Směrnice pohledávek

Informace o službě

Problematika

Obec je podle zákona o obcích povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Zároveň jednotlivé odbory mají dbát vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby a vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy. Pohledávky však podle našich zkušeností trápí většinu obcí. Hlavní problém přitom zpravidla spočívá v nastavení procesu evidence, správy, řízení a odpisu pohledávek.

Řešení

Pokud se vás tato problematika dotýká, nabízíme vám vytvoření Směrnice pro pohledávky, který může být dokumentem vydaným tajemníkem úřadu nebo radou obce. Dokument je jakousi „kuchařkou“ pro všechny zaměstnance, kteří se zabývají pohledávkami v jakémkoliv stádiu. Směrnice pro správu pohledávek musí odpovědět na otázky: kdo, co, kdy, jak a proč.  

Každý úřad a obec je jiná. Proto je nutné provést analýzu stávajícího stavu na místě, prodiskutovat tuto situaci se všemi zainteresovanými stranami a připravit směrnici „na míru“ danému úřadu či obci. Směrnice je v rámci E-Úřadu pak automaticky ročně aktualizována podle platné legislativy nebo změny v procesu u objednatele.

Máte-li zájem, vyplňte formulář níže