Informace o službě E-linka

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. vydává specializované informační týdeníky zaměřené na problematiku veřejné správy, určené pro správce daně. Cílem těchto informačních služeb je pomoci při výkonu jejich funkce a poskytovat informační podporu.

Naleznete nás i na:

 • 1
  Novinky z legislativy
  Svět se neustále mění. Během dvou let se změnilo 6 zákonů, které se týkají vaší práce. Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, Exekuční řád, Daňový řád, Zákon o místních poplatcích. V E-lince Profi budeme na tyto změny reagovat, budeme na ně upozorňovat a probírat konkrétní změny.
 • 2
  Tématické judikáty
  Vzhledem k tomu, že se právě změnily výše uvedené zákony, bude jistě velmi zajímavé sledovat judikaturu, která se těchto změn (nebo této problematiky) týká. Všechny zajímavé a aktuální judikatury budete mít k dispozici a u některých i s rozborem a názorem.
 • 3
  Odpovědi na konkrétní dotazy
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme Vám návod jak se s problematikou vypořádat.
 • 4
  Desetiminutovky
  Natáčíme pro vás desetiminutové výukové videa. Je lepší vidět příklad na obrazovce a mít k tomu výklad. Je to stejné jako když jste na kurzu a probíráte s lektorem nějaký konkrétní případ. To taky budou. V desetiminutovce rozebíráme konkrétní případy.
 • 5
  Metodické pokyny
  Sledujeme za vás metodiku ministerstev a krajských úřadů a budeme ji postupně dosazovat do členské sekce.
 • 6
  Průběžné aktualizace vzorů a tiskopisů
  Máme pro vás připraveno více něž 60 vzorů a tiskopisů, které postupně aktualizujeme a budeme je zveřejňovat v členské sekci.
Z vašich dotazů: zábor při předvolebním mítinku; uložení písemnosti a doručování do domovní schránky; přechod poplatkové povinnosti na dědice. Z judikatury: zábor, shomažďovací právo a vynucení pokutou
Z vašich dotazů: Neoprávněná exekuce a vratitelný přeplatek; osvobození od placení v insolvenci a dědické řízení; exekuce a splátkový kalendář. Z judikatury:rozhodování o zrušení oddlužení.
Z vašich dotazů: RČ, OSVČ, účet a doručování; správní a daňové řízení - dělená správa; přeplatek ve správním řízení a jeho řešení; přeplatek ve správním řízení a jeho řešení. Z judikatury: vady exekučního titulu a daňová exekuce
Z vašich dotazů: zábor veřejného prostranství - sjezd do garáže; rozdíl mezi bytovým a rodinným domem; exekuce na důchod a nedostatek jeho výše. Z judikatury: nezabavitelná část zrážky ze mzdy.
Z vašich dotazů: lze prekluzivní lhůtu prodloužit podle § 148 odst. 2 písm. b)?; prekluzivní lhůty - počítání; exekuce vkladní knížky. Z judikatury: exekuce vkladní knížky - ocenění
Z vašich dotazů: pořadí daně při platbě na jeden ODÚ; doručování při osobním jednání nebo jiném úkonu; splátky a exekuce. Z judikatury: zastavení daňové exekuce zpochybněním exekučního titulu.
Z vašich dotazů: rozhodnutí o rozložení splátek v době insolvence; chybně vypočítaný poplatek; přihlášení příslušenství do insolvence. Z judikatury: poplatek a nájem za pozemek (veřejné prostranství).
Z Vašich dotazů: přihlášení podmíněné pohledávky; zpětvzetí bagatelní pohledávky; odpis a prekluze nedobytné pohledávky. Z judikatury: dohoda o narovnání veřejnoprávní pohledávky
Z vašich dotazů: prominutí poplatku dle §16b ZoMP; osvobození od poplatku vysokoškolského pedagoga - polemika; zase ty základní registry! Z judikatury: zmocnění k vydávání OZV
Z vašich dotazů: upozornění na daňový nedoplatek; zahradní chatka k individuální rekreaci?; kontrola z kraje - co předložit? Z judikatury: poučovací povinnost u exekučního příkazu.
Z vašich dotazů: nabytí právní moci PV vloženého do spisu; označení parkovacích míst značkou; exekuce v době koronavirové? Novinky: zmeškané nahlížení do spisu v době nouzového stavu lze napravit.
