Informace o službě E-linka

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. vydává specializované informační týdeníky zaměřené na problematiku veřejné správy, určené pro správce daně. Cílem těchto informačních služeb je pomoci při výkonu jejich funkce a poskytovat informační podporu.

 • 1
  Novinky z legislativy
  Svět se neustále mění. Během dvou let se změnilo 6 zákonů, které se týkají vaší práce. Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, Exekuční řád, Daňový řád, Zákon o místních poplatcích. V E-lince Profi budeme na tyto změny reagovat, budeme na ně upozorňovat a probírat konkrétní změny.
 • 2
  Tématické judikáty
  Vzhledem k tomu, že se právě změnily výše uvedené zákony, bude jistě velmi zajímavé sledovat judikaturu, která se těchto změn (nebo této problematiky) týká. Všechny zajímavé a aktuální judikatury budete mít k dispozici a u některých i s rozborem a názorem.
 • 3
  Odpovědi na konkrétní dotazy
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme Vám návod jak se s problematikou vypořádat.
 • 4
  Desetiminutovky
  Natáčíme pro vás desetiminutové výukové videa. Je lepší vidět příklad na obrazovce a mít k tomu výklad. Je to stejné jako když jste na kurzu a probíráte s lektorem nějaký konkrétní případ. To taky budou. V desetiminutovce rozebíráme konkrétní případy.
 • 5
  Metodické pokyny
  Sledujeme za vás metodiku ministerstev a krajských úřadů a budeme ji postupně dosazovat do členské sekce.
 • 6
  Průběžné aktualizace vzorů a tiskopisů
  Máme pro vás připraveno více něž 60 vzorů a tiskopisů, které postupně aktualizujeme a budeme je zveřejňovat v členské sekci.

Zaujala vás E-linka?

E-linka
1980 Kč
Ročně
Objednat
Elektronický týdenní zpravodaj určený především správcům daní a poplatků.
Z vašich dotazů:počítání lhůt, vedení osobních daňových účtů, spisů a vymáhacího spisu, dělená správa a předávání podkladů. Z judikatury: zneužití práva
Z vašich dotazů - souběh exekuce a insolvence; dělená správa nebo ne?; datum narození na obálce rozhodnutí. Z  judikatury - co je zjevná nesprávnost v rozhodnutí.
Z vašich dotazů: zasahování samosprávy do rozhodovací pravomoci úřední osoby; informace podle zákona 106/1999 Sb. a daňový řád; čipování psa a evidence správce poplatku. Z  judikatury: všichni psi na vodítku.
Z vašich dotazů: novelizace § 11 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích; snížená sazba od 65 let podle novely zákona; přeplatek v rámci exekuce. Z judikatury: dobrovolné hrazení v rámci exekuce
Z vašich dotazů: přechodná ustanovení DŘ; přihlašování pokut do insolvence; pořadí úhrady daně v insolvenci. Judikatura: Pořadí úhrady daně v exekuci, dražbě nebo insolvenci
Z vašich dotazů: fikce doručení; zanechání poučení; podpůrné použití o.s.ř. Z judikatury: důkazní prostředky.
Z vašich dotazů: přihlášení exekuce do dědického řízení; ohlašovací povinnost při osvobození od poplatku; chybné poučení na rozhodnutí. Z judikatury: úpravy OZV
Z vašich dotazů: exekuce v rámci insolvence; co je pohledávkou za majetkovou podstatou; po konkurzu exekuce? Z judikatury: bezodpadová domácnost?
Z vašich dotazů - papírová a elektornická podoba dokumentu; prekluze podle zákona 200/1990 Sb.; přihláška exekučních a paušálních nákladů do insolvence. Z  judikatury - Insolvence, majetková podstata a pěstounská péče.
Z vašich dotazů - insolvence a mimořádné splátky nezajištěným věřitelům; identifikace poplatníka; rozhodný den pro vydání exekučního příkazu na mzdu. Z judikatury - místní poplatky a úroky.
Z vašich dotazů - odvolání se do platebního příkazu - náležitosti a postup; oprava zřejmých nesprávností; navyšování poplatku platebním výměrem. Z judikatury - napadená rozhodnutí.
Z vašich dotazů - důsledek nepřihlášení pohledávky do insolvence; potvrzení informací ze spisu. Komentář - dostanou pokutu, ale úřad se vykašle na vymáhání! Judikatura - nepoctivý záměr v insolvenci
Z vašich dotazů: firma v likvidaci a nedoplatek; počítání lhůt k vyměření a vybrání daně (poplatku); sdělování informací Z judikatury: jednání likvidátora
Z vašich dotazů: přihlášení podřízené pohledávky do insolvence; počítání lhůt platebního výměru; exekuční příkaz na mzdu. Z Judikatury: požadavek autorizované konverze listiny přihlášky
Z vašich dotazů - ubytování v maringotce na vlastním pozemku; přechod poplatku z nezletilého na zákonného zástupce; odpis nedoplatku a skartační lhůty. Z judikatury - smysl odpisu daňového nedoplatku.
