Profesní vzdělávání

aneb profesionálně na vlně vzdělávání

MPA a LL.M.

Co je to MPA a LL.M.? - vysoký kredit pro praxi

Master of Public Administration (MPA) je studium určené zejména pro manažery v oblasti veřejné správy. Nositel titulu LL.M. (latinsky Legum Magister, anglicky pak Master of Laws), který je uváděn taktéž za jménem, získává velký přehled v oblasti práva ve veřejné správě, jeho součástí je ovšem i manažerský přehled.

Co znamená titul MPA a LL.M. pro vaše současné nebo budoucí zaměstnavatele? Jistotu, že získali odborníka, který má znalosti v systému řízení a práva a umí je využít v praxi. Právě zaměření na praxi je stěžejní výhodou studia MPA i LL.M. Absolventi s titulem MPA a LL.M. mají kvalifikaci, která má na trhu práce vysokou cenu. Titul MPA a LL.M. není ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů titulem akademickým, ale profesním. Studium MPA a LL.M. představuje profesně vzdělávací program určený manažerům se zájmem o prohloubení a rozšiřování dosud nabytých znalostí a získání všeobecného profesního nadhledu.

Získejte tituly v rámci povinného akreditovaného vzdělávání úředníka


Průběh MPA a LL.M. studia

 • Délka trvání studia celého programu 14 až 16 měsíců, rozdělených do tří bloků (semestrů).
 • Každý z bloků je rozdělen na jednotlivé moduly. Studium probíhá kombinovanou formou studia. Většinou se studenti setkávají jedenkrát za semestr na prezenčním školení , jinak kurzy probíhají formou webinářového školení.
 • Studium probíhá primárně v českém jazyce (s výjimkou výuky cizího jazyka).
 • Na počátku studia se koná zápis, kde jsou studenti seznámeni s průběhem a organizací MPA nebo LL.M. programu.
 • K úspěšnému ukončení studia musí studenti získat 90 kreditů (9  školení) a na konci studia vypracovat a obhájit závěrečnou práci na zvolené téma.

Struktura a Curriculum 

 • Všechny dílčí moduly v celém programu jsou akreditovány MV (s výjimkou 2 neakreditovaných kurzů).
 • Na základě § 20 odstavce 1 zákona č. 312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou uznávány (certifikovány) jako průběžné vzdělávání, které zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku. 
 • Jedná se o 23 akreditovaných kurzů a účast na kurzu, jež je součástí průběžného vzdělávání, se prokazuje zaměstnavateli vydaným osvědčením.
 • Při absolvování min. 9 povinných kurzů, sepsání a obhájení závěrečné práce, je vám zároveň uznáno i studium MPA nebo LL.M.

Profil účastníka MPA a LL.M. programu

Účastníci v programu MPA a LL.M. se etablují z řad zaměstnanců státní správy (úředníků) s vysokoškolským vzděláním. Stejně tak je vítán i kandidát s příslušnou pracovní zkušenosti a minimálně úplným středoškolským vzděláním.

Studiem MPA nebo LL.M. získáte:

 • celosvětově vyhledávaný a uznávaný titul
 • nadstandardní manažerské vzdělání
 • aktuální poznatky propojené s praxí
 • vysokou společenskou prestiž
 • moderní přístup ke vzdělání
 • zajímavé kontakty s manažerskou praxí

Způsobilost pro přijetí

Aby byl uchazeč způsobilý k přijetí do vzdělávacího programu, musí mít minimálně bakalářský titul nebo jeho ekvivalent. Případně musí mít úplné středoškolské vzdělání a patřičnou tříletou praxí.

Podpis smlouvy

Smlouvu podepisuje student, pokud si hradí poplatek a kurzy sám (podléhá DPH). Pokud bude hradit studium obec (zaměstnavatel) v rámci vzdělávání úředníků ÚSC, podepisuje smlouvu osoba dle pravomocí k jejímu podpisu (vedoucí, tajemník, starosta...). 

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá na základě odevzdané přihlášky s patřičnými dokumenty, které jsou pak posuzeny přijímací komisí. Kompletní podmínky přijímacího řízení vám zašleme po vyplnění formuláře a ukončení přihlášek.


Akreditované kurzy – Vybrané tematické okruhy

Posluchačům je vždy prezentováno téma z dané oblasti s přihlédnutím na aktuální stavy v legislativě, judikatuře, metodice i společenském a profesním životě. Celkový garantovaný počet přednášek za program je stanoven na šestnáct  (akreditovaných kurzů) a dvě neakreditované školení. Posluchač zde nemusí nutně splnit všechny předměty zapsané v seznamu. V závorkách jsou doporučované přednášky pro absolvování jednotlivých modulů (MPA, LL.M.)

 • Hlavní zákonné povinnosti měst a obcí (LL.M+MPA)
 • GDPR-informace k realizaci ve veřejné správě (LL.M.+MPA)
 • Daňový řád v souvislostech (LL.M.+MPA)
 • Obce a jejich pohledávky v praxi (LL.M.+MPA)
 • Obce a dlužník v insolvenci (LL.M+MPA)
 • Rozpočet a finance města v praxi I (MPA)
 • Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (LL.M)
 • Rozpočet a finance města v praxi II (MPA)
 • Střet zájmů v praxi měst a obcí (LL.M)
 • Vedoucí a procesní řízení v praxi obce (neakreditováno)
 • Doručování a spis dle daňového řádu (LL.M+MPA) 
 • Investiční projekty (dotace, PPP, úvěry) a veřejné zakázky (MPA)
 • Regionální rozvoj (MPA)
 • Rozpočet města a obce (MPA)
 • Základy správního práva v praxi obcí (LL.M)
 • Daňová exekuce v praxi (LL.M.+MPA)
 • Místní poplatky v praxi (LL.M.+MPA)
 • Základy správního práva procesního v praxi obcí (LL.M.+MPA)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., poskytování informací v praxi obcí a měst (LL.M + MPA)
 • Obecně závazné vyhlášky a Sbírka právních předpisů územně samosprávných celků (LL.M+MPA)
 • Poskytování dotací se zaměřením na dotace poskytované z rozpočtu ÚSC (MPA)
 • Motivace a hodnocení pracovníků ÚSC (neakreditováno) 
 • Implementace moderních principů řízení do praxe úřadu (MPA)
 • Informační systémy veřejné správy + eGovernment + Chytrá města (MPA)
 • Práce s informacemi, bezpečnost a ochrana dat vč. osobních údajů (MPA)

Termíny budou upřesněny - začínáme 1.9.2024, ale hlásit se můžete průběžně!


 

Speciální nabídka = speciální cena

Mimořádná cena

Účastníkovi bude pro studium pořádaném v roce 2024/2025 speciální cena ve výši 2990 Kč za akreditované školení. V případě absolvování minimálně 9 akreditovaných školeních je výsledná cena 26.910,- Kč bez DPH (slovy: dvacet šest tisíc devět set deset korun českých).

Vzdělávání v programu MPA nebo LL.M. (stejně tak jako akreditované školení) je oproštěno o DPH dle § 57 odstavce (1) písmene d), kde Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí: činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů, a osobami, které provádí rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti 44g), které mají akreditované vzdělávací programy.

Studujte za 1 korunu...

Studium v hodnotě 1 Kč je možno poskytnout těm účastníkům, kteří doporučí ke studiu dalších 5 (slovy: pět) účastníků, kteří hradí studium v plné výši (viz. mimořádná cena).

... nebo zadarmo!

Účastníkovi může být tato cena následně snížena až na slevu 100 % v případě mimořádného přínosu pro vzdělávací instituce. O této skutečnosti rozhodují statutární zástupci společností. Mezi tyto skutečnosti patří zvláště pomoc s náborem dalších účastníků pro studium pořádané v roce 2024/2025.

V případě dotazů volejte 605 754 793 
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. - garant projektu

Přihláška

Dokaž si, že to zvládneš 

Jsem rozhodnut - chci to zkusit

Jsem členem STMOÚ ČR

Závazná pravidla pro studium a průběh vzdělávacího programu
MPA a LL.M.

Závazná pravidla pro studium vzdělávacího programu MPA a LL.M. u vzdělávací instituce Akademie krizového řízení a managementu s.r.o.

Charakteristika studia MPA a LL.M.

 1. Vzdělávací program MPA a LL.M. je programem celoživotního vzdělávání vzdělávací instituce a jeho obsah a forma se řídí vnitřními předpisy vzdělávací instituce.
 2. Na účastníky vzdělávacího programu se vztahují předpisy o celoživotním vzdělávání, účastníci nejsou studenty vysoké školy ve smyslu zákona 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách.
 3. Standardní doba studia jsou zpravidla tři semestry. V této době účastník plní povinnosti dané plánem programu MPA nebo LL.M., včetně obhajoby závěrečné práce.
 4. Po absolvování vzdělávacího programu MPA nebo LL.M. bude jeho účastníkům vydán vzdělávací institucí certifikát s přehledem konaných studijních povinností, opravňující k používání titulu MPA nebo LL.M., psaného za jménem.

Zahájení studia

 1. Účastníkem vzdělávacího programu MPA nebo LL.M. se stane osoba, která splní podmínky stanovené pro účast ve vzdělávacím programu viz. Studijní řád a po řádném uzavření smlouvy. 
 2. Základní podmínkou pro účast ve vzdělávacím programu je dokončené vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně, nebo vyššího odborného vzdělání, nebo úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou s doložením minimálně tříleté praxe, nebo doložením získané kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací ve stupni EQF 5 a vyšší s doložením pětileté praxe.

Průběh a organizace studia

 1. Vzdělávací program MPA nebo LL.M. je organizován ve výukových tematických modulech s určitým odborným zaměřením. Délka výukových modulů je celkem 76 výukových hodin a zahrnuje minimálně 12 výukových soustředění v rámci celého studia. Délka studia je tři semestry.
 2. Obsah studia je dán výčtem výukových tematických modulů. Účastník vzdělávacího programu MPA nebo LL.M. musí úspěšně absolvovat minimálně 9 (slovy: devět) tematických modulů. Z toho je 6 (slovy: šest) povinných (označeny MPA nebo LL.M.) a 3 (slovy: tři) jím zvolené volitelné moduly (volitelné moduly).
 3. Účastník vzdělávacího programu MPA nebo LL.M. obdrží po přijetí a uzavření smlouvy MPA nebo LL.M od vzdělávací instituce do vzdělávacího programu MPA nebo LL.M. přihlášení do Akademického informačního systému (dále jen „AIS“) na stránkách http://www.manazersketituly.cz, kde nalezne podrobné podmínky ke studiu v části Vnitřní předpisy. Dokument „Studijní a zkušební řád“, který obsahuje veškeré podrobnosti a je výtahem důležitých skutečností je příloha č. 1: Závazná pravidla pro studium vzdělávacího programu MPA nebo LL.M. u vzdělávací instituce Akademie krizového řízení a managementu s.r.o.
 4. Účastník vzdělávacího programu LL.M. se přihlásí na jednotlivé akreditované kurzy prostřednictvím webových stránek pořádající agentury - https://spmo.cz/vzdelavani/#aktualniskoleni a označí je jako MPA/LL.M. (zaškrtávátko u přihlášky).
 5. Výuka probíhá v online prostředí zpravidla v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 14:45 hod. a v případě prezenční výuky v pátek v Praze od 9:00 do 14:45 hod. Jedna výuková hodina má 45 min.
 6. Pro studium vzdělávacího programu MPA nebo LL.M. u vzdělávací instituce Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. jsou pro udělení titulů MPA nebo LL.M. uznávány akreditované kurzy pořádané společností CATANIA GROUP s.r.o.

Ukončení semestru

 1. Pro úspěšné ukončení semestru je třeba účasti na výuce a dále zpracování semestrální práce a její ohodnocení stupněm „splnil“. Takto absolvovaný semestr je považován za ukončený.
 2. Účast na výuce je podmínkou pro úspěšné absolvování semestru; neúčast na některé výuce nevylučuje úspěšné absolvování semestru.
 3. 1.      Semestrální práci zpracuje účastník vzdělávacího programu MPA nebo LL.M. v daném semestru (v případě individuálního studijního plánu po absolvování 3 kurzů) na zadané téma. Téma zadává účastníkům vzdělávacího programu MPA nebo LL.M. odborný garant prostřednictvím akreditované vzdělávací instituce CATANIA GROUP, s.r.o. (uveřejněno na stránkách https://spmo.cz/vzdelavani/profesni-vzdelavani/)
 4. Semestrální práci zpracuje účastník vzdělávacího programu MPA nebo LL.M. v rozsahu 3 až 5 normostran, odevzdá ji manažerovi studia MPA nebo LL.M. v elektronické podobě na e-mailovou adresu: sekretariat@catania.cz.
 5. Semestrální práce je hodnocena stupněm splnil(a)/nesplnil(a).
 6. V případě, že je semestrální práce klasifikována stupněm nesplnil, obdrží účastník vzdělávacího programu MPA nebo LL.M.  písemné hodnocení semestrální práce s uvedením důvodů a stanovením úkolů k přepracování či doplnění semestrální práce.
 7. Každý tematický výukový modul musí účastník vzdělávacího programu MPA nebo LL.M. ukončit, aby mohl pokračovat ve studiu vzdělávacího programu MPA nebo LL.M. Semestrální práce se nezpracovává v posledním (třetím) semestru studia, pro jehož ukončení je třeba pouze příprava na závěrečnou práci.
 8. V odůvodněných případech může odborný garant modulu povolit individuální studijní plán modulu.

