T-linka 31/2017

Citát týdne

Dělejte svoji práci celým srdcem a budete úspěšní – je tak malá konkurence.

Elbert Hubbard

GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Asi každý se někdy dostal do situace, kdy si byl absolutně jistý tím, že mu dodavatel služeb neposkytuje to, na čem se s ním dohodl. Protistrana to však zarputile popírala a nebyla cesta, jak situaci změnit. Přesně v takových okamžicích nachází své uplatnění ombudsman, tedy ochránce práv zákazníků. Zaměstnanec dodavatele, který však de facto stojí na straně klienta a hájí jeho zájmy…

Nařízení EP a Rady EU 2016/679 nově zavádí funkci jakéhosi ombudsmana pro oblast ochrany osobních údajů. Tato funkce se podle českého překladu Nařízení nazývá Pověřenec pro ochranu osobních údajů (anglicky Data Protection Officer, zkráceně DPO). A jeho hlavním úkolem bude monitorovat soulad zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, provádět interní audity, školit pracovníky organizace a řídit agendu interní ochrany dat.

Pověřenec bude hrát velmi důležitou roli také při komunikaci s dozorovým orgánem, tedy Úřadem pro ochranu osobních údajů, a při komunikaci se subjekty údajů (fyzickými osobami, jejichž údaje se zpracovávají).

Jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů podle článku 37 Nařízení musí organizace, které splňují alespoň jeden z následujících případů:

  • jedná se o orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt;
  • hlavní činnost spočívá ve zpracování údajů, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů;
  • hlavní činnost spočívá v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů nebo údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů;
  • vyžaduje-li tak právo Evropské unie nebo členského státu.

Ano, je to tak. Každý městský či obecní úřad musí Pověřence jmenovat. Ale pozor, tato povinnost se týká rovněž všech veřejných subjektů, tedy například i základních a mateřských škol.

Pověřencem se přitom nemůže stát jen tak někdo. Jde totiž o funkci, která v sobě kumuluje poměrně velké penzum znalostí a zkušeností. Kromě povědomí o informačních technologií a bezpečnosti informací, což je nutná podmínka pro pochopení problematiky, musí vybraný pracovník zvládnout také právní náležitosti komunikace s dozorovým orgánem a subjekty údajů. A navíc by měl hodně dobře znát strukturu úřadu, chápat vnitřní nastavení a mít detailní přehled o jednotlivých procesech.

… osobní údaje jsou to nejcennější co každý člověk vlastní. Dají se totiž snadno zneužít a mohou hodně ublížit. Ochránce práv těch, jejichž osobní údaje úřad či jiná instituce zpracovává, tak určitě bude hodně důležitým partnerem pro každého zdánlivě či skutečně poškozeného klienta. Jeho výběr proto musí být hodně pečlivý - jako zaměstnanec dostane práva, která asi nikdo jiný nikdy nedostane, ale současně bude pro všechny relevantní pracovníky partnerem a konzultantem.

Doporučujeme k přečtení

Politici uvažují o zmírnění pravidel pro vzdělání učitelů, která přitom platí pouhé dva roky. Už nyní totiž ředitelé škol v krajních případech musejí znovu zaměstnávat i učitele bez pedagogické kvalifikace. [E15, 3. 8. 2017]

V druhé výzvě dotačního programu Dešťovka, ve kterém se využívá dešťová a odpadní voda v domácnostech, bude 240 milionů korun. Dříve hovořilo o 200 milionech, což byl dvojnásobek prvního dotačního kola. To se vyčerpalo za 28 hodin. Více podrobností chce resort oznámit na tiskové konferenci příští pondělí. [E15, 2. 8. 2017]

Česko je v regionu střední Evropy nejlépe připraveno na náhlé i přicházející změny. Ze 136 sledovaných zemí jsou na vedoucích místech Švýcarsko, Švédsko a Spojené arabské emiráty, Česko je na 25. příčce. Vyplývá to z Indexu připravenosti, který zveřejnila společnost KPMG. Index měří schopnost zemí reagovat na náhlé šoky i globální trendy, odhaluje politické a ekonomické příležitosti i rizika. [Euroskop.cz, 31. 7. 2017]

Podmínkou pro získání veřejné zakázky může být nově zaměstnání vězňů či lidí se záznamem v trestním rejstříku. Umožnil to metodický pokyn ministerstva spravedlnosti, které to dnes oznámilo v tiskové zprávě. Stát si od pokynu slibuje zvýšení zaměstnanosti vězňů. Zaměstnání snižuje podle Vězeňské služby ČR míru recidivy, tedy opětovného páchání zločinů u lidí propuštěných z vězení. Ke konci roku 2016 měla práci více než polovina ze zhruba 15.000 zaměstnatelných vězňů v Česku. [Česká justice, 28. 7. 2017]

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo „Zprávu o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (SRR ČR), vyhodnocení za roky 2014-2016“. Ze zprávy plyne řada zásadních doporučení, jejichž zapracování do současné podoby SRR ČR 2014-2020 by znamenala zásadní změnu celé podoby dokumentu. [MMR ČR, 24. 7. 2017]

Novelizované zákony, vyhlášky a nařízení, které vstupují v platnost v týdnu
od 31. 7. do 6. 8. 2017

31. 7. 2017

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích a o ostatních svátcích

Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

1. 8. 2017

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Zákon č. 451/1991 Sb., o předpokladech pro výkon funkcí ve státních orgánech

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Vyhláška č. 327/1992 Sb., o bezpečnosti při výrobě výbušnin

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení

Vyhláška č. 102/1994 Sb., o bezpečnosti při výrobě výbušnin

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení

Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

Zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

Vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě

Vyhláška č. 370/2002 Sb. o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně

Vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací

Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností

Nařízení vlády č. 315/2011 Sb., zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem

Zákon č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

Vyhláška č. 313/2014 Sb., označování a pasy psů, koček a fretek v zájmovém chovu

Zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2017

 

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​