Informace o službě T-linka

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. vydává specializované informační čtrnáctideníky určené především pro starosty, tajmeníky a vedoucí odborů. Cílem těchto informačních služeb je pomoci při výkonu jejich funkce a poskytovat informační podporu.

Naleznete nás i na:

 • 1
  Informace
  T-linka je elektronický čtrnáctideník, který slouží jako ucelený informační kanál, kde naleznete přehledně na jednom místě novinky, tématické judikáty, novely zákonů, sněmovní tisky, odpovědi na konkrétní dotazy a přehledy. Vybíráme pro vás z různých odborných zdrojů ty nejdůležitější informace, abychom co nejvíce usnadnili vaši práci.
 • 2
  Newsletter
  V rámci registrace zasíláme pravidelný čtrnáctidenní newsletter, obsahující souhrn nejdůležitějších novinek a informací.
 • 3
  Multilicence
  T-linka funguje na principu tzv. multilicence. Nebude tedy k dispozici pouze pro vás, ale budete ji moci předat k využití pro celý úřad.
 • 4
  Otázky a odpovědi
  V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme vám návod jak se s problematikou vypořádat.
Aktuality z legislativy. MMR k obavám ze stavebního zákona. Sněmovna schválila novelu, která omezí černé duše ve státní správě. Metodika Ministerstva vnitra. Plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2020. Z vašich dotazů: Poskytování údajů z registru obyvatel. Z judikatury: Trvalost stavby
Aktuality z legislativy. Vláda schválila nový stavební zákon. Úřady svými průtahy upřely právo stěžovatelům při posuzování nepovolené stavby. Metodika MV - Odměňování členů zastupitelstev krajů. ČSÚ zveřejnil analýzy vývoje jednotlivých krajů. Plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2020. Z judikatury: Nezákonné zrušení zadávacího řízení.
Aktuality z legislativy. Legislativní rada vlády projednala nový stavební zákon. Nový dotační titul MŽP proti suchu. MPSV vypisuje druhou dotační výzvu na pobytová zařízení pro osoby s poruchami autistického spektra. Ministerstvo financí uvolnilo kompenzační bonus obcím v celkové výši 13,4 mld. Kč. Z judikatury: Doručování ve správním řízení.
Aktuality z legislativy. Trestní zákoník přesouvá na obce další agendu, kterou nezvládá stát. Ministerstvo vnitra představuje vizi úřadů 21. století. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2019. Z judikatury: Plocha rekreace. Z judikatury: Lhůta pro podání žaloby proti nečinnosti správního orgánu je ústavně konformní
Aktuality z legislativy. Stát vynaložil na přístup k elektronickým službám veřejné správy zhruba 300 milionů korun, využívá jej ale málo občanů. Metodický materiál ÚZSVM - Nabytí a povinnosti při hospodaření s majetkem státu. Z judikatury: Náhrada škody v souvislosti s protiprávním postupem zadavatele v zadávacím řízení. Z judikatury: Soud nepovolí…
Aktuality z legislativy. Výsledky jednání vlády. Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dotace pro obce v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2020. Z judikatury: Povinnost uhradit odvod za porušení rozpočtové kázně. Z judikatury: Podmínky pro udělení…
Aktuality z legislativy. Výsledky jednání vlády. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 4. 2020. 150 milionů korun na sportovní infrastrukturu ve vlastnictví obcí. Z judikatury: Výjimka z obecného regulativu prostorového využití. Z judikatury: Osm let trvající spor o pár…
Aktuality z legislativy. Nový daňový balíček by měl navýšit příjmy samospráv. Z vašich dotazů: Přezkum hospodaření krajským úřadem. Z judikatury: Obnovení předcházejícího stavu stavby. Z judikatury: Dojde-li k zahájení a poté i k zastavení soudního řízení výhradně v důsledku chyby státního orgánu, je soud povinen navrhovateli vrátit celý zaplacený soudní…
Aktuality z legislativy. Ministryně financí k dopadům zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu na samosprávy. Zbývá měsíc na podání přihlášek do soutěže Chytrá města pro budoucnost 2020. Z vašich dotazů: Ustanovení o účinnosti a uveřejnění smlouvy v Registru smluv. Z judikatury: Sporné správní řízení. Z judikatury: Spor kvůli omezení…
Aktuality z legislativy. Doporučení Národního orgánu pro koordinaci evropských fondů: Jak naložit s projekty zasaženými nenadálou situací kolem koronaviru. Ekonomická pomoc při koronavirové krizi musí být nadstavba. Nesmí narušit existující dotační programy, ale naopak přijít s novými. Z judikatury: Ústavní soud zamítl návrh Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky…
Aktuality z legislativy. Spor mezi Ombudsmanem a MMR ohledně stavebního zákona. Obce a města mohou bez obav investovat do svého rozvoje. Z judikatury: Může být důvodem nepovolení nezbytné cesty podle nového občanského zákoníku i jednání, které nastalo ještě před jeho účinností?. Z judikatury: Zásada transparentnosti a veřejné zakázky malého rozsahu
