Vzory tiskopisů

Vzory tiskopisů jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Jedná se o vzory, je možné (nutné) je doplňovat a aktualizovat.

 • Odpis nedoplatku
 • Rozhodnutí o návrhu na snížení výše částky, která má být v příslušném výplatním období srážena ze mzdy dlužníka
 • Rozhodnutí o odkladu exekuce
 • Rozhodnutí o zastavení daňové exekuce
 • Rozhodnutí o pokračování v daňové exekuci
 • Vyrozumění o nabytí právní moci
 • Výzva k součinnosti - zdravotní pojišťovna
 • Výzva k součinnosti - banka
 • Oznámení o uložení písemnosti
 • Rozhodnutí o pokračování ve srážkách
 • Rozhodnutí o posečkání - z moci úřední
 • Rozhodnutí o posečkání - žádost
 • Výzva k poskytnutí informací správci daně
 • Metodická pomůcka - vymáhání místních poplatků
 • Vzor přihlášení pohledávky do dražby
 • Rozhodnutí o nahrazení vůle
 • Komparační tabulka
 • Vzor reklamace - pošta
 • Rozhodnutí o ustanovení zástupce
 • Výzva k součinnosti - Úřad práce
 • Oznámení prekluze nedoplatku
 • Upozornění na daňový nedoplatek
 • Upozornění na nový dluh v insolvenci
 • Rozhodnutí o pořádkové pokutě - upraveno
 • Rozhodnutí o pořádkové pokutě - § 247a odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb.
 • Rozšířený seznam kojeneckých ústavů a dětských domovů
 • Registr poskytovatelů sociálních služeb - MPSV
 • Soupis spisů
 • Přebal spisů
 • Vzor uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou
 • Prominutí poplatku - ZAMÍTÁ SE
 • Prominutí poplatku - VYHOVUJE Z ČÁSTI
 • Prominutí poplatku - VYHOVUJE ZCELA
 • Platební výměr KO individuální
 • Platební výměr KO zákonní zástupci
 • Exekuční příkaz BU
 • Exekuční příkaz jiná pohledávka
 • Exekuční příkaz mzda (1 plátce)