Informace o službě E-linka VIP

Společnost CATANIA GROUP vydává specializované informační týdeníky zaměřené na problematiku veřejné správy. E-linka - pro správce daně. Cílem těchto informačních služeb je pomoci při výkonu jejich funkce a poskytovat informační podporu.

Firma také poskytuje služby v oblasti ochrany osobních údajů, resp. bezpečnosti dat a outsourcing funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů.

E-linka VIP nabízí:

1. Novinky z legislativy.
Svět se neustále mění. Během dvou let se změnilo 6 zákonů, které se týkají Vaší práce. Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, Exekuční řád, Daňový řád, Zákon o místních poplatcích. V E-lince Profi budeme na tyto změny reagovat, budeme na ně upozorňovat a probírat konkrétní změny.

Zaujala Vás E-linka?

2. Tématické judikáty.
Vzhledem k tomu, že se právě změnily výše uvedené zákony, bude jistě velmi zajímavé sledovat judikaturu, která se těchto změn (nebo této problematiky) týká. Všechny zajímavé a aktuální judikatury budete mít k dispozici a u některých i s rozborem a názorem.

Zaujala Vás E-linka?

3. Odpovědi na konkrétní dotazy.
V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na Vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme Vám návod jak se s problematikou vypořádat.

Zaujala Vás E-linka?

4. Desetiminutovky.
Natáčíme pro vás desetiminutové výukové videa. Je lepší vidět příklad na obrazovce a mít k tomu výklad. Je to stejné jako když jste na kurzu a probíráte s lektorem nějaký konkrétní případ. To taky budou. V desetiminutovce rozebíráme konkrétní případy.

Zaujala Vás E-linka?

5. Metodické pokyny.
Sledujeme za Vás metodiku ministerstev a krajských úřadů a budeme ji postupně dosazovat do VIP sekce.

Zaujala Vás E-linka?

6. Průběžné aktualizace vzorů a tiskopisů.
Máme pro Vás připraveno více něž 60 vzorů a tiskopisů, které postupně aktualizujeme a budeme je zveřejňovat ve VIP sekci.

Zaujala Vás E-linka?

E-linka 39/2018

Kurzy prosinec 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - přihlášení pokuty do insolvence a zapodstatová pohledávka,
Z vašich dotazů - doručení na dosílací adresu,
Miniseriál GDPR - rodné číslo zastupitele pro mzdu,
Judikatura - doručení na dosílku.

E-linka 38/2018

Kurzy prosinec 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - vykonatelnost notářského zápisu,
Z vašich dotazů - oznámení o ukončení exekuce,
Miniseriál GDPR - mohu zpracovávat tento osobní údaj?,
Judikatura - stížnost dle § 261 DŘ.

E-linka 37/2018

Kurzy listopad 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - starosta, tajemník, auditor... - a úřední osoba podle § 12 DŘ,
Z vašich dotazů - nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení exekuce,
Miniseriál GDPR - dokument versus zpracování,
Judikatura - zásada hodnocení důkazů.

E-linka 36/2018

Kurzy listopad 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - promlčení smluvní pohledávky,
Z vašich dotazů - omezení poplatníka ve svéprávnosti a opatrovník,
Miniseriál GDPR - jmenovky na zvoncích,
Judikatura - místní poplatky a úroky z neoprávněného jednání správce daně.

E-linka 35/2018

Kurzy listopad 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - "hodinový hotel" a poplatek z ubytovací kapacity,
Z vašich dotazů - přijela pouť - místní poplatek a nájemné,
Miniseriál GDPR - vyhrazené parkovací místo - parkovací karty,
Judikatura - doručování do neexistující domovní schránky.

E-linka 34/2018

Kurzy listopad 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - exekuce sázkařského účtu,
Z vašich dotazů - vymáhání nepřihlášené pohledávky po konkurzu,
Miniseriál GDPR - kopie osobních dokladů je nutné chránit,
Judikatura - exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky.

E-linka 33/2018

Kurzy říjen 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - přijmutí finančního plnění prekluzivní pohledávky,
Z vašich dotazů - CZECH POINT - odpovědi MF a MV,
Miniseriál GDPR - katalog technických opatření k dodržení pravidel GDPR,
Judikatura - prekluzivní lhůty dle DŘ.

E-linka 32/2018

Kurzy říjen 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - s.r.o. vlastníkem bytu X vyměření poplatku za odpad,
Z vašich dotazů - vymáhání přestupků osob žijících v zahraničí,
Miniseriál GDPR - k problematice odvolatelnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů,
Judikatura - více datových schránek fyzické osoby.

E-linka 31/2018

Kurzy říjen 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - exekuce osoby ve věznici,
Z vašich dotazů - jaká obálka,
Miniseriál GDPR - desatero GDPR,
Judikatura - exekuce osoby ve výkonu trestu.

E-linka 30/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - poplatník, držitel služebního psa?,
Z vašich dotazů - oprava již vydaného platebního výměru,
Miniseriál GDPR - pravidlo prázdného stolu,
Judikatura - nicotnost rozhodnutí v daňovém řízení.

E-linka 29/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - postup při doručení stížnosti,
Z vašich dotazů - vymáhání mimosmluvní sankce po ukončení insolvence,
Miniseriál GDPR - neoprávněné nahlížení úředníků do registrů,
Judikatura - náklady řízení a insolvence.

E-linka 28/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - doručování oznámení o nabytí právní moci EP,
Z vašich dotazů - ubytování s poskytováním péče,
Miniseriál GDPR - dohledatelné neaktuální dokumenty s OÚ,
Judikatura - smysl a účel právní normy - logika.

E-linka 27/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - exekuce a insolvence,
Z vašich dotazů - platební výměr a nabytí právní moci,
Miniseriál GDPR - oznámení porušení zabezpečení osobních údajů,
Judikatura - nedoručení nezletilým poplatníkům.

E-linka 26/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - pěstoun a poplatky za nezletilého,
Z vašich dotazů - prominutí daně a příslušenství,
Miniseriál GDPR - odpověď na žádost o zpřístupnění OÚ,
Judikatura - nesprávné poučení.

E-linka 25/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - zapodstatová pokuta,
Z vašich dotazů - některé prekluzivní lhůty v insolvenci,
Miniseriál GDPR - některé základní pojmy podle GDPR,
Judikatura - rozhodnutí o nicotnosti.

E-linka 24/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - exekuce a konkurz,
Z vašich dotazů - vyměření buď a nebo!,
Miniseriál GDPR - zpracovávání osobních údajů pro jiný účel,
Judikatura - přeplatek na nedoplatek ve správném pořadí.

E-linka 23/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - dotaz na majitele psů od Státní veterinární správy,
Z vašich dotazů - vyměření poplatku za zábor veřejného prostranství,
Miniseriál GDPR - jak může vypadat prohlášení mlčenlivosti,
Judikatura - k porušení povinnosti mlčenlivosti zaměstnancem.

E-linka 22/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - schvalování záboru radou města,
Z vašich dotazů - opět sdělování informací,
Miniseriál GDPR - oznamovací povinnost II,
Judikatura - označení a užívání pozemku jako veřejného prostranství.

E-linka 21/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - zastavování exekučního příkazu u plátce mzdy - lhůty,
Z vašich dotazů - vrácení přeplatku dlužníkovi,
Miniseriál GDPR - smlouvy se zpracovateli?,
Judikatura - k převedení přeplatku není třeba rozhodnutí.

E-linka 20/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - více plátců mzdy,
Z vašich dotazů - mlčenlivost a tajemník,
Miniseriál GDPR - potřebuji souhlas se zpracováním osobních údajů?,
Judikatura - opomenutí důkazů.

E-linka 19/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - více plátců mzdy,
Z vašich dotazů - vymáhání po dědicích,
Miniseriál GDPR - oznámení a poučení SÚ II,
Judikatura - zásah do povinnosti mlčenlivosti.

E-linka 18/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - hromadné vyměření platebním výměrem,
Z vašich dotazů - den platby přes terminál,
Miniseriál GDPR - oznámení a poučení SÚ,
Judikatura - Přezkum z moci úřední.

E-linka 17/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - proč se zastavilo odesílání E-linky?
Miniseriál GDPR - tisková zpráva ÚOOÚ ze dne 28.6.2018,
Z vašich dotazů - Odpis nedoplatku,
Judikatura - Místní poplatek.

E-linka 16/2018

Kurzy květen 2018.
Z vašich dotazů - exekuce daňového bonusu,
Z vašich dotazů - doručování do různých datových schránek,
Z vašich dotazů - smlouva vs poplatek,
Z judikatury - škoda za státem nebo obcí.

E-linka 15/2018

Kurzy květen 2018.
Z vašich dotazů - Více exekucí (daňová a soudní),
Z vašich dotazů - Nesplatné poplatky přihlašované do insolvence,
Z vašich dotazů - Vrácení přeplatku exekutorovi,
Z judikatury - Prekluzivní lhůta.

E-linka 14/2018

Kurzy květen 2018.
Z vašich dotazů - Vracení řidičského oprávnění při insolvenci,
Z vašich dotazů - Skartační lhůty pokut v rámci DŘ a GDPR,
Z vašich dotazů - Problematika hromadných předpisných seznamů,
Z judikatury - Skartační lhůta.

E-linka 13/2018

Kurzy duben-červen 2018.
Z vašich dotazů - Zjišťování informací z jiných rejstříků bez součinnosti,
Z vašich dotazů - Počítání lhůt při odchodu ze zaměstnání,
Z vašich dotazů - Výmaz firmy z OR a exekuce,
Z judikatury - Prekluzivní lhůty.

E-linka 12/2018

Kurzy duben-červen 2018.
Z vašich dotazů - Osvobození či úleva a dodržení zákonné lhůty,
Z vašich dotazů - Zrušení rozhodnutí a provedená exekuce,
Z vašich dotazů - Využití rodného čísla,
Polemika - Neznalost zákona neomlouvá,
Z judikatury - Zásadní rozpor mezi výrokem a odůvodněním rozhodnutí.

E-linka 11/2018

Kurzy březen-červen 2018.
Z vašich dotazů - Osvobození poplatníka zpětně,
Z vašich dotazů - Dluh z podnikání a exekuce na mzdu,
Z vašich dotazů - GDPR a osobní údaje,
Polemika - Novela daňového řádu,
Z judikatury - Zpracování osobních údajů správcem daně.

E-linka 10/2018

Kurzy březen-červen 2018.
Z vašich dotazů - Dělená správa - vydání rozhodnutí - správce daně,
Z vašich dotazů - RČ a registry,
Z vašich dotazů - Exekuce a insolvence,
Z judikatury - insolvence a exekuce.

E-linka 9/2018

Kurzy březen-červen 2018.
Z vašich dotazů - Dělená správa - správce poplatku - správce daně,
Z vašich dotazů - skartační lhůta,
Z vašich dotazů - Počítání lhůt - soboty, neděle, svátky - Oprava z předchozí E-linky,
Z judikatury - závažné ztěžování průběhu řízení a pořádková pokuta.

E-linka 8/2018

Kurzy březen-červen 2018.
Z vašich dotazů - Zastavení neoprávněně vydaného exekučního příkazu,
Z vašich dotazů - Přihlašování pokut do insolvence,
Z vašich dotazů - Počítání lhůt - soboty, neděle, svátky,
Z judikatury - Majitel účtu a výběr peněz.

E-linka 7/2018

Kurzy únor-červen 2018.
Z vašich dotazů - Osvobození od poplatku - dům z pečovatelskou službou,
Z vašich dotazů - Dokumenty pro osvobození psa od poplatků v honitbě,
Z vašich dotazů - Žádosti o vymáhání soudním exekutorem - podmínky a podpisy,
Z judikatury - Nepřiměřenost nákladů při předávání exekutorům.

