Malý rating ekonomické kondice měst a obcí

Informace o službě

Problematika

Máte zodpovědný přístup k hospodaření, transparentní financování, vyrovnaný nebo ziskový rozpočet a další dobré finanční ukazatele? Pak si to nenechávejte pro sebe a je žádoucí na to upozornit. Ukažte vašim občanům, že je vaše obec v dobré finanční kondici, nebo že se musí něco změnit.

Finanční stabilita municipalit je hodnocena na základě několika ukazatelů, které se zaměřují na následující oblasti:

Rozpočtové hospodaření: Saldo běžného rozpočtu, podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech, podíl finančních zůstatků na účtech a pokladně k běžným výdajům, podíl finančních zůstatků na účtech a pokladně k běžným příjmům, celkové konsolidované výdaje na běžných příjmech, přijaté transfery na kapitálových výdajích, podíl vlastních příjmů na celkových příjmech.
Zadluženost: Podíl celkového dluhu na saldu běžného rozpočtu, podíl dluhové služby a dluhové kapacity, podíl placených úroků a dluhové kapacity, podíl cizích zdrojů a celkových aktiv, podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh a celkových aktiv, podíl celkového dluhu na cizích zdrojích, dluhová služba celkem, podíl celkového dluhu na běžných příjmech.
Likvidita: Celková (běžná) likvidita, okamžitá likvidita, finanční zásoba.

Řešení

Hodnotící model vychází z upravené metodiky Slezské univerzity, která volně publikovala algoritmy pro analytiky. Vstupní data jsou čerpána z Informačního systému Monitor státní pokladny, který spravuje Ministerstvo financí. Zpracování hodnotící studie, včetně závěrečného vyhodnocení je prováděno dle metodiky CATANIA GROUP s.r.o.

Jak to bude probíhat?

Při hodnocení vycházíme z rozpočtových a účetních ukazatelů za uplynulých pět let a výsledky porovnáváme s ostatními obcemi stejné velikosti. Výsledkem je přehledná ratingová zpráva včetně vypočítaných ukazatelů, přehledných grafů, srozumitelných komentářů a samozřejmě i doporučení, která vzejdou z jednotlivých bodových hodnocení.

Každý z výše uvedených ukazatelů je interpretován v rámci určitých hodnotových pásem, která vyjadřují různé úrovně finanční stability. Obecně platí, že čím vyšší hodnota ukazatele, tím lepší je finanční stabilita municipality.

Co získáte?

Finanční stabilita municipalit je důležitým faktorem, který je třeba brát v úvahu při rozhodování o investicích do obcí a měst. Stabilní obce a města jsou schopny poskytovat kvalitní veřejné služby a jsou atraktivní pro investory. Starostům a představitelům obcí vyhodnocení přinese informaci o tom jak jejich město či obec hospodařila v předchozím období a případně na jaké klíčové ukazatele se mají zaměřit.

K dispozici tak dostanete přehledný dokument, který můžete prezentovat na různých setkáních, nechat jej otisknout do místních novin, případně zveřejnit na webových stránkách obce nebo města. Vystavíme vám také certifikát o provedeném ratingu.

Garant projektu

Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M., pracuje na magistrátu města Chomutova od roku 2001, z toho od roku 2002 jako vedoucí odboru ekonomiky. V rámci odborné praxe je již přes 10 let členem Finanční komise Svazu měst a obcí České republiky, kde se mj. podílel i na tvorbě Příručky pro člena zastupitelstva obce 2018. Od roku 2005 je členem Pracovní skupiny Finance, při Benchmarkingové iniciativě 2003, kde je od roku 2015 lídr pracovní skupiny finance a metodik finančních agend a analytik finančních a ekonomických procesů. Věnuje se i ratingovému hodnocení finanční a ekonomické kondice měst a obcí. Působí rovněž v několika pracovních a poradních skupinách ministerstva financí a ministerstva vnitra.