Všeobecné obchodní podmínky

E-Úřad

Obchodní podmínky pro provoz online aplikace E-Úřad a její jednotlivé části
ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou součástí smlouvy, kterou uzavírá uživatel se společností CATANIA GROUP s.r.o., IČ: 28253591, se sídlem Bořivojova 35/878, Praha 3, 130 00, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 135558 (dále jen „provozovatel aplikace“) a podrobně popisují závazná pravidla a podmínky používání online aplikace (i jednotlivých částí aplikace) s názvem E-Úřad (dále jen „aplikace“). Tyto VOP blíže upravují vztah mezi provozovatelem aplikace a uživatelem.

1.2 Aplikace je určena výhradně pro potřeby obcí, městysů, měst či městských částí (dále jen „obcí“) a jejím účelem je pomoci těmto subjektům zkvalitnit a zpřehlednit práce na úřadu či obci. Aplikace není určena pro využívání spotřebiteli.

1.3 Aplikace je uživateli zpřístupněna po uzavření smlouvy. Zobrazení tlačítka s názvem "Objednat" na internetové stránce aplikace je návrhem na uzavření smlouvy ze strany provozovatele aplikace. Kliknutí uživatele na tlačítko "Objednat" a vyplnění příslušných údajů v registračním formuláři je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření smlouvy ze strany uživatele a tímto je uzavřena smlouva. Kliknutím na tlačítko "Objednat" uživatel rovněž vyjadřuje souhlas s těmito VOP. Smlouva může být uzavřena rovněž písemnou formou či objednávkou, kdy podpis smlouvy, resp. objednávky nahrazuje výše zmíněný akt kliknutí na tlačítko „Registrovat“. Stejně tak je smlouva uzavřena objednáním služby na E-shopu spmo.cz.

1.4 Uzavřením smlouvy tak uživatel akceptuje práva a povinnosti plynoucí mu ze smlouvy, těchto VOP, z ceníku zveřejněného na internetových stránkách www.spmo.cz (dále jen "Kupní cena") a Zásady pro zpracování osobních údajů. Vyjma placené varianty je možné při uzavření smlouvy zvolit i variantu „Vyzkoušíte a pak zaplatíte“ (dále jen "Skip pay"). Skip pay odkládá splatnost Kupní ceny na dobu 30 dnů ode dne uzavření smlouvy (1 měsíc zkouška zdarma). Doba odkladu splatnosti Kupní ceny na základně Skip pay může být provozovatelem aplikace dále prodloužena. Poskytnutí prodloužení doby odkladu splatnosti Kupní ceny je na uvážení provozovatele aplikace a uživatel nemá na prodloužení doby odkladu splatnosti Kupní ceny nárok.

1.5 Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, má se za to, že byla uzavřena na dobu neurčitou.

2. Zpřístupnění aplikace

2.1 Po uzavření smlouvy získá uživatel přihlašovací údaje (tj. přihlašovací jméno a heslo) ke svému zákaznickému účtu, jakož i možnost založit v aplikaci dílčí uživatelské účty pro uživatelem pověřené osoby (např. pracovníky úřadu) či pro zastupitele, a vedení obce.

2.2 Prostřednictvím dílčích uživatelských účtů se do aplikace budou moci přihlašovat uživatelem pověřené osoby. Počet dílčích uživatelských licencí není omezen. Uživatel ve svém zákaznickém účtu definuje konkrétní oprávnění přiznaná dílčím uživatelským účtům v závislosti na tom, zda dílčí uživatelský účet bude patřit vedení obce či uživatelem pověřené osobě.

2.3 Provozovatel aplikace po uzavření smlouvy uživateli zpřístupní aplikaci a uživatel bude za užívání aplikace platit sjednanou cenu (s výjimkou neplacené verze). 

3. Placení za aplikaci

3.1 Uživatel je povinen za užívání aplikace (s výjimkou neplacené verze) platit cenu na základě doručených daňových dokladů vystavených provozovatelem aplikace v měsíčním cyklu. Ceny jsou stanoveny vždy dle platného ceníku dostupného po přihlášení na internetových stránkách zde.

