Ochrana údajů dlužníků při schvalování splátkového kalendáře zastupitelstvem

Dobrý den,
pracuji na postu vymáhání pohledávek za nájemné a služby spojené s užíváním bytů a ve vlastnictví Města. Někteří dlužníci žádají o uzavření dohody o splácení dluhu, kdy doba splácení je delší než 18 měsíců. Schválení takové dohody podléhá zastupitelstvu města.

Co uvádět v materiálu s ohledem na citlivé údaje na zasedání, nejprve rady města, která doporučí zastupitelstvu schválit takové splátky?

ODPOVĚĎ:

Rada města od předkladatele podkladů a návrhu (od Vás) obdrží všechny relevantní materiály, které pro své rozhodnutí potřebuje. Záleží pouze na radě, které dodatkové informace si vyžádá. Tyto materiály mohou obsahovat i citlivé osobní údaje. Jednání rady je v zásadě neveřejné a zápis z rady je také neveřejný. Pokud by se zveřejnil, musí být osobní údaje anonymizovány! Rada města ve svém rozhodnutí doporučí zastupitelstvu postup, jak má s touto žádostí naložit. V doporučení rady pro zastupitelstvo se již neobjevují žádné citlivé osobní údaje, protože zastupitelstvo již zpravidla jedná veřejně. Pokud si chce zastupitel cokoliv ověřit, může pouze nahlédnout. Všichni radní a zastupitelé musí dodržovat mlčenlivost (§ 15 zákona 101/2000 Sb.), jinak porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost může být spáchán trestný čin neoprávněné nakládání s osobními údaji podle § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Podpora a služby

P-linka 2020

P-linka 2021

P-linka 2022

P-linka 2023

Dokumenty ke stažení

Otázky a odpovědi

Tipy a komentáře

Judikatury a rozhodnutí

Doporučení ÚOOÚ

Legislativa

Segmenty