Aktuality z legislativy. Ministerstvu pro místní rozvoj zbývá už jen čtvrtina připomínek ke stavebnímu zákonu. Doporučení MMR: Jak naložit s projekty zasaženými nenadálou situací kolem koronaviru. Zrušení soutěže Vesnice roku 2020. Z judikatury: Absence data vypravení rozhodnutí. Z judikatury: K odpovědnosti státu za nezákonné přestupkové řízení a otázce přiznání náhrady nákladů právního zastoupení podle…
Aktuality z legislativy. Informace MV k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků či promíjet místní poplatky v období nouzového stavu. Metodika MF: Stanovisko ke vztahu zákona o přezkoumávání hospodaření a kontrolního řádu. Doporučení k možnosti prodlužování lhůt pro podání nabídek a možnosti prodloužit změnu závazku ve stavu nouze. Z judikatury: Ústavní soud zrušil část zákona o střetu…
Aktuality z legislativy. Výsledky z jednání Vlády. MMR odeslalo návrh vypořádání připomínek stavebního zákona, v červnu by mohla zákon projednat vláda. Obecné informace o výsledcích kontrol odboru veřejné správy, dozoru a kontroly za rok 2019. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření. Vesnice roku 2020. Z vašich dotazů - razítko na obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
Aktuality z legislativy. Výsledky jednání Vlády. Metodicko-výkladová příručka k problematice konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení. Program péče o krajinu. Z vašich dotazů - kontrola plnění povinností dle zákona o střetu zájmů. Z judikatury - dělení předmětu veřejné zakázky, zásada legitimního očekávání, výše odvodu za porušení rozpočtové kázně.
Aktuality z legislativy. Pět problémů, se kterými se budou letos obce nejvíce potýkat. Ombudsman vydal sborník o svobodném přístupu k informacím. Poslanci schválili novelu zákona přinášející online finanční úřad. Úřady mají další šanci na pořízení eko-vozidel. Z judikatury - organizace místního referenda, místní referendum a obecní zpravodaj, těsný výsledek hlasování.
Aktuality z legislativy. Výsledky jednání vlády. Metodický pokyn MV - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro dobrovolné svazky obcí. Novela rozpočtových pravidel jde do druhého čtení. Novela přinášející online finanční úřad míří do třetího čtení. Aktualizace procesní agendy a regulace hazardu. Sborník OKD. Z judikatury - územní plán.
Aktuality z legislativy. Výsledky jednání vlády. Dopadová studie ke změně stavebního práva. Svaz měst a obcí ČR uhájil zachování stavebních úřadů na obcích. Z judikatury - pohoda bydlení a nepovolená stavba.
Aktuality z legislativy. Výsledky jednání vlády. Příspěvek na výkon státní správy pro obce přehledně v nové aplikaci. Metodické doporučení MV o výši odměn členů zastupitelstev. Lajdáckost úředníka může zkomplikovat život. Někdy stačí jen shoda jména s jinou osobou. Z judikatury - Odškodnění za nemajetkovou újmu v důsledku průtahů ve stavebním řízení a otázka posuzování možné aplikace kritéria…
Aktuality z legislativy. Výsledky jednání vlády. Vzor skartačního plánu. Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - říjen 2019. Sněmovnou prošla novela zákona o Státním fondu rozvoje bydlení. Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli a Podpora obnovy a rozvoje venkova. Z judikatury - Právo na informace - jednání v prostorách úřadu a ochrana osobních údajů.
Aktuality z legislativy. Výsledky jednání vlády. Věcná břemena a pronájem v případě vedení optických kabelů a další infrastruktury. Obce mohou žádat o dotace na územní plány. Výzva na Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je vyhlášena. Z judikatury - Ekonomická činnost obce. Nárok obce na odpočet DPH. Z judikatury - Podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesmí…
Aktuality z legislativy. Ministerstvo vnitra připravilo nový volební zákon. Metodické doporučení Ministerstva vnitra. Nejvyšší správní soud změnil názor na přezkoumatelnost souhlasů stavebních úřadů ve správním soudnictví. Z judikatury - ÚS jak ústavně konformně naložit s hlasy odevzdanými v obecních volbách pro kandidáty, kteří nesplňují podmínky volitelnosti.
Aktuality z legislativy. Poslanecká sněmovna schválila novelu o místních poplatcích v původním znění. Jednání vlády 14. října 2019. Metodický pokyn MV k přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací. Z judikatury - Územní samospráva: hospodaření s majetkem obce; prodej nemovitého majetku. Z judikatury - přiznání odkladného účinku žalobě na návrh žalovaného…
Aktuality z legislativy. Metodický pokyn MV – vzor protokolu o předání obce nově zvolenému starostovi obce. Výsledky jednání vlády. Vyhlášení výběrových dotačních řízení ORNK na rok 2020. Z legislativy - stavební zákon, územní plán; pojem chodníku pro účely správního trestání na úseku silničního provozu.
