Studie odpadového hospodářství

Odpadové hospodářství čekají velké změny. Obce se na postupné snižování množství skládkovatelného směsného komunálního odpadu musí připravit. Musí najít cestu jak jeho množství snižovat.


Zákonné povinnosti

Zajištění nakládání s komunálními odpady je jedním z hlavních úkolů při zabezpečování chodu obce, a proto každá obec by měla přistupovat k odpadové problematice aktivně a zodpovědně. Odpadové hospodářství je v obcích většinou řešeno obecně závaznými vyhláškami, které vycházejí z platné legislativy. A právě nově přijatý zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech podstatně ovlivnil odpadové hospodářství obcí a to i v následujících letech.

Co je cílem zákona

Na základě tohoto zákona je nutno postupně zvyšovat objem komunálního odpadu určeného k opětovnému využití separací (SEPAR). Jedná se o plasty, papír, sklo, kovy, bioodpad, ale i textil a další druhy. Vyseparované druhy odpadu musí v roce 2025 dosahovat minimálně 55 % a v roce 2035 až 65 % celkové hmotnosti vyprodukovaného komunálního odpadu. Dalším dopadem zpřísňování odpadové legislativy je postupné snižování množství směsného komunálního odpadu (odpad po vytřídění SEPAR), který může být ukládán na skládky zákonnou cenu. Při překročení povoleného množství se poplatek zvyšuje.

1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

4. Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

5. Energeticky využívat v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky; toto množství může být navýšeno o rozdíl mezi množstvím komunálních odpadů, které mohly být uloženy na skládku podle bodu 4, a skutečným množstvím komunálních odpadů uložených na skládku.

Co je úkolem studie

Úkolem studie je nalézt rezervy ve stávajícím systému nakládání s komunálními odpady a stanovit nové cíle, způsoby a postupy. Snahou takové studie je dosáhnout co nejnižšího podílu směsného komunálního odpadu a snížit tak finanční dopad produkce odpadů na obyvatele a obce samotné. Taková studie rahrnuje i revize stávajících OZV a návrhy na optimální řízení místních poplatků.

Cena

Záleží na velikosti obce a je vždy stanovena dohodou tak, aby byla pro obě strany přijatelná :).

Na zpracování studie může obec obdržet dotace, které můžou náklady na pořízení studie snížit až o polovinu.

 

 

Pokud máte zájem o zpracování nezávislé cenové nabídky na zpracování studie odpadového hospodářství, vyplňte níže uvedený formulář a my se vám ozveme.

Jsme tu pro vás a jsme jiní než ostatní...