T-linka 06/2017

Novelizované zákony a vyhlášky vstupující v platnost
v období od 6.2. do 12.2.2017

Doporučujeme k přečtení

SMO ČR, 2. 2. 2017

Výzva OP URBACT III pro příklady dobré praxe

Operační program URBACT III v programovém období 2014-2020 otevírá všem měs­tům možnost posílit kvalitu strategického řízení, podpo­ruje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a umožňu­je uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným integrovaným rozvojem měst. V aktuální výzvě OP URBACT III pro příklady dobré praxe budou vyhledávána města, která mají dobrou praxi v oblasti udržitelného městského rozvoje. Tato výzva byla otevřena 5. 12. 2016 a žádost bude možné podávat do  31. 3. 2017.

[Celý text]

SMS ČR, 2. 2. 2017

Aktuální informace k návrhu zákona o sociálním bydlení

Návrh nového zákona o sociálním bydlení vyvolal bouřlivé reakce z řad starostů. Někdy oprávněné, někdy naopak mylné. SMS ČR se od počátku aktivně snažilo minimalizovat dopady na obce. Jaké jsou aktuální výsledky?

[Celý text]

MF ČR, 1. 2. 2017

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Na základě predikce daní na rok 2017 uvedené ve státním rozpočtu na rok 2017, z toho plynoucího objemu sdílených daní pro obce, váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. září 2016 se předpokládá, že objem „prostředků plynoucích za žáky“ pro rok 2017 bude ve výši cca 9,18 tis. Kč na žáka.

[Celý text]

SFŽP ČR, 1. 2. 2017

760 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

Počínaje dnešním dnem mohou zájemci podávat žádosti o podporu projektů, které napomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. Ministerstvo životního prostředí totiž vyhlašuje prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [1] nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí [2].

[Celý text]

MF ČR, 1. 2. 2017

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2016

Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2016. Počty zahrnují pouze děti a žáky ve školách zřizovaných obcemi.

[Celý text]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​

Připravovaná školení