T-linka 14/2017

Tipy a doporučení

Rozhodnutí k nějakému kroku obvykle provází řada úvah a analýz. Jen málokdo si je změnou jistý tak silně, že se rozhodne, jak se lidově říká "na první dobrou".

Jak by mělo vypadat správné rozhodování Vám Vlastimil Veselý vysvětlí v přiloženém videu, které původně vzniklo pro projekt Dlužníkům vstup zakázán!

Zajímavé judikáty

Právní věta: Obchodní společnost, kde jediným společníkem je obec, splňuje kritéria pro kvalifikaci jako veřejné instituce, tudíž je subjektem povinným poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Nejvyšší správní soud č.j. 9 As 205/2016 ze dne 24.11.2016

Subjekty, které jsou povinny poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jsou vymezeny v jeho § 2. V projednávané věci je relevantní odst. 1, dle kterého jsou povinnými subjekty státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. V případě stěžovatelky připadá v úvahu podřazení pod veřejnou instituci. 

Výkladem tohoto pojmu se zabývala četná judikatura, jak již bylo zmíněno, i odborná literatura. Stěžejní je stěžovatelkou zmíněný nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 260/06 "(Letiště Praha), který vymezil kritéria, která je třeba hodnotit při posuzování povahy instituce (veřejná či soukromá). Jedná se o: „a) způsob vzniku (zániku) instituce (z pohledu přítomnosti či nepřítomnosti soukromoprávního úkonu), ale rovněž b) hledisko osoby zřizovatele (z pohledu toho, zda je zřizovatelem instituce jako takové stát či nikoli; pokud ano, jedná se o znak vlastní veřejné instituci), c) subjekt vytvářející jednotlivé orgány instituce (z toho pohledu, zda dochází ke kreaci orgánů státem či nikoli; jestliže ano, jde o charakteristický rys pro veřejnou instituci), d) existence či neexistence státního dohledu nad činností instituce (existence státního dohledu je přitom typická pro veřejnou instituci) a e) veřejný nebo soukromý účel instituce (veřejný účel je typickým znakem veřejné instituce). Prostřednictvím těchto kritérií je pak nutno zkoumanou instituci posuzovat a podle výsledku dojít k závěru o její veřejné či soukromé povaze.“ Vzhledem k tomu, že v činnosti mnoha institucí se prolínají soukromoprávní aspekty s veřejnoprávními, pro kvalifikaci instituce jako veřejné či soukromé je třeba zjistit, které z nich převažují.

„Veřejnost“ instituce přitom nemusí být odvozena pouze od státu, ale také od samosprávy. Výše uvedená hlediska lze tedy posuzovat také optikou obce a jejích orgánů (srovnej usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2014, sp. zn. III. ÚS 1705/13).

Novelizované zákony, vyhlášky a nařízení, které
vstoupily v platnost od 1.4.2017

Doporučujeme k přečtení

MŽP ČR, 31. 3. 2017

Dalších 60 milionů na snižování zápachu a emisí těžkých kovů

I letos získají průmyslové podniky, obce a další subjekty dotace na snížení emisí těžkých kovů a snížení nebo úplné odstranění zápachu ze stacionárních zdrojů. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlašují další výzvu z Národního programu Životní prostředí na zmíněná opatření nad rámec aktuální národní i evropské legislativy. Příjem žádostí začíná v pondělí 3. dubna.

[Celý text]

MŠMT ČR, 31. 3. 2017

Obce žádají 131 milionů korun na podporu inkluzivního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončilo 30. března 2017 výzvu Inkluzivní vzdělávání pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. Zaregistrováno bylo 9 žádostí o podporu za 131 milionů korun, tedy za více než polovinu stanovené 250 milionové alokace výzvy.

[Celý text]

SMS ČR, 30. 3. 2017

Jak se mění plány zvyšování odměn zastupitelů?

Jedním z hlavních současných legislativních návrhů, na jehož přípravě se naše sdružení podílí, je nový návrh vyhlášky upravující odměňování starostů. SMS ČR se snaží vyjednat pro zastupitele co nejlepší podmínky.

[Celý text]

MZe ČR, 30. 3. 2017

Ministerstvo zemědělství spouští Leteckou hasičskou službu, od dubna zajistí hašení lesních požárů

S novým modelem fungování bude od 1. dubna spuštěna Letecká hasičská služba, kterou zajišťuje Ministerstvo zemědělství. Za úkol bude mít hašení lesních požárů, a to s využitím tří letadel soukromých společností a dvou vrtulníků Policie ČR.

