FOSY

FÉROVÝ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Co to je Whistleblowing - povinnost

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, již 23.10.2019 vydal Směrnici 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Členské státy EU mají povinnost uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 17.12.2021. 

Do přijetí našeho zákona bude nutno splňovat podmínky dané směrnicí. Ze směrnice EU pro všechny povinné subjekty vyplývá povinnost především zavést vnitřní oznamovací systém a zajistit příslušnou osobu.

Skoro s jistotou tedy můžeme tvrdit, že se to týká i vaší obce (města, městské části) a většiny příspěvkových organizací!

Potvrdil to i nový Zákon o ochraně oznamovatelů a jeho důvodová zpráva!

Podrobnější informace, sestřih záznamu z jednání ze senátu 1.6.2023 a naši prezentaci z 12.5.2023 naleznete ZDE.

FOSY - co je v zákoně a jak to vidíme nejen my

§ 8 Zavedení vnitřního oznamovacího systému

(1)  Vnitřní oznamovací systém zavede povinný subjekt, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  veřejný zadavatel podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, s výjimkou
1.  obce s méně než 10 000 obyvateli,
2.  právnické osoby zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku v průměru méně než 50 zaměstnanců, založené nebo zřízené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a nemající průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv, jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu, anebo v ní mají přímo nebo nepřímo podíl větší než 25 %,

b)  zaměstnavatel zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců, není-li povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

c)  orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně,

Kdo tedy musí zavést VOS?

Odpověď na dotaz ohledně povinnosti zavést VOS od právní poradny svazu měst a obcí České republiky (KVB advokátní kancelář s.r.o.). "Dle § 8 odst. 1 současné podoby návrhu zákona o ochraně oznamovatelů (který byl předložen Poslaneckou sněmovnou PČR Senátu PČR) jsou jednotlivé kategorie uváděné pod písm. a) a c) alternativním výčtem, což znamená, že pokud dotčená obec naplňuje podmínky alespoň jednoho písmene, je povinna vnitřní oznamovací systém zavést. Dané lze tedy skutečně vykládat tak, že byť se jedná o obec, která má pod 10 000 obyvatel, ovšem zaměstnává alespoň 50 zaměstnanců, je povinna systém zavést. Stejně tak tomu je i u obce, která má pod 10 000 obyvatel, ovšem je orgánem veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně".

Příklady:
ORP III. obec
Počet obyvatel: 12.538 - ANO
Počet zaměstnanců: 110 - ANO
Dotace z rozpočtu: ANO

ORP III. obec
Počet obyvatel: 7.730 - NE
Počet zaměstnanců: 73 - ANO
Dotace z rozpočtu: ANO

II. obec
Počet obyvatel: 5.278 - NE
Počet zaměstnanců: 31 - NE
Dotace z rozpočtu: ANO

I. obec
Počet obyvatel: 803 - NE
Počet zaměstnanců: 3 - NE
Dotace z rozpočtu: ANO

Víme, že povinnosti podle nového zákona budou pro obce a jejich příspěvkové organizace zátěží nejen finanční, ale i personální. Musí se najít osoba, která bude odborníkem na dotčené zákony a přestupky, musí mít povědomí ohledně správního řádu (rozhodnutí) a musí být nestranná. Což nemusí splňovat zaměstnanec povinné osoby.

FOSY - profesionální přístup i aplikace

Máme pro vás připravenu implementaci oznamovacího systému, kdy připravíme potřebné podklady pro informování všech zainteresovaných stran (směrnice, informace na webu, proškolení - seznámení zaměstnanců s problematikou) a zároveň jsme
připraveni převzít agendu v pozici příslušné osoby (máme vytvořen i vlastní softwarový nástroj). To vše ale platí v případě, že v dohledné době chcete vše vyřešit jednoduše, elegantně, kompletně a s přijatelnými náklady (ceník níže). 


FOSY - v médiích

Systém ochrany Whistleblowerů

ČT1 Události v regionech 29.12.2021

FOSY - řešení ochrany oznamovatelů pro města a obce

The BEST 2021, str. 77-78.

Ochrana oznamovatelů – nová povinnost obcí a příspěvkových organizací!

Novinky CATANIA GROUP s.r.o.

2. místo v kategorii měst - Ing. Michaela Skovajsová s FOSY

Osobnost eGovernmentu 2022


FOSY - garant projektu

Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. se již více jak 20 let pohybuje v oblasti veřejné správy, kde se aktivně věnuje problematice řízení pohledávek obcí se zaměřením jak na státní správu (místní poplatky, daňový řád, dělená správa, správní právo, insolvenci) tak i na samosprávu (pohledávky z pronájmů, procesní řízení). Nyní je na pozici výkonného ředitele společnosti CATANIA GROUP s.r.o. Vykonává také poradenskou a přednáškovou činnost pro města a obce, svazky obcí, mikroregiony, DSO, a to především v oblastech daňového řízení, insolvence, exekuce a řízení pohledávek  a "whistleblowingu". Věnuje se také publikační a metodické činnosti.

JUDr. Jan Šťastný, MPA pracoval ve veřejné správě od roku 2002, má zkušenosti se státní správou i samosprávou. Působil na Ministerstvu financí a také na Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Byl také místostarostou a čtyřikrát byl ministrem vnitra jmenován správcem obce podle zákona o obcích, od roku 2015 do roku května 2023 byl tajemníkem městského úřadu obce s rozšířenou působností. Na oblíbených kurzech školí neoblíbená témata (zákon č. 106/1999, povinnosti obcí, zákon o obcích, střet zájmů, GDPR) a hledá řešení problémů a chyb úředníků i volených funkcionářů. Podílel se na vzniku aplikace GENERÁTOR 106 na vyřizování žádostí podle zák. č. 106/1999 a FOSY - férový oznamovací systém pro ochranu oznamovatelů. V roce 2021 byl oceněn jako finalista soutěže Manažer roku v kategorii veřejná správa. Od června 2023 plně spolupracuje se společností CATANIA GROUP s.r.o.


FOSY - mám zájem

Subjekt*
Máme pověřence GDPR od společnosti CATANIA GROUP s.r.o.*
Chceme systém FOSY sdílet*

FOSY - speciální ceník pro nové klienty (rok 2023)

Ceny jsou stanoveny za kompletní služby - implementace vnitřního oznamovacího systému včetně služeb příslušné osoby

 

Ministerstva, krajské a ostatní úřady                                                                                 4.990 Kč/měsíc
Magistrát, ÚMČ, MěÚ a obce III. typu, ORP                                                                      2.490 Kč/měsíc
Obce II. typu nad 5000 obyvatel                                                                                        1.990 Kč/měsíc 
Obce II. typu do 5000 obyvatel                                                                                          1.490 Kč/měsíc 
Obce I. typu nad 1000 obyvatel                                                                                         1.290 Kč/měsíc
Obce I. typu 501 - 1000 obyvatel                                                                                          990 Kč/měsíc
Obce I. typu do 500 obyvatel                                                                                                490 Kč/měsíc
Příspěvkové nebo ovládané organizace (a.s., s.r.o., ZŠ, MŠ a další)

- do 500 zaměstnanců                                                                                                          490 Kč/měsíc  

- nad 500 zaměstnanců                                   1 Kč/zaměstnance/měsíc

 

... a pokud již máte našeho pověřence na GDPR, pak máte FOSY za:

Magistrát, ÚMČ, MěÚ a obce III. typu, ORP                                                                        1.990 Kč/měsíc
Obce II. typu nad 5000 obyvatel                                                                                          1.490 Kč/měsíc 
Obce II. typu do 5000 obyvatel                                                                                            1.290 Kč/měsíc 
Obce I. typu nad 1000 obyvatel                                                                                              990 Kč/měsíc
Obce I. typu 501 - 1000 obyvatel                                                                                            690 Kč/měsíc
Obce I. typu do 500 obyvatel                                                                                                  390 Kč/měsíc
Příspěvkové nebo ovládané organizace (a.s., s.r.o., ZŠ, MŠ a další)                                    

- do 500 zaměstnanců                                                                                                            390 Kč/měsíc  

- nad 500 zaměstnanců                                   0,80 Kč/zaměstnance/měsíc

 

...a pokud se rozhodnete pro sdílení podle nového Zákona o ochraně oznamovatelů:

Magistrát, ÚMČ, MěÚ a obce III. typu, ORP, DSO, mikroregiony jako hlavní poskytovatel   990 Kč/měsíc

sdílení

Obce ve sdíleném systému*:

II. typu nad 5000 obyvatel                                                                                                     490 Kč/měsíc 
II. typu do 5000 obyvatel                                                                                                       390 Kč/měsíc 
I. typu nad 1000 obyvatel                                                                                                      290 Kč/měsíc
I. typu 501 - 1000 obyvatel                                                                                                    190 Kč/měsíc

I. typu do 500 obyvatel                                                                                                             90 Kč/měsíc
Příspěvkové nebo ovládané organizace (a.s., s.r.o., ZŠ, MŠ a další)                                    

- do 500 zaměstnanců                                                                                                            190 Kč/měsíc  

- nad 500 zaměstnanců                                   0,40 Kč/zaměstnance/měsíc

 

Ceny bez DPH

*minimálně 50% z celkového počtu

Inflace 2022

Všichni jsme v poslední době zaznamenali, že ceny většiny výrobků a služeb během krátké doby stouply. Naše náklady na služby se bohužel také zvýšily a proto nám nezbývá nic jiného, než uplatnit inflační doložku podle čl. IV odst. 7 "Smlouvy o zavedení FOSY a výkonu funkce příslušné osoby" (dále jen Smlouva).

Podle údajů Českého statistického úřadu zveřejněné 22.1.2022 dostupné na webových stránkách ČSÚ  je inflace (pro rok 2021) vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 3,8 %.

Tímto v souladu s čl. IV odst. 7 Smlouvy oznamujeme, že upravujeme cenu naší služby od 1.4.2022 o 3,8 %.  

Na základě výše uvedeného vám od 1.4.2022 budou doručovány daňové doklady s upravenou částkou oproti částce uvedené na smlouvě, kde bude po dobu 3 měsíců uveden i důvod úpravy. Na základě článku IV odst. 7 Smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

Inflace 2023

Vzhledem k současné ekonomické situaci a na základě Smlouvy o zavedení FOSY a výkonu funkce příslušné osoby, článku IV - odměna a platební podmínky jsme nuceni uplatnit článek smlouvy o inflaci pro příští platební období.

Podle statistického úřadu (dostupné ZDE) pak míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.
únor 2023: 16,2 %
Datum zveřejnění: 10.03.2023
V souladu s výše uvedenou smlouvou Vám sdělujeme, že bude od 1.4.2023 navýšena cena služeb o 10 %.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme za pochopení.
Za celý tým CATANIA GROUP s.r.o.
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.

 

Naleznete nás i na: