MPA - Daňový řád v praxi - Praha

Z obsahu semináře

Na semináři se mimo jiné dozvíte:

 • co je a co není daní
 • vznik daňové povinnosti
 • základních zásady správy daní a možnosti jejich využití
 • vymezení pravomoci správce daně a práv a povinnosti osob zúčastněných na správě daní
 • lhůty při správě daní a jejich běh, včetně lhůty pro doručení, stanovení daně a placení
 • doručování a jeho účinky, možnosti vyslovení neúčinnosti doručení
 • mlčenlivost - zásadní judikatury a použití v praxi
 • daňová informační schránka - způsob komunikace s daňovým subjektem?
 • postup při správě daní - vyhledávací činnost, vysvětlení, místní šetření apod.
 • průběh řízení - dokazování, pomůcky, forma a náležitosti rozhodnutí a řešení jeho případných vad, kvalita odůvodňování rozhodnutí, vydání a účinnost rozhodnutí
 • pravidla při placení daní jak dobrovolném, tak vynuceném prostředky vymáhání (termín splatnosti, pořadí úhrady, nová splatnost při odvolání, posečkání a povolení splátek, různé způsoby vymáhání…)
 • následky porušení povinností při správě daní (pokuty, penále, úrok z prodlení…)

Vše s odkazem na zákon 280/2009 Sb., daňový řád, v praktických ukázkách a na modelových případech.

Účastníci obdrží podkladový materiál - možnost stáhnou předem na webu. Během kurzu budou zodpovězeny konkrétní dotazy posluchačů

Objednávkový formulář

Do "Poznámky" ve formuláři prosím zadejte jméno, příjmení, datum a místo narození pro připravení Certifikátu a zároveň napište fakturační údaje v případě, že hradíte jednotlivé semináře!
Odesláním přihlášky automaticky souhlasíte s Podmínkami účasti na semináři.

Časový harmonogram semináře

8:30 - 9:00
Prezence účastníků

09:50 - 10:00
Drobné občerstvení

11:00 - 11:45
Třetí část kurzu

12:45 - 13:50
Čtvrtá část kurzu

9:00 - 09:50
První část kurzu

10:00 - 10:50
Druhá část kurzu

11:45 - 12:45
Přestávka na oběd

14:00 - 15:00
Pátá část kurzu

Informace

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na: info@catania.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Pro Vaši účetní: Do 24 hodin po odeslání přihlášky na školení obdržíte e-mailem potvrzení Vaší registrace, jehož přílohou bude faktura s instrukcemi k platbě účastnického poplatku. Cena uvedená ve formuláři je bez DPH. Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na této faktuře.

Spojení:  Plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace je uveden na našich webových stránkách.

V ceně je zahrnuto: účast na semináři, studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, drobné občerstvení.

Bližší informace k tomuto semináři Vám poskytnou pracovníci na e-mailové adrese seminar@catania.cz nebo na informační lince 220 999 770.

Komu je seminář určen

Seminář je určen vedoucím finančních, ekonomických a správních odborů, ale také všem, kteří jsou zodpovědní za sledování úhrad pokut a poplatků.

Podmínky účasti na semináři

Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Na kurz budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či prostřednictvím e-mailu do 3 dnů od přihlášení kontaktovat s nabídkou náhradního termínu.

Vstup na seminář Vám bude umožněn pouze po úhradě kurzovného. Při registraci, která probíhá půl hodiny před vlastním zahájením semináře, je nutné prokázat úhradu semináře formou kopie výpisu z bankovního účtu nebo bankou potvrzeným příkazem k úhradě o proběhnutí platby. Platby v hotovosti v místě konání semináře jsou možné pouze ve výjimečných případech. V takovém případě je však nutné uhradit plnou cenu semináře bez možnosti uplatnění nároku na slevu.

Po připsání platby zálohové faktury na náš účet Vám bude zaslán daňový doklad, nejpozději však v období po konání semináře.

Součástí seminářů je drobné občerstvení.

Kurz se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků.

CATANIA GROUP si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, zrušení semináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Účastník semináře bere na vědomí, že na semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy, a zavazuje se tento zákaz respektovat.

Zákaznický servis je Vám k dispozici na tel. čísle 220 999 770 v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hod.

Slevy

Při současném přihlášení 3 a více osob na jeden termín odborného semináře získáváte množstevní slevu 10 %na osobu. Sleva za členství ve V.I.P sekci je 10% na osobu. Slevy nelze kumulovat. Množstevní nebo VIP slevu uplatňujte označením v objednávkovém formuláři!  

Uvedené množstevní slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín odborného semináře. Objednávky od jedné organizace na více termínů seminářů se nesčítají. Při současném přihlášení 3 a více osob, které jsou současně ve VIP sekci je sleva 10% na osobu.

Žádné další slevy účastníkům seminářů neposkytujeme.

V případě storna některého z účastníků, uplatňujícího množstevní slevu, na celkový počet menší, než vyžadují podmínky poskytované množstevní slevy, Vám bude zaslána faktura s částkou ve výši rozdílu celkové částky za podmínek po tomto stornu a fakturované částky. Doplatek je nutné uhradit před konáním semináře.

Storno podmínky

Přihláška na seminář je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 7 kalendářních dnů od doručení přihlášky do naší společnosti. Jestliže nám bude Vaše přihláška doručena v době méně než 7 dní před konáním školení, nelze ji již zrušit. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající:

 • 40 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání semináře,
 • 100 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání semináře, popřípadě nezúčastníte-li se semináře bez předchozího zrušení/odstoupení. Na seminář je možno vyslat náhradní osobu.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého semináře).

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná media ve skupině CATANIA. Údaje budou použity výhradně skupinou CATANIA a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.

Cena: 2 990 Kč

Termín semináře:
22. 3. 2019   9:00 - 15:00
Uzávěrka přihlášek:
19. 3. 2019 do 16,00 hod
_______________________________________
Už jen za
Přednášející:
Vlastimil Veselý

Akreditace:
AK/PV 61/2013; AK/VE 54/2013

Místo konání semináře:

Hotel ASTRA
Mukařovská 1740/22
100 00 Praha 10 - Česká republika
GPS: 50.0643730N, 14.5063066E