VOLBY 2022

Vše co potřebujete, aby...

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

 

Volby do zastupitelstev obcí se v Česku uskuteční v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022... 

... do začátku voleb tedy zbývá jen

... a co by vás mělo zajímat?

Tajemník

Nechte si zkontrolovat, jak dodržujete zákon o obcích, zda máte správně usnesení, zápisy z jednání a zasedání nebo dokumenty týkající se nakládání s majetkem (záměry, schvalování apod.) nebo jak plníte povinnosti ohledně úřední desky a zákona č. 106. 

Z provedených kontrol víme, že se často chybuje jen setrvačným dodržováním starých postupů.

Kontrolováno je především dodržování zákona č. 128/2000, o obcích, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, § 26 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 65 zák. č. 499/2004, zákon o archivnictví a spisové službě, zák. č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů ÚSC  a případně též dalších oblastí samostatné působnosti svěřené orgánům města.

První fáze kontroly probíhá analýzou informací na webu a zaslaných dokumentů. Druhá fáze je konzultační a konrtolní činnost u vás na místě.

Získáte závěrečnou zprávu 15-20 stran s podrobným popisem jednotlivých povinností  a jejich plnění. Napravíme chybné body a připravíme návrhy nových dokumentů. Vystavíme vám certifikát o absolvování auditu.

Kandidát

Pokud v těchto volbách obhajujete svůj mandát, bude pro vás důležité ukázat na to, co se povedlo. Pokud víte, že jste v těžkých dobách covidu či uprchlické vlny měli zodpovědný přístup k hospodaření, transparentní financování, vyrovnaný nebo ziskový rozpočet a další dobré finanční ukazatele, je žádoucí na to upozornit. Ukažte vašim voličům, že je vaše obec v dobré finanční kondici.

Dobré PR je polovina úspěchu. K tomu budete potřebovat věrohodné informace, které vám můžeme ihned poskytnout. Na základě našeho "Ratingu ekonomické kondice měst a obcí" vám odborně a nezaujatě zpracujeme přehlednou ratingovou zprávu.

Při hodnocení vycházíme z rozpočtových a účetních ukazatelů za uplynulých pět let a výsledky porovnáváme s ostatními obcemi stejné velikosti. Výsledkem je přehledná ratingová zpráva včetně vypočítaných ukazatelů, přehledných grafů, srozumitelných komentářů a samozřejmě i doporučení, která vzejdou z jednotlivých bodových hodnocení. Vystavíme vám také certifikát o provedeném ratingu.

K dispozici tak dostanete přehledný dokument, který můžete prezentovat na předvolebních setkáních, nechat jej otisknout do místních novin, případně zveřejnit na webových stránkách obce nebo města.

Garant projektu JUDr. Jan Šťastný, MPA pracuje ve veřejné správě od roku 2002, má zkušenosti se státní správou i samosprávou. Působil na Ministerstvu financí a také na Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Byl také místostarostou a čtyřikrát byl ministrem vnitra jmenován správcem obce podle zákona o obcích, od roku 2015 je tajemníkem městského úřadu obce s rozšířenou působností. Na oblíbených kurzech školí neoblíbená témata (zákon č. 106/1999, povinnosti obcí, zákon o obcích, střet zájmů, GDPR) a hledá řešení problémů a chyb úředníků i volených funkcionářů. Podílel se na vzniku aplikace GENERÁTOR 106 na vyřizování žádostí podle zák. č. 106/1999. V roce 2021 byl oceněn jako finalista soutěže Manažer roku v kategorii veřejná správa.

Garant projektu Ing. Jan Mareš, MPA pracuje na magistrátu města Chomutova od roku 2001, z toho od roku 2002 jako vedoucí odboru ekonomiky. V rámci odborné praxe je již přes 10 let členem Finanční komise Svazu měst a obcí České republiky, kde se mj. podílel i na tvorbě Příručky pro člena zastupitelstva obce 2018. Od roku 2005 je členem Pracovní skupiny Finance, při Benchmarkingové iniciativě 2003, kde je od roku 2015 lídr pracovní skupiny finance a metodik finančních agend a analytik finančních a ekonomických procesů. Věnuje se i ratingovému hodnocení finanční a ekonomické kondice měst a obcí. Působí rovněž v několika pracovních a poradních skupinách ministerstva financí a ministerstva vnitra.

... nebo také termíny k volbám. Připravili jsme pro vás interaktivní přehled termínů podle zákonů a vyhlášek. Naleznete jej pod tímto odkazem: volby 2022


...co by vás mohlo ještě zajímat -
Akcelerátor managementu veřejné správy

"Akcelerátor managementu veřejné správy využíváme od ledna 2021 a jsme s ním velice spokojeni. Již v minulosti jsme využívali infolinky od Služby pro města a obce CATANIA GROUP s r.o. a školení jejich lektorů. Online nástroj Akcelerátor managementu veřejné správy ovšem není jen poradenství, ale jde mnohem dál v komplexnosti pomoci úřadům. Velmi výrazně ulehčuje chod městského úřadu, pomáhá nám jako poradna, zdroj dokumentů a vzorů, ale i díky sadě unikátních online nástrojů pro řešení chod úřadu, jako jsou výpočty lhůt, online platforma pro vyřizování všech úkonů poskytování informací podle informačního zákona. Domnívám se, že v této podobě jde o unikátní nástroje, které ani nikdo jiný nenabízí, nebo o něčem podobném nevíme. Jde tak o opravdu průkopnický projekt, jak lze zautomatizovat chod veřejné správy a jak pro činnosti úředníků je možné používat online nástroje."
Mgr. Jiří FialaTajemník MěÚ Humpolec