ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Odborný seminář: Bagatelní daňové pohledávky a jejich vymáhání

Jaké otázky budeme řešit

 • Mohu se obrátit na exekutora s bagatelní pohledávkou?
 • Kdy vlastní vymáhání a kdy se obrátit na exekutora?
 • Celní úřad jak obecný správce daně a co dál?
 • Názor ombudsmana, že obce si mají pohledávky, zejména pak ty bagatelní, vymáhat samy v daňové exekuci?
 • Náklady exekutora vs náklady daňové exekuce. Co bude levnější?
 • Může obecný soud městu zakázat zvolit k daňové exekuci soudního exekutora? 
 • Několik možných postupů - ale který zvolit?

Pro koho je určen

 • Seminář je určen vedoucím finančních, ekonomických a správních odborů, ale také všem, kteří jsou zodpovědní za sledování úhrad a vymáhání pokut a poplatků.
 • Akreditováno - AK/VE-70/2019, AK/PV-123/2019

Cíl semináře

 • Panelovou diskuzí s několika odborníky je možné najít přijatelný postup pro nakládání s bagatelními pohledávkami.
 • Nastínit možné další (správné) postupy v dané problematice.

Lektoři a diskutující

 • Mgr. Ing.  Jiří Prošek - soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň - město, dlouhodobá spolupráce s městskými úřady.
 • Ing. Jan Mareš - vedoucí odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova. Úřad, který prováděl daňové mobiliární exekuce.
 • Vlastimil Veselý MBA, LL.M - výkonný ředitel společnosti CATANIA GROUP s.r.o. přednášející daňovou problematiku pro městské úřady.
 • ... možná ještě někdo další.

...kdy to proběhne:

25.4. 2019 Praha 9,00 až 14,00 hod.

- Bagatelní daňové pohledávky a jejich vymáhání

...kde to bude:

Hotel ASTRA
Mukařovská 1740/22
100 00 Praha 10 - Česká republika
GPS: 50.0643730N, 14.5063066E

Uzávěrka přihlášek 23.4.2019 do 16,00 hod.

...začínáme za:

...a mapa:

Objednávka - pouze 50 míst!

 

Odborné semináře – Vybrané tematické okruhy

Pro Vaši účetní: Do 24 hodin po odeslání přihlášky na školení obdržíte e-mailem potvrzení Vaší registrace, jehož přílohou bude faktura s instrukcemi k platbě účastnického poplatku. Cena uvedená ve formuláři je bez DPH. Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na této faktuře.

Spojení:  Plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace je uveden na našich webových stránkách.

V ceně je zahrnuto: účast na semináři, studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, drobné občerstvení.

Bližší informace k tomuto semináři Vám poskytnou pracovníci na e-mailové adrese seminar@catania.cz nebo na informační lince 220 999 770.

Komu je seminář určen:
Seminář je určen vedoucím finančních, ekonomických a správních odborů, ale také všem, kteří jsou zodpovědní za sledování úhrad a vymáhání pokut a poplatků.

Podmínky účasti na semináři:
Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Na kurz budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či prostřednictvím e-mailu do 3 dnů od přihlášení kontaktovat s nabídkou náhradního termínu.

Vstup na seminář Vám bude umožněn pouze po úhradě kurzovného. Při registraci, která probíhá půl hodiny před vlastním zahájením semináře, je nutné prokázat úhradu semináře formou kopie výpisu z bankovního účtu nebo bankou potvrzeným příkazem k úhradě o proběhnutí platby. Platby v hotovosti v místě konání semináře jsou možné pouze ve výjimečných případech. V takovém případě je však nutné uhradit plnou cenu semináře bez možnosti uplatnění nároku na slevu.

Pokud je vydávána zálohová faktura, tak po připsání platby na náš účet Vám bude zaslán daňový doklad, nejpozději však v období po konání semináře.

Součástí seminářů je drobné občerstvení.

Seminář se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků.

CATANIA GROUP si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, zrušení semináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Účastník semináře bere na vědomí, že na semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy, a zavazuje se tento zákaz respektovat.

Zákaznický servis je Vám k dispozici na tel. čísle 220 999 770 v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hod.

Storno podmínky
Přihláška na seminář je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 7 kalendářních dnů od doručení přihlášky do naší společnosti. Jestliže nám bude Vaše přihláška doručena v době méně než 7 dní před konáním školení, nelze ji již zrušit. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající:

40 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání semináře,
100 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání semináře, popřípadě nezúčastníte-li se semináře bez předchozího zrušení/odstoupení. Na seminář je možno vyslat náhradní osobu.
Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého semináře).

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná media ve skupině CATANIA. Údaje budou použity výhradně skupinou CATANIA a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat (více na ochrana osobních údajů)