Profesní vzdělávání

aneb profesionálně na vlně vzdělávání

MPA

Co je to MPA? - vysoký kredit pro praxi

Master of Public Administration (MPA) je studium určené zejména pro manažery v oblasti veřejné správy. Co znamená titul MPA pro vaše budoucí zaměstnavatele? Jistotu, že získali odborníka, který má znalosti v systému řízení a umí je využít v praxi. Právě zaměření na praxi je stěžejní výhodou studia MPA. Absolventi s titulem MPA mají kvalifikaci, která má na trhu práce vysokou cenu. Titul MPA není ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů titulem akademickým, ale profesním. Studium MPA  představuje profesně vzdělávací program určený manažerům se zájmem o prohloubení a rozšiřování dosud nabytých znalostí a získání všeobecného profesního nadhledu.

Průběh MPA studia

 • Délka trvání studia celého programu 18 měsíců, rozdělených do tří bloků (semestrů).
 • Každý z bloků je rozdělen na jednotlivé moduly. Studium probíhá kombinovanou formou studia. Většinou se studenti setkávají na pátečním školení organizovaném jedenkrát za měsíc.
 • Studium probíhá primárně v českém jazyce (s výjimkou výuky cizího jazyka).
 • Na počátku studia se koná zápis, kde jsou studenti seznámeni s průběhem a organizací MPA programu.
 • K úspěšnému ukončení studia musí studenti získat 90 kreditů (9 akreditovaných školení) a na konci studia vypracovat a obhájit závěrečnou práci na zvolené téma.

Struktura a Curriculum 

 • Všechny dílčí moduly v celém programu jsou akreditovány MV.
 • Na základě § 20 odstavce 1 zákona č. 312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou uznávány (certifikovány) jako průběžné vzdělávání, které zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku. 
 • Jedná se o 12 akreditovaných kurzů a účast na kurzu, jež je součástí průběžného vzdělávání, se prokazuje zaměstnavateli vydaným osvědčením.
 • Při absolvování min. 9 povinných kurzů, sepsání a obhájení závěrečné práce, je vám zároveň uznáno i studium MPA.

Profil účastníka MPA programu

Účastníci v programu MPA se etablují z řad zaměstnanců státní správy (úředníků) s vysokoškolským vzděláním. Stejně tak je vítán i kandidát s příslušnou pracovní zkušenosti a minimálně úplným středoškolským vzděláním.

Studiem MPA nejen získáte:

 • celosvětově vyhledávaný a uznávaný titul
 • nadstandardní manažerské vzdělání
 • aktuální poznatky propojené s praxí
 • vysokou společenskou prestiž
 • moderní přístup ke vzdělání
 • zajímavé kontakty s manažerskou praxí

Způsobilost pro přijetí

Aby byl uchazeč způsobilý k přijetí do vzdělávacího programu, musí mít minimálně bakalářský titul nebo jeho ekvivalent. Případně musí mít úplné středoškolské vzdělání a patřičnou manažerskou praxi.

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá, na základě odevzdané přihlášky s patřičnými dokumenty, na základě nich rozhoduje přijímací komise a posuzuje odevzdané dokumenty. Kompletní podmínky přijímacího řízení vám zašleme po vyplnění formuláře a ukončení přihlášek.

Bez DPH

Vzdělávání v programu MPA je oproštěno o DPH dle § 57 odstavce (1) písmene d), zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  Naše společnost je akreditovaná vzdělávací instituce MV č.j. AK/I-36/2010.

Akreditované kurzy – Vybrané tematické okruhy

Posluchačům je vždy prezentováno téma z dané oblasti s přihlédnutím na aktuální stavy v legislativě, judikatuře, metodice i společenském a profesním životě. Celkový garantovaný počet přednášek za program je stanoven na dvanáct  (akreditovaných školení). Posluchač zde nemusí nutně splnit všechny předměty zapsané v seznamu.

 • Správní řízení v praxi
 • Osobní údaje a GDPR v praxi úřadu a obce 
 • Daňový řád v praxi - obecně
 • Obce a jejich pohledávky
 • Postup při insolvenčním řízení v praxi
 • Práce s informacemi, bezpečnost a ochrana dat
 • Regionální rozvoj
 • Daňový řád v praxi - exekuční řízení
 • Místní poplatky v praxi
 • Implementace moderních principů řízení do praxe úřadu
 • Angličtina v obci
 • Daňový řád v praxi - doručování a spis

Speciální nabídka = speciální cena

Mimořádná cena

Účastníkovi bude pro studium pořádaném v roce 2019/2021 speciální cena ve výši 6000 Kč za akreditované školení. V případě absolvování minimálně 9 akreditovaných školeních je výsledná cena 54 000,- Kč bez DPH (slovy: padesát čtyři tisíce korun českých).

Vzdělávání v programu MPA (stejně tak jako akreditované školení) je oproštěno o DPH dle § 57 odstavce (1) písmene d), kde Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí: činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů, a osobami, které provádí rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti 44g), které mají akreditované vzdělávací programy.

Studujte za 1 korunu...

Studium v hodnotě 1 Kč je možno poskytnout těm účastníkům, kteří doporučí ke studiu dalších 5 (slovy: pět) účastníků, kteří hradí studium v plné výši (viz. mimořádná cena).

... nebo zadarmo!

Účastníkovi může být tato cena následně snížena až na slevu 100 % v případě mimořádného přínosu pro vzdělávací instituce. O této skutečnosti rozhodují statutární zástupci společností. Mezi tyto skutečnosti patří zvláště pomoc s náborem dalších účastníků pro studium pořádané v roce 2020/2021.

 

Termíny kurzů

MPA navazující

 • 1.11.2019 -  Regionální rozvoj
 • 6.12.2019 -  Práce s informacemi, bezpečnost a ochrana dat
 • 10.1.2020 -  Místní poplatky v praxi
 • 21.2. 2020 -  Správní řízení v praxi
 • 20.3. 2020 - Osobní údaje a GDPR v praxi úřadu a obce 2  

MPA začínající 2020 - první část

 • 24.04. 2020 - Obce a jejich pohledávky
 • 29.05. 2020 - Práce s informacemi, bezpečnost a ochrana dat
 • 26.06. 2020 -  Osobní údaje a GDPR v praxi úřadu a obce
 • 11.09. 2020 -  Postup při insolvenčním řízení v praxi
 • 16.10. 2020 -  Místní poplatky v praxi
 • 20.11. 2020 - Správní řízení v praxi 

Ukončení přihlášek pro MPA začínající 2020: