T-linka 41/2017

Citát týdne

Když celý život o něco neustále usilujete, někdy se stane, že nepoznáte, kdy s tím přestat.

Platnost GDPR se blíží. Mnohé obce to nechává chladnými

Problematice ochrany osobních údajů se věnuji již několik let a musím přiznat, že mě vždy překvapovalo, jak malý důraz se ve většině organizací - a netýká se to ani zdaleka pouze orgánů veřejné správy - na tuto problematiku klade. Přitom většina skutečných průšvihů se netýkala nejobvyklejších krádeží či prodejů databází velkých poskytovatelů služeb - telekomunikačních operátorů, dodavatelů energie či vodárenských společností. Naopak, největší problémy zpravidla vyplynuly z nevinné situace, kdy někdo něco zahlédl, uslyšel nebo se jinak dozvěděl od těch, kdo by měli na ochranu osobních údajů dohlížet nejpečlivěji.

Důsledky takového vyzrazení citlivých informací o konkrétních lidech, rodinách či organizovaných skupinách bývají bezprecedentní. A to nejen v okamžiku, kdy si najdou cestu na veřejnost. Stejně silně totiž dopadají na postižené i v době, kdy už se jimi na první pohled nikdo nezabývá. Jenže skutečnost je úplně jiná. V mnoha případech musí takto postižení lidé své bydliště natrvalo opustit. A často se i po přestěhování dlouho obávají, zda je ona informace tak říkajíc nedostihne. Přitom se velmi často stává, že vyšetřování nebo jiné ověření reality ukáží, že se původní informace nezakládala na pravdě. Ale jak se lidově říká: “Na každém šprochu je vždy pravdy trochu.” A tak se informace - byť zcela nepravdivá - udržuje v paměti lidí a škodí dál…

Ochrana osobních údajů na prvním místě

Chránit osobní údaje lidí by měl být ten nejdůležitější úkol každého jejich zpracovatele. Zvlášť, když se data zpracovávají v rámci veřejné správy či samosprávy. Ten, kdo má přístup k citlivým údajům, by se měl vždy chovat velmi zodpovědně. To, že tomu tak vždy není asi zdůrazňovat nemusím.

GDPR, neboli nařízení EU o ochraně osobních údajů zavádí kromě tak často zdůrazňovaných sankcí také celou řadu novinek, mezi nimiž jsou nejzásadnější práva subjektů údajů.

Novinky, které zpřísní kontrolu

Lidé, jichž se konkrétní osobní údaje týkají - tzv. Subjekty údajů - díky GDPR nově mohou žádat informace o tom, jaká jejich data úřad zpracovává, proč tak činí, co ho k tomu opravňuje, jak data zpracovává a jak dlouho si je ponechává. Navíc mají právo se domáhat oprav či vymazání údajů. A na to všechno se musí úřad dobře připravit.

Práva subjektů údajů budou zcela jistě vděčným tématem pro média. Ta o této novince mohou dlouho a obsáhle informovat a vysvětlovat, jak by je lidé měli využít a proč. A výsledkem takové “mediální masáže” bude dozajista záplava dotazů. Dotazů, na které je třeba odpovědět.

Ten, kdo nebude na platnost GDPR připraven, může se dostat do problémů. Zbytečných problémů, jimž lze snadno zabránit. Ostatně jiné lidové pořekadlo říká: “Štěstí přeje připraveným.” A v tomto případě platí, že připravit se nemusí být zase až tak složité a nákladné, jak si všichni myslí.

Kvalitní analýza - základ úspěchu

Zavést nová pravidla ochrany osobních údajů, která zohlední GDPR, vyžaduje provést základní krok - zjistit, kde, jak, proč, kdo a o kom shromažďuje a zpracovává osobní údaje. Tím, získáte možnost sladit stávající stav s požadavky GDPR a následně vše detailně popsat, zavést do praxe úřadu a vyškolit příslušné pracovníky.

Nejdůležitějším podkladem pro úspěšnou Implementaci GDPR do praxe úřadu jsou informace od jednotlivých pracovníků, kteří osobní údaje zpracovávají. Jen ty umožní nastavit skutečně funkční pravidla. A také zjistit, zda a kde se při zpracování osobních údajů dělají chyby. Všechno ostatní už je jen otázkou znalostí a zkušeností těch, kteří budou podklady zpracovávat a navrhovat nápravu.

Zajímá Vás, jak doporučujeme zavádět GDPR? Přijďte na seminář!

Na základě poptávky z úřadů a dalších institucí jsme vyhlásili termíny seminářů v Ostravě (18. 10. 2017), v Praze (25. 10. 2017) a v Brně (1. 11. 2017).

Nabídneme Vám přehled o jednotlivých novinkách, které Nařízení (EU) 2016/679 přináší, praktické příklady a zkušenosti, doporučení a tipy přímo z projektů realizovaných společností CATANIA GROUP. A prostor dostanou samozřejmě i dotazy účastníků.

