Co nám ale neřekli k zákonu o oznamovatelých.

Povinností je více než vnitřní oznamovací systém a platí i pro obce do 10 tisíc obyvatel.

Zákon o ochraně oznamovatelů, zák. č. 171/2023 Sb., nabývá účinnosti již 1.8.2023. Jeho přípravu, schvalování i informování o povinnostech z něj vyplývajících lze označit za minimálně chaotické. Zákon měl být sice schválen nejpozději 17.12.2021, vyhlášen byl 21.6.2023. Evropská komise dokonce podala na ČR pro netransponování směrnice žalobu a ČR platila pokuty.

Dovolím si reagovat na článek „Výjimka z povinnosti zavést vnitřní oznamovací systém pro obce do 10 000 obyvatel dle zákona o ochraně oznamovatelů“, který vyšel 19.6.2023 na stránkách Svazu měst a obcí ČR. Rád bych touto cestou upozornil, že nejsme „komerční subjekt, vedený byznysovými zájmy„, který vyvíjí tlak na obce a přesvědčuje je o dopadu povinnosti zavést vnitřní oznamovací systém i pro obce do 10 000 obyvatel. Naopak! Byly jsme to my, kdo navrhoval změnu zákona pro nejednoznačnost a legislativní nejasnost. Měli jsme v této věci i několik jednání (odborné konference, jednání s poslanci), ale i otevřené semináře (z jednoho našeho semináře dokonce vzešel jeden pozměňovací návrh, nicméně ve spěchu v Senátu přijat nebyl). Výsledek je nejasná norma, kterou lze vykládat více způsoby. Názory právníků, na koho dopadají některé povinnosti, které z takto napsaného a schváleného zákona vyplývají, jsou jasné. Ministerstvo se snaží tuto nejistotu napravit „výkladem“ a „metodickou pomocí“ dle §14 písm. b) zákona. Ale pokud ministerstvo spravedlnosti chce nad rámec zákona definovat, na koho se vztahuje, tím lépe pro nás, ovšem není to nicméně příliš standardní postup.

Ministerstvo tedy říká, kdo bude muset mít vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého bude možné podávat oznámení.

Vnitřní oznamovací systém musí mít dle MSpr:

Obce nad 10 000 obyvatel, ostatní obce dle ministerstva nemusejí, i když splňují tyto další body:

  • zaměstnavatel zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců, není-li povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně, (to je ovšem každá obec poskytující dotace a vymáhající jejich nesprávné vyúčtování).

Podle ministerstva sice nemusí, ale dobrovolně mohou mít vnitřní oznamovací systém všichni. Podle našeho názoru je to pro obce a „příspěvkovky“ lepší, než když budou udání chodit přes ministerstvo.

Výjimka je ale pro obce

Takže i přes výjimku pro obce musí mít vnitřní oznamovací systém (software, příslušnou osobu atd.) například příspěvkové organizace obce – školy, s.r.o., teplárny, vodárny atd., které mají více než 50 zaměstnanců k 1.1. letošního roku. A pozor, do počtu zaměstnanců se započítají i dohodáři! (důvodová zpráva: Za zaměstnance se kromě zaměstnanců v pracovním poměru považují jak osoby vykonávající práci na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr, tak i osoby s částečným úvazkem a zaměstnanci agentury práce)

A do kdy musí mít příspěvkovky nad 50 zaměstnanců a dohodářů zaveden vnitřní oznamovací systém? Do 1.8. 2023, protože jsou veřejnými zadaveteli podle zákona o zadávání veřejných zakázek.  

Druhá věc, která se ztratila v překladu ministerstva.

Jste obec do 10 tisíc obyvatel, příspěvková organizace do 50 zaměstnanců apod., sice nemusíte mít vnitřní oznamovací systém, ale musíte plnit další zákonné povinnosti. A není jich málo.

Povinnosti k ochraně oznamovatelů totiž dopadají na všechny. Vaši zaměstnanci nebo dodavatelé nebo smluvní partneři mohou být oznamovateli a ohlašovat porušení zákonných povinností. Musíte zajistit jejich ochranu a zabránit tzv. odvetným opatřením.

Musíte tedy nastavit vnitřní postup (předpis), jak s takovým podáním naložit, jak chránit oznamovatele, zavést povinnosti a pravidla vnitřním předpisem, poučit zaměstnance a mnoho dalších povinností. Od kdy?  Od účinnosti zákona č. 171/2023 Sb. 1.8. 2023!

Naše společnost se problematice věnuje dlouhodobě. Máme pro obce a jejich příspěvkové organizace zajištěn vnitřní oznamovací systém „FOSY“ (oceněn druhým místem v celostátvím kole Osobnost eGovernmentu v kategorii obcí v roce 2022) i výkon činnosti příslušné osoby, a to za velmi výhodných podmínek.

Nabízíme všem obcím a jejich příspěvkovým organizacím vytvoření vnitřní směrnice a proškolení na nové povinnosti související s ochranou oznamovatelů za velmi výhodných podmínek. Více na https://spmo.cz/fosy/