3.2 Uživateli může být poskytnuta individuální sleva z ceníku vyjádřená v procentech. Pokud je taková sleva sjednána, vypočítá se z ceníku platného v době poskytnutí slevy. Tím dochází ke stanovení procentnímu vyjádření slevy, která se zohlední v případné pozdější úpravě ceníku. Odměnu za užívání E-Úřadu je po dobu trvání této smlouvy možno zvýšit o procento odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely této smlouvy vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeného Českým statistickým úřadem. K navýšení může dojít pouze jednou ročně k 1. dubnu příslušného kalendářního roku, přičemž poprvé může k navýšení dojít k 1. dubnu 2022, a to o míru inflace za období roku 2021. Má-li dojít ke změně ceny dle tohoto ustanovení, oznámí to provozovatel písemně uživateli do 31. března příslušného kalendářního roku.

3.3 V případě, že uživatel překročí úložný prostor konkrétního cenového plánu, je automaticky účtován poplatek, za další započatou jednotku úložného prostoru dle platného ceníku. Rovněž mohou být účtovány poplatky za přídavné funkce a doplňkové služby, které uživatel aktivuje prostřednictvím administrátorského účtu v nastavení systému. V takovém případě bude na skutečnost, že se jedná o příplatkovou funkci nebo službu, administrátor buď upozorněn, nebo bude tato informace u nastavení zmíněna.

3.4 Uživatel tímto souhlasí s tím, že doručování daňového dokladu bude probíhat pouze elektronicky.

3.5 U smlouvy uzavřené na dobu určitou i neurčitou je zúčtovacím obdobím kalendářní měsíc. Daňový doklad je vystavován vždy po uplynutí zúčtovacího období se splatností 14 dní od jeho vystavení a je zasílán výhradně elektronicky na emailovou adresu, kterou uživatel uvedl ve svém zákaznickém účtu jako adresu pro elektronickou fakturaci. Po dohodě je možné sjednat i platbu na delší časový úsek, zpravidla rok, či více let.

3.6 V případě prodlení uživatele s placením sjednané ceny za užívání aplikace náleží provozovateli aplikace zákonný úrok z prodlení a smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud je uživatel v prodlení s placením sjednané ceny za užívání aplikace delším než 20 dní, je provozovatel aplikace oprávněn omezit přístup uživatele do aplikace až do doby úplného zaplacení ceny a jejího příslušenství. Omezením přístupu uživatele do aplikace se rozumí omezení jeho přístupu ke svému zákaznickému účtu a stejně tak i omezení přístupu jednotlivých osob ke svým dílčím uživatelským účtům náležejícím k omezenému zákaznickému účtu. Po dobu omezení přístupu uživatele do aplikace trvá uživateli povinnost platit příslušné finanční částky dle doručených daňových dokladů. Opakované prodlení na straně uživatele je podstatným porušením smlouvy.

4. Licenční ujednání

4.1 Uživatel bere na vědomí, že provozovateli aplikace (příp. třetím stranám u některých prvků aplikace) náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k aplikaci.

4.2 Uživatel uzavřením smlouvy nabývá nevýhradní licenci k aplikaci, a to v rozsahu podle reálného počtu přístupů uživatele.

4.3 Uživatel není oprávněný udělovat nebo postoupit licenci či podlicenci třetí osobě bez písemného souhlasu provozovatele aplikace. Uživatel rovněž není oprávněný aplikaci pronajímat či jinak bezúplatně či úplatně zpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu provozovatele aplikace; to neplatí pro zpřístupnění aplikace pověřeným osobám uživatele skrze dílčí uživatelské účty.

4.4 Uživatel nemá právo na obdržení, prohlížení, užívání nebo na jiné nakládání se zdrojovým kódem aplikace.

4.5 Uživatel není oprávněný aplikaci bez souhlasu provozovatele aplikace distribuovat, měnit nebo zapracovávat do jiného počítačového programu.

5. Práva a povinnosti provozovatele aplikace

5.1 Provozovatel aplikace je povinen na základě smlouvy umožnit uživateli přístup do aplikace, a to ve sjednaném rozsahu.

5.2 Provozovatel aplikace je z důvodů referencí oprávněn ve svých obchodních materiálech zveřejnit, kdo je uživatelem aplikace.

5.3 Provozovatel aplikace může provádět změny v aplikaci. V takovém případě je však povinen na provedené podstatné změny upozornit uživatele a to tak, že tuto informaci zveřejní na internetových stránkách www.spmo.cz odešle ji také na kontaktní emailovou adresu uživatele uvedenou v jeho zákaznickém účtu. Je-li provedena změna aplikace, která způsobí podstatné zhoršení kvality aplikace pro uživatele a tato změna nebude na písemnou žádost uživatele v přiměřené lhůtě odstraněna, je uživatel oprávněn od smlouvy odstoupit postupem dle bodu 8.4. těchto VOP.

5.4 Provozovatel aplikace se zavazuje udržet aplikaci funkční a dostupnou. Pakliže uživatel nebo osoby užívající dílčí uživatelské účty objeví jakékoliv problémy s aplikací, je uživatel povinen tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli aplikace na email info@catania.cz. Uživatel bere na vědomí, že mohou nastat události mimo kontrolu provozovatele aplikace, které ovlivní funkčnost aplikace nebo její dostupnost pro uživatele či osoby užívající dílčí uživatelské účty (např. výpadek internetového připojení na straně uživatele či osob užívajících dílčí uživatelské účty, živelné pohromy, hackerské útoky na technická zařízení provozovatele aplikace a jiné). Provozovatel aplikace nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která uživateli či osobám užívajícím dílčí uživatelské účty vznikne v souvislosti s takovými událostmi.

5.5 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel aplikace může provoz aplikace dočasně a pouze ze závažných důvodů omezit. Oznámení o dočasném omezení provozu aplikace bude uživateli sděleno v případě plánovaného omezení provozu aplikace předem, jinak bez zbytečného odkladu po omezení provozu aplikace. Provozovatel aplikace se však zavazuje vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření, která minimalizují případnou nefunkčnost či omezenou nebo plnou nedostupnost aplikace.

5.6 Provozovateli nevzniká vlastnické právo k datům uživatele. Pouze uživatel je odpovědný za obsah dat vkládaných do aplikace.

5.7 Provozovatel aplikace se tímto zavazuje uživateli oznámit, že se na provozovatele aplikace obrátily orgány činné v trestním řízení, soud či jiné orgány veřejné moci s žádostí o zpřístupnění či vydání dat uživatele nebo se záměrem provedení domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor, ve kterých se data uživatele nacházejí nebo spravují. Tato povinnost provozovatele aplikace zaniká, pokud by provozovatel aplikace poskytnutím takové informace uživateli porušil povinnost uloženou mu obecně závazným právním předpisem nebo soudním či jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci.

6. Práva a povinnosti uživatele

6.1 Uživatel je plně odpovědný za formální i obsahovou správnost veškerých dat umístěných jím nebo osobami užívajícími dílčí uživatelské účty do aplikace.

6.2 Uživatel se zavazuje používat aplikaci pouze k účelu, který je definovaný výše v bodě 1.2. těchto VOP a dále tak, aby to nebylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

6.3 Uživatel se zavazuje, že veškeré údaje uvedené v jeho zákaznickém účtu budou přesné, aktuální a úplné.

6.4 Uživatel se zavazuje na žádost provozovatele aplikace poskytnout mu nezbytnou součinnost při odstraňování nefunkčnosti a vad aplikace či při provádění úprav aplikace.

6.5 Uživatel je povinen uchovávat své přihlašovací údaje k zákaznickému účtu v tajnosti a neumožnit třetím osobám přístup ke svému zákaznickému účtu. Poruší-li uživatel tuto povinnost, nenese provozovatel aplikace jakoukoli odpovědnost za škodu, která v této souvislosti vznikne a uživatel plně odpovídá za škodu, která případně vznikne provozovateli aplikace, příp. třetím osobám. Zjistí-li uživatel, že došlo nebo by mohlo dojít ke zneužití jeho přihlašovacích údajů do zákaznického účtu, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámí provozovateli aplikace na email info@catania.cz; provozovatel aplikace v takovém případě uživateli vygeneruje nové přihlašovací údaje a odešle je do datové schránky uživatele. Uživatel se zavazuje zajistit, aby osoby užívající dílčí uživatelské účty dodržovaly povinnosti uvedené v tomto odstavci obdobně ve vztahu k jejich přihlašovacím údajům k dílčím uživatelským účtům, provozovatel aplikace obdobně nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která v této souvislosti vznikne.

6.6 Uživatel se zavazuje, že nebude nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do prostředí aplikace data, která by mohla obsahovat softwarový virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškozovat nebo limitovat funkčnost aplikace nebo zařízení provozovatele aplikace nebo ostatních uživatelů. Dále uživatel není oprávněn nahrávat obsah, jehož držení nebo šíření je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, obsah, který je předmětem autorského práva a takové zacházení s ním není dovolené, obsah, který slouží k trestné činnosti nebo se pokoušet získat přístup k aplikaci jiného uživatele nebo serverům provozovatele aplikace. Porušení těchto povinností zakládá právo provozovatele aplikace odstoupit od smlouvy.

