Všeobecné obchodní podmínky

Akcelerátor managementu veřejné správy

1. Obecná ustanovení

1.1 Společnost CATANIA GROUP s.r.o. , se sídlem Bořivojova 35/878, PSČ: 130 00, IČO: 28253591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135558 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetové služby, dostupné z internetové adresy (URL) https://www.spmo.cz (dále jen „Služba“), prostřednictvím které mohou uživatelé (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) využívat služby tvorby vzorů, výpočtů, metodiky a podpory pro každodenní práci v úřadě (dále jen „Podmínky“).

1.2 Smlouva o poskytnutí Služby je podepsána mezi Provozovatelem a Uživatelem odesláním vyplněného registračního formuláře a potvrzením registrace (dále jen „Registrace“) ze strany provozovatele, nebo objednáním prostřednictvím e-shopu. Předmětem sjednané smlouvy je poskytnutí Služby nebo jedné nebo více podslužeb uvedených v části 2.

1.3 Registrace je definována souhrnem přístupových údajů ve formě emailu uživatele a jím zvoleného hesla.

1.4 Písemná komunikace od Provozovatele k Uživateli bude doručována na email uvedený při Registraci. Písemná komunikace od Uživatele k Provozovateli bude doručována na email Provozovatele uvedený v kontaktech na adrese Služby.

2. Popis Služby

2.1 Služba umožňuje Uživatelům zdarma nebo za měsíční poplatek využívat tyto podslužby:

a) Přístup k online aplikaci Generátor 106, na vytváření a ukládání odpovědí na dotazy podle zákona č 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „Generátor 106“).
b) T-linka je podpůrná sekce pro práci starostů, místostarostů, tajemníků a vedoucích odborů ÚSC (dále jen „T-linka“). Jsou zde uváděny novinky z legislativy, tematické judikáty, sněmovní tisky, odpovědi na konkrétní dotazy, vzory a metodiky, výzvy pro města a obce, doporučení a zajímavosti.
c). E-linka je podpůrná sekce pro práci ekonomických odborů ÚSC (dále jen „E-linka“). Jsou zde uváděny novinky z legislativy, tematické judikáty, odpovědi na konkrétní dotazy, vzory a metodiky, polemiky a komentáře.
c) P-linka je podpůrná sekce pro práci pověřenců a úředníků ÚSC, kteří mají na starosti ochranu osobních údajů (dále jen „E-linka“). Jsou zde uváděny novinky z legislativy, tematické judikáty, odpovědi na konkrétní dotazy, tipy a komentáře, doporučení a metodiky, vzory.
e) Publikace je podpůrná sekce pro prodej tematických elektronických knih a publikací.
f) Výpočty BETA je podpůrná sekce pro zkoušení různých podpůrných aplikací před ostrém uvedení do prodeje.

2.2 Služba je nabízena Uživateli ve 3 balíčcích podle kategorizace ÚSC. Měsíční ceny jednotlivých balíčků jsou uvedeny v ceníku na stránkách Služby.

2.3 Uživatel má možnost nastavovat, upravovat a mazat Službu ze svého počítače prostřednictvím příslušného internetového prohlížeče.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Službu mohou využívat pouze registrovaní Uživatelé Služby.

3.2 Služba je Uživatelům poskytována za úplatu podle platného ceníku zveřejněného na stránkách Služby.

3.3 Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Služby. Porušením této povinnosti není případ přerušení provozu Služby z neodvratitelných objektivních důvodů nebo důvodu pravidelné údržby nebo změn a upgradů Služby.

3.4 Uživatelé využívající Službu ve zkušební době (zdarma), ji využívají na vlastní riziko a tak, jak je služba dostupná. Tito uživatelé nemají nárok na jakékoliv odškodnění a přebírají riziko využití služby na sebe samé.

3.5 Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost, nedostupnost a/nebo zabezpečení Služby, za ztrátu a/nebo poškození dat Uživatelem uložených nebo vytvořených ve Službě, ani za jiné následky vzniklé v důsledku užívání Služby.

3.6 Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit či jinak upravit Služby a/nebo kteroukoliv podslužbu a to i bez předchozí výzvy a bez náhrady.

3.7 Provozovatel si vyhrazuje právo znepřístupnit Službu nebo odstranit Registraci u Uživatelů, kteří jsou v prodlení s placením po dobu více jak 1 měsíc.

3.8 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístup nebo odstranit Registraci Uživatele Služby, který ji využívá k nezákonné činnosti nebo k činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem.

3.9 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístup nebo odstranit Registraci Uživatele Služby, který ji využívá k jinému účelu, než je uvedeno v odstavci 2 Popis služby.

3.10 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístupu nebo odstranit Registraci Uživatele Služby a vyžadovat kompenzaci újmy od Uživatele, který službu využije ke svému obohacování nebo přeprodá třetím osobám.

3.11 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístupu nebo odstranit Registraci Uživatele Služby a vyžadovat kompenzaci újmy od Uživatele, který službu poskytne bezplatně třetím osobám.