Z vašich dotazů - vybírá více než odvádí; lázeňský a rekreační poplatek v karavanu. Nařízení vlády č. 184/2019 Sb. - likvidace společnosti. Z  judikatury - bezdůvodné obohacení - aktivní a pasivní věcné legitimace.
Z vašich dotazů - evidence v úřadu práce a pokračování exekuce; pokuta a náhrada škody ve správním řízení; pokuty a náklady řízení přihlašovaných do insolvence. Z judikatury - přihlášení nákladů správního řízení do insolvence
Z vašich dotazů - doručování rozhodnutí o zastavení exekuce; den zahájení exekuce soudním exekutorem; žádost studenta o prominutí poplatku za komunální odpad. Z  judikatury - respektování ústavního soudu.
Z vašich dotazů - zastavení exekuce po uhrazení; den platby při placení kartou; "předzahrádka" a zábor veřejného prostranství. Z judikatury - zastavení již vykonané exekuce.
Z vašich dotazů - prekluze v insolvenci; podpisová akce a polévka zdarma - zábor nebo ne - doplnění; trvalý pobyt na ubytovně - není poplatkem. Z judikatury - výklad práva
Z vašich dotazů - přeplatek v insolvenci a nedoplatek z pokuty; podpisová akce a polévka zdarma - zábor nebo ne; stánky při předvolebních akcí. Z judikatury - protiprávní pokuta
Z vašich dotazů - poddlužník a žaloba; spis a oprávněná úřední osoba; specifikace osoby pro výpočet nákladů pro vyhlášku o místních poplatcích; Z  judikatury - poddlužnická žaloba
Z vašich dotazů - vratitelný přeplatek; kulaté razítko na upozornění na daňový nedoplatek; specifikace držitele psa; Z  judikatury - držitel psa
Z vašich dotazů - promlčení a prekluze v občanském zákoníku; spojení více řízení; vracení bagatelních pohledávek od soudu; Z judikatury - upozornění na daňový nedoplatek
Z vašich dotazů - prominutí pokuty uložené ve správním řízení. Z vašich dotazů - opatrovník v daňovém řízení. Z vašich dotazů - nesrážená přednostní pohledávka. Z judikatury - pozor na kvitanci dluhu v daňovém řízení.
Kurzy duben až červen 2019. Z vašich dotazů - náležitosti plné moci, Z vašich dotazů - převedení přeplatku na nedoplatek ve splátkovém kalendáři, Z vašich dotazů - poplatek po úmrtí poplatníka, Judikatura - podmínky zahájení přezkumného řízení
Kurzy duben až červen 2019. Z vašich dotazů - přihlašování pokuty a nákladů řízení do dědického řízení, Z vašich dotazů - nová pokuta v insolvenci a povolení splátek, Z vašich dotazů - vybírání poplatku z ubytování jiných osob než žáků v internátech, Judikatura - výkaz daňových nedoplatků je exekučním titulem
Kurzy březen až červen 2019. Z vašich dotazů - vymáhání v zahraničí, Z vašich dotazů - nová OZV a zaplacený poplatek, Z vašich dotazů - zánik posečkání při insolvenci, Judikatura - účelnost nákladů právního zastoupení insolvenčního správce v bagatelních věcech
Kurzy březen až červen 2019. Z vašich dotazů - platební výměr a HPS , Z vašich dotazů - přikázání jiné pohledávky a součinnosti, Z vašich dotazů - exekuce na penzijní připojištění, Judikatura - rozhodnutí po rozhodnutí
Kurzy březen až červen 2019. Z vašich dotazů - ohlášení a prokázání totožnosti II - polemika, Z vašich dotazů - lhůta splatnosti poplatku OZV, Z vašich dotazů - vratitelný přeplatek před vydáním rozhodnutí, Judikatura - osobní údaje
Kurzy březen až červen 2019. Z vašich dotazů - ohlášení a prokázání totožnosti, Z vašich dotazů - prekluzivní lhůty jinak, Z vašich dotazů - exekuce a vratitelný přeplatek, Judikatura - vratitelný přeplatek v exekuci
Kurzy únor až červen 2019. Z vašich dotazů - informace z daní pro radní, Z vašich dotazů - předlužené dědictví a postup správce poplatku, Z vašich dotazů - nové dluhy v insolvenci, Judikatura - doručování právnické osobě
Kurzy únor až červen 2019. Z vašich dotazů - přechod daňové povinnosti, Z vašich dotazů - přezkum nebo obnova řízení?, Z vašich dotazů - pořadí daně při plnění v insolvenci, Judikatura - nárok na zahájení daňového přezkumného řízení
Kurzy únor až červen 2019. Z vašich dotazů - přihlásit nebo nepřihlásit pohledávku do insolvenčního řízení - prekluze a další vymáhání, Z vašich dotazů - vztah daňového řádu k občanskému soudnímu řádu, Z vašich dotazů - identifikace daňového subjektu, Judikatura - prekluzivní a promlčecí lhůty přihlášené pohledávky do insolvence
Kurzy únor až červen 2019. Z vašich dotazů - neohlášení záboru veřejného prostranství, Z vašich dotazů - odstranění pochybností?, Z vašich dotazů - poddlužník v zahraničí a exekuce, Judikatura - sedět či nesedět?