Z vašich dotazů: souběh daňové a soudní exekuce? Platební výměr, který se nedoručuje; Navyšovat v současné době platební výměr? Z judikatury: exekuce rozhodnutí správce daně o nedoplatku podle exekučního řádu
Z vašich dotazů" Osvobození učitele od poplatku?; Poměrné částky poplatků; Nejasná platba. Z judikatury: Nejasná platba daně.
Z vašich dotazů: poplatek za zhodnocení pozemku; posunutí splatnosti poplatku z moci úřední; exekuce na úřad práce a prekluzivní lhůta. Z judikatury: posečkání úhrady daně
Z vašich dotazů: aktuálně - promíjení poplatků z moci úřední; co je útulek pro zvířata; přednostní exekuční náklady. Z judikatury: nájem a zábor
Z vašich dotazů: právnická osoba a odpady; pokuta mladistvému a vymáhání exekucí. Polemika: jsme ve válce. Judikatura: předběžná otázka
Z vašich dotazů: doručování zákonnému zástupci; vymáhání náhrady škody společně a nerozdílně; vyměřit, neodeslat, založit. Z judikatury: společně a nerozdílně
Z vašich dotazů: hlášení splnění podmínky v insolvenci; evidování exekučního příkazu úřadem práce; ...sleduje osud daně. Z judikatury: doručení nahlížením do spisu
Z vašich dotazů: posuzování osoby starší 65 let a poplatek ze psa; zástava a prekluze pohledávky; přestupek, rozhodnutí, nabytí právní moci nebo vykonatelnost? Z judikatury: oplocení veřejného prostranství.
Z vašich dotazů: odpis a prekluze pohledávky; novela ZoMP... a pobyt v karavanu; navýšení poplatku jako sankce vyloučená z přihlášky pohledávky k insolvenčnímu řízení? Z judikatury: Ústavněprávní východiska
Z vašich dotazů: poddlužník a jeho povinnosti; novela ZoMP... a psi; doručování na jinou adresu. Z judikatury: kritéria pro poplatníka "komunálního odpadu".
Z vašich dotazů: odeslaný dokument z cizí datové schránky; delší pobyt než 60 dní; co je sezónní práce. Z judikatury: sféra dispozice adresáta.
Z vašich dotazů: dobrovolná platba v insolvenci; osvobození zemřelého; získávání informací nezbytných pro správu daní. Z judikatury - místní šetření a obydlí
Z vašich dotazů: doručování do neexistujícího objektu; exekuce na "účet"; tiskopisy pro insolvenci. Z judikatury: daňový řád je speciálním předpisem k insolvenčímu zákonu.
Z vašich dotazů: stanovení místního poplatku dle pomůcek; výzva správce daně a mlčenlivost notáře; osvobození od poplatku v OZV. Z judikatury: co je volné hodnocení důkazů.
Z vašich dotazů: prekluze sdílených pokut; nezletilé dítě nezletilé matky a poplatky; přihlášení pohledávky do insolvence. Z judikatury: bagatelní pohledávky a ÚS
Z vašich dotazů: ověřování statusu Domů pro seniory apod.; evidenční povinnost plátce poplatku z pobytu; podmíněná pohledávka v insolvenci. Z judikatury: ohlašovací povinnost ubytovatele
Z vašich dotazů - výzva k plnění ohlašovací povinnosti a pokuta; ÚP jako plátce mzdy?; odpisy nedoplatků a bezdlužnost. Z judikatury - aplikace právních předpisů ve vztahu k místním poplatkům
Z vašich dotazů - automatizovaný přístup; přihlásit nebo uplatnit v insolvenci; vyklizení bytu. Z  judikatury - pytlový…
Z vašich dotazů:počítání lhůt, vedení osobních daňových účtů, spisů a vymáhacího spisu, dělená správa a předávání podkladů.…
Z vašich dotazů - souběh exekuce a insolvence; dělená správa nebo ne?; datum narození na obálce rozhodnutí. Z  judikatury…
Z vašich dotazů: zasahování samosprávy do rozhodovací pravomoci úřední osoby; informace podle zákona 106/1999 Sb. a daňový…
Z vašich dotazů: novelizace § 11 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích; snížená sazba od 65 let…
Z vašich dotazů: přechodná ustanovení DŘ; přihlašování pokut do insolvence; pořadí úhrady daně v insolvenci. Judikatura: Pořadí…
Z vašich dotazů: fikce doručení; zanechání poučení; podpůrné použití o.s.ř. Z judikatury: důkazní prostředky.
