T-linka 13/2017

Manažerské inspirace

Úspěšní lidé bývají populární. A popularita mezi širokou veřejností dává úspěšným lidem celou řadu možností k podpoře dobročinných nebo veřejně prospěšných aktivit, které by se jinak jen velmi obtížně prosazovaly.

A právě na ochotu využít své jméno pro podporu potřebných, případně zajištění úspěchu obecně prospěšného záměru se zaměříme v tomto pokračování našeho seriálu o úspěšných lidech a jejich příkladu pro ostatní.

Osobností, o které budeme psát, je modelka Tereza Maxová. Ta se ve své kariéře dokázala - díky své píli a odříkání, ale také fyzickému vzhledu a talentu - stát jednou z tak zvaných top modelek. A tento úspěch se samozřejmě odrazil i na její popularitě.

Popularitu (oblíbenost, dobré jméno, zájem veřejnosti, důvěru) lze využít nejrůznějšími způsoby. Tereza Maxová se rozhodla jít cestou dobročinnosti a založila Nadaci Terezy Maxové dětem (www.nadaceterezymaxove.cz). Ta, jak název napovídá, pomáhá - prostřednictvím regionálních a korporátních fondů - opuštěným dětem.

Ano, jistě máte pravdu, když si říkáte, že podobně rozsáhlé projekty může tajemník, starosta nebo vedoucí odboru svým jménem či odborností zastřešit jen stěží. Jenže, jak kdysi řekl kdosi velmi moudrý: “Velkého úspěchu se dá dosáhnout malými postupnými krůčky.” A právě ty malé krůčky, tedy drobné aktivity realizované pod záštitou odborníků či volených zástupců, kterým veřejnost důvěřuje, mohou v konečném důsledku přinést velké výsledky.

Ochota zastřešit svým jménem či odborností projekt, který prospěje nejbližšímu okolí, je velmi důležitá. Ono totiž takové rozhodnutí mimo jiné znamená nemálo práce navíc. A také odpovědnosti. Když už se totiž člověk dá na vojnu, měl by ji dovést až do úspěšného konce. A to nebývá vůbec snadné…

Stejnou příležitost, jakou využila Tereza Maxová, má každý vedoucí pracovník obecního či městského úřadu (obce nebo města) i obcemi zřizovaných organizací. Stačí se jen zamyslet nad tím, jaký problém vyžaduje záštitu a promyslet, jak by bylo možné pomoci. A odhodlat se k prvnímu kroku...

Novelizované zákony a vyhlášky vstupující v platnost
v období od 27.3. do 2.4.2017

Doporučujeme k přečtení

E15.cz, 26. 3. 2017

Komentář Dušana Šrámka: Sociální bydlení, nebo dobro za každou cenu?

Ministryně Marksová přichází s návrhem, který není podložen žádnými analýzami a může nadělat víc škody než užitku. Vláda nedávno schválila na návrh ministerstva práce a sociálních věcí zákon o sociálním bydlení.

[Celý text]

E15.cz, 24. 3. 2017

Komentář Lukáše Kovandy: Na českém nemovitostním trhu se přifukuje bublina

Proticyklická kapitálová rezerva byla v rámci Evropské unie zavedena jako důležitý nástroj makroobezřetnostní politiky v roce 2014. Jejím úkolem je ochrana bankovního sektoru vůči rizikům plynoucím z jeho chování v průběhu finančního cyklu, zejména z nadměrného růstu úvěrů, který vytváří systémová rizika a zvyšuje potenciál pro prudké výkyvy ekonomické aktivity.

[Celý text]

Veřejný ochránce práv, 23. 3. 2017

Vkládání nevyzvednuté úřední korespondence do domovní schránky

Vkládání úředních písemností, které si adresát po výzvě pošty nevyzvedl, do schránek je standardem. Odchýlit se od něho lze jen tehdy, když vložení do schránky není možné, nebo to úřad odůvodněně vyloučil.

[Celý text]

MF ČR, 23. 3. 2017

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2016

Ke konci roku dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) 446,6 mld. Kč a zůstaly tak zhruba na úrovni předchozího roku (meziroční nárůst pouze o 0,6 mld. Kč). Důvodem stagnace byl zcela rozdílný vývoj jednotlivých částí příjmů. Objem vlastních příjmů významně vzrostl, současně se však v přibližně stejném rozsahu snížil objem přijatých transferů.

