FOSY

FÉROVÝ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Problematika WHISTLEBLOWINGu a koho se to týká?

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, již 23.10.2019 vydal Směrnici 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Členské státy EU mají povinnost uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 17.12.2021. V prvním čtení je i vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů.

Do přijetí našeho zákona bude nutno splňovat podmínky dané směrnicí!
(Opakujeme princip naší připravenosti 🙁 stejně jak to bylo s GDPR! Nečekejme tedy předem žádnou metodiku z ministerstva).

Ze směrnice EU pro všechny povinné subjekty vyplývá povinnost především zavést vnitřní oznamovací systém a zajistit příslušnou osobu.

Vládní návrh zákona oproti směrnici ještě navíc rozšiřuje počet povinných subjektů především ve veřejné správě a přidává tuto povinnost nejen pro obce nad 5000 obyvatel, ale také i pro orgány veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou finanční prostředky z veřejných rozpočtů „přerozdělovány“ prostřednictvím dotací a návratných finančních výpomocí i jiným subjektům. Proto povinnost zavést veřejný oznamovací systém bude dopadat na každou obec (bez výjimek), která ze svého rozpočtu vydala jakoukoliv dotaci. 

Skoro s jistotou tedy můžeme tvrdit, že se to týká i vaší obce (města, městské části)!

Co musíte splnit?

 • Zřídit bezpečný oznamovací kanál, který umožňuje anonymní oznámení.
 • Pověřit příslušnou (nestrannou) osobu, která bude přijímat a prošetřovat oznámení.
 • Zajistit proškolení příslušné osoby a sepsat o tom záznam.
 • Uveřejnit informace o Příslušné osobě na webových stránkách a zajistit dálkový přístup k oznamování.
 • Vytvořit vnitřní směrnici o ochraně oznamovatelů a s tím související právní dokumenty.
 • Zpřístupnit oznamovací kanál nejen vašim zaměstnancům, ale i dalším skupinám osob dle zákona a směrnice.
 • Zajistit důvěrnost komunikace mezi oznamovatelem a příslušnou osobou.
 • Umožnit oznámení jak písemně, tak i ústně.
 • Vést zabezpečený systém pro archivaci jednotlivých oznámení ze všech zdrojů.
 • Zpracovávat poskytnuté údaje v souladu s GDPR.
 • Na pokyn příslušné osoby zajistit ochranu oznamovatele před jakýmkoliv odvetným opatřením.
 • Umožnit oznamovateli podat podnět kontrolním orgánům.
 • Umožnit oznamovateli podnět za určitých pravidel zveřejnit.
 • Mít oznamovací kanál dostupný 24 hodin 7 dní v týdnu.
 • Příslušná osoba především plní tuto činnost:
 • - v případě ústního oznámení ukládá nahrávku, nebo přepis,
 • - vede zabezpečený systém pro archivaci jednotlivých oznámení ze všech zdrojů,
 • - zajišťuje, že odesílatel oznámení obdrží potvrzení o jeho přijetí,
 • - zajišťuje řádné posouzení důvodnosti oznámení,
 • - reaguje na oznámení a řeší ho v zákonem stanovených lhůtách,
 • - informuje oznamovatele o krocích provedených v rámci šetření jeho oznámení,
 • - zajišťuje komunikaci s ministerstvem spravedlnosti k účelu řádného uzavření oznámení v souladu s platnými zákony a směrnice,
 • - navrhuje uplatnění případných postihů.

Řešení

Uzavřít s naší společností smlouvu o Zavedení a provozování vnitřního oznamovacího systému „FOSY“ a provozování činností příslušné osoby.

PROČ?

1. Máme připravený férový oznamovací systém (FOSY), který umožní oznamovatelům prostřednictvím našeho zabezpečeného kanálu a software podat oznámení, jak písemně, tak i ústně. 

2. Na základě uzavřené smlouvy s naší společností vám připravíme všechny podklady a zároveň je určena příslušná osoba (z našich řad) k přijímání, posuzování a vyřizování podání.

