Informační povinnost je třeba dodržovat!

Informační povinnost, tedy povinnost informovat subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů, vyplývá z článků 13 a 14 GDPR. A ten, kdo informovat zapomene, se může velmi rychle dozvědět, že neplnění pravidel se nemusí vyplatit. I když pokuta nakonec nepřijde.

Ukázkou, jak důležité je dodržovat informační povinnost, je výstup z kontroly v Ostravském Bytovém družstvu Podroužkova 1684.

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle nařízení (EU) 2016/679, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamovým zařízením instalovaném v prostorách bytového domu.

Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí dále subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených nařízením (EU) 2016/679. Ačkoli kontrolovaná osoba provozuje kamerový systém se záznamem, o této skutečnosti dostatečně neinformovala subjekty údajů.

Kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti stanovené v čl. 13 nařízení (EU) 2016/679.

Úřad uložil kontrolované osobě nápravná opatření spočívající v povinnosti doplnit informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému a v povinnosti odpovědět stěžovateli na jeho žádost o přístup k osobním údajům. Kontrolovaná osoba tato opatření splnila a podala o tom Úřadu zprávu. Vzhledem k rozsahu porušení a provedení nápravy upustil Úřad od uložení pokuty.

Informovat subjekty údajů se musí. A když už na tuto povinnost zapomeneme, není vhodné přehlížet ty, kteří na naši chybu upozorňují.

Podpora a služby

P-linka 2020

P-linka 2021

P-linka 2022

P-linka 2023

Dokumenty ke stažení

Otázky a odpovědi

Tipy a komentáře

Judikatury a rozhodnutí

Doporučení ÚOOÚ

Legislativa

Segmenty