ESG a CRS strategie

ESG strategie 2023 – jednáme odpovědně!

Jsme přesvědčeni, že podnikání a investování není jen aktivitou zaměřenou na výkon a zisk, ale má daleko širší celospolečenský dosah a ovlivňuje naši budoucnost. Proto jednáme odpovědně. Snažíme se přinášet to nejlepší našim zákazníkům, zaměstnancům a partnerům, a přitom bereme ohled i na příští generace. Našimi investičními filozofiemi je společný důraz na výsledek, zároveň zaměření na oblasti související s životním prostředím, sociálními dopady a governance. Jsme přesvědčeni, že udržitelný přístup k vytváření hodnot se vyplatí nejen našim zákazníkům, zaměstnancům, partnerům, dodavatelům, ale především nám samotným.

Máme přesně definovanou strategii ESG a jasný plán, jak zakomponovat odpovědný přístup do našeho každodenního fungování. Zaměřujeme se na 4 klíčové priority:

1. Uznávání příjmů a daňová povinnost.
řídíme se nejpřísnějšími zásadami vedení účetnictví a transparentním reportováním výsledků. Akcentujeme zejména přesné uznávání příjmů, které je kritickou oblastí podnikání.

2. Rovné příležitosti, diverzita a inkluze.
Vytváříme inspirativní místo pro práci, kde mají naši zaměstnanci rovné příležitosti. Snažíme se garantovat stejnou mzdu na základě funkční úrovně, zajišťovat pracovní prostředí vedoucí k maximální pracovní spokojenosti a nízké míře fluktuace. Vedení společnosti, zaměstnance i spolupracovníky – to vše máme genderově vyvážené. Spolupracujeme a podporujeme s neziskovými organizacemi.

3. Správa společnosti.
Naše podnikání je provozováno, regulováno nebo kontrolováno na základě jasných pravidel a procesů. Jsou to faktory, jež ovlivňují zájmy všech zainteresovaných stran společnosti, včetně majitelů, managementu, zákazníků, dodavatelů a vládních regulátorů.

4. Rozvoj zaměstnanců.
Působíme v oblasti služeb pro veřejnou správu, kde je kvalita zaměstnanců klíčovým aktivem k dosažení úspěchu. Dbáme na to, abychom našim zaměstnancům poskytovali co nejkvalitnější vzdělávání a vytvářeli tak prostředí, v němž mohou rozvíjet své profesní dovednosti a poskytovat tak nejlepší služby.

Pro každé ze čtyř prioritních témat ESG jsme definovali různé klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a na jejich základě monitorujeme výkon v oblasti ESG. Od roku 2023 budou tyto ukazatele také pravidelně měřeny a každoročně vykazovány.

Konkrétní popis aktivit odpovědného a udržitelného rozvoje je popsán i v dokumentu strategie CRS.

 Strategie CRS 2023

Proč jsme a chceme být společensky odpovědnou firmou (CRS) i v následujících letech? Protože chceme dělat správné věci správně.
Například:
- chovat se seriózně k zákazníkům a partnerům
- starat se o své pracovníky
- pečovat o dobré mezilidské vztahy
- chránit životní prostředí
- a mnoho dalších užitečných věcí

Proč? Protože věříme, že takové chování přinese výhody nejen nám, ale hlavně ostatním. Jsme si vědomi, že odpovědné podnikání znamená úspěšně podnikat a zároveň myslet i na sociální a ekologické zájmy. Snažíme se tak v každé naší činnosti včlenit sociální a ekologické aspekty, které směřují k tvorbě zisku, ale zároveň k zodpovědné udržitelnosti. Jako odpovědná firma uspokojujeme požadavky nejen zákazníků, ale i dalších osob (fyzických i právnických), s nimiž při svých aktivitách spolupracujeme (např. zaměstnanci, dodavatelé, místní komunita apod.). Pozitivně tak působíme na celou společnost a usměrňuje svůj vliv i na životní prostředí.

