Obchodní podmínky - moodle

Autorská práva

Instalací, kopírováním nebo jiným užitím e-learningu, video-návodů, skript, vzorů a tiskopisů dodávaného společností CATANIA GROUP s.r.o. (dále jen správce stránek) potvrzujete, že jste se seznámili s následujícími podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasíte. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni e-learningu, video-návodů, skript, vzorů a tiskopisů apod. využívat. Na e-learningu, video-návodů, skript, vzorů a tiskopisů se vztahuje ochrana dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, jakož i ochrana dle souvisejících právních předpisů.

Objednatel nebo příjemce e-learningu, video-návodů, skript, vzorů a tiskopisů je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující zákonnou ochranu autorských práv, především autorského díla. Uživatel nebo příjemce nesmí e-learningu, video-návodů, skript, vzorů a tiskopisů (nebo jejich části) distribuovat nebo umožnit jejich šíření dalším subjektům. Objednatel nebo příjemce e-learningu, video-návodů, skript, vzorů a tiskopisů je povinen zabezpečit a zodpovídá za to, aby další osoby, které budou v rámci objednatele nebo příjemce e-learningu, video-návodů, skript, vzorů a tiskopisů, s dokumenty pracovat tak, aby dodržovaly autorský zákon a pravidla zde uvedená.

Oprávněný objednatel nebo příjemce je oprávněn upravovat vzory a tiskopisy dle svých potřeb, používat vzory a tiskopisy k účelům, ke kterým jsou určeny a to v rámci subjektu objednatele nebo příjemce a jeho pracovníků, úředníků apod.

Stahování vzorů a dokumentů v elektronické podobě

Registrovaní uživatelé (oprávnění objednatelé) mají možnost stahování v elektronické podobě. Správce stránek upozorňuje, že vzory, dokumenty a tiskopisy musí aktualizovat a přizpůsobit konkrétním případům. Jedná se o vzory, nikoliv propracované normy.

Nakládání s osobními údaji

Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce a zpracovatel a vždy v souladu s článkem 6 GDPR. Nezpracováváme žádné osobní údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů jak je uvedeno v článku 9 GDPR. Ve své činnosti dodržujeme principy dané zákonem č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů). Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností. Více na https://www.cataniagroup.cz/ochrana-osobnich-udaju/