3.12 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístup nebo odstranit Registraci Uživatele Služby, jež se pokusil přihlásit na účet jiného Uživatele bez vědomí tohoto Uživatele.

3.13 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístup nebo odstranit Registraci Uživatele Služby, jež se pokusil narušit stabilitu a chod Služby.

3.14 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou nevhodným užíváním Služby nebo užíváním Služby v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za nedodržení legislativních podmínek o nakládání s osobními údaji Uživatelem a Služba nenahrazuje povinnosti, které musí Uživatel plnit dle aktuálně platné legislativy.

4. Reklamace

4.1 Reklamaci služeb může uplatňovat písemnou formou na adresu nebo na email Provozovatele uvedené v kontaktních informacích Služby. Pokud rozsah Služby není v souladu s popisem Služby uvedeným v odstavci 2 Popis Služby nebo v popisu na stránkách Služby je Provozovatel povinen tento nesoulad odstranit bez zbytečného prodlení.

4.2 Uživatel má právo uplatňovat reklamaci Služby do 30 dnů od vzniku důvodu k reklamaci. Na pozdější reklamaci nebude brán Provozovatelem zřetel.

4.3 Posouzení reklamace je pouze v kompetenci Provozovatele a výsledek posouzení reklamace bude Uživateli sdělen písemně na jeho uvedený kontaktní email.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Uživatel je povinen uvádět osobní údaje správně a pravdivě a jakoukoliv změnu opravit bez zbytečného odkladu dle skutečnosti prostřednictvím nastavení ve své registraci.

5.2 Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek uděluje Provozovateli v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zasíláním informačních emailů Uživatelům Služby o novinkách o Službě a/nebo novinkách týkajících se jiných služeb a produktů poskytovaných Provozovatelem a/nebo o produktech třetích stran.

5.3 Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek uděluje Provozovateli v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s připojováním reklamních sdělení ve formě URL odkazů, textů a obrázků ke Službě a/nebo jednotlivým podslužbám (sekcí).

5.4 Provozovatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů v rozsahu nutném pro plnění smlouvy a k zajištění chodu Služby. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovány pouze po dobu existence aktivní nebo zablokované Registrace Uživatele.

5.5 Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, na informaci o jejich zpracování, právo na jejich výmaz a právo na podání námitky. Uživatel má právo na odstranění závadného stavu zpracovávání osobních údajů.

5.6 Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat.

5.7 Uživatel má právo veškerá data ve své Registraci kdykoliv smazat.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 V otázkách, které nejsou řešeny těmito obchodními podmínkami, se vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem řídí platnými právní předpisy České republiky.

6.2 Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit s tím, že tato změna bude oznámena prostřednictvím internetových stránek Provozovatele minimálně 7 dní před účinností této změny.

6.3 Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2021. Pro stávající Uživatele jsou tyto obchodní podmínky účinné 15. den od oznámení změny.

Školení

Informace:
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na: vesely@catania.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Pro Vaši účetní:
Do 24 hodin po odeslání přihlášky na školení obdržíte na objednávkový e-mail potvrzení Vaší registrace, jehož přílohou bude faktura s instrukcemi k platbě účastnického poplatku. Cena uvedená ve formuláři je bez DPH. Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na této faktuře.

Spojení:  
Plánek a popis cesty je uveden na našich webových stránkách.

V ceně je zahrnuto:
účast na semináři, studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, drobné občerstvení.

Komu je seminář určen:
Seminář je určen vedoucím finančních, ekonomických a správních odborů, ale také všem, kteří jsou zodpovědní za sledování úhrad a vymáhání pohledávek, pokut a poplatků.

Bližší informace k tomuto semináři Vám poskytnou pracovníci na e-mailové adrese sekretariat@catania.cz nebo na informační lince 371 585 438.

Podmínky účasti na semináři:
Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Na kurz budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či prostřednictvím e-mailu do 3 dnů od přihlášení kontaktovat s nabídkou náhradního termínu.

Vstup na seminář Vám bude umožněn pouze po úhradě kurzovného. Při registraci, která probíhá půl hodiny před vlastním zahájením semináře, je nutné prokázat úhradu semináře formou kopie výpisu z bankovního účtu nebo bankou potvrzeným příkazem k úhradě o proběhnutí platby. Platby v hotovosti v místě konání semináře nejsou možné. 

Součástí seminářů je drobné občerstvení.

Kurz se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků.

CATANIA GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, zrušení semináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Účastník semináře bere na vědomí, že na semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy, a zavazuje se tento zákaz respektovat.

Zákaznický servis je Vám k dispozici na tel. čísle 371 585 438 v pracovních dnech od 08,00 do 16,00 hod.

Slevy:
Při současném přihlášení 3 a více osob na jeden termín odborného semináře získáváte množstevní slevu 10 %na osobu. Sleva za členství ve V.I.P sekci je 10% na osobu. Slevy nelze kumulovat. Množstevní nebo VIP slevu uplatňujte označením v objednávkovém formuláři!  

