Informace o službě E-linka VIP

Společnost CATANIA GROUP vydává specializované informační týdeníky zaměřené na problematiku veřejné správy. E-linka - pro správce daně. Cílem těchto informačních služeb je pomoci při výkonu jejich funkce a poskytovat informační podporu.

Firma také poskytuje služby v oblasti ochrany osobních údajů, resp. bezpečnosti dat a outsourcing funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů.

E-linka VIP nabízí:

1. Novinky z legislativy.
Svět se neustále mění. Během dvou let se změnilo 6 zákonů, které se týkají Vaší práce. Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, Exekuční řád, Daňový řád, Zákon o místních poplatcích. V E-lince Profi budeme na tyto změny reagovat, budeme na ně upozorňovat a probírat konkrétní změny.

Zaujala Vás E-linka?

2. Tématické judikáty.
Vzhledem k tomu, že se právě změnily výše uvedené zákony, bude jistě velmi zajímavé sledovat judikaturu, která se těchto změn (nebo této problematiky) týká. Všechny zajímavé a aktuální judikatury budete mít k dispozici a u některých i s rozborem a názorem.

Zaujala Vás E-linka?

3. Odpovědi na konkrétní dotazy.
V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na Vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme Vám návod jak se s problematikou vypořádat.

Zaujala Vás E-linka?

4. Desetiminutovky.
Natáčíme pro vás desetiminutové výukové videa. Je lepší vidět příklad na obrazovce a mít k tomu výklad. Je to stejné jako když jste na kurzu a probíráte s lektorem nějaký konkrétní případ. To taky budou. V desetiminutovce rozebíráme konkrétní případy.

Zaujala Vás E-linka?

5. Metodické pokyny.
Sledujeme za Vás metodiku ministerstev a krajských úřadů a budeme ji postupně dosazovat do VIP sekce.

Zaujala Vás E-linka?

6. Průběžné aktualizace vzorů a tiskopisů.
Máme pro Vás připraveno více něž 60 vzorů a tiskopisů, které postupně aktualizujeme a budeme je zveřejňovat ve VIP sekci.

Zaujala Vás E-linka?

E-linka 1/2019

Kurzy leden až únor 2019.
Z vašich dotazů - insolvence firmy a zábor veřejného prostranství,
Z vašich dotazů - pokuta vymáhaná na základě zrušené vyhlášky,
Z vašich dotazů - oprava zřejmých nesprávností,
Judikatura - oprava zřejmých nesprávností.

E-linka 2/2019

Kurzy leden až únor 2019.
Z vašich dotazů - OSVČ a exekuce,
Z vašich dotazů - exekuce u soudního exekutora,
Z vašich dotazů - vydat nebo nevydat rozhodnutí,
Judikatura - volné hodnocení důkazů.

E-linka 3/2019

Kurzy únor 2019.
Z vašich dotazů - exekuce a RČ,
Z vašich dotazů - odpis pohledávky,
Z vašich dotazů - mladiství a pokuta,
Judikatura - dožádání a prekluze.

E-linka 4/2019

Kurzy únor až červen 2019.
Z vašich dotazů - neohlášení záboru veřejného prostranství,
Z vašich dotazů - odstranění pochybností?,
Z vašich dotazů - poddlužník v zahraničí a exekuce,
Judikatura - sedět či nesedět?

E-linka 5/2019

Kurzy únor až červen 2019.
Z vašich dotazů - přihlásit nebo nepřihlásit pohledávku do insolvenčního řízení - prekluze a další vymáhání,
Z vašich dotazů - vztah daňového řádu k občanskému soudnímu řádu,
Z vašich dotazů - identifikace daňového subjektu,
Judikatura - prekluzivní a promlčecí lhůty přihlášené pohledávky do insolvence

E-linka 6/2019

Kurzy únor až červen 2019.
Z vašich dotazů - přechod daňové povinnosti,
Z vašich dotazů - přezkum nebo obnova řízení?,
Z vašich dotazů - pořadí daně při plnění v insolvenci,
Judikatura - nárok na zahájení daňového přezkumného řízení

E-linka 40/2018

Kurzy leden až únor 2019.
Z vašich dotazů - insolvence firmy a exekuce na plat,
Z vašich dotazů - pokuta vymáhaná po konkurzu,
Miniseriál GDPR - začernit nebo nezačernit?,
Judikatura - zrušení oddlužení podle § 418 IZ.