6.7 Uživatel má plnou odpovědnost za používání aplikace osobami užívajícími dílčí uživatelské účty, za akce provedené těmito osobami v rámci používání aplikace a veškerá data umístěná těmito osobami do aplikace. Uživatel je povinen zajistit, aby se osoby užívající dílčí uživatelské účty řídily ustanoveními těchto VOP.

7. Uživatelské účty a jejich administrace

7.1 Po uzavření smlouvy je uživateli zpřístupněn jeho zákaznický účet. Přihlašovací údaje budou uživateli odeslány na emailovou adresu uvedenou (uvedené adresy) během registrace v registračním formuláři.

7.2 Zákaznický účet uživatele představuje hlavní účet uživatele (fakturační) a prostřednictvím provozovatele může žádat následující operace:

7.2.1 přidat (až do smluveného počtu), upravit a nechat odebrat dílčí uživatelské účty;

7.2.2 definovat konkrétní oprávnění přiznaná dílčím uživatelským účtům;

7.2.3 přistupovat k vybraným datům uživatele umístěných v aplikaci a měnit je či mazat;

7.2.4 požadovat úpravu informací týkajících se uživatele, tj. jeho identifikační údaje, emailovou adresu pro zasílání daňových dokladů, kontaktní emailovou adresu atp.

8. Ukončení smlouvy

8.1 Smlouvu mezi provozovatelem aplikace a uživatelem je možné ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí, odstoupením od smlouvy a uplynutím dohodnuté doby.

8.2 Uživatel je oprávněn smlouvu kdykoliv během jejího trvání písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi provozovateli aplikace. V případě, že je licence za užívání aplikace předplaceny na delší časový úsek, nevyčerpaná částka se uživateli nevrací, pokud není písemně dohodnuto jinak. Uživatel je oprávněn smlouvu vypovědět v případě změny těchto VOP, které budou mít za následek podstatné zhoršení postavení uživatele; výpovědní lhůta v takovém případě činí 2 měsíce.

8.3 Provozovatel aplikace je oprávněn smlouvu kdykoliv během jejího trvání písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi uživateli.

8.4 Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit poruší-li provozovatel aplikace závažným způsobem své povinnosti a dále za podmínek stanovených těmito VOP. Písemné odstoupení od smlouvy, včetně popisu oprávněného důvodu k odstoupení, je uživatel povinen doručit provozovateli aplikace ve lhůtě 1 měsíce od vzniku rozhodné skutečnosti zakládající možnost odstoupení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po doručení odstoupení provozovateli aplikace.

8.5 Provozovatel aplikace je oprávněn od smlouvy odstoupit, poruší-li uživatel závažným způsobem své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo těchto VOP. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po doručení písemného odstoupení od smlouvy uživateli.

8.6 V případě zvlášť závažného porušení povinností ze strany uživatele je provozovatel aplikace oprávněn od smlouvy odstoupit a s okamžitou účinností po zjištění takového porušení povinností uživateli a osobám užívajícím dílčí uživatelské účty náležející k zákaznickému účtu uživatele zablokovat přístup do aplikace. Následně bude uživatel bez zbytečného odkladu písemně informován o odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele aplikace i o důvodu jeho odstoupení.

9. Omezení odpovědnosti provozovatele aplikace

9.1. Pro případ celkové odpovědnosti provozovatele aplikace za jakýkoliv nárok vznesený na základě právního vztahu založeného smlouvou a těmito VOP si smluvní strany sjednaly, že výše škody nepřevýší a je omezena do částky odpovídající výši uhrazených částek za užívání aplikace v předcházejícím kalendářním roce. Pokud nelze určit maximální náhradu škody dle předchozí věty, odpovídá tato maximální náhrada škody součtu částek zaplacených uživatelem za užívání aplikace v aktuálním kalendářním roce.

10. GDPR a ochrana dat uživatele

10.1 Pro registraci Uživatele je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci.

10.2 Provozovatel aplikace se zavazuje, že data uživatele uložená v aplikaci neposkytne jakékoliv třetí osobě Provozovatel aplikace se zavazuje, že data uživatele nebude editovat, cenzurovat ani jakkoliv monitorovat. Je-li podle obecně závazného právního předpisu či rozhodnutí orgánů veřejné moci nutné data, resp. konkrétní dokumenty vložené do aplikace anonymizovat, je za splnění této povinnosti odpovědný jen uživatel.
Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů, vše v platném znění. Více na www.cataniagroup.cz/ochrana-osobnich-udaju.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Smluvní strany se zavazují s výjimkou bodu 5.2. těchto VOP zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací, které se dozvěděly za trvání smluvního vztahu.