Doporučujeme k přečtení

MŠMT vyhlašuje již pátou výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2018 a 2019. Cílem výzvy je podpořit rozvoj kapacit základních škol s 1. stupněm a také školy, které jsou umístěny v jedné budově s mateřskou školou. Současně je cílem podpořit kapacity MŠ a ZŠ zřízené dobrovolnými svazky obcí. Výzva se nevztahuje na projekty hlavního města Prahy ani městských částí hlavního města Prahy. [MŠMT, 11. 10. 2017]

Na první pohled to může znít trochu nemístně. Přebytek dětí, pro než nejsou místa ve školkách, se začíná řešit jejich přesunem do stavebních buněk. Od roku 2009 bylo touto technologií postaveno v Česku už zhruba 70 mateřských a základních škol. Jakákoliv negativní konotace ale není na místě. Technologie musejí splňovat nejpřísnější kritéria a například v sousedním Německu je to poměrně běžný trend. [Euro.cz, 11. 10. 2017]

GDPR nenařizuje jen samotnou ochranu dat. Každá firma musí vést o zpracování osobních údajů provozní záznamy. Pokud vaše organizace zaměstnává více než 250 lidí, nebo zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, jsou povinnosti podrobně popsány v článku 30 GDPR. Vedení firem či organizací, které nemusí splňovat povinnosti podle tohoto ustanovení, se však musí sama zamyslet, jak provozní záznamy povedou. [Euro.cz, 11. 10. 2017]

Mezi představiteli měst a obcí České republiky ještě donedávna panovaly nejistoty spojené s výkladem nové právní úpravy rozpočtové odpovědnosti a s ní spojené novely zákona o rozpočtových pravidlech. Svaz měst a obcí ČR, aby zajistit řešení pro členské obce, se obrátil na Ministerstvo financí ČR (dále také „MF“) s žádostí o interpretaci sporných bodů. Následující text přináší kýžené osvětlení nejasností, které vychází ze stanoviska Ministerstva financí. [SMO ČR, 10. 10. 2017]

V současnosti se velmi diskutují povinnosti obcí při podle aktuálního znění zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, tedy tiskový zákon. Na co si dát pozor a co obce nesmí opomenout ve svých tiskovinách? [SMS ČR, 10. 10. 2017]

Podfinancování, odchody lékařů do zahraničí, neefektivnost nemocnic, či špatný systém pojištění. Nad řešením krize v českém zdravotnictví se zamýšlí uznávaný onkolog Petr Čech, který pracoval téměř půl století v zahraničí - Francii, Kalifornii a hlavně ve Švýcarsku. [Týden.cz, 10. 10. 2017]

Ministerstvo spravedlnosti vydalo Nápovědy pro vyplnění oznámení veřejného funkcionáře. Využít také můžete zveřejněnou strukturu Oznámení podle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. Slouží ale pouze jako informativní přehled, skutečné oznámení se vyplňujeme výhradně elektronicky! [SMO ČR, 9. 10. 2017]

Sedm z deseti zaměstnanců považuje za klíčový benefit v zaměstnání možnost vzdělávání. Vyplynulo to z průzkumu společnosti EdAssist. Uvědomuje si to i stále více tuzemských zaměstnavatelů. Proto získávají na důležitosti různé kurzy, či programy. Velmi oblíbené je například studium MBA. [Týden.cz, 9. 10. 2017]

Školský systém by se měl decentralizovat, aby mohla vzniknout konkurence různých přístupů a metod ve vzdělávání. Svět se v dnešní době rychle mění a není možné jasně rozhodnout, který ze vzdělávacích přístupů je pro budoucnost nejlepší. Shodli se na tom řečníci na mezinárodní konferenci o inovacích ve vzdělávání a školství. Současné školství je podle nich třeba reformovat tak, aby připravilo děti na život ve světě plném změn. [Týden.cz, 6. 10. 2017]

Státní pozemkový úřad neuvažuje o rušení restituční tečky, o které žádal spolek pro ochranu zájmů restituentů, sdělila mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková. Možnost převodu pozemků tak od poloviny příštího roku skončí, restituenti budou moci dostat místo pozemků pouze peníze, postupovat se bude podle zákona z roku 1991. [Týden.cz, 5. 10. 2017]

Novelizované zákony, vyhlášky a nařízení

30. 9. 2017

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření

Zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě

Zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

1. 10. 2017

Zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky

Zákon č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby

Vyhláška č. 109/1994, kterou se vydává řád výkonu vazby

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody

Zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání

Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., dotace na zachování lesního porostu

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., dotace na lesnicko-environmentální opatření

Vyhláška č. 177/2009 Sb., ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Vyhláška č. 146/2015 Sb., výše náborového příspěvku

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., poskytování dotací v rámci ochrany lesů

Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze

4. 10. 2017

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Zákon č. 120/2001 Sb. exekuční řád a o změně dalších zákonů

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​