Aktuality z legislativy. I maringotka může být stavbou. Metodický pokyn MF – Řízení rizik spojených s hospodařením. 22. Celostání konference o územním plánování a stavebním úřadu. Vláda schválila rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení na příští rok. Z judikatury - místní referendum: náležitosti a vady návrhu přípravného výboru, přípustnost navržené otázky; souběh úpravy obecního…
Aktuality z legislativy. Obce a kraje mohou žádat o dotaci na obnovu majetku po přívalových deštích. Vjezd do garáže není veřejným prostranstvím a nelze ho tak zpoplatnit. 30.9. končí výzva na podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem. Z judikatury - k posouzení otázky, zda je chodník samostatnou nemovitou věcí či pouhou součástí pozemku; postup…
Aktuality z legislativy. Kraje a obce budou moci od září žádat o dotaci na obnovu majetku po přívalových deštích. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti. Obce mohou opět získat 120 milionů korun na úsporné veřejné osvětlení. Z judikatury - prodej pozemku v majetku obce, odchýlení se od ekonomicky výhodnější…
Aktuality z legislativy. Občané získají online přehled o právních předpisech, které platí v jejich obci. MŽP přidá na kotlíkové dotace 1,5 miliardy navíc. Z judikatury - obce a koncesní zákon; zánik veřejně přístupné účelové komunikace vznikem komunikační alternativy; obec je oprávněna v oblasti odpadového hospodářství přiměřeným způsobem zvýhodnit osoby trvale v obci pobývající.
Aktuality z legislativy. Jednání vlády 22.7. MMR: Obcím rozdělíme na územní plány téměř 20 milionů korun. Metodické doporučení - číslování budov. Nová publikace MV Digitální Česko v digitální Evropě. Z judikatury - posouzení účastenství vlastníka sousedního pozemku ve stavebním řízení o povolení studny; obce mají možnost navrhovat zrušení územních plánů sousedních obcí.
Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2018. Praha doručila parlamentu novelu zákona o postavení obcí a krajů při nabývání majetku státu. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě. Z judikatury - k posouzení otázky, zda je chodník samostatnou nemovitou věcí či pouhou součástí pozemku. Z judikatury - právo na poskytnutí…
Vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne 1,45 miliardy korun na rozvoj regionů. Pracovní skupina bude řešit, jak zabránit objíždění zpoplatněných silnic. Sněmovna schválila novelu narovnávající trh s krátkodobým ubytováním. Z judikatury - k náhradě škody způsobené státem v souvislosti s rozdělením obce.
Poslancecká sněmovna podpořila v prvním čtení návrh zákona o právu obyvatel na digitální službu. 30.6. - termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů. Návrh rozpočtu 2020. Zákon č. 31/2019 Sb. Z judikatury - obec může územním plánem regulovat své území i nekonvenčními právními prostředky (např. regulačními bublinami), když budou v souladu se stavebním…
Od 20.5. mohou obce žádat o dotace v rámci programu Výstavba. Ministerstvo financí a ÚZSVM informuje obce a kraje o možnostech získání nepotřebného státního majetku. Třetí výroční konference k RE:START. Ministerstvo vnitra navrhuje zrušit 800 zbytečných právních předpisů. Z judikatury - smlouva uzavřená na základě jednacího řízení bez omezení musí…
Soutěže Vesnici roku 2019 se účastní 205 obcí. Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí. Jednání vlády 6.5. - Podpora novely o přenosu dluhů z děti na rodiče. Z judikatury - výpověď nájmu bytu z jiných než zákonem stanovených důvodů.
Jednání o novele zákona o finanční kontrole. MMR podpoří projekt na zlepšení kvality bydlení. Jednání vlády 15.4.
Schválení investice pro zlepšení kvality života obyvatel v obcích obcí. Třetí ročník soutěže Investičně atraktivní region. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.
Jednání Svazu měst a obcí ČR s představiteli vlád. Digitalizace státu. Jednání vlády 25.3.
Vesnice roku 2019. Aktualizace výpadku NEN. Zápis z porady odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR Jednání vlády 4. a 11.3.
Přehled jednání vlády 27.2. Metodika hodnocení udržitelných chytrých měst – Smart Cities. Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci. Věcný záměr stavebního zákona.
Přehled jednání vlády 18.2. Výpadek systému veřejných zakázek NEN. Sněmovní tisk 405/0, část č. 1/4Novela z. o zadávání veřejných zakázek. Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4Novela z. - občanský zákoník.
Nesouhlas s institucionálními změnami stavebního zákona. Vláda navrhne rozšíření působnosti Státního fondu rozvoje bydlení, podpoří i posílení pravomocí strážníků. Vyhlášky a zákony.
Poslanci řeší problematiku zadlužení nezletilých. Novela z. o Státním pozemkovém úřadu. Nová ředitelka Svazu měst a obcí ČR9. Průzkum Evropského výboru regionů k SDGs. Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon.