Měsíčník Akcelerátor 2/2023

V E-lince jsme si pro vás připravili v tomto měsíci například odborný článek týkající se zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Zpracoval:
Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M.

Malá rozpočtová pravidla

Ustanovení § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zakládá povinnost poskytovatelům dotací nebo návratných finančních výpomocí (obcím, dobrovolným svazkům obcí a krajům) zveřejnit uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stejné ustanovení řeší i zveřejnění dodatků k těmto smlouvám.
Lhůta pro zveřejnění je stanovena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Zveřejňují se smlouvy, kde výše dotace nebo návratné finanční výpomoci přesáhne 50 tisíc korun, což u obcí koresponduje s kompetencí k rozhodování o poskytnutí dotace či výpomoci svěřené zastupitelstvu obce.
Veřejnoprávní smlouvy se zveřejňují pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jedná se sice o úřední desku ve smyslu § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, nicméně pouze o úřední desku s dálkovým přístupem, tzn. že na fyzické stacionární úřední desce se dotační smlouvy ani smlouvy o návratné finanční výpomoci nezveřejňuji. Důvodem, proč je povinnost zveřejňování v §10d zákona č. 250/2000 Sb. omezena pouze na elektronickou verzi úřední desky, je omezená kapacita stacionárních úředních desek a skutečnost, že dobu zveřejnění stanovila legislativa na 3 roky, což by zejména obce při velkém počtu smluv neuměly zabezpečit.
Dobrovolné svazky obcí zveřejňují smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci na elektronické úřední desky všech členských obcí.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50 000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50 000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.
Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu (např. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.

Výjimka návratná finanční výpomoc vlastní příspěvkové organizaci

S ohledem na skutečnost, že obec příspěvkové organizaci, jejímž je zřizovatelem, poskytuje NFV jiným způsobem než prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, nevztahuje se na ni povinnost zveřejnění stanovená v § 10d odst. 1 rozpočtových pravidel.
Upozorňuji, že novela malých rozpočtových pravidel, která zavedla uveřejňování vybraných veřejnoprávních smluv, byla přijata před vznikem zákona o registru smluv, který následně některá zveřejnění zavedl odlišně.

Zákon o registru smluv

Zákon o registru smluv stanoví povinnost k uveřejňování soukromoprávních smluv a smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejichž alespoň jednou stranou je některý z okruhu vymezených povinných subjektů (§ 2 odst. 1), a pokud na smlouvu jako takovou, povinný subjekt anebo druhou smluvní stranu, nedopadá některá z výjimek stanovená zákonem o registru smluv nebo jiným právním předpisem.
Smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci musí mít rovněž charakter smlouvy. V registru smluv se neuveřejňují jednostranná rozhodnutí o poskytnutí dotace ani jiná jednostranná právní jednání.
Zákon o registru smluv ve společných a přechodných ustanovení stanovil, že Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně i o údajích uveřejňovaných jako metadata podle zákona o registru smluv. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí mj. zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d.
Od uveřejnění v registru smluv je osvobozena většina smluv s fyzickými osobami, tedy i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci anebo grantu poskytnuté fyzickým osobám, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti.
I registr smluv stanoví zákonnou hranici pro zveřejnění ve výši nad 50 tis. Kč bez DPH. Dotace ani návratné finanční výpomoci DPH nepodléhají, čímž hranice pro zveřejnění je shodná se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Obec si tedy může vybrat, jestli zveřejní podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo zákona o registru smluv. Ale pozor jsou výjimky, kdy je nutné zveřejnit podle základního předpisu.
Jiné jsou i sankce v případě nezveřejnění smlouvy.
Zveřejní-li se smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím registru smluv, má se za to, že povinnost stanovené malými rozpočtovými pravidly je splněná.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci vlastní příspěvkové organizace se v registru smluv zveřejní, je-li poskytovatelem obce III. typu (obec s rozšířenou působností), ostatní obce nezveřejňují.