3. Naše příslušná osoba je již řádně vyškolena a má za sebou technickou i právní podporu.

4. Připravíme vám (podle zákona a směrnice EU) přesnou textaci, kterou uvedete na webu.

5. Vytvoříme vám vnitřní směrnici o ochraně oznamovatelů a s tím související právní dokumenty.

6. Náš oznamovací kanál je na vašich internetových stránkách okamžitě zpřístupněn nejen vašim zaměstnancům, ale i dalším skupinám osob dle zákona a směrnice.
 
7. Komunikace mezi řešitelem a oznamovatelem je zajištěna jako důvěrná díky uzavřeného a šifrovaného prostředí našeho software. 
 
8. FOSY umožňují oznamovateli podat oznámení jak písemně, tak i ústně (telefonicky). V případě ústního oznámení je možné uložit nahrávku, nebo pořídit prostřednictvím speciálního programu přepis.
 
9. Administrace FOSY slouží jako šifrovaná databáze oznámení přijatých ze všech komunikačních kanálů. Umožňuje dopisování poznámek, psaní komentářů, nahrávat přílohy.
 
10. Díky aplikaci FOSY je oznamovatel vůči povinnému subjektu v naprosté anonymitě a my jsme vázáni zákonnou mlčenlivostí. Tím zabezpečíme zákonnou povinnost chránit oznamovatele před jakýmikoliv odvetnými opatřeními.
 
11. Aplikace FOSY automaticky zajistí, že odesílatel oznámení obdrží potvrzení o jeho přijetí.

12. Námi doporučovaná příslušná osoba je specialista na ochranu osobních údajů a má letité zkušenosti se zaváděním GDPR do úřadů včetně výkonu pověřence.

13. Příslušná osoba především pomocí šesti základních kritérií a předpokladů posoudí relevantnost oznámení. 

14. Pokud je oznámení posouzeno jako oprávněné, příslušná osoba za dodržení vymezených lhůt uplatní všechny zákonné postupy k jeho vyřešení.

15. Jak aplikace FOSY, tak příslušná osoba informuje oznamovatele o krocích provedených v rámci šetření jeho oznámení.
 
16. Každý oznamovatel je v souladu se směrnicí EU prokazatelně seznámen na případné postihy při vědomě nepravdivém oznámení a také na možnost podat podnět kontrolním orgánům.

17. Systém FOSY umožňuje oznamovateli podat podnět přímo vám a za splnění určitých podmínek jej i zveřejnit.
 
18. S aplikací FOSY je podmínka mít oznamovací kanál dostupný 24 hodin 7 dní v týdnu splněna.

19. a máme férový ceník:

Ministerstva, krajské a ostatní úřady                                                                                 4.990 Kč/měsíc
Magistrát, ÚMČ, MěÚ a obce III. typu, ORP                                                                       2.490 Kč/měsíc
Obce II. typu nad 5000 obyvatel                                                                                          1.990 Kč/měsíc 
Obce II. typu do 5000 obyvatel                                                                                            1.490 Kč/měsíc 
Obce I. typu nad 1000 obyvatel                                                                                           1.290 Kč/měsíc
Obce I. typu 501 - 1000 obyvatel                                                                                            990 Kč/měsíc
Obce I. typu do 500 obyvatel                                                                                                  490 Kč/měsíc
Příspěvkové nebo ovládané organizace (a.s., s.r.o., ZŠ, MŠ a další)                                 490 Kč/měsíc           

20. a pokud již máte našeho pověřence, pak FOSY za:

Magistrát, ÚMČ, MěÚ a obce III. typu, ORP                                                                       1.990 Kč/měsíc
Obce II. typu nad 5000 obyvatel                                                                                          1.490 Kč/měsíc 
Obce II. typu do 5000 obyvatel                                                                                            1.290 Kč/měsíc 
Obce I. typu nad 1000 obyvatel                                                                                              990 Kč/měsíc
Obce I. typu 501 - 1000 obyvatel                                                                                            690 Kč/měsíc
Obce I. typu do 500 obyvatel                                                                                                  390 Kč/měsíc
Příspěvkové nebo ovládané organizace (a.s., s.r.o., ZŠ, MŠ a další)                                 390 Kč/měsíc

Máte-li zájem, vyplňte formulář níže

Subjekt*
Máme pověřence GDPR od společnosti CATANIA GROUP s.r.o.*
Chceme systém FOSY*
Chceme vnitřní předpis*
Chceme školení pro zaměstnance a vedení*