Měsíčník Akcelerátor 4/2022

Pro měsíc duben jsme si pro Vás připravili novou funkci ve výpočtech a to Doporučené lhůty při správě daní podle § 38 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád. Podívat se na ně můžete v sekci Akcelerátoru – Výpočty.


V T-lince jsme mimo jiné odpovídali na dotaz jak zapůjčit byty uprchlíkům: Máme volné byty a bylo rozhodnuto tyto byty poskytnout k ubytování osobám z Ukrajiny na přechodnou dobu. Prosím o radu, jak postupovat v případě poskytnutí bytu ukrajinským občanům, zejména jak má být právně ošetřeno „zapůjčení bytu“, na jakou dobu, smluvní dokumentace, vyúčtování energií, popř. kdo schvaluje „zapůjčení bytu“. Je nutné předem zveřejnit záměr?

V případě „zapůjčení bytu“ – pokud půjde o výpůjčku, měl by být předem zveřejněn záměr, je to povinnost podle § 39 odst. 1 zákona o obcích. Pokud byste ale byt pronajímali a nastavili nějaké snížené nájemné, musíte řádné zdůvodnit odchylku od ceny obvyklé a v případě nájmu bytu záměr nutný nebude, neboť zákon o obcích z povinnosti zveřejnit záměr vyjímá pronájem bytů (§ 39 odst. 3 zák. o obcích). Jen by neměl být snížený nájem velmi nízký, aby nešlo obcházení institutu výpůjčky. Protože budete chtít uprchlíkům pomoci a nejspíš nebudou hned pracovat a mít větší příjmy, byt pravděpodobně vypůjčíte. Tam pak je záměr nutné předem zveřejnit. Pokud by věc spěchala, může být bez záměru vypůjčen na dobu kratší 30 dnů a mezitím vyvěsíte záměr.

V případě výpůjčky i nájmu bytu jde o kompetenci rady, zákon o obcích ale umožňuje, aby rada tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřila starostovi nebo obecnímu úřadu. Co se týče pravidel pro vypůjčení, je to na městě, jak si určí podmínky, dobu nájmu nebo výpůjčky určitě doporučuji nějaké kratší období a podle potřeby prodlužovat.

Právní rámec:

§ 39 zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) :

Odst. 1) Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platnými ke dni zveřejnění záměru.
Odst. 2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné.
Odst. 3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů nebo hrobových míst anebo o pronájem, pacht nebo výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem, pacht, výprosu nebo výpůjčku právnické osobě zřízené nebo založené obcí nebo právnické osobě, kterou obec ovládá

§ 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích:

Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu; …


V rámci E-linky jsme připravili článek – Aktuální pohled na finance měst a obcí

Obce v České republice byly a doposud jsou ve vynikající finanční kondici. Dokazují to data za posledních 10 let a nic na tom nezměnily ani poslední dva velmi složité roky. V roce 2020 hospodařily obce s přebytkem 19 mld. Kč, v roce 2021 pak dokonce s přebytkem ve výši 33,3 mld. Kč. V posledním uzavřeném roce opět došlo k meziročnímu růstu u daňových příjmů, které se navýšily o 10,9 %, tj. o 25,2 mld. Kč. Obce tak o více než 4 % překonaly hodnoty daňových příjmů z roku 2019. Pozitivní
vývoj potvrzují i další důležité indikátory finanční kondice, a to dluhy a peněžní prostředky obcí. Dluh obcí v roce 2021 činil 69,6 mld. Kč a meziročně se snížil o 2,2 %. Uložené peněžní prostředky na BÚ dosáhly hodnoty 300,7 mld. Kč, což představuje meziroční navýšení úspor o 13,2 %. Všechna uvedená čísla navíc ještě více zatřpytí, pokud je dáme do kontrastu s hospodařením státu. Ale ani u obcí není vše dokonalé a dá se tak souhlasit s vyjádřením MFČR, které v jedné ze svých analýz uvedlo, že „obce v celém sledovaném období nevyužily svůj investiční potenciál, a stejně tak hl. m. Praha, které dostatečně neinvestovalo po celé sledované období“. Co ale obce a jejich finance v tomto a příštím roce? Dá se předpokládat obdobný vývoj jako doposud?

