T-linka 05/2017

Bez pojištění odpovědnosti se neobejde nikdo zodpovědný

“Odpovědnost je široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení konkrétní osoby za nějakou věc či jednání, případně zodpovědnost před nějakou instancí. Je třeba rozlišovat mezi odpovědností retrospektivní (za něco, co se už stalo, jako je tomu u odpovědnosti právní) a odpovědností prospektivní (budoucí jednání či chování). Odpovědnost může být omezená a podmíněná, jak tomu bývá v právních vztazích, anebo nepodmíněná a neomezená, jak tomu často je v lidském životě.”

Tak zhruba těmito slovy začíná definice pojmu “odpovědnost” v české verzi celosvětové on-line encyklopedie Wikipedia. Pro potřeby tohoto textu stačí. Jasně totiž určuje, co to znamená, když někdo za něco zodpovídá. A ten, kdo za něco zodpovídá, by měl mít možnost se chránit sám před sebou - před svými chybami a nedostatky. Pojistit se.

A pokud by snad někdo z vás, vážení čtenáři, měl zájem seznámit se s celým textem definice, pak doporučuji navštívit příslušnou stránku (https://cs.wikipedia.org/wiki/Odpovědnost).

Pojištění odpovědnosti musíte mít

Pojištění odpovědnosti patří do kategorie, kterou interně nazýváme anglickým pojmem “must have”, tedy musí mít. A kdo že toto pojištění musí mít? No přece každý. Každý z nás totiž za něco odpovídá. V práci, doma, na výletech a dovolených, při sportu… Ano, je to tak, i když si to mnohdy ani neuvědomujeme, de facto v každém okamžiku neseme za něco zodpovědnost. A potenciální škody mnohdy nejsou nijak malé.

Odpovědnost vůči zaměstnavateli

Velká odpovědnost nevyplývá pouze z vysokého platu či manažerské pozice. Každý zaměstnanec totiž ze zákona ručí svému zaměstnavateli za škody, které způsobí při výkonu zaměstnání, a to až do výše 4,5násobku hrubé mzdy. Že to není moc? Není, tedy pokud má takový zaměstnanec jiný zdroj příjmů. V opačném případě totiž záleží jen a pouze na zaměstnavateli, zda, v jaké výši a jakým způsobem svůj oprávněný nárok uspokojí.

Ceny pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání nejsou nijak vysoké. Zejména pak v porovnání s částkami, jež namísto samotného zaměstnance uhradí jeho pojišťovna.

Statutární zástupce za svá rozhodnutí zodpovídá v plné výši

Odpovědnost se však samozřejmě týká také případných škod, které vzniknou při výkonu funkce. Například v pozici statutárního zástupce organizace - firmy, úřadu nebo instituce. Příklady, při kterých chybějící pojištění způsobilo příslušným lidem nemalé problémy, bychom jistě našli i ve vašem okolí dost. Ostatně v posledních několika letech i celostátní média opakovaně informují o problémech bývalých obecních zastupitelů či zástupců firem a institucí, kteří se kromě potenciální trestní odpovědnosti za své chování musí vyrovnávat i s požadavky na náhradu způsobené škody.

Náklady na pojištění odpovědnosti statutárních zástupců a manažerů jsou v porovnání s předchozím typem výrazně vyšší. Je to však logické. Pojistné pouze zohledňuje rizika.

Pojistit lze i škody způsobené dětmi a domácími zvířaty

Stejně jako by měl mít každý občan pojištěnou odpovědnost za škody způsobené v zaměstnání, měl by se chránit i před důsledky chyb, neopatrnosti nebo nešťastných náhod v soukromém životě. Zejména, s vědomím, že v rámci tohoto pojištění získá ochranu i před škodami, které způsobí další členové společné domácnosti včetně chovaných domácích zvířat. Pojištění odpovědnosti občana přitom - podobně jako u zaměstnanců - opravdu není nijak nákladné.

Povinná pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti u vybraných profesí

Specifický typ pojištění odpovědnosti se týká vybraných - zákonem určených - profesí, u kterých je uzavření příslušné pojistné smlouvy podmínkou, aby mohli svou profesi vůbec vykonávat. Tato povinnost se týká následujících profesí:

 • autorizovaný architekt
 • autorizovaný inženýr a technik činný ve výstavbě
 • jiné autorizované osoby
 • zdravotnické zařízení
 • lékař
 • stomatolog
 • lékárník
 • advokát
 • notář
 • soudní exekutor
 • patentový zástupce
 • oceňovatel majetku
 • energetický auditor
 • dražebník
 • auditor
 • daňový poradce
 • insolvenční správce
 • zadavatel klinického hodnocení léčiv
 • zadavatel klinického hodnocení zdravotnického prostředku
 • poskytovatel sociálních služeb
 • poskytovatel sociálně-právní ochrany dětí
 • pojišťovací nebo zajišťovací makléř
 • pojišťovací agent
 • výkon myslivosti

Pojištění provozní odpovědnosti

Tento typ odpovědnostního pojištění je určen pro všechny organizace a samostatné podnikatele, kteří mohou způsobit škodu při provozování své činnosti. Stejně jako v předchozím případě jde o pojištění povinné. Konkrétně se týká následujících oborů:

 • provozovatel objektů s nebezpečnými látkami
 • výrobce a distributor tepelné energie
 • provozovatel drážní dopravy na dráze regionální a celostátní
 • provozovatel plavidla včetně námořního
 • provozovatel jaderných zařízení
 • provozovatel letadla a z poskytování letové služby

Pojištění profesní odpovědnosti

Proti finančním důsledkům profesních chyb se mohou zajistit také specialisté z dalších oborů. Například účetní, administrátoři dotačních projektů, správci objektů, IT specialisté. Pojistku si mohou - podobně jako v dalších případech - uzavřít jak podnikatelé, tak firmy.