E-linka 39/2018

Kurzy prosinec 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - přihlášení pokuty do insolvence a zapodstatová pohledávka,
Z vašich dotazů - doručení na dosílací adresu,
Miniseriál GDPR - rodné číslo zastupitele pro mzdu,
Judikatura - doručení na dosílku.

E-linka 38/2018

Kurzy prosinec 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - vykonatelnost notářského zápisu,
Z vašich dotazů - oznámení o ukončení exekuce,
Miniseriál GDPR - mohu zpracovávat tento osobní údaj?,
Judikatura - stížnost dle § 261 DŘ.

E-linka 37/2018

Kurzy listopad 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - starosta, tajemník, auditor... - a úřední osoba podle § 12 DŘ,
Z vašich dotazů - nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení exekuce,
Miniseriál GDPR - dokument versus zpracování,
Judikatura - zásada hodnocení důkazů.

E-linka 36/2018

Kurzy listopad 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - promlčení smluvní pohledávky,
Z vašich dotazů - omezení poplatníka ve svéprávnosti a opatrovník,
Miniseriál GDPR - jmenovky na zvoncích,
Judikatura - místní poplatky a úroky z neoprávněného jednání správce daně.

E-linka 35/2018

Kurzy listopad 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - "hodinový hotel" a poplatek z ubytovací kapacity,
Z vašich dotazů - přijela pouť - místní poplatek a nájemné,
Miniseriál GDPR - vyhrazené parkovací místo - parkovací karty,
Judikatura - doručování do neexistující domovní schránky.

E-linka 34/2018

Kurzy listopad 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - exekuce sázkařského účtu,
Z vašich dotazů - vymáhání nepřihlášené pohledávky po konkurzu,
Miniseriál GDPR - kopie osobních dokladů je nutné chránit,
Judikatura - exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky.

E-linka 33/2018

Kurzy říjen 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - přijmutí finančního plnění prekluzivní pohledávky,
Z vašich dotazů - CZECH POINT - odpovědi MF a MV,
Miniseriál GDPR - katalog technických opatření k dodržení pravidel GDPR,
Judikatura - prekluzivní lhůty dle DŘ.

E-linka 32/2018

Kurzy říjen 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - s.r.o. vlastníkem bytu X vyměření poplatku za odpad,
Z vašich dotazů - vymáhání přestupků osob žijících v zahraničí,
Miniseriál GDPR - k problematice odvolatelnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů,
Judikatura - více datových schránek fyzické osoby.

E-linka 31/2018

Kurzy říjen 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - exekuce osoby ve věznici,
Z vašich dotazů - jaká obálka,
Miniseriál GDPR - desatero GDPR,
Judikatura - exekuce osoby ve výkonu trestu.

E-linka 30/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - poplatník, držitel služebního psa?,
Z vašich dotazů - oprava již vydaného platebního výměru,
Miniseriál GDPR - pravidlo prázdného stolu,
Judikatura - nicotnost rozhodnutí v daňovém řízení.

E-linka 29/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - postup při doručení stížnosti,
Z vašich dotazů - vymáhání mimosmluvní sankce po ukončení insolvence,
Miniseriál GDPR - neoprávněné nahlížení úředníků do registrů,
Judikatura - náklady řízení a insolvence.

E-linka 28/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - doručování oznámení o nabytí právní moci EP,
Z vašich dotazů - ubytování s poskytováním péče,
Miniseriál GDPR - dohledatelné neaktuální dokumenty s OÚ,
Judikatura - smysl a účel právní normy - logika.

E-linka 27/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - exekuce a insolvence,
Z vašich dotazů - platební výměr a nabytí právní moci,
Miniseriál GDPR - oznámení porušení zabezpečení osobních údajů,
Judikatura - nedoručení nezletilým poplatníkům.

E-linka 26/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - pěstoun a poplatky za nezletilého,
Z vašich dotazů - prominutí daně a příslušenství,
Miniseriál GDPR - odpověď na žádost o zpřístupnění OÚ,
Judikatura - nesprávné poučení.

E-linka 25/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - zapodstatová pokuta,
Z vašich dotazů - některé prekluzivní lhůty v insolvenci,
Miniseriál GDPR - některé základní pojmy podle GDPR,
Judikatura - rozhodnutí o nicotnosti.

E-linka 24/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - exekuce a konkurz,
Z vašich dotazů - vyměření buď a nebo!,
Miniseriál GDPR - zpracovávání osobních údajů pro jiný účel,
Judikatura - přeplatek na nedoplatek ve správném pořadí.

E-linka 23/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - dotaz na majitele psů od Státní veterinární správy,
Z vašich dotazů - vyměření poplatku za zábor veřejného prostranství,
Miniseriál GDPR - jak může vypadat prohlášení mlčenlivosti,
Judikatura - k porušení povinnosti mlčenlivosti zaměstnancem.

E-linka 22/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - schvalování záboru radou města,
Z vašich dotazů - opět sdělování informací,
Miniseriál GDPR - oznamovací povinnost II,
Judikatura - označení a užívání pozemku jako veřejného prostranství.

E-linka 21/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - zastavování exekučního příkazu u plátce mzdy - lhůty,
Z vašich dotazů - vrácení přeplatku dlužníkovi,
Miniseriál GDPR - smlouvy se zpracovateli?,
Judikatura - k převedení přeplatku není třeba rozhodnutí.

E-linka 20/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - více plátců mzdy,
Z vašich dotazů - mlčenlivost a tajemník,
Miniseriál GDPR - potřebuji souhlas se zpracováním osobních údajů?,
Judikatura - opomenutí důkazů.

E-linka 19/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - více plátců mzdy,
Z vašich dotazů - vymáhání po dědicích,
Miniseriál GDPR - oznámení a poučení SÚ II,
Judikatura - zásah do povinnosti mlčenlivosti.

E-linka 18/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - hromadné vyměření platebním výměrem,
Z vašich dotazů - den platby přes terminál,
Miniseriál GDPR - oznámení a poučení SÚ,
Judikatura - Přezkum z moci úřední.

E-linka 17/2018

Kurzy září 2018 až únor 2019.
Z vašich dotazů - proč se zastavilo odesílání E-linky?
Miniseriál GDPR - tisková zpráva ÚOOÚ ze dne 28.6.2018,
Z vašich dotazů - Odpis nedoplatku,
Judikatura - Místní poplatek.

E-linka 16/2018

Kurzy květen 2018.
Z vašich dotazů - exekuce daňového bonusu,
Z vašich dotazů - doručování do různých datových schránek,
Z vašich dotazů - smlouva vs poplatek,
Z judikatury - škoda za státem nebo obcí.

E-linka 15/2018

Kurzy květen 2018.
Z vašich dotazů - Více exekucí (daňová a soudní),
Z vašich dotazů - Nesplatné poplatky přihlašované do insolvence,
Z vašich dotazů - Vrácení přeplatku exekutorovi,
Z judikatury - Prekluzivní lhůta.

E-linka 14/2018

Kurzy květen 2018.
Z vašich dotazů - Vracení řidičského oprávnění při insolvenci,
Z vašich dotazů - Skartační lhůty pokut v rámci DŘ a GDPR,
Z vašich dotazů - Problematika hromadných předpisných seznamů,
Z judikatury - Skartační lhůta.

E-linka 13/2018

Kurzy duben-červen 2018.
Z vašich dotazů - Zjišťování informací z jiných rejstříků bez součinnosti,
Z vašich dotazů - Počítání lhůt při odchodu ze zaměstnání,
Z vašich dotazů - Výmaz firmy z OR a exekuce,
Z judikatury - Prekluzivní lhůty.

E-linka 12/2018

Kurzy duben-červen 2018.
Z vašich dotazů - Osvobození či úleva a dodržení zákonné lhůty,
Z vašich dotazů - Zrušení rozhodnutí a provedená exekuce,
Z vašich dotazů - Využití rodného čísla,
Polemika - Neznalost zákona neomlouvá,
Z judikatury - Zásadní rozpor mezi výrokem a odůvodněním rozhodnutí.