Z vašich dotazů: přihlášení exekuce do dědického řízení; ohlašovací povinnost při osvobození od poplatku; chybné poučení na…
Z vašich dotazů: exekuce v rámci insolvence; co je pohledávkou za majetkovou podstatou; po konkurzu exekuce? Z judikatury: bezodpadová…
Z vašich dotazů - papírová a elektornická podoba dokumentu; prekluze podle zákona 200/1990 Sb.; přihláška exekučních a paušálních nákladů…
Z vašich dotazů - insolvence a mimořádné splátky nezajištěným věřitelům; identifikace poplatníka; rozhodný den pro vydání exekučního…
Z vašich dotazů - odvolání se do platebního příkazu - náležitosti a postup; oprava zřejmých nesprávností; navyšování…
Z vašich dotazů - důsledek nepřihlášení pohledávky do insolvence; potvrzení informací ze spisu. Komentář - dostanou pokutu, ale…
Z vašich dotazů: firma v likvidaci a nedoplatek; počítání lhůt k vyměření a vybrání daně (poplatku); sdělování…
Z vašich dotazů: přihlášení podřízené pohledávky do insolvence; počítání lhůt platebního výměru; exekuční příkaz na mzdu. Z…
Z vašich dotazů - ubytování v maringotce na vlastním pozemku; přechod poplatku z nezletilého na zákonného zástupce;…
Z vašich dotazů - vybírá více než odvádí; lázeňský a rekreační poplatek v karavanu. Nařízení vlády č. 184/2019 Sb.…
Z vašich dotazů - evidence v úřadu práce a pokračování exekuce; pokuta a náhrada škody ve správním…
Z vašich dotazů - doručování rozhodnutí o zastavení exekuce; den zahájení exekuce soudním exekutorem; žádost studenta o prominutí poplatku…
Z vašich dotazů - zastavení exekuce po uhrazení; den platby při placení kartou; "předzahrádka" a zábor veřejného…
Z vašich dotazů - prekluze v insolvenci; podpisová akce a polévka zdarma - zábor nebo ne - doplnění;…
Z vašich dotazů - přeplatek v insolvenci a nedoplatek z pokuty; podpisová akce a polévka zdarma -…
Z vašich dotazů - poddlužník a žaloba; spis a oprávněná úřední osoba; specifikace osoby pro výpočet nákladů…
Z vašich dotazů - vratitelný přeplatek; kulaté razítko na upozornění na daňový nedoplatek; specifikace držitele psa; Z  judikatury -…
Z vašich dotazů - promlčení a prekluze v občanském zákoníku; spojení více řízení; vracení bagatelních pohledávek od soudu; Z…
Z vašich dotazů - prominutí pokuty uložené ve správním řízení. Z vašich dotazů - opatrovník v daňovém…
Kurzy duben až červen 2019. Z vašich dotazů - náležitosti plné moci, Z vašich dotazů - převedení…
Kurzy duben až červen 2019. Z vašich dotazů - přihlašování pokuty a nákladů řízení do dědického řízení,…
Kurzy březen až červen 2019. Z vašich dotazů - vymáhání v zahraničí, Z vašich dotazů - nová…
Kurzy březen až červen 2019. Z vašich dotazů - platební výměr a HPS , Z vašich dotazů…
Kurzy březen až červen 2019. Z vašich dotazů - ohlášení a prokázání totožnosti II - polemika, Z…
Kurzy březen až červen 2019. Z vašich dotazů - ohlášení a prokázání totožnosti, Z vašich dotazů -…
Kurzy únor až červen 2019. Z vašich dotazů - informace z daní pro radní, Z vašich dotazů…
Kurzy únor až červen 2019. Z vašich dotazů - přechod daňové povinnosti, Z vašich dotazů - přezkum…
Kurzy únor až červen 2019. Z vašich dotazů - přihlásit nebo nepřihlásit pohledávku do insolvenčního řízení -…
Kurzy únor až červen 2019. Z vašich dotazů - neohlášení záboru veřejného prostranství, Z vašich dotazů -…
Kurzy únor 2019. Z vašich dotazů - exekuce a RČ, Z vašich dotazů - odpis pohledávky, Z…
Kurzy leden až únor 2019. Z vašich dotazů - OSVČ a exekuce, Z vašich dotazů - exekuce…
Kurzy leden až únor 2019. Z vašich dotazů - insolvence firmy a zábor veřejného prostranství, Z vašich…