Měsíčník E-Úřad 2/2024

V E-Ekonomice jsme pro vás připravili článek: Proč by měla obec znát svůj rating?

Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M.

Rating je jednou z možností, jak hodnotit hospodaření obcí. Přidělení jednoho z ratingových stupňů poukazuje na to, do jaké míry využívá obec své finance efektivně, jak je na tom z hlediska stability svého fungování a zda je schopná dostát svým závazkům.

Rating je obecně používaný nástroj k hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů. V zásadě odráží míru rizika, zda daný subjekt dodrží své závazky, vyplývající zejména z přijetí půjčky, což ovlivní podmínky, za kterých mu věřitel půjčí. Příznivý stupeň ratingu obvykle vede k výhodnějším finančním podmínkám při poskytnutí půjčky.

Výhodou ratingu je skutečnost, že je souhrnným hodnocením. Jeho výsledkem je jeden údaj, porovnatelný jak v čase, tak i mezi obcemi. Vedení obce a obyvatelům obce přináší rating informaci o tom, jak odpovědně nakládá obec s penězi obce. Pro starosty má pak význam i meziroční porovnání a krátkodobý nebo střednědobý vývoj. Jedná se však i o nástroj pro opozici, ze kterého zjistí stav veřejných financí v daném roce či letech. Pro poskytovatele dotací může být rating důležitým poznatkem o finančním zdraví obce, který předznamenává, jak obec s dotací naloží. Pro budoucí věřitele je důležité znát, s jakou pravděpodobností obec vypůjčené prostředky splatí řádně a včas. Obdobný význam má i pro podnikatele, a to, zda se jim vyplatí s obcí spolupracovat, realizovat investice, prodávat zboží či služby.

Patrně nedůležitějším aspektem ratingu je to, že odráží míru rizika, zda obec bude plnit své závazky. Může tedy také sloužit jako varování pro ty obce, jejichž ratingové hodnocení je nepříznivé. Neplnění závazků signalizuje horšící se finanční situaci obce, což může vést až k obstavení účtů a nemožnosti volně nakládat s prostředky na nich uloženými. Dalším negativním dopadem může být nedobrovolný prodej majetku, výrazný pokles kvality poskytovaných služeb obyvatelům. Výsledkem může být nespokojenost obyvatel a ztráta dobré pověsti obce. Těmto všem negativním jevům je dobré předcházet.

Naopak příznivé ratingové hodnocení je dobrým signálem pro vedení obce i samotné obyvatele obce. Hodnocení popisující, že obec má optimální finanční stabilitu, dostatečnou a přiměřenou investiční aktivitu, a že hospodaření obce zaručuje dobrou schopnost splácet své aktuální závazky včas, lze velmi dobře PR prodat (… dlouhodobě dokazujeme, že umíme dobře hospodařit… ) a zajistit si tak volební hlasy svých obyvatel.

 Jak s ratingem naložíte již je na Vašem rozhodnutí. I nepříznivý rating může napomoci budoucímu zlepšování. Pozor, ve volební rok již může být pozdě. V polovině volebního období je tak nejvyšší čas, kdy lze ještě něco udělat. A od nás máte toho hodnocení téměř za hubičku – více ZDE


Do E-Tajemníka nám dál dorazil dotaz: V jednacím řádu máme toto ustanovení pro případy střetu zájmů zastupitele, který má sdělit, zda projednávaná věc může pro něj nebo osoby blízké znamenat výhodu nebo škodu, a to před zahájením jednání orgánu obce a pak v odst. 2 „O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.“ V zákoně o obcích ani o střetu zájmů jsme však tuto větu nenašli, nevíme, jak se tehdy dostala do jednacího řádu, je z roku 2010. Nyní revidujeme jednací řád a nevíme, zda toto ustanovení zachovat.

Odpověď:
JUDr. Jan Šťastný, MPA

Věta, kterou uvádíte je staré znění zákona o obcích. Toto ustanovení bylo totiž zrušeno již v roce 2012 zák. č. 72/2012 Sb. ze dne 7. února 2012, jako zasahující do práv zastupitelů.

Současné znění § 83 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p83-2 toto již neobsahuje a taková část v jednacím řádu je i v rozporu se zákonem. Dodnes je ale věta „O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce“ součástí starých, ale platných jednacích řádů mnoha měst nebo jednacích řadů recyklovaných a opsaných obcemi z těchto starých jednacích řádů. Nesmíte tento postup ale uplatňovat a jednací řády měly být dávno změněny.

Na našich školeních nabízíme jako bonus šablony na jednací řády po novele účinné od 1.1. 2024, po této novele je totiž nutno upravit mnoho dalších věcí.

Právní rámec:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ 83  (1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.


V E-Územním plánu naleznete článek Pozor na lhůty u zveřejňování opatření obecné povahy

Připravila:
Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.

Územní plány či stavební uzávěry se vydávají formou opatření obecné povahy, tudíž se vše zveřejňuje jen na úřední desce. S tím samozřejmě velice úzce souvisí běhy lhůt pro uplatňování připomínek a také pro nabytí účinnosti samotného opatření obecné povahy.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád říká v § 172 odst. 1, že se návrh opatření obecné povahy doručuje veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu. Ke zveřejnění musí dojít nejméně po dobu 15 dnů. Co to ale znamená, když by poslední den této lhůty připadl dejme tomu na sobotu? Kdy je doručeno a odkdy běží další, tentokrát třicetidenní lhůta pro uplatnění připomínek či námitek k návrhu územního plánu či stavební uzávěry? To nám poví judikatura Nejvyššího správního soudu.

Konec lhůty v sobotu – doručeno až v pondělí

Rozšířený senát NSS zaujal toto stanovisko k běhu lhůty při doručování skrze úřední desku, která má skončit v sobotu: „Předchozí judikaturu je tedy třeba interpretovat ve světle nyní vysloveného právního názoru rozšířeného senátu, tedy vždy tak, že doba, po kterou má být příslušný akt vyvěšen na úřední desce nebo jinak zveřejněn, skončí, pokud by měla jejím posledním dnem být sobota, neděle či svátek, až nejbližším následujícím pracovním dnem… Od takto počítané doby se odvíjejí i právní důsledky doručovaného rozhodnutí (právní moc, běh lhůt k podání opravných prostředků aj.).“

Pokud tedy obec zveřejní návrh opatření obecné povahy v pátek, lhůta (15 dnů), po jejímž uplynutí bude doručeno, začne běžet v sobotu. Patnáctým dnem je rovněž sobota. Znamená to, že lhůta uplyne až v pondělí. Tímto dnem je doručeno a mohou nastat účinky s tím spojené.

Počátek běhu lhůty pro uplatnění připomínek a námitek k návrhu územního plánu

NSS se vyjádřil také k tomu, kdy začíná běžet lhůta pro zaslání námitek a připomínek k návrhu územního plánu či stavební uzávěry (anebo jiného opatření obecné povahy): „Třicetidenní lhůta k podání námitek proti návrhu opatření obecné povahy odpovídá také povaze tohoto aktu veřejné moci, který směřuje vůči neurčitému okruhu subjektů… Lhůtu 30 dnů k podání námitek proti návrhu opatření obecné povahy zákonem stanovenou je i proto třeba odvíjet od uplynutí doby stanovené zákonem pro samotné zveřejnění návrhu. Nejvyšší správní soud z uvedených důvodů uzavírá, že námitka stěžovatelů je opodstatněná, neboť třicetidenní lhůta počala běžet následujícím dnem po uplynutí patnáctidenní lhůty ode dne vyvěšení návrhu.“

Navážeme-li na předchozí příklad, pak platí, že když je opatření obecné povahy doručeno v pondělí, třicetidenní lhůta pro připomínky začne běžet až den následující, tedy v úterý. Teprve od úterka si můžete odpočítat 30 dní a po jejich uplynutí už není možné podat připomínku či uplatnit námitku k návrhu územního plánu nebo stavební uzávěry.

Právní rámec:

Zpracováno podle usnesení rozšířeného senátu NSS čj. 4 Afs 264/2018 – 85 ze dne 26. 5. 2022 a podle rozsudku NSS čj. 6 As 231/2015-44 ze dne 16. 8. 2016


Ostatní odpovědi na otázky a články z tohoto měsíce pak naleznete v jednotlivých sekcích. Jako vždy nám můžete psát vaše nápady či dotazy na nedved@catania.cz. Přeji vám krásný den!