Měsíčník E-Úřad 3/2024

Do E-Ekonomiky nám dorazil tento dotaz: Když držitel psa získá ZTP v průběhu roku, tak osvobozen bude až následující rok jako je to u dosažení věku 65 let v průběhu kalendářního roku?

Odpověď:
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.

Právní rámec k 1.3.2024

Ne. Sazba poplatku je pevně stanovena na celý kalendářní rok. Zaplatit poplatek v poměrné výši je možné pouze v případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok (§ 2 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění). Poplatník je však povinen v souladu s ustanovením § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích je povinen ve stanovené lhůtě ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Taková osoba bude sice držitelem psa (ve smyslu povinnosti oznamovací – § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích), ale nebude mít poplatkovou povinnost, protože je od ní osvobozena. Osvobození od poplatku je vlastně chápáno jako „zánik poplatkové povinnosti“.


V rámci E-Tajemníka jsme pak mimo jiné připravili článek Oznámení o střetu zájmů

Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M.

Oznámení o střetu zájmů je nástrojem pro zajištění transparentnosti veřejné správy a preventivním a kontrolním nástrojem pro omezení klientelismu a korupce. Oznámení popisuje majetkové poměry povinných osob za účelem zajištění účinné společenské kontroly s cílem předcházení možnému zneužívání postavení veřejných funkcionářů. Nástroj tak umožňuje veřejnosti posoudit, zda má osoba s rozhodovací pravomocí osobní zájem na dané věci, a případně vznášet námitky.

Kdo má povinnost podat oznámení?

Povinnost podat oznámení o střetu zájmů se vztahuje na široký okruh osob, které vykonávají funkce ve veřejné správě, státní správě a samosprávě. Patří sem například ústavní činitelé, členové vlády a jejich náměstci, soudci, ale i veřejní funkcionáři územních samospráv, vybraní vedoucí zaměstnanci organizací zřizovaných státem či samosprávou a vedoucí úředníci.

Co má oznámení obsahovat?

Oznámení o střetu zájmů musí obsahovat informace o:

Osoba, která oznámení podává: Jméno, příjmení, adresa, datum narození, funkce, kterou vykonává.
Zájem: Informace o všech zájmech, které by mohly vést ke střetu zájmů. Patří sem například:

 • Podnikání nebo jiná samostatně výdělečná činnost
 • Podíly na obchodních společnostech
 • Členství v orgánech právnických osob
  Zaměstnání
 • Nabytý majetek před výkonem funkce a v průběhu výkonu funkce (nemovité věci, cenné papíry, podíl v korporacích, movité věci s hodnotou nad 500.000 Kč)
 • Nesplacené a nově nabyté závazky nad 100.000 Kč
 • Příjmy z darů, odměn a jiných plnění nad 100.000 Kč

Jak podat oznámení?

Oznámení o střetu zájmů se podává písemně v elektronické podobě prostřednictvím interaktivních formulářů Registru oznámení (cro.justice.cz). Správcem oznámení je Ministerstvo spravedlnosti.

Lhůty pro podání oznámení

 • Vstupní oznámení je nutné podat do 30 dnů ode dne, kdy osoba nastoupila do funkce.
 • Průběžné oznámení se podává do 30. června následujícího kalendářního roku po celou dobu výkonu funkce.
 • Výstupní oznámení: 30 dnů ode dne, kdy osoba skončila ve funkci.

Pokud se během výkonu funkce objeví nový zájem, který by mohl vést ke střetu zájmů, je nutné oznámení podat do 30 dnů ode dne, kdy se osoba o tomto zájmu dozvěděla.

Sankce za nepodání oznámení

Nepodání oznámení o střetu zájmů je přestupkem, za který hrozí pokuta. Hranice sankcí jsou rozděleny dle závažnosti přestupku.

 • Za nepodání oznámení či uvedení chybných, neúplných či nepravdivých údajů a za zmeškání lhůty je pokuty od 1.000 do 50.000 Kč.
 • Za výkon neslučitelných funkcí či pobírání odměn v dozorčích či kontrolních orgánech činní sankce 5.000 až 250.000 Kč.
 • Za porušení zákazu činnosti hrozí sankce 25.000 až 500.000 Kč.

Za vybrané přestupky nelze uložit napomenutí, od sankce nelze v rozhodnutí o přestupku upustit. Současně platí, že sankce nelze projednat v příkazním řízení.


Do E-Územního plánu nám dále dorazil tento dotaz: Můžeme v územním plánu stanovit, že každá bytová jednotka má mít 2 parkovací místa?

Odpověď:
Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.

Právní rámec:

Rozsudek Krajského soudu v Praze, č. j. 43 A 104/2022- 104 ze dne 28. 3. 2023.

Ano, to je přípustné. Je to poměrně běžný regulativ a územní plán jej může obsahovat.

Krajský soud v Praze k tomu řekl: „Soud nevyvrací, že odpůrkyně zvolila, pokud jde o požadavek na zajištění parkovacích míst (odstavných stání) na stavebním pozemku, přísnější regulaci než v případě pražských stavebních předpisů. Soud však přisvědčuje odpůrkyni, že nelze na území obce Tachlovice nazírat stejnou optikou jako na velkoměstskou zástavbu v metropoli, kde je zpravidla zajištěna podstatně kvalitnější infrastruktura veřejné hromadné dopravy, což znamená nižší potřebu osobní automobilové dopravy u rezidentů.

Naopak v obci, jako jsou Tachlovice, lze důvodně předpokládat, že využití osobních motorových vozidel k dopravě bude intenzivnější, což klade odlišné nároky i na dopravu v klidu. Lze předpokládat i používání více motorových vozidel v jedné domácnosti. Nepřiměřenost napadeného regulativu tak nelze dovozovat jen z toho, že odpůrkyně zvolila přísnější regulaci než v případě pražských stavebních předpisů.

Soud nesouhlasí ani s namítanou nesrozumitelností tohoto regulativu. Užití pojmu odstavné stání pro parkovací místa na stavebním pozemku může být z odborného hlediska nepřiléhavé, nicméně je zcela zřejmé, že má jít o parkovací (odstavná) stání určená primárně pro uživatele (obyvatele) rodinných domů tak, aby se parkující auta (doprava v klidu) nesoustředila na přilehlých komunikacích, ale na pozemcích rodinných domů.“


Ostatní odpovědi na otázky a články z tohoto měsíce pak naleznete v jednotlivých sekcích. Jako vždy nám můžete psát vaše nápady či dotazy na nedved@catania.cz. Přeji vám krásný den!