T-linka 01/2017

Tajemník obecního úřadu v pozici statutárního orgánu zaměstnavatele a úkolování zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu

Tajemník obecního úřadu dle ustanovení § 109 odst. 4 písm. d) zákona o obcích „plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu“.

Rada obce dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích je v rámci jí vyhrazené pravomocioprávněna stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce“.

Starosta obce dle § 103 odst. 4 písm. b) zákona o obcích, „plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník obecního úřadu“.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákon o obcích definuje několik kategorií zaměstnanců obce, z nichž dvě hlavní kategorie představují zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

Rozlišujeme tedy zaměstnance zařazené do obecního úřadu, kteří jsou úředníky dle zákona o úřednících ÚSC a ostatní zaměstnance zařazené do obecního úřadu. Vůči nim plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele tajemník obecního úřadu (pokud je tato funkce v obci zřízena).

Obecní úřad v souladu s § 109 odst. 1 zákona o obcích tvoří starosta, místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu (je-li tato funkce zřízena) a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Jak vyplývá z uvedeného personálního složení, je obecní úřad tvořen složkou “politickou” (starosta, místostarosta či místostarostové) a složkou „úřednickou“ (tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu).

Zatímco starosta a další zastupitelé (tj. i místostarostové) nejsou zaměstnanci ani státu ani obce, podle zákona o obcích je tajemník obecního úřadu zaměstnancem obce (v souladu s § 109 odst. 1 je součástí obecního úřadu), který je navíc podle zákona o úřednících ÚSC vedoucím úřadu (§ 2 odst. 7 předmětného zákona).

Co se týká složky „úřednické“, dle ustanovení § 110 odst. 4 písm. d) zákona o obcích plní tajemník obce úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu. Rozdělování úkolů jednotlivým zaměstnancům, ať už vedoucím nebo řadovým referentům, je ze zákona funkcí tajemníka obce.

Zcela obdobně ve vztahu tajemníka vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu vztah nadřízenosti a podřízenosti vyplývá z toho, že tajemník je vedoucím úřadu (resp. vedoucím úředníkem) a z principů pracovního práva (viz zejména z ustanovení § 11 zákoníku práce). Tj. tajemník má v zásadě jako jediný pravomoc přímo zasahovat do úkolování jednotlivých odborů a zaměstnanců zařazených do obecního úřadu a komplexně ovlivňovat pracovněprávní vztahy u zaměstnanců zařazených do obecního úřadu. Případným komplikacím s rozdělováním úkolů v rámci úřadu se dá předejít úpravou pracovního řádu, který dle § 110 odst. 4 písm. e) zákona o obcích vydává tajemník, nevydává-li jej rada obce.

Nicméně ve vztahu k orgánům a vedení obce je tajemník stále odpovědný ze své funkce starostovi (§ 110 odst. 2 zákona o obcích) a je povinen plnit úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou (§ 110 odst. 4 písm. b/ zákona o obcích).

Výňatek ze stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2016

Novelizované zákony a vyhlášky účinné od 1.1.2017 včetně změn do 8.1.2017

Celkem 37 zákonů, které se mohou přímo týkat úřadu je vyznačeno tučně.

č. 141/1961 Sb. trestní řád

č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

č. 44/1988 Sb., horní zákon

č. 505/1990 Sb. o metrologii

č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách

č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

č. 553/1991 Sb. o obecní policii

č. 563/1991 Sb., o účetnictví

č. 21/1992 Sb., o bankách

č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

č. 239/1992 Sb. o Státním fondu kultury České republiky

č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů

č. 555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

č. 154/1994 Sb. o Bezpečnostní informační službě

č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

č. 289/1995 Sb. lesní zákon

č. 18/1997 Sb., atomový z. a změna dalších zákonů

č. 77/1997 Sb., o státním podniku

č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Vyhl. č. 141/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobu lihu

Z.č.. 252/1997 Sb., o zemědělství

č. 111/1998 Sb., o VŠ a o změně a doplnění dalších zákonů

Vyhl. č. 134/1998 Sb., seznam zdrav. výkonů s bodovými hodnotami

č. 149/1998 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony

č. 63/1999 Sb., změna z. č. 202/1990 Sb., z. č. 586/1992 Sb. a dalších

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

č. 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu

č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody

č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání

č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

č. 121/2000 Sb., autorský zákon

č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů

č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

č. 219/2000 Sb.o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému

č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení

č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní

č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

Vyhl. č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů

č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu

č. 185/2001 Sb. o odpadech

Vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách

č. 353/2001 Sb., změna z. o účetnictví

Vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

č. 449/2001 Sb. o myslivosti

č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí

č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání

č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích

č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území

Vyhl. č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb

č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Nař. vl. č. 163/2002 Sb., technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Vyhl. č. 232/2002 Sb.,, kterou se provádí z. svobodě náboženského vyznání

č. 320/2002 Sb., změna z. v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě

Vyhl. č. 504/2002 Sb., ust. z. o úč., pro úč. jednotky, u kterých není podnikání

Nař. vl. č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních

č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

č. 440/2003 Sb. o nakládání se surovými diamanty a o změně některých zákonů

č. 78/2004 Sb., nakládání s geneticky modifikovanými organismy

č. 99/2004 Sb. o rybářství a o změně některých zákonů

Vyhl. č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství

Vyhl. č. 209/2004 Sb. o nakládání s gen. modifik. organismy a gen. produkty

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

č. 284/2004 Sb., změna z. o opatřeních proti legalizaci výnosů z trest. čin.

č. 561/2004 Sb., školský zákon

č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhl. č. 294/2005 Sb., ukládání odpadů na skládky a změna vyhl. o nakl. s odpady

č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech a o změně dalších zákonů

Vyhl. č. 36/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí

Vyhl. č. 89/2006 Sb., bližší podmínky pěstování geneticky modifikované odrůdy

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi

č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

č. 183/2006 Sb., stavební zákon

č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Vyhl. č. 522/2006 Sb. o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Nař. vl. č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

Nař. vl. č. 567/2006 Sb., o min. mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy

Nař. vl. č. 589/2006 Sb., odchylná úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě

č. 253/2008 Sb. proti legalizaci výnosů z trest. činnosti a finan. terorismu

č. 254/2008 Sb., změna z. v souv. se z. o legalizaci výnosů z tr. činnosti

č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Vyhl. č. 341/2008 Sb., podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Vyhl. č. 486/2008 Sb., odborné činnosti související s vydáváním tech. norem

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

č. 111/2009 Sb. o základních registrech

Vyhl. č. 177/2009 Sb., ukončování vzdělávání ve stř. školách maturitní zkouškou

Vyhl. č. 194/2009 Sb., podrobnosti informačního systému datových schránek

č. 222/2009 Sb. o volném pohybu služeb

č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

č. 280/2009 Sb. daňový řád

Vyhl. č. 364/2009 Sb. o kontaktních místech veřejné správy

Vyhl. č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech

Vyhl. č. 71/2011 Sb., údaje, které je banka povinna vést

Vyhl. č. 274/2011 Sb., provedení některých ustanovení z. oběhu bankovek a mincí

č. 300/2011 Sb., změna z. o loteriích a jiných podobných hrách

Vyhl. č. 359/2011 Sb. o základním registru územní identifikace

Vyhl. č. 363/2011 Sb. o personální bezpečnosti

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

č. 420/2011 Sb., změna z. v souvislosti se z. o tr. odpovědnosti práv. osob

č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky

č. 457/2011 Sb., změna z.v souvislosti se z. o Finanční správě ČR

č. 458/2011 Sb., změna z. související se zřízením jednoho inkasního místa

č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky

Vyhl. č. 470/2012 Sb. o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

č. 496/2012 Sb. zákon o audiovizi

Vyhl. č. 133/2013 Sb., struktura údajů pro vypracování návrhu z. o st. rozpočtu

č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní

č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Vyhl. č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška

Nař. vl. č. 458/2013 Sb., seznam výchozích a pomocných látek

Vyhl. č. 5/2014 Sb., rozsah údajů předkl. pro hodnocení plnění st. rozp.

Vyhl. č. 298/2014 Sb., seznam katastrálních území s cenami zeměděl. pozemků

Nař. vl. č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Nař. vl. č. 307/2014 Sb., evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Nař. vl. č. 309/2014 Sb., porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

Nař. vl. č. 50/2015 Sb., poskytování přímých plateb zemědělcům

Nař. vl. č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech pro vojáky z povolání

Nař. vl. č. 60/2015 Sb., seznam činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Nař. vl. č. 68/2015 Sb., výše stabilizačního příspěvku vojáků

Vyhl. č. 132/2015 Sb., sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi

Vyhl. č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech

Vyhl. č. 306/2015 Sb., užívání pozem. komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

Nař. vl. č. 251/2003 Sb., změna nař. vl. k provedení z. o tech. pož. na výrobky

Doporučujeme k přečtení

MMR ČR, 3. 1. 2017

Ministryně Šlechtová prodlužuje termín pro příjem žádostí o dotace na cestovní ruch

Příjem žádostí o podporu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech byl prodloužen. Žadatelé tak mohou své projekty zasílat až do 16. ledna 2017, místo původně stanoveného termínu 6. ledna 2017. Celkem 300 milionů korun v programu na podporu cestovního ruchu má v České republice přispět na zvýšení konkurenceschopnosti destinací a zlepšit přínosy turismu.

[Celý text]

Zlatý erb, 3. 1. 2017

19. ročník soutěže Zlatý erb vyhlášen

Renomovaná soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí vstupuje do dalšího roku své existence s rozšířeným organizačním týmem, v jehož čele je nově spolek Český zavináč, a drobnými úpravami kategorií i metodiky hodnocení. Na podobě soutěže se ale nic zásadně nemění, v první fázi proběhnou jako obvykle krajská kola a jejich vítězové postoupí do kola celostátního, jehož finále se odehraje tradičně v rámci programu konference ISSS v Hradci Králové.

[Celý text]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​

Připravovaná školení