Jak na hromadnou žádost o informace podle 106/1999 Sb.– Českomoravská myslivecká jednota

Vážení kolegové, milé kolegyně, většina obcí ORP dostala minulý týden žádost o informace od spolku Českomoravská myslivecká jednota z.s. (ČMMJ) se žádostí o poskytnutí informací  – seznam loveckých lístků vydaných za posledních 10 let vaším úřadem a dále potvrzení o vykonané zkoušce vydané ČMMJ, na základě nichž byly tyto lístky vydány. Spolek deklaruje, že informace využije k trestním stíháním. Zde je předmět žádosti:

Pouze některým z Vás následně přišel i dokument s upřesněním žádosti, kde žadatel lépe uvádí, co požaduje:

Takové hromadné žádosti jsou čím dál častější a zatěžují práci našich úřadů. Problém jsme konzultovali s kolegy i nadřízeným orgánem, nabízíme vzory pro řešení dotaz. Problém je v několika věcech:

Předně jde o osobní údaje. Měli byste řádně anonymizovat osobní údaje. Pokud spolek hodlá poskytnuté údaje využít k podnětům policii, můžete se dostat do problémů s nakládáním s osobními údaji v rozporu se zákonem 106/1999 Sb., a nařízením GDPR, mohou se později ohradit účastnící řízení, proč jste jejich údaj poskytli bez souhlasu. Ideálně byste totiž pro anonymizaci měli i vyzvat dotčené osoby, aby se vám vyjádřily k poskytnutí nebo neposkytnutí osobních údajů, což se ale běžně nedělá, zejména z časových důvodů. V tomto případě se vám to může nevyplatit. 

Pokud by si takové informace vyžádala řádně policie, není důvod jí nevyjít vstříc, ale u žadatele – spolku podle zákona 106/1999 Sb., musíte dodržovat ochranu osobních údajů.

Další problém je, že pokud spolku poskytnete k číslům lístků i čísla potvrzení o zkouškách, dáte jim fakticky klíč k tomu, kdo o lístek požádal, protože evidenci čísel potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti mají, jen ji nemají propojenou s těmi, kdo o lístek nakonec požádal.

Doporučený postup a varianty:

1.            Výzva k doplnění žádosti podle § 14 odst. 5 písm. a) InfZ – V žádosti totiž chybí IČO a adresa na hlavičce a v mailu neodpovídá adrese toho spolku ČMMJ v rejstříku. Přesné údaje budete potřebovat pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti. (Pokud vám to přišlo datovou zprávou, pak máte žadatele ověřeného) Vzor uveden níže.

2.            Zároveň zaslat žádost o upřesnění podle § 14 odst. 5 b), zda chce všechny údaje z lístku (jméno, příjmení, datum narození atd.) nebo jen čísla lístků, telefonicky některým kolegům řekli, že chtějí vše, což stejně nemůžeme dát. A taky jestli chtějí všechny lístky, tj. i cizince, kde k tomu není zkouška, nebo jen ty podmíněné zkouškou. To je rozdíl v počtech i struktuře odpovědi. Vzor uveden níže.

Oboje musíte odeslat do 7 dnů od doručení žádosti, můžete i jedním dokumentem, je přiložen na konci dopisu. Je možné, že tím celá žádost skončí, protože nebudou jednotlivě obesílat stovku měst.

3. někteří kolegové vyzvali k uhrazení částky za vyhledání informací, je to koneckonců za 10 let, předpokládáme, že nebudou chtít zaplatit a tím to nejspíš bude celé ukončeno.

4. Až budete mít upřesněno a doplněno, tak žádost ve jménech a příjmeních apod. odmítnete rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti, z důvodu ochrany osobních údajů. To běžně děláte při anonymizaci smluv apod. A dále odmítnete i celou tu část s požadavkem na soupis zkoušek (evidenci čísel potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti), protože ČMMJ má seznam těch, co dělali zkoušku a tím si to rozklíčují, o koho jde a to nelze dát, fakticky byste poskytli osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů (rozpor s GDPR a 106kou). I dle názoru našeho kraje je to v pořádku odmítnout, po posouzení proporcionality ochrany soukromí a bude to normální částečné odmítnutí žádosti kvůli anonymizaci.

Problém vidím hlavně v tom, že nevíme, co s tím udělají a nerad bych, aby nás někdo popotahoval, že jsme dali něco, co nemáme poskytnout. Problém by mohl být jedině s krajským úřadem, pokud se odvolají, ale ten je s touhle verzí odmítnutí srozuměn a navíc v takovém množství obcí to podávat nebudou, takže obavy nemám (a ještě pozor, údajně tam snad na to má být skartace S5, 5 let, takže správně bychom možná už neměli některé ty spisy mít, ale víte, jak to na úřadech je s archivací a skartací).

K vyřizování 106tek můžete využívat online generátor dokumentů podle zákona č. 106/1999 Sb. https://spmo.cz/info-generator-106/  Pokud budete mít zájem, připravíme i vzor pro odmítnutí v této věci. Pro jednotný postup a usnadnění naší práce zasíláme níže vzor k postupu.

S pozdravem
JUDr. Jan Šťastný, MPA

Máme pro Vás něco navíc. Na tři měsíce Vám zpřístupníme Akcelerátor managementu veřejné správy, kde je i výše zmíněný Generátor 106. Stačí vyplnit jen přihlašovací údaje.

Organizujeme i školení na zákon 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, který přednáší a na Vaše dotazy odpoví právě JUDr. Jan Šťastný, MPA. Více informací ZDE.

S pozdravem
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M
CATANIA GROUP s.r.o.

… a zde je slíbený vzor:

Výzva žadateli k doplnění žádosti o informace podle § 14 odst. 5 písm. a) a k upřesnění žádosti o informace podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad   ……. obdržel dne 07. 01. 2021 Vaši žádost o informace zaslanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále též InfZ), v níž žádáte o poskytnutí následující informace: Seznam vydaných loveckých lístků a čísel potvrzení, na základě kterých byly tyto lístky vydány (pokud jde o potvrzení o vykonané zkoušce vydané Českomoravskou mysliveckou jednotou z.s.) a to za uplynulých deset let, tedy období 2010-2020.

Protože povinný subjekt vyhodnotil, že žádosti neobsahuje všechny náležitosti podle InfZ, vyzýváme Vás k doplnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. a) InfZ a to o : IČO organizace a skutečnou adresu sídla, dle evidence spolků. (§ 14 odst. 2 InfZ Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla).   

Dále povinný subjekt vyhodnotil, že ze žádosti není zcela jasná požadovaná informace a nechce odpovědět neúplně nebo nepřesně, vyzývá Vás proto k upřesnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ a to: Zda požadujete pouze čísla vydaných loveckých lístků nebo zda chcete všechny údaje z lístku (jméno, příjmení, datum narození atd.)

Poučení
Doplnění a upřesnění můžete provést stejným způsobem, jako byla podána žádost a na toto doplnění a upřesnění máte 30 dnů od doručení této výzvy. Pokud během 30 dnů žádost doplníte a upřesníte, vyřídí povinný subjekt Vaši žádost do 15 dnů ode dne, kdy obdrží požadované doplnění žádosti. Upozorňujeme však, že pokud nebude žádost doplněna do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, povinný subjekt v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) InfZ Vaši žádost o informace odloží. Pokud nebude žádost upřesněna do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, rozhodně povinný subjekt v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) InfZ o odmítnutí žádosti o informace.