Kdy měly školy a školky zřízené ÚSC zavést vnitřní oznamovací systém?

Kdy měly školy a školky zřízené ÚSC zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „ZoOO“) a zda musí vůbec?

Některé školy a školky nad 50 zaměstnanců začínají se zaváděním VOS až teď s tím, že pro ně je rozhodující datum 15.12.2023. Jejich přesvědčení se opíralo o § 29 ZoOO, kde je stanoveno, že „Povinné subjekty, s výjimkou veřejných zadavatelů, zaměstnávající ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nejméně 50 a zároveň méně než 250 zaměstnanců jsou povinny zavést vnitřní oznamovací systém do 15. prosince 2023″ V důvodové zprávě k tomuto § zákonodárce ale upřesnil, že „Soukromoprávním subjektům zaměstnávajícím v průměru 50 až 249 zaměstnanců se poskytuje dodatečný prostor pro to, aby zavedly vnitřní oznamovací systém, a to do 15. prosince 2023„. Podle našeho názoru je to již pozdě. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znení totiž v § 4 odst. 1 písmeno d) stanovuje, že veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace.

Mimo to je uzákoněno, že druhy škol a školských zařízení zřizovaných obcí jsou stanoveny v § 178 a § 179 školského zákona. V uvedených ustanoveních je rozlišeno, které druhy škol a školských zařízení obec zřizuje, tedy ty, jejichž zřízením plní povinnost stanovenou jí zákonem, a ty, které má možnost zřizovat, tedy takové, u kterých zákonodárce ponechal samosprávným orgánům možnost zvážit, zda daný typ školy či školského zařízení je pro jejich obec v rámci uspokojení potřeb obyvatel zapotřebí, nebo zda v dané oblasti dostačuje aktivita soukromého sektoru.

Školská právnická osoba je právnickou osobou zřízenou podle § 124 a násl. školského zákona, jejímž zřizovatelem může být vedle ministerstva, kraje, obce nebo svazku obcí i jiná právnická nebo fyzická osoba. Poskytování vzdělávání prostřednictvím škol a školských zařízení zřizovaných obcí je veřejnou službou a subjekty, které činnost škol a školských zařízení vykonávají, jsou veřejnými subjekty. Nejde tedy o soukromoprávní subjekty tak, jak to popsal zákonodárce v důvodové zprávě.

Proto, podle našeho názoru, na veřejnoprávní subjekty dopadá § 8 odstavec a) ZoOO a na tyto subjekty se povinnost zřídit VOS vztahuje od úcinnost zákona, tj. od 1.8.2023. Zákonodárce rozlišil veřejnoprávní subjekty do 50 zaměstnanců (§ 8 odst. 1 písm a, bod 2 oZOO – právnické osoby zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku v průměru méně než 50 zaměstnanců, založené nebo zřízené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a nemající průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv, jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu, anebo v ní mají přímo nebo nepřímo podíl větší než 25 %,), kteří nemusí zavádět VOS, od veřejnoprávních subjektů nad 50 zaměstnanců, kteří tento systém zavést musí. Tuto samostatnou skupinu (veřejnoprávních subjektů) pak oddělil od soukromoprávních subjektů zaměstnávající nad 50 zaměstnanců (§ 8 odst. 1, písmeno b) ZoOO. Soukromoprávním subjektům do 50 do 250 zaměstnanců pak dal čas na zavedení vniřního oznamovacího systému v přechodném ustanovení podle § 29 ZoOO, tedy do 15.12.2023. Všechny veřejnoprávní subjekty patřící pod § 8 odst. 1 písmeno a) bod 2, kteří mají nad 50 zaměstnanců a soukromoprávní subjekty nad 250 zaměstnanců měli (podle našeho názoru, výkladu zákona a důvodové zprávy) zavést vnitřní oznamovací systém již 1.8.2023.

Vycházíme z toho, že v přechodném ustanovení dle § 29 ZoOO, toto ustanovení posunuje povinnost pro zavedení vnitřního oznamovacího systému pro povinné subjekty, s výjimkou veřejných zadavatelů, zaměstnávající ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (1.8.2023) nejméně 50 a zároveň méně než 250 zaměstnanců jsou povinny zavést vnitřní oznamovací systém do 15. prosince 2023. Protože škola je dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění veřejným zadavatelem, tak se na ni § 29 ZoOO nevztahuje.

Na závěr je vhodné také dodat, že podle výkladu Ministerstva spravedlnosti pak na skupiny námi výše uváděných subjektů pod 50 zaměstnanců sice zákon dopadá také, ale nejsou povinni zavést VOS. Je však podle ně lepší (za minimálních nákladů) zavést vnitřní oznamovací systém a neřešit případné podněty přes ministerstvo spravedlnosti, který je i tím subjektem, kdo mimo jiné také ukládá pokuty za přestupky podle ZoOO. Více na https://spmo.cz/fosy/

Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.