Ukončení studia

 1. Účastník vzdělávacího programu MPA nebo LL.M., který úspěšně zakončil všechny tři tematické výukové moduly (semestry) vzdělávacího programu, může být připuštěn k obhajobě závěrečné práce.
 2. Téma závěrečné práce si účastník vzdělávacího programu MPA nebo LL.M. volí z témat zveřejněných pro vzdělávací program MPA nebo LL.M. ve druhém semestru studia. Zvolené téma schvaluje odborný garant vzdělávacího programu MPA nebo LL.M.
 3. Pro zpracování závěrečné práce platí základní požadavky jako na zpracování bakalářských prací. Práce se zpracovává v rozsahu 20 až 30 normostran.
 4. Závěrečnou práci odevzdá účastník vzdělávacího programu MPA nebo LL.M. ve stanoveném termínu vedoucímu práce tak, aby mohla být posouzena, zda je způsobilou k obhajobě.
 5. Závěrečná práce musí být obhájena před komisí. Obhajoba závěrečné práce, je klasifikována stupněm prospěl(a)/neprospěl(a).
 6. Účastníkům vzdělávacího programu MPA nebo LL.M., kteří úspěšně obhájili závěrečnou práci, bude slavnostně předán certifikát o absolvování vzdělávacího programu MPA nebo LL.M.

Mimořádná cena

 1. Účastníkovi byla pro studium pořádaném v roce 2024/2025 stanovena mimořádná sleva ve výši 75 % z původní ceny při jednorázové platbě 9 seminářů. Přičemž výsledná cena je stanovena na 26 910,- Kč bez DPH (slovy: dvacet šest tisíc devět set deset korun českých).
 2. Přihlášky, fakturace a úhrady výše uvedených cen realizuje společnost CATANIA GROUP s.r.o., která zabezpečuje pořádání akreditovaných seminářů. Na základě žádosti lze rozložit celkovou částku na platby po jednotlivých seminářích (2.990 Kč - slovy dva tisíce devět set devadesát korun českých). Protože se jedná o akreditované kurzy MV je vystavená faktura bez DPH, ale musí být vždy fakturována na ÚSC. 
 3. Připuštění k obhajobě a vlastní obhajoba závěrečné práce je zpoplatněna částkou 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých), která je fakturována vzdělávací institucí Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. na základě vystaveného daňového dokladu. Tajemníci, kteří jsou ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadu ČR mají obhajobu závěrečné práce zpoplatněnu částkou 500 Kč (slovy pět set korun českých). Tuto skutečnost musí deklarovat ve smlouvě její úpravou.
 4. Vzdělávání v programu MPA nebo LL.M je oproštěno o DPH ve výši 21% dle § 57 odstavce (1) písmene d), kde Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí: činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů, a osobami, které provádí rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti 44g), které mají akreditované vzdělávací programy.
 5. Studium v hodnotě 1 Kč je možno poskytnout těm účastníkům studia, kteří doporučí ke studiu dalších 5 (slovy: pět) účastníků, kteří hradí studium v plné výši nebo se slevou dle článku mimořádná cena.
 6. Účastníkovi může být tato cena následně snížena až na slevu 100 % v případě mimořádného přínosu pro vzdělávací instituci. O této skutečnosti rozhoduje statutární zástupce společnosti. Mezi tyto skutečnosti patří zvláště pomoc s náborem dalších účastníků pro studium pořádané v roce 2024/2025.
 7. Vzdělávací společnosti jsou plátcem daně z přidané hodnoty a ceny uvedené ve smlouvě o poskytování vzdělávání za úplatu a v příloze smlouvy č. 1: Závazná pravidla pro studium vzdělávacího programu MPA nebo LL.M. u vzdělávací instituce Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. jsou uvedeny bez příslušné daně z přidané hodnoty.

V Praze 1.1.2024