T-linka 26/2017

Citát týdne

Staňte se překážkovými běžci. Nesoustřeďte se na překážky. Soustřeďte se na cíl. Pak běžte, skákejte a dejte do toho všechno!!!
— Peter Urs Bender

Doporučujeme k přečtení

Digitální ekonomika a digitální trh jsou oblasti, o kterých v blízké budoucnosti ještě mnohé uslyšíme. Česká republika je v rámci EU jedním z tahounů v online obchodování. Na druhou stranu zaostává v případě elektronizace státní správy. V době, kdy jsou k internetu připojeny i ledničky, je však nejdůležitější dbát na kybernetickou bezpečnost. [EurActiv.cz)
 
Více než dvě třetiny městských firem nezveřejnily během roku zkušebního fungování registru smluv ani jeden dokument. Za čtyři dny to budou muset změnit. (E15)
 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila navýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 % v rámci změny zákona o rozpočtovém určení daní. Spolu s tím byl schválen i pozměňovací návrh, který navyšuje kritérium počtu žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí ze 7 na 9 % a úměrně tomu se snižuje kritérium koeficientu postupných přechodů u ostatních obcí a přepočítacího koeficientu u hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna z 80 % na 78 %. (SMO ČR)
 
Česká republika bude mít nový informační systém, ve kterém se budou sbírat informace o kybernetických útocích, hrozbách a incidentech. Ministerstvo vnitra vypsalo zakázku za 30 milionů korun, kterou nakonec získalo sdružení CZ.NIC a spolupracovat na něm bude s akademickým sdružením CESNET. To nyní začíná pracovat na přesných technických detailech. Systém má zlepšit kyberbezpečnost země. (Lupa.cz)

Novelizované zákony, vyhlášky a nařízení, které
vstupují v platnost v týdnu od 26.6. do 2.7.2017

Z. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Sdělení č. 296/1991 Sb. Smlouva o pat. spolupráci a Prováděcího předpisu k ní

Z. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Z. č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu

Z. č. 67/1993 Sb., změna z. č. 200/1993 Sb. a dalších

Z. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

Z. č. 290/1993 Sb., změna z. č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích

Vyhl. č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství

Z. č. 82/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Z. č. 237/1995 Sb. o hromadné správě autorských práv

Z. č. 289/1995 Sb. lesní zákon

Z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých zákonů

Z. č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Z. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Z. č. 360/1999 Sb., změna zákonů

Z. č. 29/2000 Sb., o poštovních službách

Z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon

Z. č. 132/2000 Sb. o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákone

Z. č. 219/2000 Sb.o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

Z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Z. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

Z. č. 370/2000 Sb., změna obchodního zákoníku

Z. č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích

Z. č. 254/2001 Sb., vodní zákon

Z. č. 265/2001 Sb., změna z. o trestním řízení soudním

Z. č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin

Z. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Z. č. 312/2001 Sb. o státních hranicích

Z. č. 477/2001 Sb.o obalech a o změně některých zákonů

Z. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích

Z. č. 62/2002 Sb., změna z. o přestupcích

Z. č. 78/2002 Sb., změna zákona o přestupcích

Z. č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu z veřejných prostředků

Z. č. 259/2002 Sb., změna z. o právu shromažďovacím

Z. č. 311/2002 Sb., změna z. o obecní policii a o změně některých dalších zákonů

Z. č. 320/2002 Sb., změna z. v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Vyhl. č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních celků

Z. č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů

Z. č. 274/2003 Sb., změna některých zákonů na úseku ochrany veřejného zdraví

Z. č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních

Z. č. 362/2003 Sb., změna z. souv. s přijetím z. o služ. poměru přísl. bezp. sb.

Z. č. 47/2004 Sb., změna z. o daních z příjmů, občan. zákoníku a dalších zákonů

Z. č. 95/2004 Sb., podmínky získávání odborné způsobilosti zubního lékaře

Z. č. 215/2004 Sb. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory

Z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Z. č. 436/2004 Sb., změna z. v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

Z. č. 501/2004 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím správního řádu

Z. č. 559/2004 Sb., změna z. o občanských průkazech, z. o cestovních dokladech

Z. č. 586/2004 Sb., změna z. v souvislosti s přijetím branného zákona

Z. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Z. č. 95/2005 Sb., změna z. o poštovních službách a o změně některých zákonů

Z. č. 392/2005 Sb., změna z. o ochraně veřejného zdraví a o změně dalších zákonů

Z. č. 411/2005 Sb., změna z. o provozu na pozemních komunikacích

Vyhl. č. 520/2005 Sb. o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku...