I. Pilíř – Ekonomika

V ekonomické oblasti je pro nás samozřejmostí transparentní podnikání a pozitivními vztahy s investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Detailně sledujeme vývoj cenových hladin, inflace, ale také i požadavky a trendy zákazníků i obchodních partnerů. Upravujeme ceny tak, aby měly pozitivní dopad na ekonomiku jak na lokální, tak i na národní úrovni. Aktivity v environmentální oblasti vedly i k úsporám finančních výdajů na provoz pracoviště a zlepšily tak cash flow naší firmy.           

II. Pilíř – Sociální oblast

V sociální oblasti se jako odpovědná firma zaměřujeme na přístup k zaměstnancům a podporu neziskových organizací. Pracoviště pobočky jsme upravili tak, aby bylo pro pracovníky příjemné a mohli zde případně i trávit volné chvíle nebo aktivně odpočívat. Vybavili jsme jednu místnost sportovním náčiním a stroji pro aktivní odpočinek zaměstnanců i spolupracovníků. Další místnost je vedena jako studovna a je zároveň vedena jako quiet room (tichá místnost). Zaměstnanci a spolupracovníci mají také možnost využít wellness room, kde najdou infrasaunu, sprchu, vířivou vanu a také venkovní vířivý bazén a dvě prostorné terasy na odpočinek nebo letní porady. K dispozici jsou také dva pokoje pro možnost přespání. Je zde také konferenční místnost s barem a kuchyní pro pořádání porad a dalších aktivit našich zaměstnanců a spolupracovníků. Naši zaměstnanci a spolupracovníci mají klouzavou pracovní dobu a mohou si ji upravit dle svých potřeb. Zaměstnanci i spolupracovníci mají určitou finanční podporu pro vzdělávání, kde podporujeme jejich profesní či osobní růst. V sociální oblasti již dlouhodobě podporujeme neziskovou organizaci Čmeláček z.s., která usiluje svou činností především o podporu a zkvalitnění života osob s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra a jejich rodin. Dále spolupracujeme se společností BONA HELPO s.r.o., která byla založena s cílem pomáhat handicapovaným lidem, ať už jednotlivcům, sdružením nebo se společností Chráněné korálky s.r.o., která zaměstnává hendikepované, invalidní i starobní důchodce a další znevýhodněné osoby na různých pozicích.

III. Pilíř – Environmentální oblast

V environmentální oblasti si uvědomujeme své dopady na živou i neživou přírodu včetně ekosystému, půdy, vzduchu a vody. Naše podnikání vykonáváme tak, že chráníme přírodní zdroje a co nejméně zatěžujeme životní prostředí. V rámci vzdělávání jsme přešli do online prostoru a naši pracovníci pracují z domova. Tím jsme omezili jízdy auty a snížili tak oxid uhličitý v ovzduší. Naše provozovna prošla komplexní rekonstrukcí s ohledem na životní prostředí. Svedli jsme dešťovou vodu do nádrží, rekonstruovali vodovodní a kanalizační rozvody tak, abychom ušetřili spotřebu vody (průtok vody, perlátory apod.) a v případě srážkové vody jsme rekonstruovali střechu pro lepší zachycení a odvádění vody, kterou dále využíváme k zalévání zeleně na dvou terasách. Zateplili jsme celou budovu provozovny, vyměnili okna a zabudovali kondenzační kotel pro snížení spotřeby plynu u vytápění provozovny. Zrekonstruovali jsme rozvody topení (podlahové topení), rozvody slabo i silnoproudu a budovu jsme vybavili úspornými elektrickými svítidly a přístroji. V následujících dvou letech připravujeme projekt pro solární energii (další úspora elektrické energie) a využití tepelného čerpadla pro další úsporu plynu u topení. Samozřejmostí je i třídění odpadu. Naše podnikání je tak téměř bez uhlíkové stopy a šetrné k životnímu prostředí.

Proč to všechno děláme? Protože to dává smysl a těší nás to!