Uvedené množstevní slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín odborného semináře. Objednávky od jedné organizace na více termínů seminářů se nesčítají. Při současném přihlášení 3 a více osob, které jsou současně ve VIP sekci je sleva 10% na osobu.

Žádné další slevy účastníkům seminářů neposkytujeme.

V případě storna některého z účastníků, uplatňujícího množstevní slevu, na celkový počet menší, než vyžadují podmínky poskytované množstevní slevy, Vám bude zaslána faktura s částkou ve výši rozdílu celkové částky za podmínek po tomto stornu a fakturované částky. Doplatek je nutné uhradit před konáním semináře.

Storno podmínky:
Přihláška na seminář je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 7 kalendářních dnů od doručení přihlášky do naší společnosti. Jestliže nám bude Vaše přihláška doručena v době méně než 7 dní před konáním školení, nelze ji již zrušit. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající:

40 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání semináře,
100 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání semináře, popřípadě nezúčastníte-li se semináře bez předchozího zrušení/odstoupení. Na seminář je možno vyslat náhradní osobu.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého semináře).

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná media ve skupině CATANIA. Údaje budou použity výhradně skupinou CATANIA a nebudou poskytnuty třetím osobám. Se svými osobními údaji můžete nakládat v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Více ZDE

Webinář

Informace:
Dotazy týkající se problematiky jednotlivých webinářů, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na: vesely@catania.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci webináře.

Pro Vaši účetní:
Ihned po odeslání přihlášky na webinář obdržíte na objednávkový e-mail potvrzení Vaší registrace, jehož přílohou bude faktura s instrukcemi k platbě účastnického poplatku. Cena uvedená ve formuláři je bez DPH. Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na této faktuře.

Spojení:  
Prostřednictvím programu Click Meeting, bez nutnosti instalace, popřípadě jiný vhodný program.

V ceně je zahrnuto:
účast na webináři, studijní a pracovní materiál zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra.

Komu je školení určeno:
Webinář je určen podle zaměření především na vedoucím úředníky, tajemníky, starosty a místostarosty, ale také všech, kterých se daná problematika týká.

Bližší informace k jednotlivým webinářům Vám poskytnou pracovníci na e-mailové adrese sekretariat@catania.cz nebo na informační lince 371 585 438.

Podmínky účasti na školení:
Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Na webinář budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či prostřednictvím e-mailu neprodleně kontaktovat s nabídkou náhradního termínu. Webinář se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků.

CATANIA GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, termínu konání nebo zrušení webináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Účastník školení bere na vědomí, že z webináře (elektronického školení) je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy, a zavazuje se tento zákaz respektovat. Akreditované webináře jsou nahrávány pro potřeby kontroly MV. O ochraně osobních údajů více ZDE. 

Pro vystavení osvědčení je nutné vyplnit závěrečný formulář (zpětnou vazbu) a uhradit vystavenou fakturu.

Zákaznický servis je Vám k dispozici na tel. čísle 371 585 438 v pracovních dnech od 08,00 do 16,00 hod.

Slevy:
Při současném přihlášení 3 a více osob na jeden termín webináře získáváte množstevní slevu 10 %na osobu. Sleva za členství v Akcelerátoru managementu veřejné správy (dříve V.I.P sekci) je 10% na osobu. Slevy nelze kumulovat. Množstevní nebo VIP slevu uplatňujte označením v objednávkovém formuláři!  

Uvedené množstevní slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín školení. Objednávky od jedné organizace na více termínů webináře se nesčítají. Při současném přihlášení 3 a více osob, které jsou současně ve VIP sekci je sleva 10% na osobu.

Žádné další slevy účastníkům webináře neposkytujeme.

V případě storna některého z účastníků, uplatňujícího množstevní slevu, na celkový počet menší, než vyžadují podmínky poskytované množstevní slevy, Vám bude zaslána faktura s částkou ve výši rozdílu celkové částky za podmínek po tomto stornu a fakturované částky. 

Storno podmínky:
Přihláška na webinář je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 7 kalendářních dnů před konáním webináře telefonicky nebo e-maliem. Jestliže nám bude Vaše přihláška doručena v době méně než 7 dní před konáním webináře, nelze ji již zrušit. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající:

50 % ceny za školení, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání webináře,
100 % ceny za školení, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání webináře, popřípadě nezúčastníte-li se skolení bez předchozího zrušení/odstoupení. Na webinář je možno vyslat náhradní osobu.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého webináře).

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná media ve skupině CATANIA. Údaje budou použity výhradně skupinou CATANIA a nebudou poskytnuty třetím osobám. Se svými osobními údaji můžete nakládat v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Více  ZDE

Dále se na tuto službu přiměřeně vstahují Všeobecné obchodní podmínky, které naleznete ZDE