Obchodní podmínky

Autorská práva

Instalací, kopírováním nebo jiným užitím software, video-návodů, článků, odpovědí, skript, vzorů a tiskopisů dodávaného společností CATANIA GROUP s.r.o. (dále jen správce stránek) potvrzujete, že jste se seznámili s následujícími podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasíte. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni software, video-návodů, článků, odpovědí, skripta, tiskopisy, vzory apod. využívat. Na software, video-návody, články, odpovědi, skripta, vzory a tiskopisy se vztahuje ochrana dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, jakož i ochrana dle souvisejících právních předpisů.

Objednatel nebo příjemce software, video-návodů, článků, odpovědí, skript, vzorů a tiskopisů je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující zákonnou ochranu autorských práv, především autorského díla. Uživatel nebo příjemce nesmí software, video-návody, články, odpovědi, skripta, vzory a dokumenty (nebo jejich části) distribuovat nebo umožnit jejich šíření dalším subjektům. Objednatel nebo příjemce software, video-návodů, článků, odpovědí, skript, vzorů a tiskopisů je povinen zabezpečit a zodpovídá za to, aby další osoby, které budou v rámci objednatele nebo příjemce software, video-návodů, článků, odpovědí, skript, vzorů a tiskopisů, s dokumenty pracovat tak, aby dodržovaly autorský zákon a pravidla zde uvedená.

Oprávněný objednatel nebo příjemce je oprávněn upravovat vzory a tiskopisy dle svých potřeb, používat vzory a tiskopisy k účelům, ke kterým jsou určeny a to v rámci subjektu objednatele nebo příjemce a jeho pracovníků, úředníků apod.

Cena

Roční poplatek 990,- Kč bez DPH. Roční předplatné se počítá na 12 měsíců od data přidělení oprávnění (hesla a kódu). Oprávnění bude přiděleno do 3 pracovních dnů od úhrady daňového dokladu na příslušný VS formou e-mailu. Úhradou se má připsání finanční částky na náš účet uvedený v daňovém dokladu.

Stahování vzorů a dokumentů v elektronické podobě

Registrovaní uživatelé (oprávnění objednatelé) mají možnost stahování v elektronické podobě. Správce stránek upozorňuje, že vzory, dokumenty a tiskopisy musí aktualizovat a přizpůsobit konkrétním případům. Jedná se o vzory, nikoliv propracované normy.

Podmínky k dotazům

Počet dotazů je stanoven na 12 dotazů za registrační rok. Nevyčerpané dotazy propadají a nelze je převádět na další registrační rok. Dotaz bude zodpovězen nejpozději do 10 pracovních dnů, pokud nebude na stránkách aktuálně uveden jiný termín. Správce stránek bude tazatele informovat o potřebě získání odpovědi na zaslaný dotaz od jiných orgánů (např. od krajů nebo ministerstev) či právníků. V tomto případě bude dotaz zodpovězen po získání potřebných informací. Dotazy musí být jednoduché (s jednoduchým rozsahem), konkrétní a srozumitelné. Dotazy se musí týkat oblastí legislativy, ochrany osobních údajů a dotazů souvisejících s danou problematikou. Při zodpovídání dotazů má správce stránek nárok na získání doplňujících údajů pro vyjasnění dotazu. Správce stránek má právo odmítnout odpověď na dotaz, který je zavádějící a směřující k obcházení zákonů nebo předpisů. Správce stránek má právo na alternativní odpověď, pokud předpisy umožňují více řešení. V článcích uveřejněných v GDPR je rozebírán právní názor. Správci stránek nepřísluší autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. Správce stránek nenese právní odpovědnost za svou odpověď, pokud ji uživatel využije při správních, daňových nebo jiných řízeních.

Garance vrácení peněz

Objednali jste si naše služby a zjistili jste, že nesplňují Vaše představy? Pak máte možnost do 14 dnů od chvíle, kdy dostali vstupní heslo a kód, od smlouvy odstoupit a nemusíte přitom uvádět žádný důvod. Dostanete od nás zpět uhrazenou kupní cenu. V tomto případě nám pošlete emailovou zprávu na adresu odstoupeni@catania.cz. Do textu zprávy uveďte tento text: „V souladu s ustanovením § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tímto odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží a služby na účet …. uveďte prosíme číslo účtu).“ Přidejte také Vaše jméno a příjmení, město, IČO a číslo účtu (pro vrácení peněz) a aktuální datum.

Prolongace služby

Tato služba se uzavírá na dobu jednoho roku s možností automatického prodloužení vždy o 1 další rok. Kterákoliv smluvní strana je tak oprávněna nejpozději 30 kalendářních dní před ukončením řádného smluvního období zaslat druhé smluvní straně písemné sdělení, že trvá na ukončení služby uplynutím doby, na kterou byla sjednána, čímž vylučuje její automatické prodloužení o další 1 rok. V případě, že objednatel nedoručí dodavateli služby písemné oznámení s projevem vůle dále nepokračovat ve službě, projevuje tím vážnou, určitou a srozumitelnou vůli, že souhlasí s prodloužením této služby o další jeden rok. Služba se automaticky prodlužuje za stejných podmínek.

Nakládání s osobními údaji

Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou použity na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro nakládání a zpracování osobních údajů.

Ochrana osobních údajů