GDPR pro školy

Je tomu už rok a pár měsíců, co vešlo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu jsme si pro vás připravili semináře zaměřené na školská zařízení, neboť právě jim není v médiích a nejrůznějších školeních věnována dostatečná pozornost.

Seminář se zaměří na nejdůležitější oblasti ochrany osobních údajů ve školském prostředí:

 • Základní informace o GDPR – specifika školního prostředí.

 • Osobní údaje dětí, žáků, pedagogů - kdy, jak a proč zpracováváme.

 • Seznamy žáků – kdy, jaké, jak a je to legální?

 • Přijímací řízení ve školách - vzorové formuláře.

 • Osm pravidel nakládání s osobními údaji výchovným poradcem či metodikem prevence. 

 • Různé postavení subjektů při zpracování osobních údajů školou.

 • Přehled účelů pro zpracování osobních údajů v rámci školského zařízení.

 • Zabezpečení osobních údajů - technické a organizační.

 • Nové informační povinnosti školského zařízení při zpracování osobních údajů. 

 • Vzor a rozbor záznamů o účelech zpracování osobních údajů ve školách.

 • Příklady nastavení interních procesů ve škole pro zajištění souladu s GDPR.

 • Modelový příklad provozování kamerového systému na školách.
 • Sankce hrozící školám za porušení zákonných povinností.
 • ... a to není všechno ...

Seminář povede náš konzultant Ing. Jan Gubáš, který pracuje jako pověřenec a problematice osobních údajů se věnuje již mnoho let. Přinese vám tak nejen nutnou teorii, ale i mnoho poznatků z praxe.

Cena : 990 Kč 

Seminář je určený vedení škol a školek, zodpovědných pracovníků za GDPR a pověřenců. Účastníci obdrží certifikát - osvědčení o absolvování semináře.

Termíny a přihlášky:

Hradec Králové

13. září 2019

Ústí nad Labem

20. září 2019

Brno

27. září 2019

Informace

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na: gubas@catania.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Pro vaši účetní: Do 24 hodin po odeslání přihlášky na seminář obdržíte e-mailem potvrzení vaší registrace, jehož přílohou bude faktura s instrukcemi k platbě účastnického poplatku. Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého semináře). Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na této faktuře.

Spojení:  Plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace je uveden na našich webových stránkách.

V ceně je zahrnuto: účast na semináři, studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, drobné občerstvení.

Bližší informace k tomuto semináři Vám poskytnou pracovníci na e-mailové adrese seminar@catania.cz nebo na informační lince 220 999 770.

Komu je seminář určen

Seminář je určený vedení škol a školek, zodpovědných pracovníků za GDPR a pověřenců, ale také všem, kteří se zajímají o správné fungování ochrany osobních údajů ve školských zařízeních.

Podmínky účasti na semináři

Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Na kurz budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či prostřednictvím e-mailu do 3 dnů od přihlášení kontaktovat s nabídkou náhradního termínu.

Vstup na seminář Vám bude umožněn pouze po úhradě kurzovného. Při registraci, která probíhá půl hodiny před vlastním zahájením semináře, je nutné prokázat úhradu semináře formou kopie výpisu z bankovního účtu nebo bankou potvrzeným příkazem k úhradě o proběhnutí platby. Platby v hotovosti v místě konání semináře jsou možné pouze ve výjimečných případech. V takovém případě je však nutné uhradit plnou cenu semináře bez možnosti uplatnění nároku na slevu.

Po připsání platby zálohové faktury na náš účet Vám bude zaslán daňový doklad, nejpozději však v období po konání semináře.

Součástí seminářů je drobné občerstvení.

Seminář se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků.

CATANIA GROUP si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, zrušení semináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Účastník semináře bere na vědomí, že na semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy, a zavazuje se tento zákaz respektovat.

Zákaznický servis je Vám k dispozici na tel. čísle 220 999 770 v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hod.

Storno podmínky

Přihláška na seminář je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 7 kalendářních dnů od doručení přihlášky do naší společnosti. Jestliže nám bude Vaše přihláška doručena v době méně než 7 dní před konáním školení, nelze ji již zrušit. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající:

 • 40 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání semináře,
 • 100 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání semináře, popřípadě nezúčastníte-li se semináře bez předchozího zrušení/odstoupení. Na seminář je možno vyslat náhradní osobu.

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná media ve skupině CATANIA. Údaje budou použity výhradně skupinou CATANIA a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat. Více ZDE