Kurzy únor 2019. Z vašich dotazů - exekuce a RČ, Z vašich dotazů - odpis pohledávky, Z vašich dotazů - mladiství a pokuta, Judikatura - dožádání a prekluze.
Kurzy leden až únor 2019. Z vašich dotazů - OSVČ a exekuce, Z vašich dotazů - exekuce u soudního exekutora, Z vašich dotazů - vydat nebo nevydat rozhodnutí, Judikatura - volné hodnocení důkazů.
Kurzy leden až únor 2019. Z vašich dotazů - insolvence firmy a zábor veřejného prostranství, Z vašich dotazů - pokuta vymáhaná na základě zrušené vyhlášky, Z vašich dotazů - oprava zřejmých nesprávností, Judikatura - oprava zřejmých nesprávností.
Kurzy leden až únor 2019. Z vašich dotazů - insolvence firmy a exekuce na plat, Z vašich…
Kurzy prosinec 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - přihlášení pokuty do insolvence a zapodstatová pohledávka,…
Kurzy prosinec 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - vykonatelnost notářského zápisu, Z vašich dotazů -…
Kurzy listopad 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - starosta, tajemník, auditor... - a úřední osoba…
Kurzy listopad 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - promlčení smluvní pohledávky, Z vašich dotazů -…
Kurzy listopad 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - "hodinový hotel" a poplatek z ubytovací kapacity,…
Kurzy listopad 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - exekuce sázkařského účtu, Z vašich dotazů -…
Kurzy říjen 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - přijmutí finančního plnění prekluzivní pohledávky, Z vašich…
Kurzy říjen 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - s.r.o. vlastníkem bytu X vyměření poplatku za…
Kurzy říjen 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - exekuce osoby ve věznici, Z vašich dotazů…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - poplatník, držitel služebního psa?, Z vašich dotazů…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - postup při doručení stížnosti, Z vašich dotazů…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - doručování oznámení o nabytí právní moci EP,…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - exekuce a insolvence, Z vašich dotazů -…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - pěstoun a poplatky za nezletilého, Z vašich…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - zapodstatová pokuta, Z vašich dotazů - některé…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - exekuce a konkurz, Z vašich dotazů -…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - dotaz na majitele psů od Státní veterinární…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - schvalování záboru radou města, Z vašich dotazů…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - zastavování exekučního příkazu u plátce mzdy -…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - více plátců mzdy, Z vašich dotazů -…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - více plátců mzdy, Z vašich dotazů -…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - hromadné vyměření platebním výměrem, Z vašich dotazů…
Kurzy září 2018 až únor 2019. Z vašich dotazů - proč se zastavilo odesílání E-linky? Miniseriál GDPR…
Kurzy květen 2018. Z vašich dotazů - exekuce daňového bonusu, Z vašich dotazů - doručování do různých…
Kurzy květen 2018. Z vašich dotazů - Více exekucí (daňová a soudní), Z vašich dotazů - Nesplatné…
Kurzy květen 2018. Z vašich dotazů - Vracení řidičského oprávnění při insolvenci, Z vašich dotazů - Skartační…
Kurzy duben-červen 2018. Z vašich dotazů - Zjišťování informací z jiných rejstříků bez součinnosti, Z vašich dotazů…
Kurzy duben-červen 2018. Z vašich dotazů - Osvobození či úleva a dodržení zákonné lhůty, Z vašich dotazů…
Kurzy březen-červen 2018. Z vašich dotazů - Osvobození poplatníka zpětně, Z vašich dotazů - Dluh z podnikání…
Kurzy březen-červen 2018. Z vašich dotazů - Dělená správa - vydání rozhodnutí - správce daně, Z vašich…
Kurzy březen-červen 2018. Z vašich dotazů - Dělená správa - správce poplatku - správce daně, Z vašich…
Kurzy březen-červen 2018. Z vašich dotazů - Zastavení neoprávněně vydaného exekučního příkazu, Z vašich dotazů - Přihlašování…
Kurzy únor-červen 2018. Z vašich dotazů - Osvobození od poplatku - dům z pečovatelskou službou, Z vašich…
Kurzy únor-červen 2018. Z vašich dotazů - Ubytování za úplatu v rodinném domě, Z vašich dotazů -…
Kurzy únor-červen 2018. Z vašich dotazů - Plná moc k zastupování advokátem, Z vašich dotazů - Neoznámení…
Kurzy únor-červen 2018. Z vašich dotazů - Počítání úroků z prodlení v insolvenci po rozhodnutí soudu, Z…
Kurzy leden-červen 2018. Z vašich dotazů - Jak postupovat při stížnosti, Z vašich dotazů - Lze provést…
Kurzy leden-červen 2018. Z vašich dotazů - Booking a součinnost, Z vašich dotazů - žádost o sdělení…
Kurzy leden-červen 2018. Z vašich dotazů - zábor nebo pronájem?, Z vašich dotazů - žádost o vrácení…