Rating ekonomické kondice měst a obcí

Informace o službě

Problematika

Máte zodpovědný přístup k hospodaření, transparentní financování, vyrovnaný nebo ziskový rozpočet a další dobré finanční ukazatele? Pak si to nenechávejte pro sebe a je žádoucí na to upozornit. Ukažte vašim občanům, že je vaše obec v dobré finanční kondici, nebo že se musí něco změnit.

Proč?

Rating je jednou z možností, jak hodnotit hospodaření obcí. Přidělení jednoho z ratingových stupňů poukazuje na to, do jaké míry využívá obec své finance efektivně, jak je na tom z hlediska stability svého fungování a zda je schopná dostát svým závazkům.

Rating je obecně používaný nástroj k hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů. V zásadě odráží míru rizika, zda daný subjekt dodrží své závazky, vyplývající zejména z přijetí půjčky, což ovlivní podmínky, za kterých mu věřitel půjčí. Příznivý stupeň ratingu obvykle vede k výhodnějším finančním podmínkám při poskytnutí půjčky.

Výhodou ratingu je skutečnost, že je souhrnným hodnocením. Jeho výsledkem je jeden údaj, porovnatelný jak v čase, tak i mezi obcemi. Vedení obce a obyvatelům obce přináší rating informaci o tom, jak odpovědně nakládá obec s penězi obce. Pro starosty má pak význam i meziroční porovnání a krátkodobý nebo střednědobý vývoj. Jedná se však i o nástroj pro opozici, ze kterého zjistí stav veřejných financí v daném roce či letech. Pro poskytovatele dotací může být rating důležitým poznatkem o finančním zdraví obce, který předznamenává, jak obec s dotací naloží. Pro budoucí věřitele je důležité znát, s jakou pravděpodobností obec vypůjčené prostředky splatí řádně a včas. Obdobný význam má i pro podnikatele, a to, zda se jim vyplatí s obcí spolupracovat, realizovat investice, prodávat zboží či služby.

Patrně nedůležitějším aspektem ratingu je to, že odráží míru rizika, zda obec bude plnit své závazky. Může tedy také sloužit jako varování pro ty obce, jejichž ratingové hodnocení je nepříznivé. Neplnění závazků signalizuje horšící se finanční situaci obce, což může vést až k obstavení účtů a nemožnosti volně nakládat s prostředky na nich uloženými. Dalším negativním dopadem může být nedobrovolný prodej majetku, výrazný pokles kvality poskytovaných služeb obyvatelům. Výsledkem může být nespokojenost obyvatel a ztráta dobré pověsti obce. Těmto všem negativním jevům je dobré předcházet.

Naopak příznivé ratingové hodnocení je dobrým signálem pro vedení obce i samotné obyvatele obce. Hodnocení popisující, že obec má optimální finanční stabilitu, dostatečnou a přiměřenou investiční aktivitu, a že hospodaření obce zaručuje dobrou schopnost splácet své aktuální závazky včas, lze velmi dobře PR prodat (… dlouhodobě dokazujeme, že umíme dobře hospodařit… ) a zajistit si tak volební hlasy svých obyvatel.

Řešení

Hodnotící model vychází z upravené metodiky Slezské univerzity, která volně publikovala algoritmy pro analytiky. Vstupní data jsou čerpána z Informačního systému Monitor státní pokladny, který spravuje Ministerstvo financí. Zpracování hodnotící studie, včetně závěrečného vyhodnocení je prováděno dle metodiky CATANIA GROUP s.r.o.

Finanční stabilita municipalit je hodnocena na základě několika ukazatelů, které se zaměřují na následující oblasti:

Rozpočtové hospodaření: Saldo běžného rozpočtu, podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech, podíl finančních zůstatků na účtech a pokladně k běžným výdajům, podíl finančních zůstatků na účtech a pokladně k běžným příjmům, celkové konsolidované výdaje na běžných příjmech, přijaté transfery na kapitálových výdajích, podíl vlastních příjmů na celkových příjmech.
Zadluženost: Podíl celkového dluhu na saldu běžného rozpočtu, podíl dluhové služby a dluhové kapacity, podíl placených úroků a dluhové kapacity, podíl cizích zdrojů a celkových aktiv, podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh a celkových aktiv, podíl celkového dluhu na cizích zdrojích, dluhová služba celkem, podíl celkového dluhu na běžných příjmech.
Likvidita: Celková (běžná) likvidita, okamžitá likvidita, finanční zásoba.

Jak to bude probíhat?

Při hodnocení vycházíme z rozpočtových a účetních ukazatelů za uplynulých pět let a výsledky porovnáváme s ostatními obcemi stejné velikosti. Výsledkem je přehledná ratingová zpráva včetně vypočítaných ukazatelů, přehledných grafů, srozumitelných komentářů a samozřejmě i doporučení, která vzejdou z jednotlivých bodových hodnocení.

Každý z výše uvedených ukazatelů je interpretován v rámci určitých hodnotových pásem, která vyjadřují různé úrovně finanční stability. Obecně platí, že čím vyšší hodnota ukazatele, tím lepší je finanční stabilita municipality.

Co získáte?

Finanční stabilita municipalit je důležitým faktorem, který je třeba brát v úvahu při rozhodování o investicích do obcí a měst. Stabilní obce a města jsou schopny poskytovat kvalitní veřejné služby a jsou atraktivní pro investory. Starostům a představitelům obcí vyhodnocení přinese informaci o tom jak jejich město či obec hospodařila v předchozím období a případně na jaké klíčové ukazatele se mají zaměřit.

K dispozici tak dostanete přehledný dokument, který můžete prezentovat na různých setkáních, nechat jej otisknout do místních novin, případně zveřejnit na webových stránkách obce nebo města. Vystavíme vám také certifikát o provedeném ratingu.

 Jak s ratingem naložíte již je na Vašem rozhodnutí. I nepříznivý rating může napomoci budoucímu zlepšování. 

Garant projektu

Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M., pracuje na magistrátu města Chomutova od roku 2001, z toho od roku 2002 jako vedoucí odboru ekonomiky. V rámci odborné praxe je již přes 10 let členem Finanční komise Svazu měst a obcí České republiky, kde se mj. podílel i na tvorbě Příručky pro člena zastupitelstva obce 2018. Od roku 2005 je členem Pracovní skupiny Finance, při Benchmarkingové iniciativě 2003, kde je od roku 2015 lídr pracovní skupiny finance a metodik finančních agend a analytik finančních a ekonomických procesů. Věnuje se i ratingovému hodnocení finanční a ekonomické kondice měst a obcí. Působí rovněž v několika pracovních a poradních skupinách ministerstva financí a ministerstva vnitra.