Malý rating ekonomické kondice měst a obcí

Informace o službě

Problematika

Máte zodpovědný přístup k hospodaření, transparentní financování, vyrovnaný nebo ziskový rozpočet a další dobré finanční ukazatele? Pak si to nenechávejte pro sebe a je žádoucí na to upozornit. Ukažte vašim občanům, že je vaše obec v dobré finanční kondici, nebo že se musí něco změnit.

Finanční stabilita municipalit je hodnocena na základě několika ukazatelů, které se zaměřují na následující oblasti:

Rozpočtové hospodaření: Saldo běžného rozpočtu, podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech, podíl finančních zůstatků na účtech a pokladně k běžným výdajům, podíl finančních zůstatků na účtech a pokladně k běžným příjmům, celkové konsolidované výdaje na běžných příjmech, přijaté transfery na kapitálových výdajích, podíl vlastních příjmů na celkových příjmech.
Zadluženost: Podíl celkového dluhu na saldu běžného rozpočtu, podíl dluhové služby a dluhové kapacity, podíl placených úroků a dluhové kapacity, podíl cizích zdrojů a celkových aktiv, podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh a celkových aktiv, podíl celkového dluhu na cizích zdrojích, dluhová služba celkem, podíl celkového dluhu na běžných příjmech.
Likvidita: Celková (běžná) likvidita, okamžitá likvidita, finanční zásoba.

Řešení

Hodnotící model vychází z upravené metodiky Slezské univerzity, která volně publikovala algoritmy pro analytiky. Vstupní data jsou čerpána z Informačního systému Monitor státní pokladny, který spravuje Ministerstvo financí. Zpracování hodnotící studie, včetně závěrečného vyhodnocení je prováděno dle metodiky CATANIA GROUP s.r.o.

Jak to bude probíhat?

U malého ratingu vycházíme při hodnocení z rozpočtových a účetních ukazatelů posledního roku. Výsledkem je přehledná ratingová zpráva. 

Každý z výše uvedených ukazatelů je interpretován v rámci určitých hodnotových pásem, která vyjadřují různé úrovně finanční stability. Obecně platí, že čím vyšší hodnota ukazatele, tím lepší je finanční stabilita municipality.

Obdržíte od nás nejen certifikaci, ale i slovní vyhodnocení všech téměř dvou desítek hodnocených ukazatelů.

Co získáte?

Finanční stabilita municipalit je důležitým faktorem, který je třeba brát v úvahu při rozhodování o investicích do obcí a měst. Stabilní obce a města jsou schopny poskytovat kvalitní veřejné služby a jsou atraktivní pro investory. Starostům a představitelům obcí vyhodnocení přinese informaci o tom jak jejich město či obec hospodařila v předchozím období a případně na jaké klíčové ukazatele se mají zaměřit. Finanční stabilita je rovněž důležitým podkladem pro jednání s banovním sektorem pro případné úvěrování rozvojových priorit obcí.

K dispozici tak dostanete přehledný dokument, který můžete prezentovat na různých setkáních, nechat jej otisknout do místních novin, případně zveřejnit na webových stránkách obce nebo města. Vystavíme vám také certifikát o provedeném hodnocení.

Kromě malého ratingu Vám nabízíme i velký rating, který vyhodnocuje jinou sadu ukazatelů za pětileté období.

Garant projektu

Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M., pracuje na magistrátu města Chomutova od roku 2001, z toho od roku 2002 jako vedoucí odboru ekonomiky. V rámci odborné praxe je již přes 10 let členem Finanční komise Svazu měst a obcí České republiky, kde se mj. podílel i na tvorbě Příručky pro člena zastupitelstva obce 2018. Od roku 2005 je členem Pracovní skupiny Finance, při Benchmarkingové iniciativě 2003, kde je od roku 2015 lídr pracovní skupiny finance a metodik finančních agend a analytik finančních a ekonomických procesů. Věnuje se i ratingovému hodnocení finanční a ekonomické kondice měst a obcí. Působí rovněž v několika pracovních a poradních skupinách ministerstva financí a ministerstva vnitra.