Nebo se i zde negativně a silně projeví aktuální situace? I z pozice měst a obcí je třeba více vnímat současnost. Reálně totiž existuje několik hrozeb, které se můžou projevit na stavu obecních kas. Stát se rekordně zadlužuje. Po Covidu přišel další výdajový „extrém“ v podobě Ukrajiny. Jaký bude výsledek krize na Ukrajině?! Nárůst inflace na současných 14 %. Avizované otočení státním kormidlem směrem k vyrovnaným rozpočtům. Českému státu opět skokově rostou výdaje a bude tak
muset chybějící peníze hledat a brzo i najít. Možností není moc. Zvýší se daně fyzickým osobám? Budou se hledat zdroje u daní podnikatelů? Stane se zázrak a ministr financí najde cestu k zásadnímu snížení mandatorních výdajů státu? Poklesnou investice? I s přehlednutím k původním vyjádřením se nic z toho Vládě ČR asi nebude chtít dělat. Ale uvidíme.

Co z toho plyne pro obce? Existuje reálné riziko omezení jejich zdrojů, např. snížením podílu z RUDu. Už tak aktuální riziko je navíc umocněno těžko odhadnutelným dopadem války na Ukrajině. Věřme, že stát bude brát obce dál jako svou výkladní skříň a do příjmů jim nezasáhne. Vysoká inflace se ale citelně dotkne reálné hodnoty volných prostředků a ještě citelně pak zvýší v podstatě každý výdaj. Více než kdy předtím, je tak na místě důslednější finanční plánování, hledání úspor i nových příjmů.


V neposlední řadě jsme pak v P-lince odpovídali na otázku zda je nutné při nahlížení do správních spisů anonymizovat osobní údaje.

Nahlížení do správních spisů upravuje § 38 správního řád. Okruh osob, které smějí nahlížet je ale striktně stanoven, kromě účastníků řízení a jejich zástupců jsou to i osoby, které prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod. V takovém případě mohou nahlížet, pokud není omezeno nahlížení. Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce za předpokladu, že jsou předem seznámeni s následky porušení povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a že o poučení je sepsán protokol, který podepíší. Vyloučeno je nahlížení z utajovaných skutečností nebo v případě mlčenlivosti.

Nahlížení zahrnuje i možnost pořizovat si výpisy a získat kopie. Pokud by ale žádost o kopii části spisu přišla jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., a nešlo o oprávněné osoby k nahlížení, pohybujeme se v režimu jiného předpisu a provedete anonymizaci poskytnutých dokumentů.

Právní rámec:

Zák. č. 500/2004, Správní řád.: § 38 Nahlížení do spisu

(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73). Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce.
(2) Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
(3) Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce.
(4) S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
(5) Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.
(6) Části spisu, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, jsou vyloučeny z nahlížení do spisu; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije. Před nahlédnutím do spisu musí být účastník řízení nebo jeho zástupce poučen o povinnosti mlčenlivosti o utajovaných informacích nebo skutečnostech, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, a o právních následcích porušení této povinnosti; o poučení se sepíše protokol. Dojde-li při nahlížení do spisu k přístupu k utajované informaci, protokol obsahuje také poučení podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. Stejnopis protokolu zašle správní orgán do 30 dnů ode dne jeho vyhotovení Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Postup podle věty čtvrté a páté se neuplatní, prokáže-li se účastník řízení nebo jeho zástupce platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajované informace a poučením, vydanými podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.


Ostatní odpovědi na otázky a články z tohoto měsíce pak naleznete v jednotlivých linkách. Jako vždy nám můžete psát vaše nápady či dotazy na nedved@catania.cz. Přeji vám krásný den!