Pojištění kybernetických rizik

Odpovědnost, a to nemalou, mohou nést také organizace a jednotlivci shromažďující osobní či jinak citlivá data a informace - zejména s využitím informačních technologií. Riziko ztráty a možného zneužití zcizených dat přitom zásadně navyšují výši vzniklé škody. I proto stále více firem, ale také řadů a jiných institucí využívá pojištění kybernetických rizik (setkat se můžete také s pojmy kybernetické pojištění či kyberpojištění), tedy pojištění chránící před důsledky kybernetického útoku, zneužití online identity nebo ztráty či zneužití dat.

Odpovědnost za škody na zdraví či majetku třetích osob lze sjednat i pro organizace

Ano, máte pravdu, pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám zahrnují produkty určené pro občany. Jenže co když škoda vznikne z viny nějaké organizace? Jistě, i pro firmy a další instituce se na trhu najde vhodné řešení. Pojištěná právnická osoba tak například získá nárok na plnění v případech, kdy se na jejím pozemku někdo zraní nebo se poškodí něčí majetek.

Odpovědnost za chyby při čerpání dotací

Další - poměrně nový - typ odpovědnostního pojištění se zaměřuje na specifická rizika související s čerpáním dotací. Každý, kdo se touto problematikou někdy zabýval, ví, že i drobná chyba může znamenat výrazné krácení nároku na čerpání peněz. A i když je pověřený zaměstnanec v podobných případech de facto chráněn tzv. blbenkou (pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli), potažmo smluvní dodavatel pojištěním profesní odpovědnosti, není od věci uvažovat i o pojištění organizace, která dotaci přímo čerpá. Zejména v případech, kdy administrativu a řízení projektu zajišťují zaměstnanci, totiž pojišťovna uhradí pouze 4,5násobek hrubého platu pracovníka, který škodu svou chybou způsobil. Celková škoda však může dosáhnout mnohonásobně vyšších hodnot. A v takových případech pomůže právě dotační pojištění.

Povinné ručení

Na úplný závěr jsem si nechal notoricky známé a možná i proto tak často podceňované povinné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla - zkráceně nazývané povinné ručení. A v čem že je podceňované? Především ve dvou základních oblastech:

 • limitech pojistného plnění za škody na zdraví a životě (částky odškodného, které na základě nového Občanského zákoníku určují soudy, trvale rostou a nejnižší limity se už v současnosti pohybují na hraně);
 • využívání asistenčních služeb, které dokáží rychle a spolehlivě pomoci, případně zajistit potřebné služby.

Pár slov na závěr...

Pojištění odpovědnosti se hodně podceňuje a jeho využití ani zdaleka neodpovídá potřebám potenciálních zákazníků. Ostatně sáhněte si vy sami do svědomí a přiznejte, kolik z vás tento typ pojištění považovalo za tak důležité, že jste se podrobně zajímali o podmínky a přínos. Jistě, mnozí občané si tento typ pojištění sjednali jen tak mimochodem při uzavírání majetkového pojištění. Ale víte vůbec, za jakých podmínek a na jaké plnění máte nárok? A co teprve pojištění firem a jiných institucí. Ještě, že zákon definuje profese, které se pojistit musí.

Doporučujeme k přečtení

SMS ČR, 27. 1. 2017

Legislativa a možnosti změn výše poplatků za revize kotlů

Jsou ceny za revize kotlů předražené? I touto otázkou se zabývali kromě mnoha jiných témat členové předsednictva SMS ČR na svém posledním zasedání. Článkem reagujeme na mnohé dotazy obcí z území.

[Celý text]

MŠMT ČR, 26. 1. 2017

MŠMT rozdělilo krajům zvýšené finanční prostředky pro mateřské, základní a střední školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k 20. lednu rozdělilo krajům finanční prostředky, a to ve výši téměř 93 miliard korun. V rozpočtu pro rok 2017 je mimo jiné zahrnuto průměrné zvýšení objemu peněz pro ohodnocení učitelů o 8 procent a pro další pracovníky ve školství o 5 procent, což činí téměř 6,3 miliardy korun na rok.

[Celý text]

SMO ČR, 25. 1. 2017

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce. 160stránková brožura je k dispozici zdarma, a to v tištěné i v elektronické podobě na webových stránkách www.mmr.czwww.smocr.cz.

[Celý text]

Vláda ČR, 25. 1. 2017

Vláda apeluje na města a obce, aby při výskytu smogové situace efektivněji využívaly zákonných nástrojů pro regulaci

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky na svém jednání ve středu 25. ledna vyslechla informaci ministra životního prostředí k aktuální smogové situaci v ČR a k možnostem, jak její dopady minimalizovat. Schválila také návrhy zákonů, které upravují oblast soudního znalectví a soudního překladatelství a tlumočnictví. Předseda vlády rovněž informoval členy vlády o vývoji situace týkající se vystoupení Velké Británie z EU a o krocích, které mají České republice zajistit co nejlepší pozici pro nadcházející vyjednávání.

[Celý text]

MMR ČR, 24. 1. 2017

První letošní výzva IROP přispěje 1,9 mld. korun ke zkvalitnění vzdělávání v regionech České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvu v roce 2017 pro místní akční skupiny na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzvy je podpořit infrastrukturu předškolního vzdělávání, základních škol, středních a vyšších odborných škol a infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Ve výzvě je připraveno 1,9 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí bude umožněn na základě vyhlašovaných výzev jednotlivých místních akčních skupin (dále také MAS), nejdříve však od 3. února 2017.

[Celý text]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​

Připravovaná školení