Měsíčník Akcelerátor 4/2021

Pro tento měsíc jsme si pro Vás připravili dvě poměrně velké novinky. První jsme zmínili už v přechozím článku. Jedná se o pravidelná krátká online páteční setkání s námi, která budeme pořádat jednou do měsíce, abychom s vámi probrali, co vše potřebujete vědět ohledně Akcelerátoru a posbírali od vás co nejvíce nápadů. První setkání proběhne prostřednictvím ZOOMu 23.4.2021 v 9:00 a přihlásit se můžete ZDE. Je to zadarmo a nezávazně 😉

No a druhou novinkou jsou odborné publikace. V nich budeme postupně zveřejňovat metodiku, věnující se problematice veřejné správy. První dva zveřejněné díly se zaměřují na úvod do místních poplatků a poplatky za psy.


Ing. Jan Šťastný, MPA si v rámci P-linky připravil článek zabývající se GDPR a testováním zaměstnanců na Covid 19 pro obce a školy

Testování zaměstnanců je povinné pro zaměstnance měst a obcí i pro školy. Je to dáno mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví, která jsou přijímána na základě pandemického zákona a je proto povinné a jde o zákonný důvod zpracování osobních údajů podle podle článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR.

Povinné testování na Covid-19 zaměstnanců je prováděno na základě povinnosti uložené zaměstnavatelům mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021 (MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN), zaměstnanci škol na základě mimořádného opatření ze dne 6.4. 2021 (MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN)

K takovému nařízení je Ministerstvo zdravotnictví zmocněno na základě § 2 odst. 2 písm. m) zák. č. 94/2021 Sb., zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (tzv. pandemický zákon). Dále podle § 106 odst. 4 písm. b) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je zaměstnanec povinen podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy. 

Zaměstnanec je povinen se testování na Covid-19 podrobit každých 7 dnů. Nesplnění této povinnosti zaměstnancem může mít za následek pokutu až do výše 50 000 Kč. Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021 (MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN), čl. II, se s účinností od 9. března 2021 zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, které lze použít laickou osobou, nařizuje vést evidenci provedených testů u zaměstnanců.

Při testování je nutné evidovat některé osobní údaje a dochází k jejich zpracování. V případě testování zdravotnickým zařízením jde o jméno, příjmení jako zvláštní kategorii osobních údajů i o výsledek testu na Covid-19, datum provedení testu

V případě testů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, které lze použít laickou osobou (samotestování zaměstnanců) jde o jméno, příjmení, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovnu a jako zvláštní kategorii osobních údajů i o výsledek testu na Covid-19, datum provedení testu.

V obou výše uvedených případech se dále eviduje, zda zaměstnanec prodělal v posledních 90 dnech Covid-19, nebo zda již byl na Covid-19 plně očkován schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku.

Doba uchovávání není přesně stanovena. S ohledem na povinnost zaměstnavatele danou pandemickým zákonem by mohlo jít o dobu promlčení přestupků a dále o dobu nutnou k umožnění kontroly zdravotní pojišťovnou a dále k nezbytné kontrole zpracování plateb a nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout.

Na co nezapomenout:
–           vypracovat záznam o činnostech zpracování osobních úadajů podle článku 30 nařízení GDPR.
–          Zpracovat informaci pro zaměstnance čl. 13 nařízení GDPR
–          Vést evidenci provedených testů

Nevíte jak na to – kontaktujte nás

Právní rámec:
Splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR
§ 2 odst. 2 písm. m) zák. č. 94/2021 Sb., zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (tzv. pandemický zákon)


Ing. Ladislav Toman, MPA se věnoval tématice závěrečných účtů měst a obcí 2020

Začal nám měsíc duben a měli jsme tak dost času na to zvyknout si na rok 2021. I tak se ale budeme muset minimálně ještě jednou vrátit k roku předchozímu, a to díky naší povinnosti zpracovat závěrečný účet.

Nejprve něco z legislativy. V zákoně o obcích o něm najdeme dvě zmínky: schvaluje ho zastupitelstvo obce a dále, že ten stejný kolektivní orgán jej projedná spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření za uplynulý rok do 30. června. Podstatně více informací ke zpracování tohoto dokumentu se nachází v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Po skončení kalendářního roku jsme tak povinni údaje o ročním hospodaření souhrnně zpracovat. Podle § 17 rozpočtových pravidel musí závěrečný účet obsahovat údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jimi zřízených nebo založených právnických osob. V neposlední řadě zákon hovoří o povinnosti přezkoumat hospodaření a zprávu o tomto vložit do závěrečného účtu.

Co to tedy je závěrečný účet obce, jak ho vypracovat a jak k němu přistoupit?

Závěrečný účet je shrnující dokument, který má za cíl informovat zastupitele a veřejnost o hospodaření obce za uplynulý rok. Nutno přiznat, že zpracování závěrečného účtu se stalo pro obce, podobně jako u střednědobého výhledu rozpočtu, spíše zákonnou povinností bez větší přidané hodnoty. Na tento dokument tak rozhodně nečekají zástupci občanů a novinářů jako u výročních zpráv velkých korporátních firem. Výše uvedené ale neznamená, že by k němu obce neměly přistoupit se vší vážností. Celkový dokument i jeho dílčí části mají svou váhu a zvláště z finančně ekonomického hlediska je to jakási vizitka obce.

Takže pár tipů pro jeho vypracování. Před jeho zpracováním se podívejte na 3-5 měst vaší velikosti a jejich závěrečné účty. Třeba zde naleznete něco zajímavého i pro vaše město. Množství stránek nevypovídá nic o kvalitě tohoto výstupu. Možná naopak. Zaměřte se tak spíše na kvalitu než na kvantitu. Primárním cílem dokumentu je zhodnocení loňského roku. Dbejte tak na komentáře, které čtenáře, byť jich příliš bohužel není, budou nebo mohou zajímat. Závěrečný účet je jakýsi komentář k rozpočtu vašeho města. Mělo by tak v něm být uvedeno i odůvodnění zásadních rozpočtových změn a výsledku hospodaření. V ideálním případě bychom se měli pokusit přiblížit formou zpracování výročním zprávám významnějších obchodních společností.

Mnoho zdaru při jeho vypracování.


Přistál k nám i tento dotaz: Jak by měl vypadat exekuční titul po obsahové stránce – dostávám konverzi exekučního titulu, kde je vyznačena doložka právní moci a vykonatelnosti – je tam důležité mít zkonvertované i dodejky jako součást exekučního titulu?

Bc. Vlastimil Vesely, MPAm LL.M. odpověděl takto: Podle § 176 odst. 1 písmeno b) DŘ je exekučním titulem vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžité plnění. Za jeho správnost a úplnost při předávání v rámci dělené správy zodpovídá orgán veřejné moci, který jej vydal. Exekuční orgán má však zkoumat jak formální tak obsahovou stránku exekučního titulu před zahájením výkonu rozhodnutí. Z hlediska obsahu musí mít všechny náležitosti rozhodnutí (náležitosti veřejné listiny). Mezi takové náležitosti například patří vyznačení orgánu a osoby, který jej vydal, dále nesmí chybět podstatné části rozhodnutí a rozhodnutí musí být podepsáno.
Obecně lze říci, že formální složka vykonatelnosti je splněna, pokud uběhla lhůta pro splnění povinnosti a exekuční titul nabyl právní moci a je opatřen doložkou vykonatelnosti. Doložka vykonatelnosti potvrzuje pravdivost údajů uvedených v titulu. Dále exekuční titul musí být řádně doručen. Řádně doručeným je takový titul, jenž se dostal do dispozice povinného, byť, pokud to zákon nezakazuje, by se jednalo o doručení fikcí. Exekuční titul, řádně doručený a v právní moci musí být označen doložkou vykonatelnosti. Pokud je exekuční titul vyznačen doložkou vykonatelnosti presumuje se, že doložka odpovídá skutečnosti a exekuční titul je vykonatelný.

Právní rámec – stav k 8.3.2021:
§ 176 odst. 1 písmeno b) DŘ, v platném znění
§ 161 DŘ, v platném znění
§ 162 DŘ, v platném znění


No a to je pro tento měsíc vše, další informace a odpovědi na otázky naleznete v jednotlivých podsekcích 😉