Měsíčník Akcelerátor 5/2022

V T-lince jsme odpovídali na dotaz, kdy zaměstnanec nestíhá kvůli nemoci splnit zkoušku odporné způsobilosti

Zákon s nemocí zaměstnance počítá, v § 28 odst. 1 zák. o úřednících územních samosprávných celků stanovuje, že do lhůt uvedených v § 21 odst. 1, 2 a 5 a v § 27 odst. 1 a 3 se nezapočítávají doby mateřské dovolené, rodičovské dovolené, pracovní neschopnosti, vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby ani doba uvolnění pro výkon veřejné funkce. Nemoc zaměstnance se nezapočte do 18 měsíční lhůty. Komplikované to může ale být, pokud zaměstnanec onemocní na konci lhůty. Je vhodné jej proto objednat na zkoušky včas a případně omluvit a žádat náhradní termín po uzdravení.

Právní rámec:

§ 28 odst. 1 zák. č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
Počítání lhůt) Do lhůt uvedených v § 21 odst. 1, 2 a 5 a v § 27 odst. 1 a 3 se nezapočítávají doby mateřské dovolené, rodičovské dovolené, pracovní neschopnosti, vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby ani doba uvolnění pro výkon veřejné funkce.


V E-lince pak mimo jiné naleznete článek – Desatero k vypracování závěrečného účtu obce

Paragraf 43 zákona o obcích nám říká, že závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku. Je tak nejvyšší čas na něm začít pracovat. Máme pro vás 10 tipů pro jeho vypracování:

1)     Splňte všechny zákonné náležitosti
Co vše má obsahovat závěrečný účet, je uvedeno v § 17 rozpočtových pravidel. Ze zákona se tak jedná o:
– údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů,
– údaje o hospodaření s majetkem,
– údaje o dalších finančních operacích,
– informace k peněžním fondům,
– údaje v členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit hospodaření ÚSC a jimi zřízených nebo založených právnických osob,
– vyúčtování finančních vztahů.

2)     Dostatek času na vypracování
Vypracování zabere množství práce. Měsíc před termínem odevzdání je pomalu na čase začít.

3)     Delegování činností
Jedná se kvantitativně o velmi obsáhlý dokument. Nebojte se proto rozdělit jeho dílčí části mezi více zaměstnanců.

4)     Jednotnost
V případě, že jej vypracovává více osob, dejte pozor na jednotný vzhled i jazyk.

5)     Inspirujte se z okolních měst a obcí
Před jeho vypracováním si prohlédněte, jak to dělají jinde. Možná najdete prostor k nějaké změně.

6)     Důkladně překontrolujte text a hlavně číselné hodnoty
Z nemalé části dochází k úpravě loňských čísel na ta aktuální. Nezapomeňte zkontrolovat, zda vám čísla i roky sedí.

7)     Pozor na obsah
Obsah je důležitý jak z věcné stránky, kdy je třeba zhodnotit a okomentovat vše potřebné. Neméně důležité je však samotným obsahem závěrečný účet zahájit. Často tomu tak není.

8)     Tabulky a přílohy
Předem si dobře rozmyslete, která tabulka nebo graf patří do těla dokumentu a co by mělo být naopak v příloze.

9)     Zveřejnění
Návrh se dle rozpočtových pravidel zveřejňuje 15 dní před jeho projednáváním, schválený dokument pak do 30 dní po schválení.

10)  Efektivita
Počet stránek nenavyšuje přímo úměrně kvalitu dokumentu. Možná naopak.

Hodně trpělivosti při vypracování!

Právní rámec k 31.5.2022:
– Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění, § 43 
– Zákon č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 17


No a v neposlední řadě jsme do P-linky připravili poučení rodičů ukrajinských dětí ve škole o ochraně osobních údajů podle GDPR i s překladem

Škola v naprosté většině případů nepotřebuje speciální souhlas na nakládání s osobními údaji žáků nebo rodičů. Většinu osobních údajů shromažďují a nakládají s nimi na základě zákona. Další část je řešena v režimu občanského zákoníku – fotografování apod. Zůstává tak jen malá oblast zveřejňování osobních údaji pro účely propagace školy a na sociálních médiích, kde je možné i profilování apod.

Opatrní bychom ale byli s přehnaným zveřejňováním informací nebo fotografií na webu nebo sociálních sítích školy, a to spíše s ohledem na riziko pro uprchlíky prchající z válečné oblasti. Z tohoto důvodu doporučujeme s fotografováním a sdělováním bližších údajů být velmi opatrní a jen se souhlasem zákonných zástupců.
Dosavadní poučení zákonných zástupců s nakládáním s osobními údaji je pro osoby nehovořící česky problematické a nelze hovořit o tom, že se s tím mohli rodiče seznámit, doporučujeme proto takové dokumenty mít v překladu. Zde proto navrhujeme přiložit alespoň stručnou informaci k vaší dosavadní dokumentaci v češtině v tomto znění:

Інформація про спрацювання персональних даних у школі
у значенні Постанови (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо спрацювання персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (Загальне положення про захист даних, GDPR)

Для забезпечення ведення шкільної документації відповідно до положень статті 28 Закону № 561/2004 Coll. про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про освіту) з поправками, школа процесівяє такі типи даних про учнів:

ім’я та прізвище; номер народження (або дата народження, якщо номер народження не був наданий дитині, учню або студенту); громадянство; місце народження; місце постійного проживання або, якщо це застосовується, місце проживання в Чеській Республіці відповідно до виду проживання іноземця або місце проживання за кордоном, якщо дитина, учень або студент не проживає в Чеській Республіці; дані про попередню освіту, включаючи досягнутий рівень освіти; дата початку навчання у школі; дані про хід та результати навчання у школі; мова навчання; дані про інвалідність учня; дані про визначні здібності учня; дані про заходи підтримки, що надаються учню школою, та результати обстеження, зазначеного у рекомендації шкільного консультативного органу; дані про придатність учня до навчання та про проблеми зі здоров’ям, які можуть вплинути на перебіг навчання; дата закінчення навчання у школі.

Призначеним контролером даних для школи є ………., тел. …….., електронна пошта:………

(Informace o zpracování osobních údajů ve škole ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR).

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole. 

Jmenovaným pověřencem pro školu je ……, tel. …….., email:) )


Ostatní odpovědi na otázky a články z tohoto měsíce pak naleznete v jednotlivých linkách. Jako vždy nám můžete psát vaše nápady či dotazy na nedved@catania.cz. Přeji vám krásný den!