Profesní vzdělávání

aneb profesionálně na vlně vzdělávání

Dokaž si, že to zvládneš 

Jsem rozhodnut - chci to zkusit 

Závazná pravidla pro studium vzdělávacího programu MPA

Závazná pravidla pro studium vzdělávacího programu MPA u vzdělávací instituce Akademie krizového řízení a managementu s.r.o.

Charakteristika studia MPA

 1. Vzdělávací program MPA je programem celoživotního vzdělávání vzdělávací instituce a jeho obsah a forma se řídí vnitřními předpisy vzdělávací instituce.
 2. Na účastníky vzdělávacího programu se vztahují předpisy o celoživotním vzdělávání, účastníci nejsou studenty vysoké školy ve smyslu zákona 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách.
 3. Standardní doba studia jsou zpravidla tři semestry. V této době účastník plní povinnosti dané plánem programu MPA, včetně obhajoby závěrečné práce.
 4. Po absolvování vzdělávacího programu MPA bude jeho účastníkům vydán vzdělávací institucí certifikát s přehledem konaných studijních povinností, opravňující k používání titulu MPA, psaného za jménem.

Zahájení studia

 1. Účastníkem vzdělávacího programu MPA se stane osoba, která splní podmínky stanovené pro účast ve vzdělávacím programu viz. Studijní řád.
 2. Základní podmínkou pro účast ve vzdělávacím programu je dokončené vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně, nebo vyššího odborného vzdělání, nebo úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou s doložením minimálně tříleté praxe, nebo doložením získané kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací ve stupni EQF 5 a vyšší s doložením pětileté praxe.

Průběh a organizace studia

 1. Vzdělávací program MPA je organizován ve výukových tematických modulech s určitým odborným zaměřením. Délka výukových modulů je celkem 96 výukových hodin a zahrnuje minimálně 12 výukových soustředění v rámci celého studia. Délka studia je tři semestry.
 2. Obsah studia je dán výčtem výukových tematických modulů. Účastník vzdělávacího programu MPA musí úspěšně absolvovat minimálně 9 povinných výukových tematických modulů, eventuálně jím zvolený volitelný modul (volitelné moduly).
 3. Účastník vzdělávacího programu MPA obdrží od vzdělávací instituce po přijetí do vzdělávacího programu MPA přihlášení do Akademického informačního systému (dále jen „AIS“) na stránkách http://www.manazersketituly.cz, kde nalezne podrobné podmínky ke studiu v části Vnitřní předpisy. Dokument „Studijní a zkušební řád“, který obsahuje veškeré podrobnosti a je výtahem důležitých skutečností je příloha č. 1: Závazná pravidla pro studium vzdělávacího programu MPA u vzdělávací instituce Akademie krizového řízení a managementu s.r.o.
 4. Výuka probíhá prezenční formou nebo formou webinářů zpravidla jedenkrát do měsíce, jedna výuková hodina má 45 min.
 5. Pro studium vzdělávacího programu MPA u vzdělávací instituce Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. jsou uznávány akreditované semináře společnosti CATANIA GROUP s.r.o.

Ukončení semestru

 1. Pro úspěšné ukončení semestru je třeba účasti na výuce a dále zpracování semestrální práce a její ohodnocení stupněm „splnil“. Takto absolvovaný semestr je považován za ukončený.
 2. Účast na výuce je podmínkou pro úspěšné absolvování semestru; neúčast na některé výuce nevylučuje úspěšné absolvování semestru.
 3. Semestrální práci zpracuje účastník vzdělávacího programu MPA na zadané téma. Téma zadává účastníkům vzdělávacího programu MPA odborný garant příslušného tematického výukového modulu. Témata jsou zadávána nejpozději měsíc před ukončením semestru.
 4. Semestrální práci zpracuje účastník vzdělávacího programu MPA v rozsahu 3 až 5 normostran, odevzdá ji manažerovi studia MPA v elektronické podobě na e-mailovou adresu: studijni@i-academy.eu.
 5. Semestrální práce je hodnocena stupněm splnil(a)/nesplnil(a).
 6. V případě, že je semestrální práce klasifikována stupněm nesplnil, obdrží účastník vzdělávacího programu MPA písemné hodnocení semestrální práce s uvedením důvodů a stanovením úkolů k přepracování či doplnění semestrální práce.
 7. Každý tematický výukový modul musí účastník vzdělávacího programu MPA ukončit, aby mohl pokračovat ve studiu vzdělávacího programu MPA. Semestrální práce se nezpracovává v posledním (třetím) semestru studia, pro jehož ukončení je třeba pouze příprava na závěrečnou práci.
 8. V odůvodněných případech může odborný garant modulu povolit individuální studijní plán modulu.