[Celý text]

SMO ČR, 29. 3. 2017

Ochrana osobních údajů a informační systémy

Evropská unie přijala obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které mnoho povinností v oblasti ochrany osobních údajů upřesňuje nebo rozšiřuje. Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) nabyde účinnosti 25. května 2018. Je přímo účinné, transpozice do národních zákonů není potřebná, jde tedy o bezprostředně aplikovatelný právní předpis.  Nařízení svojí povahou zavádí jednotný režim pro všechny členské státy. Významnou úlohu v této oblasti, na úrovni EU, bude mít nově vzniklý Sbor pro ochranu osobních údajů, který bude vydávat pokyny, doporučení a předávat osvědčené postupy.

[Celý text]

MMR ČR, 29. 3. 2017

SFRB poskytl přes 1,2 miliardy korun na podporu bydlení v ČR

Vláda na svém dnešním jednání schválila Výroční zprávu o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), kterou předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Oproti schválenému rozpočtu byly překročeny jeho příjmy téměř o sedm procent.

[Celý text]

MŽP ČR, 29. 3. 2017

OPŽP 2014-2020: Další téměř miliarda na zlepšení kvality ovzduší v ČR

Ministerstvo životního prostředí schválilo dotace dalším projektům zaměřeným na zlepšení kvality ovzduší. Jedná se o úspěšné projekty přijaté ve výzvě v rámci Operačního programu Životní prostředí už v roce 2015. Kvůli nedostatku financí ale skončily v zásobníku projektů.

[Celý text]

MMR ČR, 28. 3. 2017

190 milionů korun z IROP zvýší dostupnost a kvalitu psychiatrické péče v regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z oblasti zdravotnictví pro místní akční skupiny na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Příjem žádostí bude umožněn na základě vyhlašovaných výzev jednotlivých místních akčních skupin (MAS), nejdříve však od 5. 4. 2017. Ve výzvě je připraveno 190 milionů Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

[Celý text]

MMR ČR, 27. 3. 2017

Na 37 místech po celé ČR proběhnou díky podpoře MMR demolice zchátralých budov

Další desítky zničených a vybydlených objektů v České republice půjdou k zemi a díky Ministerstvu pro místní rozvoj na těchto místech vzniknou parky, zatravněné plochy či dětská hřiště. Ministryně Karla Šlechtová rozhodla o schválení prostředků určených k poskytnutí dotací v rámci programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Přes 90 milionů korun bude rozděleno mezi 37 projektů.

[Celý text]

SMO ČR, 24. 3. 2017

Jak se připravit na předškolní vzdělávání I.

V letošním roce startuje povinné předškolní vzdělávání a s tím souvisí povinnost stanovit školské spádové obvody i pro mateřské školy. Ministerstvo vnitra připravilo metodický materiál, kde se mimo jiné negativně vyjadřuje ke stanovení jednoho školského spádového obvodu pro více škol. Nicméně, pokud si město nebo obec takto nastaví školský spádový obvod obecně závaznou vyhláškou, což dokládá například obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova, ministerstvo vnitra takovou vyhlášku potvrdí, protože není v rozporu se zákonem. Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na stanovování školských obvodů, uvádíme následující stručné informace (podrobně v přiloženém materiálu).

[Celý text s odkazy na přílohy]

SMO ČR, 24. 3. 2017

Jak se připravit na předškolní vzdělávání II.

MŠMT připravilo informační materiál k předškolnímu vzdělávání, který je zaměřen na zákonné zástupce, zřizovatele a ředitele MŠ. Materiál se týká především povinného předškolního vzdělávání, nárokovosti dětí na předškolní vzdělávání a spádovosti mateřských škol. Svaz také jednal s MŠMT o kapacitě mateřských škol. Z jednání vyplynulo, že třídy MŠ mají být nastaveny na 24 dětí a že MŠMT dohlédne na to, aby krajské úřady financování v tomto duchu dodržovaly. Ony 4 místa na výjimku pak mají sloužit k pokrytí nepředvídaných přijetí nebo návratu dětí z individuálního vzdělávání. My samozřejmě dobře víme, že většina škol je nastavena na 28 dětí již nyní. Někde je to finanční tlak, někde jednoznačně tlak rodičů a nebude vůbec jednoduché počet dětí ve třídách snižovat zejména tam, kde je přetlak zájemců. JIž od roku 2018 by podle MŠMT mělo nastat postupné snižování dětí  až do ideálního stavu 20 dětí ve třídě MŠ. Situaci, kdy přijde k  zápisu víc povinných předškoláků a nárokových čtyřletých dětí než je volných míst ve školce, se podle MŠMT bude muset řešit přijetím nad kapacitu a urychleným zvýšením kapacity ve školském rejstříku nebo zajištěním míst v jiné MŠ. Spoléhat se přitom budou muset zřizovatelé na nezávaznou dohodu MŠMT a hygieny, což nemusí vždy vyjít.

[Celý text s odkazy na přílohy]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​