11.2 Práva vzniklá uživateli ze smlouvy a těchto VOP nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu provozovatele aplikace.

11.3 Uživatel tímto vyslovuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení obsahujících služby a produkty provozovatele aplikace. Tento souhlas je kdykoliv možné odvolat, a to prostřednictvím emailu podpora@usneseni.cz nebo pomocí odkazu v zaslaném obchodním sdělení.

11.4 Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) a ustanovení § 1796 občanského zákoníku (lichva).

11.5 V případě kolize VOP předložených provozovatelem aplikace a všeobecných obchodních podmínek předložených uživatelem se smluvní strany zavazují přednostně se řídit VOP předloženými provozovatelem aplikace.

11.6 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy či těchto podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy či těchto podmínek. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke Smlouvě, jímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým odpovídající původně zamýšlenému účelu.

11.7 Všechny spory, které vzniknou mezi provozovatelem aplikace a uživatelem a které se nepodaří vyřešit přednostně mimosoudně, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem v České republice.

11.8 Provozovatel aplikace je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. O jejich změně bude předem informovat uživatele prostřednictvím emailu zaslaného na jeho kontaktní emailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu uživatele. Informace o chystané změně VOP bude také zveřejněna na internetové stránce www.spmo.cz.

 Kurzy, vzdělávání, zkoušky, semináře, workshopy apod. 

Obchodní podmínky pro Kurzy, vzdělávání, zkoušky, semináře, workshopy apod.
ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Úvodní ustanovení:

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou součástí smlouvy, kterou uzavírá uživatel se společností CATANIA GROUP s.r.o., IČ: 28253591, se sídlem Bořivojova 35/878, Praha 3, 130 00, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 135558 (dále jen „prodávající“) a podrobně popisují závazná pravidla a podmínky objednávky služby, platebních podmínek a dalšího postupu (dále jen „služby“). Tyto VOP blíže upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Informace:
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na: vesely@catania.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Pro Vaši účetní:
Do 24 hodin po odeslání přihlášky na školení obdržíte na objednávkový e-mail potvrzení Vaší registrace, jehož přílohou bude faktura s instrukcemi k platbě účastnického poplatku. Cena uvedená ve formuláři je bez DPH. Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na této faktuře.

Spojení:  
Plánek a popis cesty je uveden na našich webových stránkách.

V ceně je zahrnuto:
účast na semináři, studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícími (k dispozici na www.spmo.cz), zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, drobné občerstvení.

Komu je seminář určen:
Seminář je určen vedoucím finančních, ekonomických a správních odborů, ale také všem, kteří jsou zodpovědní za sledování úhrad a vymáhání pohledávek, pokut a poplatků.

Bližší informace k tomuto semináři Vám poskytnou pracovníci na e-mailové adrese sekretariat@catania.cz nebo na informační lince 371 585 438.

Podmínky účasti na semináři:
Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Na kurz budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či prostřednictvím e-mailu do 3 dnů od přihlášení kontaktovat s nabídkou náhradního termínu.

Vstup na seminář Vám bude umožněn pouze po úhradě kurzovného. Při registraci, která probíhá půl hodiny před vlastním zahájením semináře, je nutné prokázat úhradu semináře formou kopie výpisu z bankovního účtu nebo bankou potvrzeným příkazem k úhradě o proběhnutí platby. Platby v hotovosti v místě konání semináře nejsou možné. 

Součástí seminářů je drobné občerstvení.

Kurz se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků.

CATANIA GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, zrušení semináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Účastník semináře bere na vědomí, že na semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy, a zavazuje se tento zákaz respektovat.

Zákaznický servis je Vám k dispozici na tel. čísle 371 585 438 v pracovních dnech od 08,00 do 16,00 hod.

Slevy:
Při současném přihlášení 3 a více osob na jeden termín odborného semináře získáváte množstevní slevu 10 %na osobu. Sleva za členství ve V.I.P sekci je 10% na osobu. Slevy nelze kumulovat. Množstevní nebo VIP slevu uplatňujte označením v objednávkovém formuláři!  

Uvedené množstevní slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín odborného semináře. Objednávky od jedné organizace na více termínů seminářů se nesčítají. Při současném přihlášení 3 a více osob, které jsou současně ve VIP sekci je sleva 10% na osobu.

Žádné další slevy účastníkům seminářů neposkytujeme.

V případě storna některého z účastníků, uplatňujícího množstevní slevu, na celkový počet menší, než vyžadují podmínky poskytované množstevní slevy, Vám bude zaslána faktura s částkou ve výši rozdílu celkové částky za podmínek po tomto stornu a fakturované částky. Doplatek je nutné uhradit před konáním semináře.

Storno podmínky:
Přihláška na seminář je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 7 kalendářních dnů od doručení přihlášky do naší společnosti. Jestliže nám bude Vaše přihláška doručena v době méně než 7 dní před konáním školení, nelze ji již zrušit. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající:

40 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání semináře,
100 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání semináře, popřípadě nezúčastníte-li se semináře bez předchozího zrušení/odstoupení. Na seminář je možno vyslat náhradní osobu.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého semináře).

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná media ve skupině CATANIA. Údaje budou použity výhradně skupinou CATANIA a nebudou poskytnuty třetím osobám. Se svými osobními údaji můžete nakládat v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Více ZDE

Webinář

Informace:
Dotazy týkající se problematiky jednotlivých webinářů, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na: vesely@catania.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci webináře.

Pro Vaši účetní:
Ihned po odeslání přihlášky na webinář obdržíte na objednávkový e-mail potvrzení Vaší registrace, jehož přílohou bude faktura s instrukcemi k platbě účastnického poplatku. Cena uvedená ve formuláři je bez DPH. Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na této faktuře.

Spojení:  
Prostřednictvím programu Click Meeting, bez nutnosti instalace, popřípadě jiný vhodný program.

V ceně je zahrnuto:
účast na webináři, studijní a pracovní materiál zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra.

Komu je školení určeno:
Webinář je určen podle zaměření především na vedoucím úředníky, tajemníky, starosty a místostarosty, ale také všech, kterých se daná problematika týká.

Bližší informace k jednotlivým webinářům Vám poskytnou pracovníci na e-mailové adrese sekretariat@catania.cz nebo na informační lince 371 585 438.

Podmínky účasti na školení:
Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Na webinář budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či prostřednictvím e-mailu neprodleně kontaktovat s nabídkou náhradního termínu. Webinář se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků.

CATANIA GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, termínu konání nebo zrušení webináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Účastník školení bere na vědomí, že z webináře (elektronického školení) je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy, a zavazuje se tento zákaz respektovat. Akreditované webináře jsou nahrávány pro potřeby kontroly MV. O ochraně osobních údajů více ZDE. 

Pro vystavení osvědčení je nutné vyplnit závěrečný formulář (zpětnou vazbu) a uhradit vystavenou fakturu.

Zákaznický servis je Vám k dispozici na tel. čísle 371 585 438 v pracovních dnech od 08,00 do 16,00 hod.

Slevy:
Při současném přihlášení 3 a více osob na jeden termín webináře získáváte množstevní slevu 10 %na osobu. Sleva za členství v E-Úřadu (dříve V.I.P sekci) je 10% na osobu. Slevy nelze kumulovat. Množstevní nebo VIP slevu uplatňujte označením v objednávkovém formuláři!  

Uvedené množstevní slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín školení. Objednávky od jedné organizace na více termínů webináře se nesčítají. Při současném přihlášení 3 a více osob, které jsou současně ve VIP sekci je sleva 10% na osobu.

Žádné další slevy účastníkům webináře neposkytujeme.

V případě storna některého z účastníků, uplatňujícího množstevní slevu, na celkový počet menší, než vyžadují podmínky poskytované množstevní slevy, Vám bude zaslána faktura s částkou ve výši rozdílu celkové částky za podmínek po tomto stornu a fakturované částky. 

Storno podmínky:
Přihláška na webinář je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 7 kalendářních dnů před konáním webináře telefonicky nebo e-maliem. Jestliže nám bude Vaše přihláška doručena v době méně než 7 dní před konáním webináře, nelze ji již zrušit. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající:

50 % ceny za školení, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání webináře,
100 % ceny za školení, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání webináře, popřípadě nezúčastníte-li se skolení bez předchozího zrušení/odstoupení. Na webinář je možno vyslat náhradní osobu.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého webináře).

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná media ve skupině CATANIA. Údaje budou použity výhradně skupinou CATANIA a nebudou poskytnuty třetím osobám. Se svými osobními údaji můžete nakládat v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Více ZDE

Dále se na tuto službu přiměřeně vstahují Všeobecné obchodní podmínky, které naleznete ZDE