[Celý text]

MF ČR, 22. 3. 2017

Novela rozpočtových pravidel zprůhlední poskytování dotací ze státního rozpočtu

Vláda dnes schválila návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech, kterou Ministerstvo financí reaguje mimo jiné na rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se zabýval vztahem mezi správním řádem a rozpočtovými pravidly ve věci úpravy procesu poskytování dotací.

[Celý text]

MMR ČR, 22. 3. 2017

Předškolní vzdělávání bude díky dvěma miliardám korun dostupnější

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke konci roku 2015 hned dvě výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu na podporu péče o děti do 3 let, dětské skupiny a školská zařízení. Ke dni 15. 3. 2017 bylo schváleno 135 projektů, mezi něž bylo rozděleno 1,9 mld. Kč. Dalších 23 projektů za cca 400 mil. Kč se nachází v závěrečné fázi hodnocení. Podpořeny tak budou celkově projekty za více než 2 mld. Kč.

[Celý text]

iHNed.cz, 22. 3. 2017

Senátoři chtějí přísnější verzi registru smluv a hodlají ze zákona odstranit poslanecké výjimky

  • Senátoři chtějí poslancům vrátit "okleštěný" návrh zákona o registru smluv.
  • Zastánci výjimek říkají, že pro některé státní nebo městské firmy by povinnost zveřejňovat smlouvy znamenala ztrátu konkurenceschopnosti.

[Celý text]

E15.cz, 22. 3. 2017

Lesy ČR dají 200 milionů korun na opatření proti suchu a povodním

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) letos zvýší investice do vodohospodářských staveb o dvě třetiny na 200 milionů korun z loňských 120 milionů korun. Uvedla to mluvčí LČR Eva Jouklová. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v republice a spravují také přes 38 tisíc kilometrů drobných vodních toků, říček, potoků, rybníků a malých vodních nádrží.

[Celý text]

ČSÚ, 21. 3. 2017

Pohyb obyvatelstva - rok 2016

Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 2016 zvýšil o 25,0 tisíce osob na 10 578,8 tisíce. Na růstu populace se podílelo jak zahraniční stěhování (saldo 20,1 tisíce), tak přirozená měna (4,9 tisíce). Počet živě narozených (112,7 tisíce) meziročně vzrostl a zároveň bylo méně zemřelých (107,8 tisíce). Uzavřeno bylo nejvíce sňatků (50,8 tisíce) za posledních osm let, rozvodů (25,0 tisíce) naopak meziročně ubylo. Počet potratů se významně nezměnil.

[Celý text]

Prevence kriminality v ČR, 21. 3. 2017

Příručka správné praxe pro bezpečný provoz veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže v ČR

Druhé rozšířené vydání příručky, která podporuje zajištění bezpečného provozu výše uvedených veřejných zařízení, vydalo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. pro Kabinet pro standardizaci, o. p. s.V rámci plnění úkolu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Při péči o zdraví dětí a mládeže je nezbytné sjednotit způsob jejich bezpečného provozování z pohledu hygieny, úrovně bezpečnosti jednotlivých prvků i celých veřejných zařízení včetně řízení provozu a podmínek údržby a zajištění bezpečnosti účinnými kontrolními mechanismy. Příručka byla zpracována v souladu s národní legislativou a evropskými normami a jejím základním účelem je správná aplikace norem.

[Celý text | PDF]

E15.cz, 21. 3. 2017

Obce nakupují elektřinu na burze

Objem energie, kterou obce a veřejné organizace loni nakoupily prostřednictvím PXE, vzrostl o 48 procent. Na celkových tržbách burzy se aukce podílejí deseti procenty.

[Celý text]

ÚOHS, 20. 3. 2017

Sdělení ÚOHS k problematice zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti se zohledněním sociálních aspektů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s diskuzí o možnostech změn smluv o veřejných službách v regionální autobusové dopravě, uzavřených mezi kraji a poskytovateli dopravních služeb, považuje za vhodné podrobněji se vyjádřit k problematice zohlednění sociálních aspektů při zadávání veřejných zakázek a následném uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě v nabídkovém řízení.

[Celý text | PDF]

MV ČR, 17. 3. 2017

Informace k otázce působnosti nařízení eIDAS

Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra zveřejňuje na základě vznesených dotazů informaci k otázce působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“).

[Celý text]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​