E-linka 6/2018

Kurzy únor-červen 2018.
Z vašich dotazů - Ubytování za úplatu v rodinném domě,
Z vašich dotazů - Srážky ze mzdy, pokračování a nová pohledávka,
Z vašich dotazů - Exekuce přikázáním jiné pohledávky,
Z judikatury - Námitka proti exekučnímu příkazu.

E-linka 5/2018

Kurzy únor-červen 2018.
Z vašich dotazů - Plná moc k zastupování advokátem,
Z vašich dotazů - Neoznámení změny úlevy místního poplatku,
Z vašich dotazů - Vznik pohledávky při insolvenci,
Z judikatury - Zneužití plné moci.

E-linka 4/2018

Kurzy únor-červen 2018.
Z vašich dotazů - Počítání úroků z prodlení v insolvenci po rozhodnutí soudu,
Z vašich dotazů - Omezení počtu psů ve vyhlášce,
Z vašich dotazů - Více otázek k exekuci při insolvenci,
Z judikatury - Neúčinnosti právních úkonů podle insolvenčního zákona.

E-linka 3/2018

Kurzy leden-červen 2018.
Z vašich dotazů - Jak postupovat při stížnosti,
Z vašich dotazů - Lze provést exekuci po skončení konkurzu,
Polemika - Druhá šance. Pelikán znovu hledá cestu z dluhové pasti pro statisíce lidí,
Z judikatury - Evropský exekuční titul.

E-linka 2/2018

Kurzy leden-červen 2018.
Z vašich dotazů - Booking a součinnost,
Z vašich dotazů - žádost o sdělení doplacení exekuce,
Polemika - Pokyn soudu pro soudního exekutora - zamítnutí exekuce - diskuze,
Z judikatury - nalézací a exekuční řízení.

E-linka 1/2018

Kurzy leden-červen 2018.
Z vašich dotazů - zábor nebo pronájem?,
Z vašich dotazů - žádost o vrácení přeplatku a úroky,
Polemika - zamítnutí exekučního návrhu na pokyn soudu - diskuze,
Z judikatury - přípustná stížnost podle § 261 DŘ.

E-linka 51-52/2017

Kurzy prosinec 2017.
Z vašich dotazů - neoprávněná exekuce a její zastavení,
Z vašich dotazů - uvážení rozhodnutí o prominutí poplatku,
Polemika - zamítnutí exekučního návrhu na pokyn soudu,
Z judikatury - zástavní právo a výkon rozhodnutí na účet.

E-linka 50/2017

Kurzy prosinec 2017.
Z vašich dotazů - oprávněná exekuce a prekluzivní lhůta,
Polemika - Dva rozdílné pohledy na exekuce a dobrovolné platby,
Z judikatury - stanovení podle pomůcek.

E-linka 49/2017

Kurzy prosinec 2017.
Z vašich dotazů - prekluzivní lhůta při odložení vykonatelnosti soudem,
Z vašich dotazů - parkovací karta a místní poplatek,
Z vašich dotazů - přihlášení do insolvence a lhůty,
Z judikatury - pokuta plátci mzdy.

E-linka 48/2017

Kurzy listopad a prosinec 2017.
Z vašich dotazů - vyměření PV a insolvenční řízení,
Z vašich dotazů - vrácení omylem poslané částky,
Z vašich dotazů - převod z nezletilého na zákonné zástupce a software,
Z judikatury - přezkumné jednání v insolvenci.

E-linka 47/2017

Kurzy listopad a prosinec 2017.
Z vašich dotazů - vymáhané přestupky z roku 2005 a starší,
Z vašich dotazů - vyměření nedoplatků za "popelnice" z let 2013 - 2015,
Z vašich dotazů - pokuta za nesplnění výzvy nebo porušení povinností,
Z judikatury - posečkání a povolení splátek.

E-linka 46/2017

Kurzy listopad a prosinec 2017.
Z vašich dotazů - exekuce a počítání času, dobrovolné platby při exekuci,
Z vašich dotazů - sdělování informací exekutorům,
Z vašich dotazů - odměna členů okrskových komisí a exekuce,
Z judikatury - nahlížení do spisu.

E-linka 45/2017

Kurzy listopad a prosinec 2017.
Z vašich dotazů - Pes na návštěvě II,
Z vašich dotazů - vrácení dopisu i s poučením,
Z vašich dotazů - zveřejnění v registrech dlužníků,
Z judikatury - stanovení daně.

E-linka 44/2017

Kurzy říjen - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - úrok z posečkané částka v dělené správě,
Z vašich dotazů - vydání rozhodnutí o posečkání před splatností,
Z vašich dotazů - doručování veřejnou vyhláškou osobám "neznámého" pobytu,
Polemika - 7 dovedností dobrého úředníka,
Z judikatury - postup při vrácení přeplatku.

E-linka 43/2017

Kurzy říjen - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - vymáhání škod z přestupků,
Z vašich dotazů - doručování na ohlašovnu,
Z vašich dotazů - vrácení přeplatku, který zaslal někdo odlišný od dlužníka,
Z judikatury - nejasná platba a nedostatečné označení daně.

E-linka 42/2017

Kurzy říjen - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - prekluzivní lhůta poplatku za rok 2010,
Z vašich dotazů - vložení do schránky při fikci doručení,
Z vašich dotazů - dědic v daňovém řízení zůstavitele,
Z judikatury - obecné a zvláštní užívání veřejného prostranství.

E-linka 41/2017

Kurzy říjen - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - vymáhání vyloučené pohledávky (pokuty) po ukončení konkurzu,
Z vašich dotazů - pes na návštěvě,
Z vašich dotazů - žádost nebo z moci úřední - soudní poplatek při posečkání,
Z judikatury - bezdůvodné obohacení a užívání veřejného prostranství.

E-linka 40/2017

Kurzy říjen - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - exekuční příkaz na mzdu a nepřihlášení pohledávky do insolvence,
Z vašich dotazů - vydání exekučního příkazu po rozhodnutí soudu o oddlužení,
Z vašich dotazů - odpisy pohledávek za nezletilými,
Polemika nad metodikou - jak s pohledávkami nezletilých po nálezu ÚS.

E-linka 39/2017

Kurzy září - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - vymáhání jiné pohledávky z účtu,
Z vašich dotazů - náklady řízení a náhrada škody v přestupkovém řízení,
Z vašich dotazů - vymáhání náhrady škody z trestního příkazu,
Z judikatury - náklady v přestupkovém řízení.

E-linka 38/2017

Kurzy září - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - OPRAVA - vydání platebního výměru a prekluzivní doba,
Z vašich dotazů - insolvence a místní poplatek v probíhajícím roce,
Z vašich dotazů - pokuta a insolvence,
Z judikatury - souběh více exekucí při mobiliární daňové exekuci.

E-linka 37/2017

Kurzy září - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - osoby bez zdanitelných příjmů a exekuce,
Z vašich dotazů - nový plátce mzdy a pořadí pohledávky,
Z vašich dotazů - plátce mzdy na rodičovské dovolené,
Polemika - dvojí náhled na přeplatek,
Z judikatury - převedení přeplatku na nedoplatek není rozhodnutím.

E-linka 36/2017

Kurzy září - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - "rozpočítávání" platby místního poplatku za "popelnice",
Z vašich dotazů - vydání platebního výměru a prekluzivní doba,
Z vašich dotazů - odpisy nedoplatků; prekluzivní doba; mlčenlivost,
Z judikatury - do přezkumu z moci úřední se dá odvolat.

E-linka 35/2017

Kurzy září - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - ukončení místního poplatku z moci úřední - ano či ne?,
Z vašich dotazů - doměření poplatku ze psa "nedůchodci",
Z judikatury - fikce uložení zásilky a vhození do schránky adresáta.

E-linka 34/2017

Kurzy září - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - dělená správa - ano či ne?,
Z vašich dotazů - exekuce podnikající fyzické osoby,
Zajímavost - ustanovení zákona o místních poplatcích, které nezletilým ukládalo poplatkovou povinnost za svoz komunálního odpadu, je protiústavní!,
Z judikatury - provedení vidimace zjevně nevěrohodné listiny je nesprávným úředním postupem.

E-linka 33/2017

Kurzy září - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - lázeňský a rekreační poplatek,
Z vašich dotazů - mlčenlivost při sdělování informací,
Zajímavost - Pyšná princezna a neb ústavní soud zrušil části obecně závazných ,
Z judikatury - co je a co není lázeňské zařízení hotelového typu.

E-linka 32/2017

Kurzy září - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - vrácení přeplatku z poplatku za užívání veřejného prostranství,
Z vašich dotazů - vyměřování místních poplatků v různých variantách,
Upozornění - GDPR se nás týká!!!,
Z judikatury - vrácení přeplatku jinam než daňovému subjektu.

E-linka 31/2017

Kurzy září - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - dělená správa a povolení splátek,
Z vašich dotazů - nepřiznání úlevy při neoznámení změny,
Z vašich dotazů - co je jiný příjem,
Upozornění - daňový balíček 2017,
Z judikatury - právní moc exekučního příkazu.

30/2017

Kurzy září - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - určení daně,
Z vašich dotazů -doručování opatrovníkovi,
Z vašich dotazů - ubytovatel a rekreační poplatek,
Upozornění - daňový balíček 2017,
Z judikatury - příjemce rozhodnutí.

29/2017

Kurzy září - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - náležitosti rozhodnutí -PV,
Z vašich dotazů - zálohy na poplatky,
Z vašich dotazů - přihlášení poplatku do insolvence,
Upozornění - daňový balíček 2017,
Z judikatury - dohoda oprávněné a povinné osoby exekutorským zápisem se svolením vykonatelnosti.

28/2017

Kurzy září - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - nezletilé osoby a PV před rokem 2013,
Z vašich dotazů - počítání lhůt - praktický případ,
Z vašich dotazů - přezkumné jednání a nabytí právní moci,
Upozornění - daňový balíček 2017,
Z judikatury - nezákonná evidence nedoplatku na osobním daňovém účtu.

27/2017

Kurzy září - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - PV a osoby osvobozené od poplatků,
Z vašich dotazů - exekuce na osobní účet OSVČ,
Z vašich dotazů - nesprávné doručování poštou - reklamace 2,
Upozornění - daňový balíček 2017,
Z judikatury - zrušení účtu při exekuci.

26/2017

Kurzy září - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - oprávněné náklady exekuce,
Z vašich dotazů - poplatky a oznamovací povinnost,
Z vašich dotazů - prolomení mlčenlivosti speciálními zákony,
Upozornění - daňový balíček 2017,
Z judikatury - mlčenlivost pracovníka správy daně.

25/2017

Kurzy září - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - doručování,
Z vašich dotazů - osvobození od poplatků a oznamovací povinnost,
Z vašich dotazů - exekuce na plat a lhůta pro placení daně,
Z vašich dotazů - exekuce účtu při insolvenci dlužníka,
Z judikatury - vrácení přeplatku.

E-linka 24/2017

Kurzy červen - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - exekuce v rámci insolvence dlužníka,
Z vašich dotazů - fikce doručení a úložní doba 10 dní,
Z vašich dotazů - zákonní zástupci nezletilého,
Z vašich dotazů - porušení oznamovací povinnosti a vyměření poplatku,
Z judikatury - obnova řízení II.

E-linka 23/2017

Kurzy červen - prosinec 2017.
Z vašich dotazů - podpis úřední osoby na rozhodnutí,
Z vašich dotazů - konkurz a vyměření platebních výměrů,
Z vašich dotazů - místní poplatek jako zapodstatová pohledávka,
Z vašich dotazů - (ne)přerušení lhůty při insolvenci,
Z judikatury - odůvodnění navýšení poplatku.

E-linka 22/2017

Kurzy květen - červen 2017.
Z vašich dotazů - dvojí placení poplatku?,
Z vašich dotazů - trvalý pobyt na ubytovně,
Z vašich dotazů - vydání rozhodnutí po zrušení společnosti soudem,
Z vašich dotazů - doručování při konkurzu společnosti,
Z judikatury - obnova řízení.

E-linka 21/2017

Kurzy květen - červen 2017.
Z vašich dotazů - vybírání poplatku na tržnici,
Z vašich dotazů - vydaný platební výměr,
Z vašich dotazů - poplatník postižen náhlou duševní poruchou,
Z vašich dotazů - námitka do exekučního řízení,
Z judikatury - soukromoprávní a veřejnoprávní pohledávka.

E-linka 20/2017

Kurzy květen - červen 2017.
Z vašich dotazů - zpětvzetí uhrazené pohledávky v insolvenci,
Z vašich dotazů - zaokrouhlování exekučních nákladů,
Z vašich dotazů - převedení přeplatku na nedoplatek,
Z vašich dotazů - postoupení pohledávek,
Z judikatury - prominutí daně.

E-linka 19/2017

Kurzy květen - červen 2017.
Z vašich dotazů - (ne)zasílání rozhodnutí o pokračování v daňové exekuci srážkami ze mzdy,
Z vašich dotazů - poplatek za komunální odpad,
Z vašich dotazů - formát upozornění na zapodstatovou pohledávku,
Polemika - informace o osvobození poplatníka od placení místního poplatku,
Z judikatury - doručování na e-mailovou adresu v daňovém řízení.

E-linka 18/2017

Kurzy květen - červen 2017.
Z vašich dotazů - (ne)vymáhání pohledávek za cizinci,
Z vašich dotazů - součinnost a ochrana osobních údajů,
Z vašich dotazů - přeplatek a nedoplatek v insolvenci,
Polemika - pověření úřední osoby při doručování,
Z judikatury - součinnost a zastoupení v daňovém řízení.

E-linka 17/2017

Kurzy duben - červen 2017.
Z vašich dotazů - předávání informací o psech městské policii,
Z vašich dotazů - doručování na jinou adresu,
Z vašich dotazů - doručování osobě neznámého pobytu,
Polemika - doručování HPS a DS,
Z judikatury - zapodstatové pohledávky.

E-linka 16/2017

Kurzy duben - červen 2017.
Z vašich dotazů - exekuce na peníze ve věznici,
Z vašich dotazů - zastavení exekuce soudním exekutorem - náklady,
Z vašich dotazů - nepřihlašování pokut do dědického řízení,
Z vašich dotazů - pověření úřední osoby pro doručování písemností,
Z judikatury - výpověď pro dva byty.

E-linka 15/2017

Kurzy duben - červen 2017.
Z vašich dotazů - zastavení exekuce, pokračování, lhůty, prekluze...,
Z vašich dotazů - přeplatek na dani z příjmu na nedoplatek u jiného správce daně,
Z vašich dotazů - vrácení poplatku,
Z vašich dotazů - zmocnitel a udělení plné moci,
Z judikatury - argumentace odvozu odpadu mimo obec.

E-linka 14/2017

Kurzy duben - červen 2017.
Z vašich dotazů - lze prominout pohledávku z přestupkového řízení?,
Z vašich dotazů - komu vyplatit zadržení exekuce při insolvenci?,
Z vašich dotazů - zrušení oddlužení a konkurz,
Z judikatury - pokuta jako zapodstatová pohledávka v insolvenci.

E-linka 13/2017

Kurzy březen - červen 2017.
Z vašich dotazů - datová schránka a vyznačení právní moci a vykonatelnosti,
Z vašich dotazů - jak vymáhat zapodstatové pohledávky?,
Z vašich dotazů - nemožnost vybrat nebo vymoci poplatek II,
Z judikatury - správná správa.

E-linka 12/2017

Kurzy březen - červen 2017.
Z vašich dotazů - prekluzivní lhůta při přechodu z ZSDP na DŘ,
Z vašich dotazů - oprava podmíněné pohledávky?,
Z vašich dotazů - nemožnost vybrat nebo vymoci poplatek,
Z judikatury - nejasná platba.

E-linka 11/2017

Kurzy březen - červen 2017.
Z vašich dotazů - prominutí poplatku,
Z vašich dotazů - společné oddlužení manželů a úmrtí jednoho z nich,
Z vašich dotazů - přihlášení pohledávky do insolvence na základě OZV,
Z judikatury - konkurz a ručitel.

E-linka 10/2017

Kurzy únor - červen 2017.
Z vašich dotazů - exekuce po ukončeném konkurzu,
Z vašich dotazů - lze vybírat na internátu poplatky?,
Z vašich dotazů - oddlužení a naturální obligace pohledávky,
Z judikatury - povaha daňového penále.

E-linka 09/2017

Kurzy únor - červen 2017.
Z vašich dotazů - používání agend městskými a obecními úřady v daňovém řízení,
Z vašich dotazů - vyměření místního poplatku 2x,
Z vašich dotazů - vyměření navýšení a jeho odůvodnění,
Z vašich dotazů - odeslaný platební výměr na nesprávnou adresu,
Z judikatury - lhůta pro vyloučení věcí z daňové exekuce.

E-linka 08/2017

Kurzy únor - červen 2017.
Z vašich dotazů - pokuta a žaloba na určení pořadí uplatněné pohledávky,
Z vašich dotazů - sdělování informací zastupitelům,
Z vašich dotazů - pěstounská péče a osvobození od poplatků,
Z vašich dotazů - "Veřejné domy" a místní poplatek :),
Z judikatury - kdy ponese stát náklady exekuce.

E-linka 07/2017

Kurzy únor - červen 2017.
Z vašich dotazů - trvalý pobyt a poplatek z ubytovací kapacity,
Z vašich dotazů - pokuta jako zapodstatová pohledávka,
Z vašich dotazů - úhrada přihlášené pohledávky po upozornění na daňový nedoplatek,
Z vašich dotazů - vykonatelnost exekuce při insolvenci dlužníka,
Z judikatury - nesouhlas s výzvou.

E-linka 06/2017

Kurzy únor - červen 2017.
Z vašich dotazů - kasační stížnost a právní moc rozhodnutí,
Z vašich dotazů - doručování prostřednictvím "Kurýra",
Z vašich dotazů - vedení více exekucí najednou,
Z judikatury -Co vám banka sdělí a co nikoli.

E-linka 05/2017

Kurzy únor - červen 2017.
Z vašich dotazů - vymáhání exekuce po ukončení insolvenčního řízení,
Z vašich dotazů - pokuta jako přednostní pohledávka,
Z vašich dotazů - daňová exekuce postižením SJM,
Z judikatury - jméno, příjmení a rok narození není "osobním údajem".

E-linka 04/2017

Kurzy pro 1. pololetí 2017.
Polemika - Další díl společně a nerozdílně:
Z vašich dotazů - dva příjemci jednoho platebního výměru,
Z vašich dotazů - společně a nerozdílně - doručování,
Z vašich dotazů - společně a nerozdílně - odvolání,
Z vašich dotazů - společně a nerozdílně - mlčenlivost.
Z judikatury - Poučení o námitce v exekučním příkaze.

E-linka 03/2017

Kurzy pro 1. pololetí 2017.
Polemika - Žádosti o vrácení poplatku za VHP.
Z vašich dotazů - pěstoun a prominutí poplatku.
Z vašich dotazů - oprávněnost exekučního příkazu.
Z judikatury - Poplatek za provoz systému nakládání s odpady - nezáleží na množstvím odpadu, který poplatník na území obce vytvoří.

E-linka 02/2017

Kurzy pro 1. pololetí 2017.
Polemika - Nezletilý poplatník místního poplatku za komunální odpad.
Z vašich dotazů - nabytí právní moci exekučního příkazu.
Z vašich dotazů - oprava zřejmých nesprávností po lhůtě na vyměření.
Z judikatury - institut oprav zřejmých nesprávností.

E-linka 01/2017

Poděkování.
Kurzy pro 1. pololetí 2017.