GENERÁTOR 106

Návod k obsluze programu

Po prvním přihlášení se vám zobrazí tato obrazovka, na které si nastavte základní údaje, které se budou vyplňovat v hlavičce každého vygenerovaného dokumentu a v některých částech jednotlivých dokumentů. Přidat lze i logo či znak vašeho města ve formátu .jpg nebo .png. Pokud byste zde potřebovali cokoliv změnit, stačí kliknout v nabídce na Nastavení.


Po vyplnění se vám zobrazí hlavní nabídka s jednotlivými položkami.

Generátor vytvoří poskytnutí informace žadateli, stačí vyplnit údaje žadatele, podstatu dotazu a odpověď klinout na tlačítko vygenerovat: Poskytnutí informace a generátor vše dá do šablony a vytvoří odpověď. Lze také kliknout na vygenerovat: Zveřejnění poskytnuté informace, které můžete vyvěsit na web, do 15 dnů od poskytnutí informace. Tato verze nemá žádné osobní údaje a nemusíte proto nic dodatečně začerňovat a vymazávat.

Tato funkce vám usnadní vyřídit žádost o informace, protože odkážete na již zveřejněnou informaci, nejčastěji na webu města. Vytvoří Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  § 6 odst. 1 umožňuje, pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, nejpozději do sedmi dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Vytvoří se tedy dopis obsahující link se zveřejněnými informacemi. Jen pozor, na tento odkaz máte jen 7 dnů od podání žádosti.

Pokud není žádost úplně jasná, nevíte co žadatel chce, nebo si potřebujete upřesnit i jiné věci,  zašle se žadateli tato Výzva k upřesnění žádosti.

Žádost o upřesnění odpovídá § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., kdy v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně vyzveme žadatele k upřesnění žádosti. Pozor, máte na to jen 7 dnů od podání žádosti.

Do určité míry lze tímto krokem prodloužit čas pro poskytnutí informací. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, vydáte Rozhodne o odmítnutí žádosti, na to máme šablonu také.

Pokud není žádost úplná, chybí například identifikace žadatele v situaci, kdy obec část informací musí anonymizovat a vydává proto rozhodnutí.

Vytvoříte Žádost o doplnění.  Musí se odeslat do 7 dnů. Tato výzva odpovídá § 14 odst. 5 písm. a) zákona  č. 106/1999 Sb.,    který říká, že pokud brání nedostatek údajů o žadateli (odst. 2 vyžaduje, aby žadatel - fyzická osoba uvedl v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa) postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Pokud žadatel nevyhoví této výzvě, do 30 dnů ode dne jejího doručení žádost odložíte.

Ale pozor podle judikatury i komentářů chybějící datum narození nebo adresa nebrání vyřízení žádosti emailem – poskytnutím informace nebo kopie. Tato žádost o doplnění se uplatní především tehdy, pokud budete vydávat Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo anonymizovat část informací, pak potřebujete identifikaci žadatele.

Tato část umožňuje vytvořit během chvilky Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti – anonymizaci, pokud poskytujete dokumenty obsahující osobní údaje. Rozhodnutí je aktuální podle GDPR. Stačí kliknout na vygenerovat: Anonymizace osobních údajů.

Zde můžete žádost odmítat ze zákonných důvodů. Podle § 2 odst. 4 se totiž povinnost poskytovat informace nevztahuje na dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Pokud žadatel míří do této oblasti, zde si vytvoříte Rozhodnutí o odmítnutí žádosti pro tyto tři situace.

Tato funkce umožňuje vytvoření několika důležitých typů dokumentů při řešení žádostí o informace.

- Sdělení o odložení žádosti pro nedoplnění - to vám vygeneruje odložení žádosti pro nedoplnění údajů, pokud žadatel nereagoval na vaši výzvu k doplnění.

- Sdělení o odložení pro nedostatek působnosti povinného subjektu. Požadovaná informace není ve vaší působnosti, netýká se vás, nemáte ji - Předmět dotazu není v působnosti povinného subjektu, nevztahuje se na něj tedy povinnost poskytnout informace. Stačí odeslat toto sdělení, nemusíte předávat jinému úřadu, vyhledávat informaci apod.

- Odložení pro nezaplacení – vygeneruje Usnesení o odložení žádosti pro nezaplacení úhrady. Žadatel neuhradil vyměřené informace, odložíte, nemusíte informace poskytnout.

Tímto tlačítkem vytvoříte Vyrozumění o prodloužení lhůty podle § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. Informační zákon má přísné a krátké lhůty, toto je jedna z možností, jak stihnout vyřídit žádost o větší množství informací, nečekejte ale komfortní prodloužení lhůty. Zákon nám dává možnost lhůtu prodloužit jen o celých 10 dnů.. Problém je, že zákon pod to nezahrnuje obyčejnou rozsáhlou žádost. Obsahuje jen tři důvody:

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost (Vyhledání ve spisovně, více pracovišť úřadu))

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti (Toto je poměrně gumové ustanovení, které umožňuje prodloužit lhůtu, pokud požadovaná informace netvoří jeden celek, nejde o jeden spis, předmět požadovaných informací není totožný atd.)

c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

Zejména první dva důvody jste při řádném odůvodnění schopni uplatnit a získat více času.

Zde si vygenerujete dokument Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud ovšem máte sazebník, pokud sazebník nemáte, doporučujeme jej schválit, je to často jediná záchrana před některými žadateli.

Tady vám pomůžeme vytvořit výzvu dotčeným subjektům k vyjádření k žádosti, zejm. jde o osoby, jejichž osobní údaje anonymizujete. Správný postup je vyzvat tyto osoby, zda souhlasí s poskytnutím osobních údajů. Většinou nesouhlasí, pak posoudíte podstatu žádosti a případně vytvoříte rozhodnutí o anonymizaci poskytnutých dokumentů a informací. Tento krok mnoho úřadů vynechá, pokud nejde o problémového žadatele a rovnou anonymizuje. Není to ale v pořádku.

Podle § 18 musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Tato funkce vytvoří výroční zprávu přesně podle zákona.

Zde můžete upravit základní údaje, které se zobrazují v hlavičce dokumentů a v některých jeho částech.

Program si ukládá všechny vyhotovené dokumenty a zde si je můžete znovu zobrazit a stáhnout.


Po vybrání jedné z kategorií se vám zobrazí formulář, kde doplníte požadované informace. Počet políček k vyplnění se liší dle vybrané kategorie. Některé povinné informace je nutné vyplnit i když nebudou generovány. Po vyplnění klikněte na vegenerovat formulář dle potřeby a daný dokument se vám otevře ve formátu PDF. Kliknutím na uložit rozpracované se vám formulář uloží rozpracovaný do historie.