Výjimky:

Zákon o registru smluv však ve výjimkách vylučuje zveřejnění určitých smluv, a to např. s fyzickou osobou nebo s obcemi prvního a druhého typu a jimi zřizovanými příspěvkovými organizacemi či zakládanými obchodními společnostmi.
Pokud obec poskytuje dotaci či návratnou finanční výpomoc fyzické osobě, neměla by smlouvu zveřejnit v registru smluv, protože takovéto smlouvy zveřejnění nepodléhají. Není-li takováto smlouva zveřejněna nad rámec zákona dobrovolně (včetně anonynizace osobních údajů, kdy mohou být zveřejněny pouze základní osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, rok narození a název obce, v níž má příjemce trvalý pobyt (nezveřejňuje se celý datum narození a celá adresa)). Pak musí být zveřejněna na elektronické úřední desce úřadu.
Obdobné je to, pokud by obec poskytovala dotaci obci se základní působností nebo pověřené obci dvojkového typu, či jimi zřízené příspěvkové organizaci nebo obchodní společnosti (např. škole, hasičům, domovu důchodců či zooparku apod.). Ani takovéto smlouvy se v registru smluv neuveřejňují. Nedojde-li ke zveřejnění dobrovolnému, musí obec stejně tak jako u fyzické osoby zveřejnit na elektronické úřední desce.

Doba zveřejnění:

Doba zveřejnění na elektronické desce je 3 letá, doba zveřejnění v registru smluv je na věky věků, pokud někdo v budoucnu, kvůli kapacitě registru smluv dobu zveřejnění neomezí. V registru smluv smlouvy zůstávají, nemažou se.

Sankce za nezveřejnění:

Nezveřejnění smlouvy na elektronické úřední desce je přestupkem podle § 22a odst. 1 písm. c) s pokutou až do 1 000 000 Kč.

Nezveřejnění smlouvy v registru smluv je sice sankčně nepostižitelné, avšak smlouva po 3 měsících pozbývá platnosti od prvopočátku, čímž je-li z ní plněno, jedná se o nezákonné obohacení s povinností vymáhat veřejné prostředky zpět. Samozřejmě protistraně může vzniknout nezveřejněním smlouvy finanční škoda i nemajetková újma, za kterou by mohla obec, jenž porušila povinnost smlouvu zveřejnit.

Lhůta pro zveřejnění:

Lhůta pro zveřejnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je podle malých rozpočtových pravidel stanovena na 30 dní od uzavření smlouvy. Zveřejnění tedy 31 den a později je porušením zákona o přestupkem, nicméně nezakládá absolutní neplatnost smlouvy. Zákon o registru smluv stanoví lhůtu pro zveřejnění bez zbytečného odkladu (ihned), nejpozději však do 30 dnů. Není-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců, pozbývá platnosti od prvopočátku.

Kontrola a sankce:

Pokud by kontrolní orgán (krajský úřad) řešil porušení podmínky zveřejnění smlouvy, která být podle zákona zveřejněna měla, bude postupovat podle základního zákona a to podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde lze za přestupek uložit pokutu až 1 milion korun. Nebude se tak primárně zabývat škodou, bezdůvodným obohacením ani neplatností smlouvy, protože nezveřejněná smlouva na úřední desce nepozbývá platnosti. Nicméně i k tomuto teoreticky dojít může, pokud by obce zveřejnila smlouvu podle zákona o registru smluv se závažnou chybou, kterou by neodstranila ve lhůtě 3 měsíců a smlouva tak pozbyla platnosti (např. chyba v metadatech či v příloze smlouvy, kdy může dojít k fikci nezveřejnění a neplatnosti smlouvy od prvopočátku).

Právní rámec k 15.2.2023: 
– 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
– Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
– § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
– 22a odst. 1 písm. c) přestupek /c) v rozporu s § 10d odst. 1 a 2 nezveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci včetně dodatků/,


Dále k nám do P-linky dorazil tento dotaz: Musím si zajistit souhlas s fotografováním žáků a občanů obce, abychom mohli dát fotografie do zpravodaje?

Odpověď:
JUDr. Jan Šťastný, MPA

Pořizování a zveřejňování reportážních fotografií z činnosti školy  jde o oblast upravovanou občanským zákoníkem, nejde primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o ochranu soukromí. Tato oblast je tak upravena § 84 a násl. občanského zákoníku, která upravují zachycení podoby člověka.

