků; Z judikatury - Pohledávka z titulu odvodu za porušení rozpočtové kázně

E-linka 5/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Z vašich dotazů - Přihlásit nebo vymáhat - příkazní řízení; Prekluze pohledávky; Prekluze pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenci; Více sazeb poplatků ze psů; Prekluze pohledávky, exekuce v rámci insolvence apod.; Vymáhání v daňovém řízení náhrady škody  uložené správním orgánem. Článek - Zákon o ochraně oznamovatelů podepsán; Z judikatury - Odkladný účinek ano nebo ne?

E-linka 4/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Z vašich dotazů - Vymáhání pokuty a nákladů řízení po ukončení insolvence; Článek - Změna obecně závazné vyhlášky v průběhu roku; Z vašich dotazů - Pokuta vzniklá po rozhodnutí o úpadku není zapodstatová pohledávka, ale dá se vymáhat; Odborný článek - Data a fakta k zákonu o registru smluv; MikroInfo - Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků - bude to ale vážně tak výhodné i pro obce a jejich dlužníky?; Z judikatury - Dvojí zdanění zhodnocení stavebního pozemku?

E-linka 3/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Z vašich dotazů - Společně a nerozdílně a software?; Excekuce na účet - fyzická osoba, podnikající fyzická osoba; Doručování fikcí do datových schránek FO; Prekluzivní doba stanovení poplatku a zrušená insolvence; Pokuta nezletilého a její vymáhání. MikroInfo - Možnost uplatnění slevy na pojistném při zaměstnávání mladých zaměstnanců a při zkrácených úvazcích; Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků. Odborný článek - Vytváření, činnost a účel peněžních fondů obce. Z judikatury - Posouvání lhůt na nejbližší pracovní den neplatí absolutně!

E-linka 2/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Z vašich dotazů - Co je stavba pro rodinnou rekreaci? A co zahrádkáři?; Nezletilá osoba vlastníkem účtu zákonného zástupce, který je dlužníkem; Přeplatky na službách a promlčení; Šest otázek z dotací. MikroInfo - Kolik Vaše obec získá z RUD na žáka? Odborný článek - Zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Z judikatury - Nezabavitelná část dávek důchodového zabezpečení u osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.

E-linka 1/2023

Do této členské sekce nemáte přístup

Z vašich dotazů: Přihlášení se do dědického řízení; Úrok z neoprávněného jednání správce daně dle § 254 DŘ; Vymáhání náhrady škody v daňovém řízení MikroInfo - Pokyn D-58 k promíjení příslušenství daně. Z judikatury - Interní pokyny, metodiky apod.