Měsíčník Akcelerátor 9/2021

V tomto měsíci jsme si pro vás připravili dvě novinky. Tou první je rozdělení E-linky do tématických sekcí pro lepší přehlednost. V podsekcích poplatky, rozpočet a vymáhání pak najdete jednotlivé otázky a články, týkající se dané tématiky.

No a nakonec jsme pro vás ve spolupráci s jednou vaší kolegyní tajemnicí doplnily sekci Výpočty o kalkulačku lhůt podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Paní tajemnici tímto ještě jednou děkujeme a kdyby vás taktéž napadl jakýkoliv námět na doplnění výpočtů či jiné části Akcelerátoru, dejte nám určitě vědět 😉


V T-lince jsme v tomto měsíci odpovídali na otázku týkající se odměn oddávajících.

Na ustavujícím jednání zastupitelstva města byl schválen usnesením zastupitelstva města návrh oddávajících provádějících svatební obřady ve městě (jedná se o starostu a místostarostu).

ZM usnesením neřešilo příspěvky na úpravu zevnějšku oddávajících ani jinou formu příspěvku při vykonávání svatebních obřadů.

V současné době požádali oddávající o to, zda by bylo možno za tuto činnost příspěvek vyplácet. Předpokládáme, že schválení výplaty příspěvku je v pravomoci zastupitelstva. Lze tento příspěvek schválit a proplatit i zpětně – tj. za volební období od r. 2018? Jedná se o cca 20 svatebních obřadů. Nebo lze poskytnout odměnu nebo příspěvek oddávajícím v jiné formě než jako příspěvek na úpravu zevnějšku?

JUDr. Jan Šťastný, MPA odpovídá takto:
Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku patří mezi vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce podle § 80 zákona o obcích.

(1)    Členovi zastupitelstva obce lze z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce
poskytnout

a)      příspěvek na  úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství

Podle § 80 odst. 2 lze příspěvek podle dost. 1 členovi zastupitelstva obce poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce.

Výši takového příspěvku není zákonem omezena, ovšem stanovuje jeden základní princip – tato plnění lze členovi zastupitelstva obce poskytnout jen za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce. Tedy matrikářka a starosta (místostarosta by měli mít tento příspěvek stejný. Problematicce odměňování se věnuje metodika MV č. 5 (Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce)

Zpětné vyplacení by bylo problematické i s ohledem na rozpočet a audit.

Co se týče jiné možnosti proplacení, § 76 zákona o obcích sice umožňuje schválit mimořádnou odměnu pro zastupitele, musí jít ale o splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce a tím uzavírání manželství není, zejména když to lze upravit příspěvkem na úpravu zevnějšku.


Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M. v E-lince odpovídal na otázku, jak postupovat ve věci vrácení vratitelného přeplatku, kdy na základě pravomocného exekučního příkazu srazil zaměstnavatel daňový nedoplatek 2x.

Pokud již byl necelý doplatek exekučně uhrazen v dubnové výplatě, pak exekuční příkaz zanikl ex lege. Vycházíme z § 187 odst. 1 a 2 DŘ, protože daňová exekuce bude prováděna jen do výše uvedené v exekučním příkaze a pak je ex lege ukončena. Pokud tedy plátce mzdy poslal nějakou další platbu (v dubnu), pak ji nemohl poslat na základě exekučního příkazu, protože ten již nebyl platný. V tomto případě se bude jednat o přeplatek a budete provádět test vratitelnosti podle §§ 154 DŘ. Pokud není další nedoplatek, pak se postupuje podle §§ 155, 155a, 155b DŘ.

Podle § 155a odst. 2) písmeno a) je stanoveno, že „Vratitelný přeplatek vrací správce daně bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních služeb určený daňovým subjektem“. Vaše úvaha je proto správná.

Právní rámec platný k 31.8.2021:
Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád v platném znění:
§154, § 155, §155a, §155b, § 187


No a v neposlední řadě si pro vás Ing. Ladislav Toman, MPA připravil deset rad pro sestavení rozpočtu.

1. Soulad s legislativou
Základní legislativu najdeme v zákoně 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu a v zákoně 128/2000 Sb., o obcích

2. Jednoduchost a transparentnost
Ze schvalovaného rozpočtu by mělo jednoznačně vyplývat, co vlastně zastupitelstvo bude schvalovat. Doprovodný materiál nemusí obsahovat stovky stránek. V jednoduchosti je síla. A samotný obsah by měl být transparentní. V číslech se dá jednoduše ztratit nebo i něco mírně uschovat.

3. Výstup z ekonomického SW
Ekonomický software obce by měl být komfortní pro rutinní práci s ním, ale měl by umožňovat i všechny výstupy v potřebné kvalitě.

4. Základem pro tvorbu rozpočtu je střednědobý výhled
Vycházet při tvorbě rozpočtu z rozpočtového výhledu přímo ukládá zákon. Je ovšem důležité mít výhled aktuální a zpracovaný nejlépe jak to je jen možné.

5. Vyjadřuje potřeby občanů obce
Asi to nejdůležitější z celé desítky. Město (volení zástupci, úřad) pracuje ve prospěch svých občanů. Každý rozpočet tak v sobě má odrážet maximum toho, co je pro občany možné pro příslušný rok učinit.

6. Nadčasovost
Rozpočet tvoří pouze příjmy a výdaje uskutečněné v jednom kalendářním roce. S posledním dnem v roce to ale nekončí. Při jeho tvorbě je tak vycházíme z minulosti (zůstatky, úvěry, stav majetku atd.), ale hledíme i do budoucna.

7. Vytvořený s veškerou péčí
Rozpočet je jedním z nejdůležitějším výstupů obce. Zásadně ovlivňuje chod obce a její občany. Ze všech úhlů pohledu je k tomu třeba takto přistupovat. Tam, kde to je možné hodnotit, musí být akce ekonomicky smysluplné.

8. Stanovení příjmů
Většinu příjmů rozpočtů obcí tvoří daňové příjmy. Jejich stanovení vychází z predikce daňových příjmů obcí dohledatelné na webu. Je na místě sledovat aktuálnost této predikce a vzít v potaz i ostatní ekonomické aspekty. Řádný hospodář by měl hledat cestu k co nejvyšším příjmů. Některé nedaňové, kapitálové a hlavně dotační příjmy může obec pozitivně ovlivnit.

9. Stanovení výdajů
Výdaje se zapojují do rozpočtu v návrhu dle vedení obcí a v částce, která odpovídá očekávané skutečnosti daného roku. Zvláště u investičních akcí je třeba toto dělat s maximálním rozmyslem.

10. Pravidelná aktualizace
Schválením rozpočtu to nekončí. Růst zůstatků na účtech obcí značí, že obce nejsou dlouhodobě schopni proinvestovat vše, co mohou.


To je pro tento měsíc vše, zbylé články naleznete v jednotlivých linkách a podsekcích. Jako vždy nám můžete psát vaše nápady či dotazy na nedved@catania.cz. Přeji krásné podzimní dny 😉