Z. č. 57/2006 Sb. o změně z. v souvislosti se sjednocením dohledu nad fin. trhem

Z. č. 76/2006 Sb., změna z. o vodovodech a kanalizacích a souvisejících zákonů

Z. č. 80/2006 Sb., změna z. o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů

Z. č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně souvisejících zákonů

Z. č. 134/2006 Sb., změna z. o sociálně-právní ochraně dětí a ostatních zákonů

Z. č. 181/2006 Sb., změna z. o dráhách

Z. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

Z. č. 213/2006 Sb., změna z. o užívání státních symbolů a z. o přestupcích

Z. č. 216/2006 Sb., změna autorského z. a některých dalších zákonů

Z. č. 225/2006 Sb., změna z. o civilním letectví a o změně dalších zákonů

Z. č. 226/2006 Sb., změna z. o silniční dopravě a o změně dalších zákonů

Z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Z. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

Z. č. 319/2006 Sb., zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory

Vyhl. č. 449/2006 Sb., zkoušky odlišnosti, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Nař. vl. č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

Z. č. 215/2007 Sb., změna z. o silničním provozu a z. o přestupcích

Z. č. 376/2007 Sb., změna z. o hornické činnosti

Z. č. 129/2008 Sb. o výkonu zabezpečovací detence a o změně souvisejících zákonů

Z. č. 274/2008 Sb., změna některých z. v souvislosti s přijetím z. o Policii ČR

Z. č. 309/2008 Sb., změna z. o vnitrozemské plavbě a některých dalších zákonů

Z. č. 314/2008 Sb., změna z. o soudech a soudcích a o změně dalších zákonů

Z. č. 484/2008 Sb., změna z. o střelných zbraních

Z. č. 41/2009 Sb. o změně zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

Z. č. 52/2009 Sb., změna trestního řádu a některých dalších zákonů

Z. č. 280/2009 Sb. daňový řád

Z. č. 306/2009 Sb., změna trestního zákoníku

Z. č. 346/2009 Sb., změna z. o obchodování s ohroženými druhy a změna dalších z.

Z. č. 395/2009 Sb. o tržní síle při prodeji zemědělských produktů

Z. č. 150/2010 Sb., změn z. o vodách a změna z. o přestupcích

Z. č. 199/2010 Sb., změna z. o daních z příjmů a o změně souvisejících z.

Z. č. 133/2011 Sb., změna z. o silničním provozu

Z. č. 366/2011 Sb., změna z. o pomoci v hmotné nouzi a změna souvisejících zákonů

Z. č. 142/2012 Sb., změna z. v souvislosti se zavedením základních registrů

Z. č. 237/2012 Sb., změna z. o rybářství a změna z. o přestupcích

Z. č. 390/2012 Sb., změna trestního z. a změna některých dalších zákonů

Z. č. 494/2012 Sb., změna z. o přestupcích a změna souvisejících zákonů

Z. č. 102/2013 Sb., změna z. o silniční dopravě a změna dalších souvisejících z.

Z. č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii

Z. č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů

Z. č. 308/2013 Sb., změny z. v souvislosti s přijetím zák. o pov. značení lihu

Z. č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti

Z. č. 234/2014 Sb., o státní službě

Z. č. 355/2014 Sb., působnost Celní správy při vymáhání práv

Nař. vl. č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech pro vojáky z povolání

Z. č. 204/2015 Sb., změna z. o přestupcích a změna dalších zákonů

Nař. vl. č. 330/2016 Sb., tarify pro příslušníky bezpečnost. sborů pro rok 2017

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​