FOSY

FÉROVÝ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Whistleblowing = ochrana oznamovatelů = povinnost

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, již 23.10.2019 vydal Směrnici 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Členské státy EU mají povinnost uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 17.12.2021. 

Zákon o ochraně oznamovatelů byl přijat a vyhlášen ve sbírce zákonů 21.6.2023 pod číslem 171/2023 a je účinný od 1.8.2023.

Skoro s jistotou tedy můžeme tvrdit, že se to týká i vaší obce (města, městské části) a většiny příspěvkových organizací!

FOSY - co je v zákoně a jak to vidíme nejen my

§ 8 Zavedení vnitřního oznamovacího systému

(1)  Vnitřní oznamovací systém zavede povinný subjekt, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  veřejný zadavatel podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, s výjimkou
1.  obce s méně než 10 000 obyvateli,
2.  právnické osoby zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku v průměru méně než 50 zaměstnanců, založené nebo zřízené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a nemající průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv, jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu, anebo v ní mají přímo nebo nepřímo podíl větší než 25 %,

b)  zaměstnavatel zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců, není-li povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

c)  orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně,

Kdo tedy musí zavést VOS?

"Dle § 8 odst. 1 současné podoby návrhu zákona o ochraně oznamovatelů (který byl předložen Poslaneckou sněmovnou PČR Senátu PČR) jsou jednotlivé kategorie uváděné pod písm. a) a c) alternativním výčtem, což znamená, že pokud dotčená obec naplňuje podmínky alespoň jednoho písmene, je povinna vnitřní oznamovací systém zavést. Dané lze tedy skutečně vykládat tak, že byť se jedná o obec, která má pod 10 000 obyvatel, ovšem zaměstnává alespoň 50 zaměstnanců, je povinna systém zavést. Stejně tak tomu je i u obce, která má pod 10 000 obyvatel, ovšem je orgánem veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně".

Víme, že povinnosti podle nového zákona budou pro obce a jejich příspěvkové organizace zátěží nejen finanční, ale i personální. Musí se najít osoba, která bude odborníkem na dotčené zákony a přestupky, musí mít povědomí ohledně správního řádu (rozhodnutí) a musí být nestranná. Což nemusí splňovat zaměstnanec povinné osoby.

Podrobnější informace, sestřih záznamu z jednání ze senátu 1.6.2023 a naši prezentaci z 12.5.2023 naleznete ZDE.

Jak to vidí ministerstvo

Dle Ministerstva spravedlnosti lze již podle předloženého znění návrhu zákona o ochraně oznamovatelů dospět k závěru, že od povinnosti zavést vnitřní oznamovací systém jsou osvobozeny všechny obce, které mají méně než 10 000 obyvatel, a to bez ohledu na počet jejich zaměstnanců.

Co vám ale neřekli

Povinností je více než jen vnitřní oznamovací systém a platí i pro obce do 10 tisíc obyvatel.

Zákon o ochraně oznamovatelů, zák. č. 171/2023 Sb., nabývá účinnosti již 1.8.2023. Jeho přípravu, schvalování i informování o povinnostech z něj vyplývajících lze označit za minimálně chaotické. Zákon měl být sice schválen nejpozději 17.12.2021, vyhlášen byl 21.6.2023. Evropská komise dokonce podala na ČR pro netransponování směrnice žalobu a ČR platila pokuty.

Dovolím si reagovat na článek "Výjimka z povinnosti zavést vnitřní oznamovací systém pro obce do 10 000 obyvatel dle zákona o ochraně oznamovatelů", který vyšel 19.6.2023 na stránkách Svazu měst a obcí ČR. Rád bych touto cestou upozornil, že nejsme "komerční subjekt, vedený byznysovými zájmy, který vyvíjí tlak na obce a přesvědčuje je o dopadu povinnosti zavést vnitřní oznamovací systém i na obce do 10 000 obyvatel". Naopak! Byly jsme to my, kdo navrhoval změnu zákona pro nejednoznačnost a legislativní nejasnost, měli jsme v této věci i několik jednání (odborné konference, jednání s poslanci), ale i otevřené semináře (z jednoho našeho semináře dokonce vzešel právě ten pozměňovací návrh senátora Fialy, nicméně ve spěchu v Senátu přijat nebyl). Výsledek je nejasná norma, kterou lze vykládat více způsoby. Názory právníků, na koho dopadají některé povinnosti, které z takto napsaného a schváleného zákona vyplývají, jsou jasné. Ministerstvo se snaží tuto nejistotu napravit „výkladem“ a „metodickou pomocí“ dle § 14 písm. b) zákona o ochraně oznamovatelů. Ale pokud ministerstvo spravedlnosti chce nad rámec zákona definovat, na koho se vztahuje, tím lépe pro nás, nicméně to ovšem není příliš standardní postup.

Kdo tedy musí mít vnitřní oznamovací systém dle Ministerstva spravedlnosti?

Obce nad 10 000 obyvatel, ostatní obce dle ministerstva nemusejí, i když splňují tyto další body:

  • zaměstnavatel zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců, není-li povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně, (to je ovšem každá obec poskytující dotace a vymáhající jejich nesprávné vyúčtování).

Podle ministerstva sice tyto subjekty nemusí mít vnitřní oznamovací systém, ale dobrovolně jej mohou zřídit všichni. Podle našeho názoru je to pro obce a "příspěvkovky" lepší, než když budou udání chodit přes ministerstvo.

Výjimka je ale jen pro obce

Takže i přes výjimku pro obce musí mít vnitřní oznamovací systém (software, příslušnou osobu atd.) například příspěvkové organizace obce – školy, s.r.o., teplárny, vodárny atd., které mají více než 50 zaměstnanců k 1.1. letošního roku. A pozor, do počtu zaměstnanců se započítají i dohodáři! (důvodová zpráva: Za zaměstnance se kromě zaměstnanců v pracovním poměru považují jak osoby vykonávající práci na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr, tak i osoby s částečným úvazkem a zaměstnanci agentury práce).

A do kdy musí mít příspěvkovky nad 50 zaměstnanců a dohodářů zaveden vnitřní oznamovací systém? Do 1.8. 2023, protože jsou veřejnými zadavateli podle zákona o zadávání veřejných zakázek.  

Druhá věc, která se ztratila v překladu ministerstva

Jste obec do 10 tisíc obyvatel, příspěvková organizace do 50 zaměstnanců apod., pak sice nemusíte mít vnitřní oznamovací systém (podle ministerstva), ale musíte plnit další zákonné povinnosti. A není jich málo.

Povinnosti k ochraně oznamovatelů totiž dopadají na všechny. Vaši zaměstnanci, dodavatelé nebo smluvní partneři mohou být oznamovateli a ohlašovat porušení zákonných povinností prostřednictvím jiných oznamovacích kanálů (např. ministerstva). Vy však musíte zajistit jejich ochranu a zabránit tzv. odvetným opatřením.

Musíte tedy nastavit vnitřní postup, jak s takovým podáním (byť prostřednictvím oznamovacího systému ministerstva) naložit, jak chránit oznamovatele, zavést povinnosti a pravidla vnitřním předpisem, poučit zaměstnance a mnoho dalších povinností. Od kdy?  Od účinnosti zákona č. 171/2023 Sb. 1.8. 2023!

Naše společnost se problematice věnuje dlouhodobě. Máme pro obce a jejich příspěvkové organizace, kteří musí mít zřízen vnitřní oznamovací systém, zajištěn prostřednictvím služby „FOSY“ (Férový oznamovací systém - oceněn druhým místem v celostátním kole Osobnost Egovernmentu v kategorii obcí v roce 2022) i výkon činnosti příslušné osoby, a to za velmi výhodných podmínek.

Nabízíme všem obcím a jejich příspěvkovým organizacím vytvoření vnitřní směrnice a proškolení na nové povinnosti související s ochranou oznamovatelů za velmi výhodných podmínek - viz ceník níže.

FOSY - profesionální přístup i aplikace

Máme pro vás připravenu implementaci oznamovacího systému, kdy připravíme potřebné podklady pro informování všech zainteresovaných stran (směrnice, informace na webu, proškolení - seznámení zaměstnanců s problematikou) a zároveň jsme
připraveni převzít agendu v pozici příslušné osoby (máme vytvořen i vlastní softwarový nástroj). To vše ale platí v případě, že v dohledné době chcete vše vyřešit jednoduše, elegantně, kompletně a s přijatelnými náklady (ceník níže). 


FOSY - v médiích

Systém ochrany Whistleblowerů

ČT1 Události v regionech 29.12.2021

FOSY - řešení ochrany oznamovatelů pro města a obce

The BEST 2021, str. 77-78.

Ochrana oznamovatelů – nová povinnost obcí a příspěvkových organizací!

Novinky CATANIA GROUP s.r.o.

Článek Zákon o ochraně oznamovateů

PRO města a obce, číslo 7

2. místo v kategorii měst - Ing. Michaela Skovajsová s FOSY

Osobnost eGovernmentu 2022


FOSY - garant projektu

Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. se již více jak 20 let pohybuje v oblasti veřejné správy, kde se aktivně věnuje problematice řízení pohledávek obcí se zaměřením jak na státní správu (místní poplatky, daňový řád, dělená správa, správní právo, insolvenci) tak i na samosprávu (pohledávky z pronájmů, procesní řízení). Nyní je na pozici výkonného ředitele společnosti CATANIA GROUP s.r.o. Vykonává také poradenskou a přednáškovou činnost pro města a obce, svazky obcí, mikroregiony, DSO, a to především v oblastech daňového řízení, insolvence, exekuce a řízení pohledávek  a "whistleblowingu". Věnuje se také publikační a metodické činnosti.

JUDr. Jan Šťastný, MPA pracoval ve veřejné správě od roku 2002, má zkušenosti se státní správou i samosprávou. Působil na Ministerstvu financí a také na Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Byl také místostarostou a čtyřikrát byl ministrem vnitra jmenován správcem obce podle zákona o obcích, od roku 2015 do roku května 2023 byl tajemníkem městského úřadu obce s rozšířenou působností. Na oblíbených kurzech školí neoblíbená témata (zákon č. 106/1999, povinnosti obcí, zákon o obcích, střet zájmů, GDPR) a hledá řešení problémů a chyb úředníků i volených funkcionářů. Podílel se na vzniku aplikace GENERÁTOR 106 na vyřizování žádostí podle zák. č. 106/1999 a FOSY - férový oznamovací systém pro ochranu oznamovatelů. V roce 2021 byl oceněn jako finalista soutěže Manažer roku v kategorii veřejná správa. Od června 2023 plně spolupracuje se společností CATANIA GROUP s.r.o.


FOSY - mám zájem

Subjekt*
Máme pověřence GDPR od společnosti CATANIA GROUP s.r.o.*
Chceme systém FOSY*
Chceme vnitřní předpis*
Chceme školení pro zaměstnance a vedení*

Fosy - ceník

Ceny jsou stanoveny za kompletní služby - implementace vnitřního oznamovacího systému včetně služeb příslušné osoby

 

....pokud jste povinná osoba:

Ministerstva, krajské a ostatní úřady                                                                                 4.990 Kč/měsíc
Magistrát, ÚMČ, MěÚ a obce III. typu, ORP                                                                      2.490 Kč/měsíc
Obce II. typu nad 5000 obyvatel                                                                                        1.990 Kč/měsíc 
Obce II. typu do 5000 obyvatel                                                                                          1.490 Kč/měsíc 
Obce I. typu nad 1000 obyvatel                                                                                         1.290 Kč/měsíc
Obce I. typu 501 - 1000 obyvatel                                                                                          990 Kč/měsíc
Obce I. typu do 500 obyvatel                                                                                                490 Kč/měsíc
Příspěvkové nebo ovládané organizace (a.s., s.r.o., ZŠ, MŠ a další)

- do 500 zaměstnanců                                                                                                          490 Kč/měsíc  

- nad 500 zaměstnanců                                   1 Kč/zaměstnance/měsíc

 

... a pokud již máte našeho pověřence na GDPR, pak máte FOSY za:

Magistrát, ÚMČ, MěÚ a obce III. typu, ORP                                                                        1.990 Kč/měsíc
Obce II. typu nad 5000 obyvatel                                                                                          1.490 Kč/měsíc 
Obce II. typu do 5000 obyvatel                                                                                            1.290 Kč/měsíc 
Obce I. typu nad 1000 obyvatel                                                                                              990 Kč/měsíc
Obce I. typu 501 - 1000 obyvatel                                                                                            690 Kč/měsíc
Obce I. typu do 500 obyvatel                                                                                                  390 Kč/měsíc
Příspěvkové nebo ovládané organizace (a.s., s.r.o., ZŠ, MŠ a další)                                    

- do 500 zaměstnanců                                                                                                            390 Kč/měsíc  

- nad 500 zaměstnanců                                   0,80 Kč/zaměstnance/měsíc

 

...a pokud nejste povinným subjektem k zavedení VOS a chcete jej, pak je pro vás připraven

Vnitřní oznamovací systém FOSY LIGHT

Produkt je určen pro malé subjekty, které nemají povinnost mít zaveden vnitřní oznamovací systém, ale chtějí jej dobrovolně vyzkoušet a řešit přes pověřenou osobu. Vyhnou se tím kontrolám z ministerstva nebo Inspektorátu práce pro neplnění podmínek ochrany oznamovatele. Po podpisu smlouvy obdrží organizace Implementaci na stránky a o vše ostatní za vás bude řešit pověřená osoba.
Uvedená cena je roční paušál                                                                                         1.080 Kč

 

Směrnice o ochraně oznamovatelů podle zákona č. 171/2023 Sb. pro obec, město nebo příspěvkovou organizaci

- do 500 zaměstnanců                                                                                                            450 Kč  

- nad 500 zaměstnanců                                      1 Kč/zaměstnance

 

Objednávejte zde.

 

Školení zaměstnanců          (včetně vystavení certifikátu)                                                    590 Kč/osobu   

 

Objednávejte zde.