Pokud by ale šlo o zveřejňování fotografií a dalších informací o žácích, využití k propagaci školy, zveřejnění na sociálních sítích, zde je na místě opatrnost a souhlas podle nařízení GDPR. U sociálních sítí je nutno upozornit na to, že často umožňují i profilování a je tedy nutné být obezřetní, co zveřejňujete.

Fotografie do obecního zpravodaje jsou také možné v režim občanského zákoníku, samozřejmě s běžným rozsahem informací, ne zveřejňováním dalších osobních údajů. Někdy se doporučuje při zveřejňování fotografií z vítání občánků, svateb, gratulací jubilantům mít od nich souhlas, že se takové akce chtějí zúčastnit a že se tam bude fotografovat. Nemusí jít o souhlas podle GDPR, spíše o svolení podle občanského zákoníku.

Právní rámec:
§ 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

§ 85 (1) Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.

(2) Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.

§ 86 Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

§ 87 (1) Kdo svolil k použití písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu týkajícího se člověka nebo jeho projevů osobní povahy, může svolení odvolat, třebaže je udělil na určitou dobu.

(2) Bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil.

§ 88 (1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.

(2) Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.

§ 89 Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.


V S-lince jsme pak řešili problematiku zda schvaluje smlouvu s investorem rada nebo zastupitelstvo?

Odpověď:
Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D. 

Právní rámec:

§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce.

§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu; rada obce může svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností obecní policie.

Pro získání odpovědi na tuto otázku se musíme podívat do zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, konkrétně pak do toho, jaké rozhodovací pravomoci jsou svěřeny zastupitelstvu a jaké radě, resp. starostovi v obci, kde se rada nevolí. Je přitom důležité mít na paměti, že se u smluv s investory často jedná o různě zkombinované smluvní typy nebo smlouvy nepojmenované. Pokud je součástí takové smlouvy závazek obce, který se týká nemovitého majetku, ať už ve smyslu jeho poskytnutí k výstavbě nebo jiné akci investora, nebo naopak převzetí nemovitosti obcí od investora, pak by takovou smlouvu mělo prakticky vždy schvalovat zastupitelstvo, a to podle § 85 písm. a) zákona o obcích: Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce. Pokud by se smlouva týkala pouze jiných závazků než převádění nemovitých věcí, nebo by šlo o nemovité věci, ale pouze o inženýrské sítě a pozemní komunikace, mohla by smlouvu uzavřít i rada podle § 102 odst. 3 zákona o obcích (rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu), nebo starosta v obci, kde se rada nevolí.

Abychom odpověď na tuto otázku shrnuli: některé smlouvy může uzavírat jen rada, nebo dokonce jen starosta, pokud ale jde o nemovitosti, musí smlouvu uzavírat zastupitelstvo. Jde-li o komplikované záměry (kupř. o určité hodnotě příspěvku investora), je lépe, když si pravomoc k jejich uzavírání rovněž vyhradí zastupitelstvo.


V neposlední řadě jsme pak v T-lince odpovídali na otázku: Občan po nás chce podle zákona 106 zasílat zápisy ze zasedání zastupitelstva a podklady k těmto zasedáním, které se ale teprve budou letos konat. Abychom mu je vždy zaslali, až je budeme mít hotové. Musím opravdu toto dělat?

Odpověď:
JUDr. Jan Šťastný, MPA

Nemusíte, může žádat informace, ale jen o ty, které máte. Pokud je nemáte, v souladu s § 11b zákona č. 106/1999 Sb. tuto žádost odmítnete. Případně lze uvažovat o odmítnutí podle § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb., podle kterého se povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Je ale pravděpodobné, že žadatel bude o tyto věci žádat hned po každém zasedání. Doporučuji proto preventivně zveřejňovat zápisy na webu města. Pak stačí věc řešit odkazem na zveřejněnou informaci podle § 6 zák. č. 106/1999 Sb.

Právní rámec:
§ 11b zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona..

§ 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.


Ostatní odpovědi na otázky a články z tohoto měsíce pak naleznete v jednotlivých linkách. Jako vždy nám můžete psát vaše nápady či dotazy na nedved@catania.cz. Přeji vám krásný den!