E-linka 11/2018

Kurzy březen-červen 2018.
Z vašich dotazů - Osvobození poplatníka zpětně,
Z vašich dotazů - Dluh z podnikání a exekuce na mzdu,
Z vašich dotazů - GDPR a osobní údaje,
Polemika - Novela daňového řádu,
Z judikatury - Zpracování osobních údajů správcem daně.

E-linka 10/2018

Kurzy březen-červen 2018.
Z vašich dotazů - Dělená správa - vydání rozhodnutí - správce daně,
Z vašich dotazů - RČ a registry,
Z vašich dotazů - Exekuce a insolvence,
Z judikatury - insolvence a exekuce.

E-linka 9/2018

Kurzy březen-červen 2018.
Z vašich dotazů - Dělená správa - správce poplatku - správce daně,
Z vašich dotazů - skartační lhůta,
Z vašich dotazů - Počítání lhůt - soboty, neděle, svátky - Oprava z předchozí E-linky,
Z judikatury - závažné ztěžování průběhu řízení a pořádková pokuta.

E-linka 8/2018

Kurzy březen-červen 2018.
Z vašich dotazů - Zastavení neoprávněně vydaného exekučního příkazu,
Z vašich dotazů - Přihlašování pokut do insolvence,
Z vašich dotazů - Počítání lhůt - soboty, neděle, svátky,
Z judikatury - Majitel účtu a výběr peněz.

E-linka 7/2018

Kurzy únor-červen 2018.
Z vašich dotazů - Osvobození od poplatku - dům z pečovatelskou službou,
Z vašich dotazů - Dokumenty pro osvobození psa od poplatků v honitbě,
Z vašich dotazů - Žádosti o vymáhání soudním exekutorem - podmínky a podpisy,
Z judikatury - Nepřiměřenost nákladů při předávání exekutorům.

E-linka 6/2018

Kurzy únor-červen 2018.
Z vašich dotazů - Ubytování za úplatu v rodinném domě,
Z vašich dotazů - Srážky ze mzdy, pokračování a nová pohledávka,
Z vašich dotazů - Exekuce přikázáním jiné pohledávky,
Z judikatury - Námitka proti exekučnímu příkazu.

E-linka 5/2018

Kurzy únor-červen 2018.
Z vašich dotazů - Plná moc k zastupování advokátem,
Z vašich dotazů - Neoznámení změny úlevy místního poplatku,
Z vašich dotazů - Vznik pohledávky při insolvenci,
Z judikatury - Zneužití plné moci.

E-linka 4/2018

Kurzy únor-červen 2018.
Z vašich dotazů - Počítání úroků z prodlení v insolvenci po rozhodnutí soudu,
Z vašich dotazů - Omezení počtu psů ve vyhlášce,
Z vašich dotazů - Více otázek k exekuci při insolvenci,
Z judikatury - Neúčinnosti právních úkonů podle insolvenčního zákona.

E-linka 3/2018

Kurzy leden-červen 2018.
Z vašich dotazů - Jak postupovat při stížnosti,
Z vašich dotazů - Lze provést exekuci po skončení konkurzu,
Polemika - Druhá šance. Pelikán znovu hledá cestu z dluhové pasti pro statisíce lidí,
Z judikatury - Evropský exekuční titul.

E-linka 2/2018

Kurzy leden-červen 2018.
Z vašich dotazů - Booking a součinnost,
Z vašich dotazů - žádost o sdělení doplacení exekuce,
Polemika - Pokyn soudu pro soudního exekutora - zamítnutí exekuce - diskuze,
Z judikatury - nalézací a exekuční řízení.

E-linka 1/2018

Kurzy leden-červen 2018.
Z vašich dotazů - zábor nebo pronájem?,
Z vašich dotazů - žádost o vrácení přeplatku a úroky,
Polemika - zamítnutí exekučního návrhu na pokyn soudu - diskuze,
Z judikatury - přípustná stížnost podle § 261 DŘ.