Ukončení studia

 1. Účastník vzdělávacího programu MPA, který úspěšně zakončil všechny tři tematické výukové moduly (semestry) vzdělávacího programu, může být připuštěn k obhajobě závěrečné práce.
 2. Téma závěrečné práce si účastník vzdělávacího programu MPA volí z témat zveřejněných pro vzdělávací program MPA ve druhém semestru studia. Zvolené téma schvaluje odborný garant vzdělávacího programu MPA.
 3. Pro zpracování závěrečné práce platí základní požadavky jako na zpracování bakalářských prací. Práce se zpracovává v rozsahu 20 až 30 normostran.
 4. Závěrečnou práci odevzdá účastník vzdělávacího programu MPA ve stanoveném termínu vedoucímu práce tak, aby mohla být posouzena, zda je způsobilou k obhajobě.
 5. Závěrečná práce musí být obhájena před komisí. Obhajoba závěrečné práce, je klasifikována stupněm prospěl(a)/neprospěl(a).
 6. Účastníkům vzdělávacího programu MPA, kteří úspěšně obhájili závěrečnou práci, bude slavnostně předán certifikát o absolvování vzdělávacího programu MPA.

Mimořádná cena

 1. Účastníkovi byla pro studium pořádaném v roce 2020/2022 stanovena mimořádná sleva ve výši 75 % z původní ceny při jednorázové platbě 9 seminářů. Přičemž výsledná cena je stanovena na 26 910,- Kč bez DPH (slovy: dvacet šest tisíc devět set deset korun českých).
 2. Přihlášky, fakturace a úhrady výše uvedených cen realizuje společnost CATANIA GROUP s.r.o., která zabezpečuje pořádání akreditovaných seminářů. Na základě žádosti lze rozložit celkovou částku na platby po jednotlivých seminářích (2.990 Kč - slovy dva tisíce devět set devadesát korun českých). Protože se jedná o akreditované kurzy MV je vystavená faktura bez DPH, ale musí být vždy fakturována na ÚSC. 
 3. Připuštění k obhajobě a vlastní obhajoba závěrečné práce je zpoplatněna částkou 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých), která je hrazena vzdělávací instituci Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. na základě vystaveného daňového dokladu.
 4. Vzdělávání v programu MPA je oproštěno o DPH ve výši 21% dle § 57 odstavce (1) písmene d), kde Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí: činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů, a osobami, které provádí rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti 44g), které mají akreditované vzdělávací programy.
 5. Studium v hodnotě 1 Kč je možno poskytnout těm účastníkům studia, kteří doporučí ke studiu dalších 5 (slovy: pět) účastníků, kteří hradí studium v plné výši nebo se slevou dle článku mimořádná cena.
 6. Účastníkovi může být tato cena následně snížena až na slevu 100 % v případě mimořádného přínosu pro vzdělávací instituci. O této skutečnosti rozhoduje statutární zástupce společnosti. Mezi tyto skutečnosti patří zvláště pomoc s náborem dalších účastníků pro studium pořádané v roce 2020/2022.
 7. Vzdělávací společnosti jsou plátcem daně z přidané hodnoty a ceny uvedené ve smlouvě o poskytování vzdělávání za úplatu a v příloze smlouvy č. 1: Závazná pravidla pro studium vzdělávacího programu MPA u vzdělávací instituce Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. jsou uvedeny bez příslušné daně z přidané hodnoty.

V Praze 1.8.2020