Konání zasedání zastupitelstev obci od 22. 3. 2021

Převzato z portálu mvcr.cz

  1. Zasedání zastupitelstva se od 22. 3. 2021 konají za obvyklých podmínek stanovených zákonem o obcích.
  2. Dále se na jednání zastupitelstva vztahuje (za podmínek daných mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví) specifická povinnost pro osoby účastnící se zasedání užít ochranu dýchacích cest, a to respirátorem či obdobným prostředkem s účinností alespoň 94 % příslušných norem („respirátor FFP2 / KN95) nebo zdravotnickou obličejovou maskou či obdobným prostředkem splňujícím minimálně normu ČSN EN 14683+AC.
  3. Je-li to možné, je třeba dodržovat rozestupy 2 metry.
  4. Krizové opatření nevylučuje veřejnost jednání (účast veřejnosti ve smyslu § 93 odst. 3 zákona o obcích), resp. veřejnosti nelze v účasti bránit.
  5. Pokud by se jednání účastnily osoby mající trvalý pobyt, resp. bydliště mimo území okresu, v němž se obec nachází, musejí tyto osoby disponovat potvrzením či čestným prohlášením (srov. výše). Toto však obec nemůže sama kontrolovat, resp. nemůže účast na jednání zastupitelstva obec podmínit předložením takového potvrzení či prohlášení.