Měsíčník E-Úřad 11-12/2023

V E-Ekonomice jsme si pro vás připravili článek: Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a)        jednostopých vozidel a tříkolek 1,50 Kč,
b)        osobních silničních motorových vozidel 5,50 Kč.

Stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a)        139 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)        211 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)        331 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a)        139 Kč až 165 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)        211 Kč až 254 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)        331 Kč až 396 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a)        39,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b)        44,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
c)        40,00 Kč za 1 litr motorové nafty,
d)        7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku
Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce činí 4,50 Kč.


Do E-Tajemníka nám pak dorazil dotaz: Máme dotaz, jestli můžeme poskytnout výsledky auditů sociálních služeb (město nechalo provést audit na zdravotní službu a audit hospodaření). Když si požádá občan města, můžeme je poskytnout, nebo si musí podat žádost podle 106.

Odpověď:
JUDr. Jan Šťastný, MPA

To bude velmi záležet na přístupu města, zda chce výsledky poskytnout nebo spíš nechce a na transparentnosti města a samozřejmě i na tom, zda město teprve na základě auditu hodlá podniknout některé kroky a nechce příliš odkrýt karty.

Co se týče práv občana podle zákona o obcích, tak podle § 16 odst. 2 písm. e) zák. o obcích může občan obce (platí i pro majitele nemovitých věcí v obci) „nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy“. Takže z pozice těchto práv na audit nárok nemá.

Může se ale na město obrátit žádostí podle informačního zákona (zák. č. 106/1999 Sb.) Tam pak bude mít na tyto dokumenty nárok. Pokud by v nich byly nějaké osobní údaje, je nutné je anonymizovat.

Právní rámec:

§ 16 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p16-2 občan obce má právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy“.


V neposlední řadě jsme pak v E-Územním plánu odpovídali na otázku: Kdy se větrné elektrárny nemusí řešit v územním řízení?

Odpověď:
Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.

Právní rámec:
§ 79 odst. 2 písm. v) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Nově po novele stavebního zákona platí v souladu s § 79 odst. 2 písm. v), že rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud jsou v souladu s územně plánovací dokumentací, s výjimkou stavby vodního díla, kulturní památky a stavby ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně.

Podle našeho názoru je důležité, že tyto elektrárny nevyžadují územní rozhodnutí ani souhlas pouze tehdy, jsou-li v souladu s územně plánovací dokumentací. Obec přitom může v územním plánu stanovit podmínky pro jejich omezení a jsou-li tyto požadavky racionální a hlavně dobře odůvodněné, mohou obstát u soudního přezkumu a výstavba elektráren nebude na některých místech vůbec možná.


Ostatní odpovědi na otázky a články z tohoto měsíce pak naleznete v jednotlivých sekcích. Jako vždy nám můžete psát vaše nápady či dotazy na nedved@catania.cz. Přeji vám krásný den!