Měsíčník Akcelerátor 7-8/2022

Po krátké letní odmlce se k vám zas vracíme z naším Akcelerátorem. Během prázdnin jsme na naše stránky doplnili kalendář školení na nové pololetí. Novinkou v nich je pak Poskytování dotací se zaměřením na dotace poskytované z rozpočtu ÚSC, které povede vedoucí odboru ekonomiky města Chomutov Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M.. Jednotlivá témata a termíny školení naleznete na stránce Vzdělávání.


V T-lince jsme odpovídali na otázku: Co máme udělat pro pojmenování nově vzniklé ulice v našem městě, jak se schvaluje nový název?

Rozhodovat o názvech ulic je dle zákona o obcích ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva města. § 29 stanoví pouze podmínku, že název nesmí být v obci shodný (to snad nikoho nenapadne, ale mohlo by to nastat po sloučení obcí) a ulice se nepojmenovávají podle jmen žijících osobností veřejného života.

Připravíte tedy usnesení, které se schválí, název nové ulice pak po schválení v zastupitelstvu oznámíte Ministerstvu vnitra a dále jej necháte zapsat do RÚIAN.

Pokud jde o přejmenování, je vhodné to probrat s občany žijícími v dané ulici, představuje to pro ně poměrně zásadní změnu. Stejně tak i pojmenování nové ulice je vhodné veřejně probrat předem, některá města dělají anketu nebo hodnotí, po které osobnosti nebo jakým místním názvem ulici pojmenovat.

Právní rámec:

Zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, § 28

(1) Obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství.
(2) Obec oznamuje Ministerstvu vnitra názvy nově vzniklých částí obce, změny jejich názvů, jakož i zánik částí obce.
(3) Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí).

§ 84 odst. 2 zastupitelstvu obce je vyhrazeno
… s) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,


V E-lince pak najdete například MikroInfo ohledně změny výše úroků z prodlení a úroků za opožděnou úhradu daně

K 1.7.2022 činí repo sazba ČNB 7,00 %. Repo sazba ovlivňuje výši zákonných úroků z prodlení podle občanského zákoníku a úroků za opožděnou úhradu daně. Výsledná sazba je stanovena jako repo sazba navýšená o 8 procentních bodů.

Od 1.7.2022 zaplatí dlužník, který je v prodlení s úhradou závazku, a daňový dlužník, který je v prodlení s úhradou daně, úrok ve výši 15% p.a. (u prodlení započatého ve 2. pololetí 2022).

– Úrok z prodlení se platí v závislosti na okamžiku počátku prodlení za celou dobu prodlení.
– Úrok za opožděnou úhradu daně se uplatňuje od 4. dne prodlení. Pokud by úrok z prodlení za jedno zdaňovací období resp. za kalendářní rok u jednorázově placených daní nepřesáhl v úhrnu 1000 Kč, tak se nepředepíše.

(Pro prodlení započatá v 1. pololetí a opožděnou úhradu daně v 1. pololetí 2022 platila sazba 11,75%.

Zákonné úroky nyní představují neuvěřitelných 15% (banky aktuálně půjčují kolem 6 až 7%); no řekněte, není lepší nedlužit?


Nakonec v P-lince jsme se věnovali problematice přehledu o lidech kupujících obecní nemovitosti

Notorický žadatel podle zákona č. 106/1999 Sb., chce zaslat informace o prodejích pozemků a bytů v uplynulém volebním období od r. 2018 a komu jsme je prodali, se jménem, rokem narození a místem pobytu. Musím mu tyto informace dát, nebo můžeme anonymizovat osobní údaje?

V tomto případě máte velmi poučeného žadatele. Prodej nemovitých věcí je judikaturou i komentáři považován za poskytnutí veřejných prostředků a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím říká, že v takovém případě povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Za tyto základní osobní údaje zákon stanovuje pouze v tomto rozsahu: – jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

Žadatel tedy chce přesně tento rozsah a s těmito osobními údaji mu kopie poskytnete.

Předání těchto osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. c) nařízení GDPR, v rozsahu daném zákonem č. 106/1999 Sb.

Právní rámec:
Čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

§ 8b odst. 1 a 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Příjemci veřejných prostředků Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. odst. 3 Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků


Ostatní odpovědi na otázky a články z tohoto měsíce pak naleznete v jednotlivých linkách. Jako vždy nám můžete psát vaše nápady či dotazy na nedved@catania.cz. Přeji vám krásný den!