Měsíčník Akcelerátor 7/2021

Nově do sekce judikatury přidáváme i Rozhodnutí NSS a to členěné podle témat do jednotlivých linek a ve vzorech naleznete nově pravidla rozpočtového provizoria obce.

Součásně připomínáme, že v 9.-12. srpna pořádáme ve Velkém Oseku Daňový speciál – sérii pěti školení s večerním programem. Zároveň se jedná o naše první opravdu prezenční školení, takže se s vámi velmi rádi setkáme opět naživo 😉 Bližší informace a přihlášky ke školení naleznete ZDE.


V rámci T-linky se JUDr. Jan Šťastný, MPA věnoval problematice poklesu členů rady na 4.

Funkce radního zanikne zánikem mandátu zastupitele automaticky. Tím, že máte jen minimální zákonný počet radních, se dostáváte při skončení funkce zastupitele – radního do problému, protože počet členů Rady poklesne pod 5 a pokud se na nejbližším zasedání nedoplní Rada, přebírá podle zákona o obcích její kompetence zastupitelstvo.

Věc řeší § 100 odst. 1 zákona o  obcích: Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady obce pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce, které může rozhodování o záležitostech podle § 102 odst. 2 a 3 svěřit zcela nebo zčásti starostovi.

Musíte tedy na nejbližším zasedání Zastupitelstva doplnit Radu na 5 členů zvolením nového člena Rady, jinak přichází Rada o pravomoci. Rada sice jako orgán nezanikne, ale pravomoci získá zpět až po doplnění nového člena.


Pro E-linku připravil Ing. Ladislav Toman, MPA článek zabývající se pravidly rozpočtového provizoria.

Schválení rozpočtu na každý rok je jedním z nejdůležitějších dokumentů, možná dokonce ten nejdůležitější, o kterém zastupitelstvo obce pravidelně jedná. Zastupitelé by alespoň pro tento bod měli nalézt shodu, případně dojednat nějaké konkrétní kompromisní řešení, které umožní schválení rozpočtu na další rok. S konstruktivním rozhodováním nelze vždy počítat a obec tak musí mít připravena pravidla pro tento „krizový“ scénář.  Rozpočtovým provizoriem nazýváme situaci, kdy zastupitelstvo obce neschválí rozpočet na rok následující. Obce tak díky tomu nemohou hospodařit dle svého rozpočtu a dostávají se do takzvaného rozpočtového provizoria.

Provizoriu se věnují rozpočtová pravidla (zákon 250/2000 Sb.) v § 13, kde je ve zkratce uvedeno, že nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření ÚSC v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria, které stanoví zastupitelstvo obce. Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční výdaje ÚSC stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí kalendářní rok. Dále je zde uvedeno, že rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Samotná pravidla rozpočtového provizoria nemusí být nikterak složitá. Pro řádné fungování obce je však zcela nezbytné, mít je schválena. Jejich podoba není nikde konkrétně definována. V konkrétních pravidlech jednotlivé obce by mělo zaznít následující. Informace, že jsou daná pravidla platná na dobu neurčitou. Např. formulací, že dle těchto pravidel se bude postupovat vždy, pokud nebude před 1. lednem schválen rozpočet pro příslušný rok, a to do doby než bude rozpočet schválen. V pravidlech je nutné konkretizovat rozpočet, ze kterého se bude vycházet pro výpočty všech částek. Můžeme pro tyto účely vycházet z posledního upraveného rozpočtu i z rozpočtu schváleného k 1. 1. Minimálně jeden článek musí být věnován možným výdajům. Zákon sice hovoří o maximálně 1/12 měsíčních výdajů, to je ovšem staženo k opatřením podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Pro obec je tak tato 1/12 výdajů pro potřeby pravidel rozpočtového provizoria nejjednodušší, ale není nezbytná a obec může přistoupit k jinému čerpání. Poslední nutnou podmínkou je datum účinnosti pravidel.


No a v neposlední řadě jsme v P-lince připravili krátký článek ohledně zabezpečení dat při slučování obcí.

V lednu v minulém roce došlo v Norsku ke sloučení dvou obcí, které se dohodly na současně i na převedení některých IT systémů, které obce využívali. Tento případ se týká systému zdravotnictví pro děti a mládež, při jehož přesunu do nově sloučené obce byla objevena chyba u převodu uživatelů a dat. Tento systém zpracovává osobní a zdravotní údaje občanů, kteří v obci využívají kliniku dětského zdraví a vztahuje se na služby očkovacího programu a zdravotní kontroly.

Samotná rada města uvedla, že aspekty zpracování dat porušily požadavky na důvěrnost, integritu a přístupnost. Mezi nahlášené chyby patřilo:
• Nesprávná registrace vakcín. Někteří lidé byli registrováni jako očkovaní i když tak tomu nebylo, zatímco vakcíny podávané jiným nebyly do záznamů zapsány. Tato chyba vytváří riziko nesprávného očkování a riziko chyb v norském národním imunizačním registru.
• Chyby v záznamech pacientů. Zjištěné chyby se týkaly sledování následných matek, včetně nesprávného počtu týdnů těhotenství, chyb v hmotnosti a výšce zaznamenaných školskou zdravotnickou službou a chyb v podrobnostech užívání alkoholu či omamných látek matkou.
• Na jednom oddělení byly údaje o pacientech zpřístupněny bez dohledatelnosti přístupu zdravotnickým pracovníkům, kteří je nepotřebují k výkonu práce.
• Chyby související s rutinním podáváním, jako jsou knihy událostí a vedení záznamů o pacientech.

Přestože mohlo být ovlivněno 2 000 lidí, nebylo zjištěno, že by konkrétní chyba byla skutečně ovlivněna žádnými konkrétními jednotlivci. Chyba byla rychle odstraněna a je pod kontrolou. Na základě celkového posouzení případu, k němuž přispěla  i obecní rada města se norský úřad pro ochranu osobních údajů rozhodl uložit pokutu 50 000 EUR.

Zdroj: EDPB


No a to je pro tento měsíc vše, ostatní články a odpovědi na dotazy najdete v jednotlivých linkách. Přeji krásný zbytek měsíce.